עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 

האם המעביד רשאי לנכות משכר העובד פיצוי בגין נזק שהעובד גרם למעביד (למשל לרכב של המעביד)2019 | 10 | 05

חוק הגנת השכר והפסיקה שפורסמה בקשר לחוק זה, מאפשרים ניכוי חוב ממשכורת העובד, רק בהסכמתו המפורשת של העובד שניתנה בכתב, ובתנאי שמדובר בניכוי של סכום מוגדר, המוגבל לרבע מהשכר המלא.


מעסיק שילם 50,000 ש"ח כפיצוי לעובדת שלא התקבלה לעבודה בשל לבישת מטפחת "חיג'אב"2019 | 10 | 05
בשיחה טלפונית שקיים המנהל עם הרופאה, הוא אמר לה שהיא אומנם רופאה טובה אבל "עם הכיסוי ראש זה לא יעבוד". פסק הדין - ביה"ד קבע שזוהי הפלייה האסורה לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ופסק למועמדת פיצוי בסך 40,000 ₪ והוצאות ושכ"ט בסך 10,000 ₪.

תוספת לקצבת אזרח ותיק בשל דחיית מועד התחלת הקצבה2019 | 10 | 05

כאשר המבוטח לא היה זכאי לקצבת אזרח ותיק בגיל הפרישה בשל הכנסות מעבודה הגבוהות מהתקרה, או שהיה זכאי לקצבה יחסית והוא וותר עליה – הוא יהיה זכאי - החל מגיל הזכאות המוחלטת לקבל תוספת "דחיית קצבה".


הליך גילוי מרצון עומד להסתיים!2019 | 10 | 05

מנהל רשות המיסים הודיע כי הליך הגילוי מרצון לא יוארך מעבר ל- 31/12/19, ולא צפוי מבצע נוסף בעניין זה.


מה חייבים לבדוק בפוליסה לכיסוי מקרה של אובדן כושר עבודה2019 | 10 | 05
מדובר באחד מכיסויי הבטוח החשובים ביותר, שלמרות חשיבותו לא כולם יודעים איזה מוצר רכשו ומה תיתן להם הפוליסה במקרה שיאבדו חלילה את יכולתם לעבוד. אם הפוליסה שלכם אינה איכותית - החליפו אותה או דרשו לתקן את הליקויים.

הפסד של חברת בת מהשקעה במקרקעין בחו"ל הוכר כהפסד לחברת האם2019 | 10 | 05
נפסק כי יש להכיר בחובות של החברות הבנות לחברת האם בגין ההלוואות, שהינם חובות אבודים המוכרים כהוצאה לפי סעיף 17 לפקודה. ההכרה בהוצאה נדחתה רק לשנה בה התברר מעבר לכל ספק שהחברות הבנות לא מסוגלות להחזיר את ההלוואה.

ביטוח לאומי - יישום צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים על שחקנים ואמנים2019 | 10 | 05
בחודש מאי 2018 תוקנו הוראות צו סיווג מבוטחים לעניין שחקנים ואמנים. המוסד לביטוח לאומי פרסם הוראות בחוזר ביטוח 1456 החל על הסכמים מתאריך 1.5.2018 ואילך.


מכירת פירות במארז שוללת את הפטור ממע"מ2019 | 09 | 22
בתחילת 2019 ניתנו שני פסקי דין בקשר לחיוב מע"מ על מכירת מארזי פירות וירקות. בתי המשפט קיבלו את עמדת רשות המסים כי יצירת המארזים מהווה "עיבוד" של הפירות ולכן מכירתם חייבת במע"מ בשיעור מס מלא. 

ביטוח לאומי - חובת רישום של עובדת עצמאית ותשלום דמי ביטוח - לפני הלידה2019 | 09 | 22

כדי להיות זכאית לגמלאות המגיעות לאימהות כמו דמי לידה והורות וגמלה לשמירת היריון, יש חובה להירשם כעצמאית ולשלם את דמי הביטוח לפני הלידה / שמירת ההיריון / אימוץ / אומנה, גם אם מועד התשלום טרם הגיע.


משיכות בעלים וחברות ארנק - הנחיות ביניים של המוסד לביטוח לאומי2019 | 09 | 22

המוסד לביטוח לאומי אינו יכול להבדיל בין הכנסה רגילה בשומה לבין הכנסה שמקורה בחוק ההסדרים, לכן יש להודיע לבטוח לאומי, במכתב או באמצעות מערכת ייצוג לקוחות, על כל חיוב בדמי ביטוח שמקורו בסעיפים 62א או 3(ט1) לפקודה, כדי שהחוב יוקפא תחת הכותרת "חברות ארנק".


ביטוח לאומי - הכנסות של בעלי חברות מסוג S Corporation ו- L.L.C2019 | 09 | 22
לאחרונה, הוסיף המוסד לביטוח לאומי לחוזר שבנושא הבהרה, כי ההוראות המפורטות בחוזר חלות גם על הכנסות של חברות מסוג  S Corporation. כלומר, שלבעלי חברות מסוג זה יש פטור מתשלום דמי ביטוח, בדומה לבעלי הכנסות מחברות מסוג LLC.

מס הכנסה שלילי - מענק עבודה2019 | 09 | 22
מעגל הזכאים למענק הורחב וניתנו הקלות להורים עובדים במשפחות חד-הוריות, לעובדים עם מוגבלות ולעצמאים. המענק עומד על כ- 4,000 ש"ח בממוצע. גובה המענק נקבע לפי השכר הממוצע שהשתכר העובד ומהכנסות נוספות שלו או של בן זוגו (ברוטו). פרטים נוספים במבזק זה.

הכנסות מפנסיה מוקדמת וגמלה עקב אובדן כושר עבודה יחוייבו בביטוח לאומי2019 | 09 | 22
המוסד לבטוח לאומי פרסם שני חוזרים, הקובעים שחלה חובת ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על חברות ביטוח המשלמות "פנסיה מוקדמת", או קצבה בשל נכות או אובדן כושר עבודה. להלן במבזק זה עיקרי הקביעות.

הוראת ביצוע של רשות המיסים בנושא החוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות2019 | 09 | 22
הוראת ביצוע של מס הכנסה ומע"מ 7/2019 מפרטת את הטבות המס והיבטי מע"מ לגבי הכנסות ממכירת חשמל שהופק באמצעות מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת ומהשכרת מקרקעין למתקן כזה. פרטים נוספים במבזק זה.

נדחתה תביעה לקבלת דמי לידה עקב איחור בהגשה2019 | 09 | 22
כשנתיים לאחר הלידה, נודע למבוטחת שהיא זכאית לדמי לידה נוספים - גם כשכירה ורק אז היא הגישה תביעה לקבל דמי לידה גם כשכירה. נפסק כי  הביטוח לאומי אינו יכול ליצור עילה לזכות אשר אינה קיימת בחוק.

רשות האכיפה והגבייה שולחת מכתבים לעצמאים בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה בשנת 20172019 | 09 | 07
רשות האכיפה והגבייה המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, החלה לשלוח לעצמאים מכתב מאיים בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2017. העצמאי יוכל לבחור לשלם את הקנס במקום ההפקדה. פרטים במבזק זה.


שווי המכירה בעסקת קומבינציה2019 | 09 | 07

ועדת הערר קבעה כי יש לאמץ את חוות הדעת של השמאי על שווי העסקה התואמת לפסיקה של בתי המשפט ואימצה את עמדת המערער, המשווה את הדירות של המערער לדירות אחרות בעסקאות דומות.


מחילת הלוואת בעלים תוכר כהפסד הון2019 | 09 | 07

בית המשפט קובע שהחלטת בעלי המניות למחול לחברות על הלוואות הבעלים, לא יצר להם הפסד הון כי לא הוכח שאפסו הסיכויים לגבות את החוב. כאשר המחילה נעשית בין צדדים קשורים, דורשת רמת הוכחה גבוהה יותר.


הליך גילוי מרצון עומד להסתיים!2019 | 06 | 29
רשות המיסים הודיעה כי הליך הגילוי מרצון לא יוארך מעבר ל-31/12/19, ולא צפוי מבצע נוסף בעניין זה. לכן, מחזיק נכסים/כספים בחו"ל המניבים לו הכנסה וטרם דווח עליהם לרשות המיסים, חייב לשקול להיכנס להליך בהקדם.

סיווג מניות בכורה לצרכי מס - עמדת רשות המיסים - חוזר מס הכנסה 1/20192019 | 08 | 31
מניות בכורה משמשות בהליך גיוס הון לחברה ומקנות למחזיק בהן זכויות עדיפות בעיקר לעניין חלוקת דיבידנדים. להלן במבזק זה תמצית עמדת רשות המיסים בשאלה כיצד יסווגו מניות הבכורה לצרכי מס וכיצד יסווגו התשלומים בגין מניות הבכורה.

סוגיות בתשלום דמי הבראה2019 | 08 | 31
הזכאות לדמי הבראה מוסדרת בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש ובצו ההרחבה שהוצא לו. להלן במבזק זה ריכוז נושאים עקרוניים בתשלום דמי הבראה.

המיסוי בבולגריה2019 | 08 | 31
המיסוי בבולגריה הוא אחד הנמוכים בעולם ולכן מעניין לבחון את שיטת המס שם.
להלן במבזק זה שיעורי המס בבולגריה לפי סוגי ההכנסות.

הכרה לצרכי מע"מ בחוב אבוד של לקוח מהרשות הפלסטינאית (הרש"פ)2019 | 08 | 31
הנימוקים שמעלה השופט לדחיית הבקשה, שופכים אור על הפעולות שעוסק חייב לבצע כדי שבמקרה והחוב לא ישולם - הוא יוכל לקבל את המע"מ בחזרה. במבזק זה מפורטים הנימוקים לדחיית הבקשה.

מתן שירות לחברה זרה חייב במע"מ היות שנהנים ממנו גם תושבי ישראל2019 | 08 | 24
המדובר בשירות מעורב, הניתן גם לתושבי חוץ וגם ותושבי ישראל, כי מהשירות שנתנה החברה נהנו גם דורשי העבודה הישראליים, אשר מצאו עבודה בחברה הזרה,  לכן לא יחול מס בשיעור אפס על פי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ.

החוק לצמצום השימוש במזומן2019 | 08 | 24

החוק נחקק במרץ 2018, כדי למנוע תשלומים במזומן העולים על הסכומים שנקבעו בחוק, כמפורט בטבלה שבמבזק זה.   


משיכת כספים מקופה לקצבה - תכנון מס2019 | 08 | 24

להלן במבזק זה תכנון מס המאפשר משיכת כספים מקופה לקצבה למי שסך כספי הקצבה שנצברו לו היו פחות מ כ- 93,000 ש"ח.


העברת מקרקעין לנאמנות אינה אירוע המחייב תשלום מיסים2019 | 08 | 24
בית המשפט קבע כי אין הגיון לייחס לנכסי מקרקעין דין שונה מזה שיחול לכל הנכסים האחרים, לכן ההעברה של הנכסים לנאמנות אינה נחשבת כ-"מכירה", הן לעניין מס שבח והן לעניין מס רכישה.

הוראות מס חדשות בקפריסין2019 | 08 | 17

ממשלת קפריסין פרסמהשינויים הנוגעים לצימצום ההכרה בהוצאות מימון, סיווג חברה כחברה נשלטת זרה (CFC) והוראה המאפשרת להתעלם מעסקה "מלאכותית" -  שכל מטרתה חסכון במס.


הלוואה המירה למניות - מכשיר מתוחכם להשקעה בחברות סטרט-אפ2019 | 08 | 17
השקעה בחברה באמצעות הלוואה המירה, מקנה למשקיע מספר יתרונות על פני השקעה רגילה.  לפרטים - ראה במבזק זה.

היטל מופחת על העסקת עובדים זרים מסתננים בתעשייה, בבניין ובמסעדות אתניות - פס"ד2019 | 08 | 17
לשאלת קיומו או העדרו של היתר העסקה לפי חוק עובדים זרים, אין רלוונטיות ויש לראות את המסתננים כ-"עובדים זרים" גם לצורך קביעת שיעור ההיטל, על אף שאין בידם היתר לעסוק בתעשייה. קביעה זו יפה גם למעסיקי מסתננים בבניין ובמסעדות אתניות.

מה זה "סעיף 14"?2019 | 08 | 17

"סעיף 14" לחוק פיצויי פיטורין, קובע כי הפרשה לקרן פנסיה באה במקום חבות המעביד לשלם פיצויי פיטורין במקרה של פיטורי העובד. הפרשה כאמור בשיעור של 6%, עפ"י צו ההרחבה, מחילה את הסעיף אוטומטית. 


יש לדווח על כל עסקה עם צד קשור בחו"ל - "מחירי העברה"2019 | 08 | 11
סעיף 85א' לפקודה קובע כי עסקה בינלאומית בין צדדים קשורים תדווח בהתאם לתנאי שוק ותחוייב במס בהתאם למחיר השוק. לאחרונה פרסמה רשות המיסים טופס מעודכן שבו יש לדווח לפקיד השומה על עסקה עם חברה קשורה בחו"ל.  

פריסת שבח מקרקעין אפשרית רק ליחידים2019 | 08 | 11
פריסת השבח לאחור, מאפשרת למוכר לשלם מס על פי שיעורי המס שלו בעבר, ולא לזקוף את כל השבח לשנת המס בה הוא מכר את המקרקעין. בית המשפט העליון קובע כי הטבה זו מוקנית רק ליחידים,לחברה משפחתית ושקופה.  

זכות העובד לבחור את מועד החופשה השנתית2019 | 08 | 11
החוק קובע כי המעסיק הוא הקובע את מועדי החופשה השנתית של העובדים. החוק מאפשר לעובד לבחור עד שני ימים בשנה, ולצאת בהם לחופשה - על פי החלטתו: יום אחד - בכל מועד שיבחר ויום שני - באחד מימי "חצאי החג" המפורטים בחוק.

דמי הבראה2019 | 08 | 11
יולי אוגוסט הם החודשים בהם מקובל לשלם לעובדים את דמי ההבראה הנקובים בחוק. תעריף יום ההבראה במגזר הפרטי נשאר 378 ₪. הזכאות לדמי הבראה היא יחסית להיקף המשרה בפועל בתקופה עבורה משלמים.

חקלאות - שעות עבודה בקיץ והפרשה לקרן השתלמות2019 | 08 | 03
עבודה בפועל ב"שעות עודפות" עד לשעות של יום רגיל - משולמות לפי 100% ולא 125%. חובת ההפרשה לקרן השתלמות היא רק לגבי עובדים במעמד חודשי - מינהלי. אחוז ההפרשה - בהתאם לוותק ולתפקיד העובד. אין חובת הפרשה לקרן השתלמות לעובד "רגיל".

היערכות לסיום תקופת ההטבות במס של תושב חוזר וותיק / עולה חדש2019 | 08 | 03
יחידים שעלו או חזרו לישראל וקיבלו מעמד של עולה חדש/תושב חוזר ותיק לצרכי מס, זכאים להטבות מפליגות במיסים ובדיווח לרשות המיסים, וזאת במשך תקופה של 10 שנים מהמועד בו הפכו לתושבי ישראל. להלן במבזק זה חלק מהפעולות שיש לשקול, לקראת מועד פקיעת 10 שעות ההטבה.

תושבות ישראלית לצרכי ביטוח לאומי על אף פיצול התא המשפחתי2019 | 08 | 03
המבוטח מתגורר ועובד בניגריה משנת 2007 ומגיע לארץ כ- 10 פעמים בשנה. אשתו וילדיו הבגירים מתגוררים בישראל. לבני הזוג יש נדל"ן וחשבון בנק בישראל. נפסק כי המבוטח הינו תושב ישראל לצורך חוק הביטוח הלאומי, היות שמרכז חייו בישראל.      

חלה חובה לדווח לרשות המיסים על נקיטת "עמדה חייבת בדיווח" - עדכון לשנת 20182019 | 07 | 28

רשות המיסים פרסמה את טופס 1346 - דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח - לשנת המס 2018, שבו נדרשים יחיד וחברה שהכנסתם מעל 3 מיליון ₪ בשנה או שיש להם רווח הון מעל  1.5 מיליון ₪ בשנה, לדווח למס הכנסה על עמדה שהם נקטו בדוח השנתי, שהיא שונה מהעמדות שפרסמה רשות המיסים.   


בית המשפט העליון קבע הלכה המפחיתה משמעותית את היטלי ההשבחה2019 | 07 | 28
בפסק הדין נדונה השאלה, האם שומה לצורך חיוב בהיטל השבחה, תעשה על בסיס מחיר המכירה הכולל את רכיב המע"מ. נקבע כי אם שומת ההשבחה תכלול את רכיב המע"מ, לא תתמלא תכלית החוק אשר דורש חישוב של שווי המקרקעין "...כאילו נמכרו בשוק חופשי". 

מענק עד מיליון דולר למימון פיתוח מוצרים במסגרת שת"פ ישראל - סינגפור2019 | 07 | 28
הקרן פרסמה קול קורא פתוח להגשת בקשות לתמיכה בשיתוף פעולה במחקר ופיתוח בין חברות ישראליות לחברות סינגפוריות. מועד אחרון להגשת בקשות 16/8/2019.

התיישנות במס הכנסה2019 | 07 | 28

ביהמ"ש העליון קובע כי לפקיד השומה אין סמכות לחייב במס פעולות אשר נעשו בספרי חשבונות בשנות מס סגורות שהתיישנו, ולא ניתן לייחסן לשומה 2009 של שנה "פתוחה". 


האם סכום המכירה שהוסכם כולל מע"מ2019 | 07 | 28

נפסק כי בית המשפט לא רשאי להחליף את שיקול דעתו של מנה"ל מע"מ. רק מי שהחלטה מסויימת של מע"מ ניתנה לגביו, רשאי לפנות לבית המשפט לגבי אותה החלטה. פסק הדין מעלה שוב את ההכרח שצדדים לחוזה יגדירו בהסכם - בפירוש, האם התמורה שסוכמה, כוללת או לא כוללת מע"מ.


מלכודת מס בניהול פעילות בחו"ל / השקעה בחו"ל דרך חברה קפריסאית2019 | 07 | 28

ככל שיתברר שהחברה חייבת מס בישראל, המס ששילמה בקפריסין אינו בר זיכוי כנגד המס הישראלי.  רשות המיסים בישראל טוענת כי המס בקפריסין שולם "בהתנדבות" ואינו משקף פעילות קפריסאית אלא פעילות מחוץ לקפריסין ועל כן לא ניתן לקזזו כנגד המס הישראלי.


האם לתושב חוץ יש פטור ממס על מכירת דירת מגורים בישראל?2019 | 07 | 28
כידוע, קיים פטור ממס במכירת "דירת מגורים מזכה" שהיא דירתו היחידה של המוכר, הניתן למוכר תושב ישראל העומד בתנאים שפורטו בחוק. תושב חוץ עשוי ליהנות מהפטור אם אין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב.

האם מכירת מניות בחברה שהיא "איגוד מקרקעין" חייבת - תמיד במ.ע.מ2019 | 07 | 28

עוסקים שאין עיסוקם במקרקעין מכרו קרקע (לרבות מניות באיגוד מקרקעין), למרות שהם רשומים כעוסקים במע"מ, המקרקעין הוחזקו על ידם כהשקעה או לא שימשו אותם במהלך עסקם, ולכן מכירתם בנסיבות כאלה - אינה חייבת במע"מ.


פטור מדמי ביטוח לאומי למי שהגיע לגיל פרישה - תכנון מס2019 | 07 | 17

מי שהגיע לגיל פרישה, והכנסתו כעצמאי אינה עולה על 5,000 ₪ לחודש והוא עובד פחות מ- 12 שעות בשבוע, נחשב בבטוח לאומי למבוטח ש״אינו עובד ואינו עובד עצמאי", הפטור מתשלום דמי ביטוח, בין שהוא מקבל קצבת אזרח ותיק ובין שאינו מקבל.


אין לשלם מס רכישה על הוצאות פיתוח שטרם בוצעו2019 | 07 | 17
רכישת מקרקעין בעסקה הכוללת גם תשלום תמורה בגין הוצאות עתידיות לפיתוח המקרקעין, חייבת במס רכישה, רק בגין עלות המקרקעין - לא כולל שווי הוצאות הפיתוח שטרם בוצעו.  הפרדה כזאת מאפשרת חסכון משמעותי במס רכישה.

 


איך למנוע דחייה בקבלת קצבת אזרח ותיק באמצעות חברה בע"מ2019 | 07 | 17
מי שיכול לשלוט ברמת ההכנסות שהוא מקבל (למשל, באמצעות חברה שבשליטתו) ידאג לקבל משכורת בגובה שאינו עולה על ההכנסה המרבית לצרכי בטוח לאומי, ובכך יקבל קצבה כבר בהגיעו ל"גיל פרישה" - דהיינו גיל 67 לגברים ו-62 לנשים.

מיסוי חברה L.L.C בישראל2019 | 07 | 17

עמדת רשות המיסים היא כי נישום רשאי לבחור כי תאגיד L.L.C ימוסה גם בישראל כ"גוף שקוף", לצורכי זיכוי מיסי חוץ, וזאת כדי למנוע תוצאה של כפל מס.


דרוג משרדי רו"ח בישראל 2019 - D&B2019 | 07 | 06

בדרוג שפורסם לאחרונה על ידי חברת הדרוג D&B, טפסה הפירמה שלנו 3 מקומות למעלה, והיא מדורגת במקום ה- 20 בדרוג משרדי רו"ח המובילים בישראל.


הודעת רשות המיסים - פטור מניכוי מס במקור בגין החזר מקופות גמל2019 | 07 | 06
רשות המיסים פרסמה הודעה למעסיקים בכותרת ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל, בה נרשמו התנאים לקבלת החזר הפקדות עודפות מקופת גמל - בפטור מניכוי מס במקור. פרטים נוספים - במבזק זה.

מייל מתחזה לחברת כרטיסי האשראי מנסה לגנוב פרטים אישיים - איך לא ליפול בפח?2019 | 07 | 06
לאחרונה התרבו המיילים בעברית המתחזים למיילים מחברת כרטיסי האשראי המנסים לגנוב מכם את פרטי כרטיס האשראי שלכם. להלן במבזק זה הנחיות כיצד לא ליפול בפח.

חיוב במע"מ על מכירת מגרש "פרטי"2019 | 07 | 01

בית המשפט העליון קובע כי במקרה בו פעילותם של מוכרי נכס עולה לכדי "עסק" לצרכי חוק מע"מ והמוכרים לא עמדו בנטל להראות שהנכס הוחזק כנכס "פרטי", יחול חיוב במע"מ.


משרד העבודה מטיל קנסות של עשרות אלפי ש"ח על מעסיקים2019 | 07 | 01
משרד העבודה מיישם מדיניות אכיפה קשוחה של הוראות החוק בנוגעות לזכויות העובדים, עורך בקורות ומטיל קנסות בסכומים דמיוניים גם על הפרות קטנות. אין ברירה אלא לבדוק שוב ולודא, שכל חוקי העבודה ובמיוחד אלה שצויינו במבזק זה, מיושמים אצלכם באופן מלא.

סמכות פקיד השומה לבדוק פעולות בספרים בשנים שהתיישנו2019 | 07 | 01
לפקיד השומה אין סמכות לשנות סווג של פקודות יומן אשר נרשמו בספרי חשבונות בשנות מס שהתיישנו ולחייב במס פעולות אלה. גם אם ביטול הפקודות ייצר הכנסה/הקטנת חוב לבעלי המניות, הרי שההכנסה קשורה לשנות מס שהתיישנו ולא ניתן לייחס הכנסה זו לשנים מאוחרות יותר.

שינויים בשכר העובדת לפני לידה2019 | 06 | 29
כששכרה של עובדת הועלה בצורה ניכרת סמוך ללידה מבלי שהיקף עבודתה או תפקידה השתנו, רשאי המל"ל להתערב בגובה השכר ולחשב את דמי הלידה לפי השכר האמיתי. אם מדובר בתוספת שכר שניתנה ממניעים כלכליים סבירים, הרי שעל המל"ל לכלול את כל השכר לחישוב דמי הלידה.

פורסמה הודעת רשות המסים בנוגע ל"איחוד עוסקים"2019 | 06 | 29

עקב ההיענות הנמוכה להוראת החוק, המחייבת כל מי שנרשם באיחוד עוסקים להשיג דוח שנתי מסכם על עסקאות, וכדי להגדיל את הציות לחוק, הודיע הרשות כי יינקטו צעדים מינהליים כנגד מי שלא יגיש את הדוח במועד.


העסקת קרובי משפחה - "יחסי עובד מעביד" או "עזרה משפחתית"2019 | 06 | 29
בית המשפט קבע כי המדובר בעזרה משפחתית ולא בעבודה.  פסק הדין מעלה שוב את ההכרח, בכל העסקה של קרוב משפחה, להכין מראש ובכתב מסמכים ועדים שיכולים לשכנע כי קרוב המשפחה אכן עבד בעסק.

16 תובנות מפסק דין בר רפאלי - חשובות מאוד - לכל מי שטוען שניתק את תושבות המס שלו מישראל2019 | 06 | 29

בית המשפט המחוזי מתבסס על בית המשפט העליון שקבע את המבחן האובייקטיבי כ"מנצח" את המבחן הסובייקטיבי. תחושותיו של אדם שהוא אינו תושב ישראל הינן בעלות משקל מועט. מה שיקבע זו השאלה - היכן מרכז חייו.


ביהמ"ש העליון קבע סופית - שווי שימוש לרכב צמוד - רק לפי התקנות2019 | 06 | 09
ביהמ"ש העליון קבע כי בחוק נקבעה נוסחה קשיחה וקבועה לחישוב "שווי השימוש ברכב" ואין החוק  מאפשר דרכים נוספות לחישוב שווי שימוש זה. כמו כן, נקבע כי רכב המשמש גם לעבודה וגם להסעת נוסעים, אינו יכול להיחשב כ- "רכב עבודה", בשונה מכלי רכב שייעודו הבלעדי הוא לעבודה, כדוגמת משאית הובלה או מערבל בטון. 

רווח ממכירת ביטקוין חייב במס2019 | 06 | 09

ביהמ"ש קבע כי הביטקוין אינו "מטבע" אלא "נכס", ולכן עליית הערך של הביטקוין אינה מהווה "הפרשי שער", ואינה פטורה ממס.


פיטורי עובד/ת בתקופת מחלה2019 | 06 | 09

החוק מאפשר בצוע של שימוע לפני פיטורין בתקופת המחלה (בהנחה שהעובד אכן מסוגל פיזית להגיע לשימוע), אבל מועד הפיטורים יהיה לאחר מיצוי הזכאות לדמי מחלה.


מעבר להנהלת חשבונות בשיטה החשבונאית הכפולה בשנת 20192019 | 06 | 01

להלן מחזור העסק בשנת 2018 המחייב מעבר להנהלת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה – בשנת 2019, מחולק לפי ענפים.


לפטור ממס בשל הכנסה מהשכרת דירת מגורים יש גם חסרונות2019 | 06 | 01

הוראת ביצוע 2007/5 של רשות המיסים והתוספת להוראה, קובעות כי בחישוב שבח המקרקעין במכירת הדירה, יש להוסיף לשבח את הפחת שהמוכר היה רשאי לדרוש בתקופות בהן הדירה הייתה מושכרת.


האם ה"מבצע" לחלוקת דיבידנד במס מופחת עומד לחזור בקרוב?2019 | 06 | 01

לאחרונה פורסם כי רשות המיסים מתכננת לחוקק הוראת שעה, שתאפשר חלוקת דיבידנדים בשיעור מס נמוך יחסית, על מנת לעודד בעלי מניות לחלק "רווחים כלואים", כפי שהיה בשנת 2017.


פיטורי עובד/ת בגיל פרישה2019 | 06 | 01
כשעובד הגיע לגיל 67, והמעסיק מבקש לסיים עבודתו, יש לקיים שימוע, כמו בכל הליך פיטורים. כך נקבע בפסק דין (ע"ע 209/10).

פסק דין בר רפאלי2019 | 05 | 25

בית המשפט קבע כי בר רפאלי הייתה תושבת ישראל לצרכי מס בשנים 2009-2010 ולא ביצעה "ניתוק תושבות" מישראל באותן שנים ולכן היא חייבת בתשלום מס על הכנסותיה בכל העולם ועל הכנסות חברה בבעלותה.                      


האם חישוב הסכום הפטור מהכנסות שכר דירה למגורים הינו שנתי או חודשי?2019 | 05 | 25
החוק קובע כי התקרה נמדדת באופן חודשי ולא שנתי.הסכום נכון לשנת 2018 - 5,030, בשנת 2019 – 5,090 ₪

החזר מ.ע.מ בגין חוב אבוד של חברה קשורה2019 | 05 | 25

ביהמ"ש אישר את החלטת מנהל מע"מ שלא להכיר בחוב האבוד וזאת לאור העובדה שהחברות הקשורות נוהלו כיחידה אחת, עובדה שגרמה לצמיחתו של החוב לממדים כה גדולים, וזאת כאשר החברות לא פעלו באופן אמיתי לגביית החוב.   


שירות חדש באתר רשות המסים למניעת "גניבת זהות" באישורי פטור מניכוי מס במקור2019 | 05 | 25
רשות המסים הכריזה על שירות חדש, שהוטמע במערכת אישורי ניכוי מס במקור, המאפשר לנישום להגדיר מראש את לקוחותיו, כך שרק להם יוצג האישור לפטור מניכוי מס במקור. על נישום, החושד שזהותו נגנבה, לפנות למשרד מע"מ בו מתנהל תיקו.

אזהרה - מתחזה לאתר רשות המיסים2019 | 05 | 18

רשות המיסים מסבה את תשומת לב הציבור שהיא אינה נוהגת לבקש מלקוחותיה לחשוף מידע אישי באופן כזה, אלא בדרכים מאובטחות בלבד וכי היא פועלת מול הגורמים המתאימים להסרת האתר המתחזה.


הוגשה עתירה לבג"ץ לגבי תחולת סעיף 77 לפקודת מס הכנסה - חלוקת רווחים בכפייה2019 | 05 | 18

ביום 6.3.2019 הוגשה עתירה לבית המשפט העליון בה התבקש בית המשפט לתת צו על תנאי המורה למנהל רשות המסים להסביר מדוע לא יפעיל את הוראות סעיף 77 באופן שאינו רטרוספקטיבי ואינו פוגע בהוראות ההתיישנות לפי הדין הקודם.


למרות מגורים משותפים - מס רכישה נפרד2019 | 05 | 18
ועדת הערר פסקה כי הסכם הממון שקבע "הפרדה רכושית" קניינית ביחס לדירות אשר בבעלות הבעל, יושם בפועל והכנתו לא נבעה מ- "תכנון מס" או הפרדה מלאכותית.

חיוב במע"מ על מכירת נכסים מ"יד שניה"2019 | 05 | 18
בהחלטת מיסוי שפורסמה ב 12/18, נקבע כי מחיר עסקאות של חברה, המעוניינת לרכוש מאנשים פרטיים כלי שייט משומשים בעסקאות טרייד-אין ולמכור אותם, יהיה מלוא מחיר המכירה של כלי השייט המשומשים ולא רק הרווח. 

מפתחי תוכנות זכאים להפחתת מס משמעותית2019 | 05 | 07

בפסק דין ויסינק, שניתן ביום 23.10.2018, המליץ בית המשפט לאפשר את הטבות המס גם לחברות קטנות אשר מעסיקות פחות מעשרה עובדים. זאת, בניגוד לעמדת מס הכנסה.


לצורך קבלת קצבת אזרח ותיק ניתן להוכיח תקופות עבודה על פי עדים 2019 | 05 | 07

ביה"ד קובע כי לאור העובדות כי חלפו למעלה מ- 55 שנים, וכי אין רישום במל"ל ואין יכולת לדרוש מהמעסיק אישור העסקה, רשאית המבוטחת להוכיח את טענתה באמצעות עדים. משהוכיחה המבוטחת כי עבדה בתקופה הנדרשת, היא זכאית לגמלה.   


משרד הכלכלה והתעשייה מעניק תמיכה למימון עלויות שיווק בחו"ל2019 | 05 | 07
נפתח מקצה נוסף בתכנית "כסף חכם", המעניקה סיוע לחברות ישראליות המשווקות לחו"ל במטרה להשיג גידול בהיקף היצוא.
לפרטים - ראו במבזק זה.

תוך כמה זמן צריך לרשום תקבול בעסק?2019 | 05 | 07

ביהמ"ש קבע, כי היעדר רישום במועד, מביא לפסילת ספרים - גם אם התקבול נרשם בסופו של דבר. החריג לפסילת הספרים הוא במקרה בו "שוכנע פקיד השומה כי הייתה סיבה מספקת לאי הרישום".


קול קורא של משרד הכלכלה - מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות על ידי מפעל תעשייתי2019 | 04 | 16

לאחר עמידה בתנאי הסף המפורטים במבזק זה, ניתן להגיש בקשה למפעל כולו או לקו ייצור, ובלבד שתקרת סך ההשקעה המזכה בקו הייצור, לא תעבור את הסך של 5 מיליון ₪, והכנסתו של המפעל בו ממוקם/ים קו/וי הייצור, אינה עולה על 200 מיליון ₪.


כשאין "גורם מארגן " – אין קבוצת רכישה2019 | 04 | 16
יש לבחון את פעילותו של הגורם המארגן. אם הוא לא עונה על כל הקריטריונים שנקבעו בחקיקה – הוא לא "גורם  מארגן", והקבוצה אינה "קבוצת רכישה".

מתי רשאי בנק להחליט על סגירת חשבון בנק באופן חד-צדדי2019 | 04 | 16
בית המשפט קובע כי החוק למניעת הלבנת הון, אכן מטיל על התאגידים הבנקאים חובות זיהוי, דיווח, בקרה וניהול כלפי לקוחותיהם, אך קיומם של "דגלים אדומים", בקשר ללקוח או לפעילותו אינם מחייבים את הגבלת פעילות הלקוח באופן אוטומטי.

השוואה בין פעילות עסקית כעצמאי לעומת כחברה2019 | 04 | 16

מצורפת במבזק זה טבלת השוואה בין פעילות עסקית כעצמאי לעומת כחברה - נקודות עיקריות.


חובת ניכוי מס במקור משירותים או נכסים (מכל תשלום)2019 | 04 | 16
ניכוי מס במקור "משירותים ונכסים", הינה חובה המוטלת על גופים "גדולים", והיא חלה כאשר תקנות ניכוי במקור ספציפיות אינן חלות. בחוזר זה נסקור את ההוראות בקשר לחובת הניכוי עקב החובה לנהל  ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומתשלומים שאינם משכורת2019 | 04 | 13

לאחרונה פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה לשידור דוחות שנתיים בניכויים (126/856) באופן מקוּון מלא ומפרטת את השלבים הנדרשים לשידור והגשת הדוחות האמורים בהתאם לכללים שפורסמו על-ידי מנהל רשות המסים.


מהי "חשבונית פיקטיבית" שלא ניתן לנכות מס תשומות הכלול בה?2019 | 04 | 13
פסקי הדין הקודמים בעניין הנ"ל קבעו כי נטל ההוכחה כי חשבונית מס הוצאה כדין, מוטל על העוסק המבקש לנכות את מס התשומות. לצורך כך על העוסק לבדוק מספר עובדות, המנויות במבזק זה.

איסור עבודה במקום נוסף2019 | 04 | 13
ביה"ד הארצי לעבודה קבע שוב, כי מעסיק רשאי לא לאפשר לעובד שלו לעסוק בעבודה נוספת, וזאת גם אם בעבר הותר לו לעבוד במקום נוסף, או שהמעסיק התעלם מהעבודה הנוספת.   

פסח תשע"ט - דיני עבודה2019 | 04 | 13

  

מבזק מס
 

                                                                                    

11/4/19

 

לקוחות נכבדים

 

ניוזלטר  זה  נועד לעדכן  אתכם   באופן  דיסקרטי  ומיידי בנושאים  "חמים" אשר הכרתם עשויה ליצור עבורכם יתרונות.

הנכם מוזמנים לבקר באתר הפירמה שכתובתו WWW.HOROVITZ-CPA.CO.IL. באתר ניתן להוריד חומר מקצועי  שפורסם על ידי הפירמה והופץ באמצעות חוברות המידע של המשרד, מבזקים וכו'.

 

 

 

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומתשלומים שאינם משכורת

 

רשות המיסים פרסמה הנחיה, בנושא דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת (טופס 856) (קישור להנחייה).

 

לאחרונה פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה 3/2019 (קישור להוראה) לשידור דוחות שנתיים בניכויים (126/856) באופן מקוּון מלא ומפרטת את השלבים הנדרשים לשידור והגשת הדוחות האמורים בהתאם לכללים שפורסמו על-ידי מנהל רשות המסים.*

 

* מדובר בטיוטת כללי מס הכנסה (דיווח מקוון 

מדובר בטיוטת כללי מס הכנסה (דיווח מקוון של דוח ניכויים שנתי),  
   התשע"ט-2019 
קישור לטיוטה

 

 

 

                        
 

-  שותפי המשרד בכל סניפינו, ישמחו להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים במבזק זה ובכל נושא בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי.

 

 

 

 
בכבוד רב,
הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי
רואי חשבון
 
הסוגיות, הפתרונות והעמדות, מוצגות במבזק זה באופן כללי בלבד, ללא התייחסות לכל הנסיבות הספציפיות של מקרה כלשהו, ולכן מומלץ בכל מקרה, לפנות אלינו לקבלת הבהרות, לפני יישום בפועל של האמור במבזק.
אין ליישם את האמור במבזק זה, מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו
 
להלן במבזק זה הוראות חוקי דיני העבודה השונים, הקשורים לחג הפסח הקרב ובא.

הגשת דוחות שנתיים בניכויים באופן מקוון2019 | 04 | 13
התאם להוראת הביצוע, החל משידור דוחות הניכויים לשנת המס 2018 תהיה אפשרות להגשת טופס ההצהרה באופן מקוון. דוחות ניכויים ייחשבו כדוחות שהוגשו רק לאחר הגשת טופס ההצהרה חתום על ידי המעביד/המשלם או המייצג.

יום הבחירות לכנסת2019 | 04 | 06
לפי פרשנות של משרד הכלכלה, מי שאינו עובד ביום הבחירות - זכאי לשכר רגיל, כאילו מדובר ביום חג. מי שעבד בפועל ביום הבחירות, זכאי לתשלום בתעריף רגיל, בנוסף לתשלום עבור יום השבתון. מי שאינו עובד בדרך כלל בימי ג' בשבוע, אינו זכאי לתשלום ביום זה.

נוכלים שולחים לנו מיילים שנשלחים כביכול מהבנק2019 | 04 | 06
לאחרונה הופצו מיילים המתחזים לבנק לאומי או בנק ירושלים ודורשים אימות פרטי החשבון - אחרת הוא ייסגר. מטרת המיילים הללו היא לגלות את פרטי הכניסה לחשבונות הבנק ופרטי כרטיסי האשראי. אין בשום פנים לפתוח מיילים אלו.

מענקים למיזמים חדשניים עבור רשויות מקומיות2019 | 04 | 06
לאחרונה פורסמה תכנית מענקים במימון משותף של רשות החדשנות, והמשרד לשוויון חברתי, לתמיכה בתכניות מו"פ של מוצרים וטכנולוגיות חדשניות, הצפויים לייעל ולשפר את השירותים המוענקים לתושבים על ידי גופי השלטון המקומי. להלן במבזק זה עיקרי המסלול.

חובת הגשת דוח על ניתוק תושבות לצרכי מס2019 | 04 | 06
פקודת מס הכנסה קובעת כי כל ישראלי שעשה הגירה / רילוקיישן לחו”ל, חייב להגיש לרשות המיסים דוח ניתוק תושבות לצרכי מס בישראל. להלן במבזק זה עיקרי החובה.   

מקבלי פנסיה מוקדמת וקצבת נכות / קצבת אי כושר עבודה מחברת ביטוח - נדרשים לשלם דמי ביטוח2019 | 03 | 30
כאשר דמי הבטוח אינם מנוכים במקור, חובת הדיווח והתשלום היא על המקבל.
שיעור דמי הבטוח הוא כהכנסה פסיבית: שיעור מופחת – 3.49% מההכנסה, שיעור מלא – 11.79% מההכנסה.

האם תותר ההוצאה לחייב בניכוי מס במקור - שלא ניכה 2019 | 03 | 30
בית המשפט חייב בפסק דין שהתקבל לאחרונה חברה, לשלם את המס שהיה עליה לנכות מהמקבלים, שכן לא ניתן היה להוכיח שהם שילמו את המס על התקבולים הללו.

חוק מיסוי מקרקעין אינו חל מיידית2019 | 03 | 30

ועדת הערר קבעה, כי עסקה להעברת מניות של חברה, שהתקשרה בהסכם תמ"א, אינה בגדר "פעולה באיגוד" - החייבת במס לפי חוק מיסוי מקרקעין, כי ההסכם טרם נכנס לתוקפו המעשי עקב תנאיו המתלים.


עובד שהגיש תביעה מנופחת - חוייב בהוצאות גבוהות2019 | 03 | 30
בית הדין לעבודה בבאר שבע קבע כי עובד שתבע ממעבידו סך של למעלה מ- 250 אלף שקל, כשבסופו של יום נמצא כי הוא זכאי לסך של 9,327 שקל בלבד, יישא בהוצאות משפט של החברה בסך 15 אלף ש"ח.

שימוע לפני הרעה בתנאי העבודה ו/או הקטנת היקף המשרה2019 | 03 | 30
כל שינוי משמעותי בתנאי העבודה של העובד, מחייב קיום שימוע.
עובד שאינו מסכים לשינוי, רשאי להתפטר ולקבל זכויות של מפוטר, אך עליו לתת למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות.

משיכות בעלים וחברות ארנק - הנחיות ביניים של המוסד לביטוח לאומי2019 | 03 | 23
המוסד לביטוח לאומי טרם פרסם את עמדתו בנושאים אלה, אך לאחרונה יצאה הוראת ביניים לסניפים הקובעת כי ככל שיצא חיוב של דמי ביטוח בעקבות יישום סעיפים 62א ו-3(ט1) לפקודה – יוקפא החוב עד הוצאת חוזר מנחה.

האם מותר לפטר עובד בתקופת היעדרות מהעבודה עקב תאונת עבודה2019 | 03 | 23
מותר לפטר עובד בתקופת היעדרות עקב תאונה בעבודה (איסור הפיטורים חל על מי שנעדר עקב מחלה, ולא עקב תאונת עבודה). למרות זאת, יש לקחת בחשבון את העובדות הבאות, המפורטות במבזק זה.

רשות החדשנות משיקה מסלול מענק לסטרטאפים של נשים2019 | 03 | 23
המסלול מיועד לחברות מתחילות בבעלות נשים (לפחות 33% בבעלות יזמית - אשה, שהיא גם נמנית על צוות ההנהלה של החברה). להלן במבזק זה עיקרי התנאים וההטבות.

האם מתנדב שנפגע בעת התנדבות בעמותה - מבוטח?2019 | 03 | 23

כל מתנדב חייב לבדוק כי העמותה שבה הוא מתנדב היא גוף מאושר כדין, לדרוש ולקבל אישור מהעמותה על ההפניה להתנדבות, וזאת על מנת להיות מבוטח למקרה של פגיעה.


הוצאת מכתב פיטורים לשם קבלת דמי אבטלה תחייב את המעסיק בתשלום פיצויי פיטורים2019 | 03 | 23
העובדת הועסקה אצל המעסיק שהיה גם בן זוגה, בניהול המספרה שבבעלותו וסיימה לעבוד. בית הדין קבע, כי הפסקת עבודה בהסכמה הדדית יכולה להיחשב "כפיטורים" אך היות שהמעביד הוציא "מכתב פיטורים", רואים אותו כמי שהסכים לפיטורים.

מה המשמעות של אי הודעה לביטוח לאומי על תחילת / הפסקת העיסוק2019 | 03 | 16
קיימת חשיבות עצומה להודיע למוסד ביטוח לאומי על כל שינוי מעמד, תחילת עיסוק/הפסקת עיסוק וגם על הגדלת היקף העיסוק. אי הודעה במועד, עלולה לגרום להפסד זכויות או לחיובים מיותרים של דמי ביטוח לאומי.

היבטי מיסוי של הסכם פשרה בעניין פיצוי בגין עגמת נפש - פס"ד2019 | 03 | 16

בית המשפט קבע כי הסדר הפשרה, נעשה כנראה למראית עין בלבד מתוך מטרה לחסוך בתשלום מס, לפיכך פסק הדין המאשר הסכם פשרה, אינו מחייב את פקיד השומה.


קול קורא להגשת בקשות במסלול חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורי - שת"פ של רשות החדשנות ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"2019 | 03 | 16

המסלול מיועד ליזמים המפתחים מוצרים טכנולוגיים ותהליכים שיספקו מענה לצרכי המגזר הציבורי ובאמצעות טכנולוגיות חדשניות, ולשיפור איכות השירות שנותנים משרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים, הנגשת המידע לציבור, הקטנת הביורוקרטיה והגנה על מידע ציבורי.


פס"ד - הכנסות חצר הרב אבוחצירה - חייבות במס (לפחות חלקן)2019 | 03 | 16
בית המשפט קובע כי אומנם הפעילות לא מגיעה כדי "עסק", אך כן מדובר במשלח-יד. יחד עם זאת, חלק מהתקבולים המגיעים לידי הרב מועברים לנזקקים או לצרכי לימוד תורה ותמיכה בגופי ומוסדות דת, ולפיכך חלק זה פטור ממס.

קרן הלוואות לפרוייקטים בתחום ההתייעלות האנרגטית2019 | 03 | 16
משרד האנרגיה הודיע על הקמת קרן ייעודית למתן הלוואות לפרויקטים להתייעלות אנרגטית, שינתנו באמצעות בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק הפועלים, בנק מזרחי טפחות והבנק הבינלאומי. להלן במבזק זה התנאים וההנחיות.

רשות המיסים תקבל מידע על חשבונות בנק של ישראלים בחו"ל2019 | 03 | 10
הסכם ה- CRS, מחייב חילופי מידע בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים של המדינות החתומות עליו, באופן אוטומטי, ללא דרישה של מדינת התושבות.
נזכיר, כי עדיין ניתן ליישם את הליך הגילוי מרצון, לדווח ולשלם את המס המגיע, ובכך להימנע מחשיפה להליכים פליליים בישראל בגין כספים או נכסים המוסתרים בחו"ל.

מהו רצף קצבה?2019 | 03 | 10
רצף קצבה, היא אפשרות העומדת בפני מי שפורש מעבודתו, לא למשוך את  הפיצויים המופקדים בתוכנית קצבתית, אלא להשאירם בתכנית פנסיה, על מנת לקבל פנסיה גבוהה יותר בעתיד. כספי פיצויים בתכניות הוניות, לא ניתנות להעברה לרצף קצבה.

מהו רצף פיצויים2019 | 03 | 10
רצף פיצויים מתאים למי שעומד לקבל פיצויים חייבי מס, שרוצה לדחות את תשלום המס למועד יותר מאוחר, שבו ישלם מס נמוך יותר, בשל העובדה שאז יהיה ברמת הכנסות נמוכה יותר. לביצוע הרצף צריך לקבל אישור ממס הכנסה.

בעלי השליטה ב"חברות ארנק" החלו לקבל חיובי דמי ביטוח2019 | 03 | 10
מאידך הודיע המל"ל כי כל עוד לא פורסמה עמדה רשמית בנושא, הוחלט להקפיא בשלב זה חובות המהסוג הנ"ל. ההקפאה אינה אוטומטית ומחייבת פנייה לסניף בצירוף תיעוד, שאין מדובר בהכנסה של עצמאי אלא של בעל שליטה ב"חברת ארנק."

משיכת פיצויים באמצעות היוון קצבה - תכנון מס2019 | 03 | 10
לא כל היוון של כספים שיועדו לקצבה, יחשב כחרטה מרצף, במידה והיוון הקצבה כולל גם משיכה של כספי תגמולים, יראו במשיכה היוון ולא "חרטה מרצף". משרדי השומה בודקים את סבירות היחס בין הפיצויים לתגמולים ובהתאם לכך מאשרים את המשיכה.

קבלת הפרשי קצבה2019 | 03 | 02
באמצעות ביצוע הליך המכונה "קיבוע זכויות", הנותן פטור ממס על חלק מהפנסיה ולאחריו הגשת בקשה ל"פריסה לאחור " (לצרכי מס) של הפרשי הקצבה, כולל הגשת דוחות למס הכנסה, ניתן לקבל החזר מס נאה, על הפרשי קצבה מהם נוכה מס במקור גבוה.

מעמדה של חברת בית שמכרה את כל נכסי המקרקעין שבבעולה2019 | 03 | 02
בעלי המניות בחברת בית שמכרה במהלך שנת המס את נכסי המקרקעין שלה, ונותרו בה רק מזומנים - שלא מיועדים לרכישה של נכסי מקרקעין אחרים תוך 12 חודשים מתום שנת המס, לא ייהנו מהמיסוי ה"חד שלבי" במכירת נכסי המקרקעין, מאחר והחברה לא תחשב כחברת בית בשנת המכירה.

נוהל רישום תקבולים2019 | 03 | 02
להלן במבזק זה, נוהל שנועד לתת הנחיות לכל עובד בחברה/בעסק, בדבר רישום התקבולים המתקבלים בעסק.

מהי אופציה במקרקעין הפטורה ממס רכישה2019 | 03 | 02
סעיף 49 מונה תנאים למתן הפטור וביניהם: הסכם האופציה הינו בכתב, האופציה ניתנת להעברה ולמימוש, התחייבות המוכר למכור את הזכות במקרקעין ע"פ תנאי ההסכם היא התחייבות בלתי חוזרת, מימוש האופציה יעשה במסגרת תקופה שאינה עולה על 24 חודשים.  

מקבל קצבה (פנסיה) חייב לבדוק שהוא מקבל את הפטור ממס - המקסימלי המגיע לו2019 | 03 | 02
לאחר תיקון 190, החל מ 2012, מתווסף פטור נוסף לקצבה המזכה. חלק מהפטור "נפגע" כאשר הפנסיונר משך בעבר מענקי פרישה/פיצויים פטורים ממס, או בצע היוון פטור ממס של חלק מהקצבה.

הכללת תוספות לשכר מכח צו הרחבה - בשכר עצמו2019 | 02 | 25

כאשר לעובד יש שכר הגבוה משמעותית משכר המינימום (או מהשכר הטבלאי לפי צו ההרחבה) - ניתן להימנע מתשלום בעד התוספות על ידי הכללתן בשכר עצמו, אך וזאת בשני תנאים המפורטים במבזק זה.


מקבץ בעניין דיני עבודה2019 | 02 | 25
להלן במבזק זה מקבץ הוראות חשובות בעניין דיני עבודה.

נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע2019 | 02 | 25
הוראת השעה לשנים 2014 – 2018 הוארכה עד תום שנת מס 2022, ולכן סטודנטים שסיימו את לימודיהם בשנים אלו, ימשיכו לקבל נקודות זיכוי בהתאם להוראת השעה, עפ"י הכללים המפורטים במבזק זה.

מע"מ בשיעור אפס בגין כניסה למסעדות בחבילות תיור2019 | 02 | 25

מדובר בעמדה חדשה בעניין פטור ממע"מ על אספקת ארוחות/מסעדות לתיירים במסגרת טיולים מאורגנים וחבילות תיור, כאשר הארוחה מסופקת לתייר שלא על ידי המסיע.


סכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 20192019 | 02 | 25

להלן הסבר בגין הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בענף החקלאות - ניכוי בעד הוצאות מגורים ודמי ביטוח רפואי.


מרכזי קניות הם איגוד מקרקעין2019 | 02 | 13
ביהמ"ש העליון קבע כי "ככלל איגודים שפעילותם מאופיינת בהשכרת מקרקעין, ראוי שייחשבו לאיגוד מקרקעין, וזאת אף אם חלק גדול מפעילותם מסווג כעסקית". הוגשה עתירה לדיון נוסף בעליון - שנדחתה.

פיטורי עובד בתקופת הניסיון בעבודה2019 | 02 | 10
בית המשפט קובע כי גם פיטורים בתקופת הניסיון, חייבים להיות בתום לב, אך לגבי אמות המידה בתקופת הניסיון, לבחינת התאמתו של העובד לתפקיד, די בספק סביר בתום לב לאי התאמתו של העובד לתפקידו.

סוכן שיווק "עצמאי" הוכר כעובד שכיר לאחר 33 שנים - פס"ד2019 | 02 | 10
פסק דין זה מעלה שוב את ההכרח לבחון את כל החוזים עם נותני שירות הפועלים כעצמאים ומגישים חשבוניות, תוך התייחסות לחשיפה שהם עלולים להיות מוכרים כ"עובדים", על כל המשתמע מכך.

מכתב פיטורים מחייב תשלום פיצויים - פס"ד2019 | 02 | 10
מעסיק נתן לעובדת מכתב פיטורים, למרות שסיום העבודה לא היה עקב פיטורין.
המכתב ניתן לעובדת מתוך כוונה לסייע לה לקבל דמי אבטלה.
ביה"ד חייב את המעסיק לשלם לעובדת פיצויי פיטורים מלאים.

הנחיה של רשות המיסים להגדלת הפטור למענק פרישה (פיצויי פיטורין)2019 | 02 | 10

ברשות המיסים הוחלט כי מעסיק האחראי לחישוב סכום המענק הפטור, יעשה כן תוך הגדלת המשכורת החודשית האחרונה עד ל - 150% או עד התקרה הקבועה בסעיף לפי הנמוך מביניהם, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 27 לדברי ההסבר למילוי טופס 161.


מיסוי החזר דמי שכירות שמקבל דייר במסגרת פרוייקט תמ"א 38/22019 | 02 | 10

תמורה נוספת שמקבל הדייר לכיסוי הוצאות בגין דמי השכירות לדיור חלופי בתקופת הבניה וכן לכיסוי הוצאות הכרוכות בשירותי הבנייה של הפרוייקט, פטורות ממס.


להלן שיעורי המס לשנת 20192019 | 02 | 06

להלן במבזק זה מדרגות שיעור המס לשנת 2019 שעודכנו בהתאם לשיעור עליית המדד, להכנסות מיגיעה אישית ולהכנסות שאינן מיגיעה אישית.


גם חברות עם מספר קטן של מועסקים זכאיות להטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון2019 | 02 | 06
ביהמ"ש קבע כי נדרשת גמישות בעניינן של חברות הזנק בכל הנוגע למספר המועסקים, ויש לשקול לקבל עמדה לפיה, לשם קיומו של מפעל תעשייתי הזכאי להטבות - די במספר עובדים קטן יחסית.

אילוץ חלוקת רווחים לא מחולקים - סעיף 77 לפקודה2019 | 02 | 06
במסגרת "חוק ההתייעלות" – תוקן סעיף 77 לפקודת מס הכנסה, המאפשר למנהל רשות המיסים להורות על חלוקת דיבידנד מרווחים לא מחולקים של חברת מעטים. להלן במבזק זה עיקרי הסעיף.

רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות2019 | 02 | 06

המענק למפעל חקלאי מאושר באזור פיתוח א' יעמוד על 25% מהמחיר המקורי של המפעל (למעט הוצאות לרכישת הקרקע) במקום 20% כיום והמענק למפעל באזור פיתוח ב' יעמוד על 20% במקום 10% כיום.


הטבות מס בישובים לשנת 20192019 | 02 | 06
רשות המיסים פרסמה חוזר המפרט את ההנחיות למתן הטבות מס לתושבים ביישובים המוטבים, תוך הפרדה בין ישובים בהם תינתן הטבה לשנה מלאה לבין הישובים בהם תינתן הטבה למחצית הראשונה של השנה בלבד. לפירוט הישובים, ראו במבזק זה.


כשמעסיק מסדר מקום מגורים לעובדים בסמוך לאתרי העבודה, אין להם הטבה חייבת מס - פס"ד2019 | 02 | 02

בית המשפט קבע כי יש לראות בהוצאה של החברה בעמדת המגורים כהוצאה ל-"נוחות המעביד" ולא -"הנאת העובד", ואין לראות בהוצאה אשר הוציאה החברה לצורך העמדת מגורים לעובדים הזרים כטובת הנאה של העובדים החייבת במס בידיהם.   


הענקת אופציות לעובדים - מהם תנאי ההבשלה המאפשרים קיום ההטבות לפי סעיף 102 במסלול הוני2019 | 02 | 02
רשות המיסים פרסמה חוזר בו פרטה את התנאים להקצאת זכויות לעובדים – (אופציות / מניות), שיכללו בהטבות לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון עם נאמן. להלן התנאים שנקבעו בחוזר - להחלת סעיף 102 במסלול הוני.

פיצול תושבות בתוך המשפחה (הלכת ספיר) גם בביטוח לאומי2019 | 02 | 02

ביה"ד הארצי קובע כי בתנאים מסוימים, ניתן להסתמך על הלכת ספיר שנקבעה לעניין מס הכנסה - גם לצרכי בטוח לאומי, וליצור נתק בתוך התא המשפחתי: האישה והילדים הינם תושבי ישראל, והבעל תושב חוץ.


מענקים לחברות הזנק בבעלות חרדים ובני מיעוטים2019 | 02 | 02
מסלול "חברה מתחילה" המיועד לחברות הזנק המעוניינות לפתח ולקדם מיזם טכנולוגי חדשני, עודכן לאחרונה במסלול משנה המיועד לחרדים ולבני מיעוטים. המענק נועד למימון הוצאות כגון: שכר עובדי הפיתוח, קבלני משנה בפיתוח, חומרים והוצאות שיווק עד 15% מהתקציב המאושר.

נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים) יחוייבו לדווח לרשות המיסים על פעילות לקוחותיהם2019 | 01 | 21

הכנסת אישרה תקנות המחייבות נותני שירותים בנכסים פיננסיים, (צ'יינג'ים), לרבות המרות מטבע, החלפות מטבע, ניכוי שקים ועוד, לדווח לרשות המיסים על פעולות בסכומים העולים על 50 אלף, שקלים חדשים.


הצהרות נדרשות מרואי חשבון בעניין החוק לאיסור הלבנת הון2019 | 01 | 21

לשכת רואי החשבון פרסמה לאחרונה איגרת בעניין הנ"ל, והודיעה לחברי הלשכה שבהתאם לטיוטת חוזר הפיקוח על הבנקים מיום 12.9.2018 רק הלקוח בעצמו יצהיר כי דיווח כדין על פעילותו בחשבון לרשות המסים.


מתי לא תופעל תקנת "הגמלה החוסמת" - פס"ד2019 | 01 | 16

ביה"ד קבע כי כאשר מוגש דו"ח שנתי למס הכנסה בטרם קרות התאונה, על המל"ל להתייחס להכנסות בדוח שהוגש ולא להכנסה ששימשה כבסיס המקדמות.


הצהרות נדרשות מרואי חשבון בעניין החוק לאיסור הלבנת הון 2019 | 01 | 16

בפס"ד נקבע כי דרישת הבנק לקבל אישורים במסגרתם מצהירים עורכי הדין או רואי החשבון על המידע מידיעתם האישית, אינה סבירה באשר אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הפיקוח על הבנקים, כמו גם כללי האתיקה של רואי החשבון ועורכי הדין.נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים) יחוייבו 2019 | 01 | 16
אושרו תקנות המחייבות נותני שירותים בנכסים פיננסיים, (צ'יינג'ים), לרבות המרות מטבע, החלפות מטבע, ניכוי שקים ועוד, לדווח לרשות המיסים על פעולות בסכומים העולים על 50 אלף, שקלים חדשים.

מסלול ירוק להקמת חברת אם בחו"ל לחברה בישראל 2019 | 01 | 16
רשות המיסים מודיעה על מסלול ירוק חדש שיאפשר בתנאים מסויימים,  לחברות ישראליות, להקים חברת אם בחו"ל במדינת אמנה – חברת החזקות , ללא אירוע מס, בעת העברת הבעלות על החברה הישראלית, לחברה הזרה.
 

פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג בחישוב נפרד 2019 | 01 | 16
רשות המיסים הודיעה כי מעתה, ניתן לבקש פיצול השבח בין שני בני הזוג במסגרת הדוח השנתי, ללא צורך בפניה למשרד מיסוי המקרקעין. זאת במידה והנכס הוחזק ע"י בני הזוג בחלקים שווים, והוגשו במסגרת הדוח השנתי, שני  נספחי רווח הון על המכירה – בנפרד לכל אחד מבני הזוג.

תיקון לחוק פיצויי פיטורים2019 | 01 | 16
תיקון לחוק קובע, כי כאשר מסתיימת התקשרות בין קבלת למזמין שירות, ועובדו של הקבלן עבר להיות מועסק ע"י קבלן אחר שהתקשר עם אותו מזמין שירות, יהיה עובד זכאי לפיצויי פיטורים מהקבלן שההתקשרות עימו הסתיימה, כאילו פוטר, גם אם אותו קבלן מציע לו עבודה חלופית.

רפורמת מס בסין מינואר 20192019 | 01 | 16
על פי החוק החדש כל אדם ששוהה בסין תקופה מצטברת של יותר מ- 183 ימים בכל שנה קלנדרית, יחשב כתושב סין לצרכי מס ויהיה חייב במס על כלל הכנסותיו הן בסין והן מחוץ לסין. לא ברור אם הפטור למי ששוהה בסין פחות מחמש שנים, ימשיך לחול.

החוק לצמצום השימוש במזומן2019 | 01 | 16

ב- 1.1.19 נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018, הקובע הגבלות על תשלום במזומן, הן על המשלם והן על המקבל. להלן במבזק זה עיקרי החוק.


החוק לצמצום השימוש במזומן2019 | 01 | 06
ב- 1.1.19 נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018, הקובע הגבלות על תשלום במזומן, הן על המשלם והן על המקבל.
להלן במבזק זה עיקרי החוק.

הסדר חדש לגבי טיפים החל מ- 1/1/20192019 | 01 | 06

ביה"ד הארצי לעבודה קבע הלכה חדשה בתחולה מיום 1.1.2019, לפיה כספי התשר בענף המסעדנות נחשבים לעניין משפט העבודה ודיני הביטוח הלאומי כהכנסת המסעדה, וכל הכנסה של המלצר ועובדי השירות הנובעת מתשרים, הינה הכנסת עבודה מאת המעסיק.   


מענק לפרוייקטים בתחומי איכות הסביבה2019 | 01 | 06
פורסמה תכנית לתמיכה בתכניות מחקר, פיתוח והרצה בתחומי הגנת הסביבה, המיועדת לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הגנת הסביבה, העוסקות בפיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הגנת הסביבה. להלן במבזק זה, התנאים לקבלת המענק.

מספיק שנותן המלגה ציפה לקבל תמורה כדי לחייב את המלגה במס2019 | 01 | 06
בפסק הדין דובר בפרופסור שיצא לשנת שבתון באוניברסיטת NYU וקבל מהאוניברסיטה כ-100,000 דולר, ועוד 20,000 דולר לדיור. ביהמ"ש העליון קובע כי מספיק שנותן הכספים ציפה לקבל תמורה כלשהי עבורם, כדי שכספים אלו יחויבו במס בישראל. 

מתי ביטול עסקה במקרקעין תחשב כעסקה חדשה (מכר חוזר)2019 | 01 | 06
בפסק דין זמר, קבע ביהמ"ש העליון את המבחן העיקרי על פיו תסווג העסקה כ-"מבוטלת" או כ-"עסקה חדשה" והוא: האם העסקה "נקלטה בקרקע המציאות". בפסיקות אחרות נקבעו מבחנים נוספים, כמפורט במבזק זה.

החלטת מיסוי מהפכנית! - אפשר להפקיד כספים לטובת העובד ללא חבות מיידית במס2019 | 01 | 06

החלטת המיסוי המפורטת במבזק זה, מאפשרת ככל הנראה, לכל מעביד להעניק לעובדו הטבה כספית יחד עם ביטחון שיקבל אותה בעתיד - מבלי שהתחייבות זו מהווה אירוע מס.


כדאי לשלם משכורת משמעותית לבעלי שליטה גם כשהחברה מפסידה2018 | 12 | 29

כדאי לדווח על משכורת לבעלי שליטה גם בחברה הנמצאת בהפסדים וזאת עד לניצול מדרגות המס הנמוכות של בעלי השליטה (ניצול הניכויים והזיכויים), שכן הזיכויים והניכויים אינם עוברים משנה לשנה.


ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 20182018 | 12 | 29

בסיום שנת המס 2018, יש לערוך ספירת המלאי שברשותכם (לרבות מלאי שלכם הנמצא אצל אחרים), וכן יש לבצע ספירת הקופה ליום 31 בדצמבר 2018 ("יום המאזן").


הזדמנות אחרונה להעברת דירת מגורים מהחברה ליחיד בפטור ממס2018 | 12 | 29
בהחלטת מיסוי בהסכם 4401/18, אושר כי הוראות המעבר, המאפשרות העברת דירת מגורים מהחברה ליחיד בפטור ממס, יחולו על הדירה בהתקיים התנאים הבאים: סיום הבניה עד חמש שנים ממועד קנייתה. בעל המניות עצמו יעבור לגור בדירה עם סיום בנייתה לתקופה של 5 שנים לפחות.

רשות המיסים בעקבות המשקיעים בקריפטו מי שעדיין לא פנו אליו, צריך לשקול פניה אנונימית לגילוי מרצון2018 | 12 | 29
רשות המיסים שלחה לאחרונה מכתבים משקיעים במטבעות קריפטוגראפיים, והודיעה להם על פתיחת תיק, כולל דרישה להגיש דוחות ודיווח על העסקאות. מי שטרם קיבל מכתב מרשות המיסים והוא בצע פעילות השקעה בקריפטו, צריך לשקול הגשת פנייה אנונימית לגילוי מרצון לפני סוף שנת 2018.

בעל מניות העושה שימוש בדירה של החברה, חייב לקרוא מבזק זה2018 | 12 | 29

במסגרת סעיף 3(ט1) נקבע כי יראו כ"משיכה מחברה", לא רק משיכת כספים מהחברה, אלא גם נכס של החברה שהועמד לשימושו של בעל המניות המהותי או קרובו, גם אם הוא משלם דמי שכירות לחברה!


טיפים לסוף שנת המס - הפקדות לקרן השתלמות לקראת תום שנת 20182018 | 12 | 22
לעצמאי ההפקדה המקסימלית היא לפי 7% מהרווח עד תקרה של הפקדה שנתית בסך 18,270 ₪. ההפקדה המכסימלית לשכיר בעל שליטה היא 10% מהמשכורת ברוטו – עד לתקרת שכר בסך 15,712 ₪, מזה רבע על חשבון העובד ושלושה רבעים על חשבון המעביד.

טיפים לסוף שנת המס - הפקדות סוציאליות של חברה עבור בעלי השליטה בחברה2018 | 12 | 22
בעלי השליטה בחברה צריכים לבדוק שמיצו את הפקדות החברה לפוליסת הבטוח / קרן הפנסיה שלהם. הפקדות אלה מהוות הוצאה מוכרת בחברה מבלי שבעל השליטה מחויב במס על ההטבה. 

תיקון צבירת ימי חופשה ומחלה2018 | 12 | 22
במקרה של עובד שנעדר במשך השנה תקופות ארוכות מהעבודה, ייתכן שהזכאות לימי חופש ומחלה, קטנה מזו שניתנה לו בתלושי השכר. לכן, יש מקום לתקן, לקראת סוף השנה, את היתרות בתלוש השכר.

חכירה ל- 24 שנים + 11 חודשים אינה מתחייבת במס רכישה - תכנון מס לגיטימי2018 | 12 | 15
ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין, קובעת שחכירה לתקופה של 24 שנים +11 חודשים, אינה נחשבת למכירת זכות במקרקעין, ולכן אינה חייבת במס רכישה. רק כאשר לרוכש קיימת אופציה ממשית, יש להתחשב בתקופת האופציה בעת קביעת תקופת החכירה. 

טיפים לסוף שנת המס - גם שכירים יכולים לחסוך ולקבל הטבות מס2018 | 12 | 15

שכירים שיש להם חלק שכר שאינו מבוטח (חלק השכר שבגינו אין הפרשות סוציאליות של עובד ומעביד), יכולים להפקיד בקרן פנסיה פרטית 16% מההכנסה הלא מבוטחת עד תקרה של 104,400 ₪, ולקבל בגין הפקדה זו הטבות מס.


נותר חודש אחרון לגילוי מרצון אנונימי - הזדמנות אחרונה לגילוי מרצון באופן אנונימי ודיסקרטי2018 | 12 | 11
הזדמנות אחרונה לגילוי מרצון באופן אנונימי - גילוי שם הפונה נעשה רק לאחר שיש סיכום על המס שישולם! הזדמנות חד פעמית ואחרונה לסיים "ענייני מס בעייתים" בעלות מס סבירה וללא נקיטת הליכים פליליים.

טיפים לסוף שנת המס - היערכות לדרישת הצהרת הון2018 | 12 | 15
בכל תחילת שנה, שולחת רשות המיסים לנישומים רבים, דרישה להגיש הצהרת הון לסוף השנה הקודמת. יש להיערך לדרישה זו, בעיקר בקשר להסבר המקורות ליתרה בבנקים.

מקבץ עצות לקראת סוף שנת המס - חשוב לקרוא!2018 | 12 | 15

במבזק זה שלוש עצות חשובות לחסכון במס לקראת תום שנת המס.


טיפים לסוף שנת המס - גם שכירים יכולים לקבל הטבות מס2018 | 12 | 11
שכירים, שחלק משכרם "אינו מבוטח" (מקבלים חלק מהשכר ללא הפרשות סוציאליות), יכולים להפקיד לקופת גמל לקצבה (קרן פנסיה) עד 16.5% מהשכר השנתי הלא מבוטח, עד תקרה של 104,400 ₪ לשנה.
 
 
 

טיפים לסוף שנת המס - תשלומים שיש להקדים עד 31/12/182018 | 12 | 11

עסקים המדווחים על פי שיטת המזומן חייבים להקדים ולשלם בפועל - לא יאוחר מ- 31/12/18, את כל חשבונות הספקים וגם את הנטו של משכורות חודש דצמבר, כדי שיוכרו כהוצאה עוד השנה.


טיפים לסוף שנת המס - הגדלת מקדמות ביטוח לאומי ותשלומן לפני סוף שנת המס2018 | 12 | 11

אם ההכנסה הצפויה השנה גבוהה מההכנסה שממנה חושבו המקדמות לביטוח הלאומי, מומלץ לבצע הגדלה ותשלום  לפני תום שנת המס, כדי לקבל השנה את הניכוי במס הכנסה בגין תשלומים אלה. 


חובת הפקדה לחסכון פנסיוני לעצמאים - תזכורת2018 | 12 | 11
ב 29 בדצמבר 2016 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית בו נקבעו הוראות המחייבות עצמאי להפקיד לחיסכון פנסיוני, תשלומים מהכנסתו החייבת, החל מיום 1 בינואר 2017. להלן במבזק זה, עיקרי הוראות פנסיית חובה לעצמאיים.

עשיתם עסקאות בביטקוין? יש לכם אפשרות לקבל חסינות פלילית במסגרת הליך גילוי מרצון במסלול האנונימי2018 | 12 | 11

ב- 31/12/18 תסתיים האפשרות לגילוי מרצון במסלול האנונימי, שמאפשר לבעלי מטבעות דיגיטליים שלא דיווחו עד היום על הרווחים, לדעת כמה מס עליהם לשלם - ורק אז להחליט אם להיחשף ולקבל חסינות פלילית.


החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף ב- 1/1/20192018 | 12 | 02

החל מ- 1/1/2019 יכנס לתוקפו החוק המגביל את אפשרות השימוש בכסף מזומן - הן על המשלם והן על המקבל, וכמו כן את אפשרות השימוש בשקים והסבתם. להלן במבזק זה עיקרי החוק.


החזר הוצאות פיתוח שנגבו מהדיירים - חייבים במע"מ2018 | 12 | 02

בית המשפט קבע כי פיצול התמורה בעסקאות למכירת המגרשים והחזר עבודות פתוח, הינו מלאכותי ויש לראות בשני רכיבי התשלום כמחיר העסקה בין החברה לבין הרוכשים, שכולה חייבת במס עסקאות.


רכישה אונליין במחשב - 10 עצות איך לא ליפול בפח2018 | 12 | 02

להלן במבזק זה 10 עצות חשובות לפני ביצוע רכישות אונליין באמצעות האינטרנט.


כמה מס רכישה ישולם בגין רכישת מחסן או חניה2018 | 12 | 02

מדיניות רשות המסים הינה, כי ככל שהמחסן או החניה מוצמדים לדירת מגורים והם "חטיבה אחת" ונרכשו מאותו קבלן, יחול מס רכישה כחלק נוסף של דירת המגורים, בעיקר כאשר הרכישה בוצעה בתוך זמן קצר ממועד רכישת הדירה.


מעסיקים חייבים להנחות עובדים לרשום תקבולים במועד2018 | 12 | 01
ביהמ"ש קבע כי על מעביד חלה החובה לפעול לפיקוח מוגבר על עובדיו בתחום הרישום ותיעוד התקבולים. לכן, חשוב לתת הוראות לעובדים בכתב, לגבי אופן רישום התקבולים בעסק, לרבות במקרים של קושי ברישום, ולהחתים אותם על קבלת הטופס.

רשות המיסים דורשת מעורכי דין לדחות הוצאות2018 | 11 | 27

רשות המיסים פונה לאחרונה לעורכי דין בדרישה לתאם ההוצאות שהוצאו בשנה מסויימת ואשר שכר הטרחה בגינם טרם נתקבל באותה שנה, כגון במקרה של עבודה על בסיס הצלחה או בהסכמי טיפול משפטי ארוכי טווח כגון יזמות נדל"ן.פיצויים חלקיים לניזוקים עקב המצב הביטחוני בדרום2018 | 11 | 24

בעקבות האירועים בעוטף עזה, סיכמו שר האוצר ומנהל רשות המסים, על התקנת תקנות שתוקפן יהיה מ-1.5.2018 ועד 31.12.2018 אשר יעניקו פיצוי בשל הפסד ימי עבודה, פגיעה בתיירות ובשטחי המרעה.


מהי "גמלה חוסמת" - וכיצד משיפעה שומה שהוציא פקיד השומה על גמלה בגין פגיעה בעבודה2018 | 11 | 24
מומלץ לשלם מקדמות בטוח לאומי על פי הכנסה ריאלית ולא להסכים לשלם מקדמות על בסיס הכנסה נמוכה - למרות שזה נוח לכאורה. תקנות הבטוח הלאומי מאפשרות לקנות בטוח גבוה למקרה תאונת עבודה ואם לא קרתה תאונה - לקבל בחזרה את הסכום העודף. אין שום חברת בטוח שתסכים להסדר כזה.

רשות המסים עוזרת לעסקים לפתוח חשבון בנק2018 | 11 | 24

על פי המכתב המתוקן, שנוסח בשיתוף רשות המיסים, הבנק רשאי להסתמך על הצהרות חתומות של בעל העסק שמבקש לפתוח חשבון בנק, כאסמכתה לפתיחה ולניהול החשבון. הבנק יעביר העתק מההצהרה לרשות המסים.


מבחן השליטה והניהול2018 | 11 | 20

בית המשפט העליון מאמץ את פסיקת ביהמ"ש המחוזי וקובע, כי יכולת אפקטיבית לתת הוראות, בנושא מדיניות עסקית וכללית והמקום בו מתקבלות ההחלטות האסטרטגיות, הם המבחנים להפעלת שליטה בחברה.   


דילמת המהגר - למכור או לא למכור את הדירה בישראל2018 | 11 | 20

למרות הקשר לישראל שהמהגר מבקש לשַמֵר באמצעות המשך החזקת דירה בישראל, יש לשקול את הסיכונים הקשורים בכך, בהתחשב בדיני המס של ישראל והמדינה אליה הוא עובר.   


העמדת מגורים לעובדים בסמוך לאתרי העבודה - פטורה ממס2018 | 11 | 20

כאשר המעסיק מחייב את העובד לתנאי מגורים אותם הוא מעמיד לו מתוך התחשבות באינטרסים של המעסיק וצורכי העבודה, יש לראות את הלינה כהכרחית לייצור הכנסה של העובד ולכן אין מקום לחייבו במס.


מנגנון ויתור מרצון על מכסות מים תמורת קבלת פיצוי2018 | 11 | 20
לאור מצב משק המים, החליטה הממשלה על הענקת תקציב של יותר מ- 30 מיליון ₪ לחקלאים שיוותרו מרצון על חלק מהקצאת המים שלהם.
להלן במבזק זה עיקרי הנוהל.

הליך "גילוי מרצון" - במסלול האנונימי - תזכורת2018 | 10 | 31
ב-31/12/18 תסתיים ההזדמנות האחרונה לגילוי מרצון, באופן אנונימי ודיסקרטי, על נכסים, עסקים וחברות, חשבונות בנקים והכנסות שהתקבלו בחו"ל או בישראל ולא דווחו עד היום לרשות המיסים.

הטבות מס לחברה העוסקת בפיתוח תוכנה2018 | 11 | 17
חוק עידוד השקעות הון קובע מס חברות מופחת בשיעור של 12% בלבד לחברה בעלת "מפעל טכנולוגי מועדף" כהגדרתו בחוק. אם המפעל הטכנולוגי המועדף נמצא באזור פיתוח א', שיעור מס החברות הוא 7.5% בלבד. 

מדוע לפעמים מופיעים שני סכומים (שונים) באישור להכנת טופס 161, שמנפיקות חברות הביטוח2018 | 11 | 17

סך הפיצויים שיקבל העובד מהקופה, יהיה ערך הפדיון של הפיצויים למעסיק, אולם בחישוב חבות המס יילקח בחשבון סך הפיצויים לצרכי מס - שהוא גבוה יותר.


האם חל מע"מ על מכירת מניות באיגוד מקרקעין2018 | 11 | 17

מכירה של מניות חברה שהיא "איגוד מקרקעין" כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין מהווה "מכר" (בהיותה פעולה באיגוד מקרקעין) ועשויה להתחייב במע"מ.


האם ניתן לקבל פטור ממס על פיצויי פרישה משני מקומות עבודה במקביל2018 | 11 | 17

עובד המועסק בשתי משרות ופרש ממקום עבודה אחד, יכלול בטופס 161 את סכום מענק הפרישה שקיבל מהמעסיק ממנו פרש מבלי להתייחס לכך שהוא מועסק גם במקום עבודה נוסף, אך כשיפרוש ממקום העבודה הנוסף, יהיה עליו לדווח בטופס 161א, על עבודתו במקביל בשני מקומות עבודה. 


עובד זר ששהה בארץ פחות משנה קלנדרית, יקבל נקודות זיכוי באופן יחסי2018 | 11 | 10
בתיקון תקנות מס הכנסה, נקבע כי עובד זר (בכל תחום), ששהה בארץ פחות משנה קלנדרית, יהיה זכאי לנקודות זיכוי באופן יחסי לזמן שהותו בארץ. בעקבות פניה לבג"ץ, נקבע כי עובד זר חוקי, שאינו בתחום הסיעוד, זכאי לחצי נקודת זיכוי בשנת 2017 ולנקודת זיכוי החל בשנת 2018.

האם יש לשלם לעובד תוספת שבת בעד עבודה במוצ"ש2018 | 11 | 10
אם לפני תחילת העבודה במוצ"ש ,לא היתה לעובד מנוחה של 36 שעות (או 25 שעות - לעובד משמרות), יש לשלם לעובד במוצ"ש תוספת שבת, כך נקבע בפסק דין-עע 28209-04-14. אם חל על העובד הסכם או צו הרחבה הקובע גמול גבוה יותר, יש לנהוג על פיו.

עשיתם עסקאות בביטקוין? עד סוף השנה אפשר לקבל חסינות פלילית במסגרת הליך גילוי מרצון - במסלול האנונימי2018 | 11 | 10

בעוד חודשיים (31/12/18) תסתיים האפשרות לגילוי מרצון במסלול האנונימי שמאפשר לבעלי מטבעות דיגיטליים שלא דווחו עד היום על הרווחים, לדעת כמה מס עליהם לשלם - ורק אז להחליט אם להיחשף ולקבל חסינות פלילית.


שינויים בהגדרת "סוכן תלוי" עלול לגרום לחברות זרות הפועלות בישראל לשלם מס2018 | 11 | 04
משמעות התיקון היא כי פעילות נציג לקידום מכירות – אשר הוגדרה בעבר כפעילות לפיתוח עסקי ותמיכה שיווקית - שאינה יוצרת מוסד קבע למיזם הזר, עלולה החל מ 2019, לגרום לחבות מס של החברה הזרה בישראל, עקב הגדרת הנציג שלה כ"סוכן תלוי".

משיכה פטורה ממס של קופות גמל לקצבה "סכום הצבירה המזערי"2018 | 11 | 04
גלישה מעל לסכום הצבירה המזערי - 91,536 ₪, שוללת את האפשרות למשיכת הסכום בפטור ממס שלא בדרך של קצבה חודשית. משיכת הסכום באופן חד פעמי תיחשב להיוון ומי שהגיע לגיל פרישה זכאי לפטור ממס בשל היוון זה בהתאם לסעיף 9 א(ה) לפקודה.

בדיקת יתרת זכות במס שבח / מס רכישה בגין עסקאות שנעשו בעבר2018 | 11 | 04
רשות המסים השיקה לאחרונה יישום המאפשר למי שביצע בעבר עסקת נדל"ן, לבדוק האם קיימת יתרת זכות לטובתו בגין תשלום עודף של מס שבח / רכישה ששילם. יש להקליד את מספר הזהות של מבצע העִסקה ואם קיימת יתרה, מתקבלת הודעה ויש לפעול על פיה.

המוסד לביטוח לאומי שלל את תושבותו הישראלית של מבוטח בשל שהייה ארוכה בחו"ל2018 | 11 | 04

בית הדין האיזורי לעבודה קבע כי מבוטח שהוכח ששהה זמן ממשוך בחו"ל (85% מימי השנה במשך מספר שנים רצופות), אינו תושב ישראל, למרות שבבעלותו דירה משותפת בישראל, חשבון בנק ורישיון נהיגה ישראלי.


חובת הפקדה לחסכון פנסיוני לעצמאים - תזכורת2018 | 11 | 04
ב- 29 בדצמבר 2016 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית בו נקבעו הוראות המחייבות עצמאי להפקיד לחיסכון פנסיוני, תשלומים מהכנסתו החייבת, החל מיום 1 בינואר 2017. להלן במבזק זה, עיקרי הוראות פנסיית חובה לעצמאיים.

תשלום שכר ביום הבחירות לרשויות המקומיות - 30/10/18 - הבהרות2018 | 10 | 31
עובד הזכאי ליום השבתון, ולא עבד ביום הבחירות, יהיה זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר עבור יום זה, ללא ניכוי יום חופש. עובד אשר עבד ביום הבחירות, יקבל שכר בשיעור 200% או שיקבל שכר רגיל, בתוספת שעות חופשה תמורת שעות עבודתו בפועל ביום זה.

קבלת תמיכה למו"פ בתחום הסייבר2018 | 10 | 31
נפתח להגשה מסלול משותף לרשות החדשנות ומערך הסייבר הלאומי במשרד רה"מ, לקבלת תמיכה בתכניות מחקר ופיתוח של טכנולוגיות הגנה בסייבר. המועד האחרון להגשת בקשות השתתפות בתכנית הוא: 15.10.2018  

ביטוח לאומי משלם קצבה לנפגעי תאונות2018 | 10 | 31

תביעה לדמי תאונה צריך להגיש בתוך 90 ימים מיום התאונה בצרוף מסמכים רפואיים בקשר לתאונה ולטיפול הרפואי, כמו: דוח מד"א, דוח חדר מיון, סיכום מחלה מבית חולים או כל מסמך אחר המעיד על הנזק הרפואי שנגרם כתוצאה מהתאונה.


סובסידה למעון ילדים חייבת במע"מ2018 | 10 | 31
בית המשפט המחוזי קבע כי כספים שקיבלה עוסקת ממשרד הכלכלה חייבים במע"מ ומהווים חלק ממחיר העסקה, מכיוון שאין מדובר בכספי תמיכה שניתנו למערערת כעוסק, ובוודאי שלא ניתנו לה במישרין מתקציב המדינה למטרת סובסידיה לשכר לימוד בגני ילדים.

שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות2018 | 10 | 02
יום הבחירות לרשויות המקומיות ב- 30.10.18 הוא יום שבתון שחל על עובד שמקום עבודתו נמצא בתחום הרשות המקומית או המועצה האזורית שנערכות בה הבחירות, ועל עובד שרשום בפנקס הבוחרים של הרשות/המועצה שהבחירות נערכות בה. במבזק זה מפורטים התנאים להיעדרות ותשלום ביום הבחירות. 

עבודה בערבי חג2018 | 10 | 02

להלן במבזק זה פירוט לפי צו הרחבה כללי, לגבי שעות העבודה והתשלום בערבי חג.


נדחה תכנון מס שמטרתו להעביר הכנסות מחברה ריווחית לחברה עם הפסדים צבורים2018 | 10 | 02

ביהמ"ש קבע כי הפעולות שבצע הנישום מצביעות על הסבה מלאכותית של הכנסות מחברה רווחית לחברה מפסידה, המשקפות תכנון מס בלתי לגיטימי, מבלי שהוכח כל צורך עסקי או כלכלי בעסקאות, שהטעם להן היה בעיקר הרצון להפחתת מס. 


נותרו ארבעה חודשים בלבד להכנס להליך "גילוי מרצון" - במסלול האנונימי2018 | 08 | 29
ההליך מסתיים ב- 31.12.2018 וכדאי לשקול להצטרף איליו, לנוכח החשיפה להליכים פליליים וחסימה של החשבון על ידי הבנקים בחו"ל הדורשים אישור שהחשבון מוצהר לרשות המיסים, כתנאי להמשיך לנהלו! 

מעביד אינו אחראי כאשר עובד החליט לרכוש מוצר פנסיוני שאיננו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה2018 | 09 | 19
בית המשפט קבע כי מעסיק אינו רשאי להתערב בבחירת העובד לגבי הכיסוי הביטוחי. כדי למנוע טענה של העובד כי לא היה מודע לעובדה שהמוצר הפנסיוני שרכש איננו מעניק לו כיסוי למקרה של אובדן כושר, יש להחתים את העובד כי ידוע לו שהוא בלבד אחראי לכיסויים שקיימים או לא קיימים במוצר הפנסיוני שלו.

החזרת כספי הפיצויים שבקופת הגמל למעסיק2018 | 09 | 19
ביום 8 ביולי 2018 פורסם תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) אשר קובע תהליך חדש לבקשת מעסיק להחזרת כספי פיצויים אשר הופקדו על ידו לקופת גמל על שם עובדו. להלן במבזק זה עיקרי התיקון.

קיזוז שעות נוספות מול שעות רגילות ושעות חוסר2018 | 09 | 19
ביה"ד הגיע למסקנה, כי קיזוז השעות הנוספות אפשרי כאשר מדובר בקיזוז פנימי - באותו חודש, כאשר יש לבחון את כלל ימי ההעסקה ולא ימים נבחרים . הקיזוז באותו חודש צריך להביא בחשבון ששעות נוספות יקרות יותר.  

מיהו תושב לצרכי ביטוח לאומי2018 | 09 | 19

בית המשפט הגיע לכלל מסקנה כי מרכז החיים ומירב הזיקות של המערער לאחר ההגירה לארה”ב, ובחלוף יותר מחמש שנים אינו בישראל ולכן המערער אינו נחשב לתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי.


תזכורת - יש לכלול את העסקאות עם עוסקים מהרשות הפלסטינאית בדווח המקוון והמפוטר2018 | 09 | 05
רשות המסים הודיעה לעוסקים החייבים בדיווח מקוון ומפורט, שיש לכלול בדווח המקוון גם את הרכישות והמכירות מול עוסקים מהרש"פ, לפי הכללים שנקבעו, והם יהיו פטורים ממשלוח טפסי 879 ו- 878 ואת החשבוניות ליחידת הקמר"פ. הסדר זה בתוקף מחודש מאי 2018.

התרת קיזוז מע"מ תשומות בגין חשבונית שהוצאה "שלא כדין"2018 | 09 | 05
בית המשפט קובע שוב חריג סובייקטיבי מצומצם המאפשר קיזוז תשומות על סמך חשבוניות בלתי תקינות, במקרים בהם ישתכנע מנהל מע"מ כי הנישום לא התרשל ונקט את כל האמצעים הסבירים כדי לאמת את החשבוניות ואת זהות העוסק.

מתן נקודות זיכוי לעובדים זרים - שינויים בתקנות2018 | 09 | 05
במקביל לביטול הכללים הישנים, פורסמו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה - 2014 ("התקנות"), שהגדירו שלושה סוגים של עובדים: "עובד זר", "עובד זר חוקי", "עובד זר חוקי בתחום הסיעודי". להלן במבזק זה פירוט השינויים.

מעסיקים חייבים להנחות עובדים לרשום תקבולים במועד2018 | 09 | 02
ביהמ"ש קבע כי על מעביד חלה החובה לפעול לפיקוח מוגבר על עובדיו בתחום הרישום ותיעוד התקבולים. לכן, חשוב לתת הוראות לעובדים בכתב, לגבי אופן רישום התקבולים בעסק, לרבות במקרים של קושי ברישום, ולהחתים אותם על קבלת הטופס.

מיסוי חברות LLC - האם ניתן לקזז מס ששולם בחו"ל כנגד המס החל בישראל2018 | 09 | 02
ההחלטה מאשרת את קביעותיו של בית המשפט המחוזי שפסק כי מסים אמריקאים ששולמו על ידי בעלי מניות בחברת LLCאמריקאי (שלא הושקפה לצרכי מס בישראל) אינם ניתנים לקיזוז כנגד מס על הרווחים שמקבלים אותם בעלי מניות ונחשבים בישראל כהכנסה.

המדינות עמן חתומה מדינת ישראל על הסכם בענייני ביטוח לאומי2018 | 09 | 02
מדינת ישראלה חתמה עד כה על רשימה מצומצמת של מדינות בענייני הביטוח לאומי. האמנות מכסות את המבוטח הישראלי בבטוח לאומי הישראלי בתמורה לדמי ביטוח לאומי ששילם במדינת החוץ. להלן רשימת האמנות.

מהו שיעור הנכות לעניין פטור ממס2018 | 09 | 02

נפסק כי כיוון שהמערער הוכר כבעל נכות נפשית בשיעור 30% לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, יש לכלול בחישוב השיעור המשוקלל של נכותו לצורך קבלת פטוֹר ממס, את שיעור נכותו לפי חוק נרדפי הנאצים, ולזכות אותו בפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה.


חופשות בחגי ספטמבר2018 | 08 | 29

להלן במבזק זה הסבר לגבי ניצול ימי החופשה בחגי ספטמבר.


הרחבת ה"מסלול הירוק" להעברת כספים לחו"ל2018 | 08 | 29

רשות המיסים הודיעה על השקת מסלול ירוק המאפשר ביצוע העברות של תשלומים לחו"ל, לצורך ביצוע השקעות בחו"ל או מתן הלוואות בחו"ל, באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק או באופן מקוּון במערכת הבנקאית, ללא צורך באישור פטוֹר ניכוי מס במקור.   


שינויים מהותיים בדיני המס בצרפת2018 | 08 | 29

בסוף שנת 2017 בצעה צרפת רפורמה מקיפה בדיני המס החלים על חברות ויחידים. מרבית סעיפי החוק נכנסו לתוקף מ- 1 בינואר 2018.


דחיית מועדי הדיווח והתשלום החלים בחודש ספטמבר 20182018 | 08 | 25

בעקבות חגי תשרי החליט מנהל רשות המסים, לדחות את מועדי הדיווח למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, החָלים בחודש ספטמבר 2018 כמפורט במבזק זה.


רכישת שירותים ותוכנות מחו"ל מחייבת הוצאת "חשבונית עצמית"2018 | 08 | 25

ביום 17.5.2018 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי,המאפשרת הפקת חשבונית מס עצמית מרוכזת אחת לחודש, בגין כל התמורות ששולמו לספקים תושבי חוץ במהלך אותו חודש, בשל יבוא נכסים בלתי מוחשיים ויבוא שירותים.


פס"ד נוסף קובע כי בעניין זקיפת שווי רכב לעובד מחייבות אך ורק התקנות של מס הכנסה2018 | 08 | 25

עד היום נתנו שבעה פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים בחיפה ובתל אביב. בכל פסקי הדין נקבע כי שווי השימוש יחושב אך ורק על פי האמור בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ״ז-1987.


הכנסה מהשכרת דירות מגורים רבות חייבת גם בדמי ביטוח לאומי2018 | 08 | 19

חיוב בדמי ביטוח חל בדרך כלל בהתאם לשומת מס הכנסה. בעלי מספר רב של דירות מגורים להשכרה, חייבים להיערך להשלכות שינוי הסיווג, מהכנסה פסיבית להכנסה מעסק - כולל השלכות בעניין הביטוח הלאומי.


אופציות ה"מבשילות" עקב אקזיט 2018 | 08 | 19
רשות המסים גורסת כי מנגנון ההבשלה שתלוי באקזיט אינו עומד בתנאי סעיף 102 אך מנגנון של הבשלה בתום תקופה אשר כפוף לקידום במקרה של אקזיט, אינו שולל את ההטבה (דחיית מס) שבסעיף 102.

מהו מועד הזכאות לפטור ממס שבח בעסקאות "פינוי בינוי"2018 | 08 | 19

ביום 18.7.2018 פורסמה החלטת מיסוי של רשות המיסים  הקובעת כי הזכאות לפטור ממס של הדייר המקורי, תבחן ליום חתימת הדייר על הסכם פינוי בינוי עם היזם.


הסכמי חכירה אינם חייבים במס רכישה2018 | 08 | 19
ועדת הערר פסקה כי רכישת זכויות חכירה מחוכרי משנה, כאשר תקופת סיום החכירה הקבוע בהסכם החכירה המקורי פחותה מ- 25 שנים ביום הרכישה, אינה חייבת במס רכישה, אף שקיימת אפשרות ריאלית להארכת תקופת החכירה ל- 25 שנים נוספות. 

פורסם קול קורא להגשת בקשות למענקים לקידום תכניות מו"פ בנושאים: מזון בריא, תזונה בריאה ובריאות הציבור2018 | 08 | 19
רשות החדשנות בשיתוף משרד הבריאות, פרסמו קול קורא להגשת בקשות לקבלת מענקים בשיעור של עד 50%  לתכניות מחקר ופיתוח שמטרתן שיפור הערך התזונתי של המזון, שיפור הביטחון התזונתי של האוכלוסייה וקידום בריאות הציבור.
 

הקלה לרוכשי דירה בקבוצת רכישה2018 | 08 | 15

תיקון 93 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי, בהתקיים תנאים מסויימים, המפורטים במבזק זה, ניתן יהיה לראות בדירה הנוספת שנרכשה כדירה יחידה, תוך התעלמות "מקיומה" של דירת קבוצת הרכישה.


אי תשלום מקדמות כעובדת עצמאית שלל גמלה לשמירת היריון2018 | 08 | 15
המבוטחת לא שילמה במועד את דמי הביטוח כעצמאית, ולכן לא צברה את תקופת האכשרה הנדרשת בחוק. טענת המבוטחת כי לא קיבלה את דרישת המקדמות שנשלחו לכתובת הוריה נדחתה. אין לה אלא להלין על עצמה שלא טרחה לעדכן את המל"ל בכתובתה המעודכנת.

הסדר מס לקרן התחזוקה בפרוייקט "פינוי בינוי"2018 | 08 | 15

בהחלטת מיסוי של רשות המיסים, מיום 18.7.2018 נקבע כי כל תשלום שמשלם היזם לדיירים במסגרת הסכם פינוי בינוי, בכסף או בשווה כסף, לרבות תשלום לקרן תחזוקה הונית, מהווה חלק משווי המכירה לצורך מס.


האם מגיעים דמי תאונה למי שהועסק בחו"ל ?2018 | 08 | 15

עובד שכיר בחו"ל אצל מעסיק זר, מבוטח כמי שאינו שכיר ואינו עצמאי ולכן אינו מבוטח באופן מלא במקרה תאונה, אלא אם קיימת אמנה בין ישראל לאותה מדינה הכוללת כיסוי למקרה של תאונה שאינה בעבודה.


הליך "גילוי מרצון" - הזדמנות נוספת ואחרונה2018 | 05 | 05
רשות המסים הודיעה על המשך לנוהל "גילוי מרצון", אשר מטרתו לעודד עוסקים, בעלי תפקידים בתאגידים ואנשים פרטיים, לדווח על הכנסות עליהן טרם דווחו, בתמורה להתחייבות רשות המיסים שלא ינקטו הליכים פליליים כנגד הפונים להליך גילוי מרצון.

מענק להעלאת הפריון בתעשייה2018 | 08 | 12
משרד הכלכלה והתעשייה פרסם תכנית להעלאת הפריון בתעשייה באמצעות מתן סיוע למפעלים, על בסיס הקצאה תחרותית, במטרה לשפר את הפריון במפעל.
להלן במבזק זה עיקרי התכנית.

גם דירה מוזנחת ונטושה היא "דירת מגורים"2018 | 08 | 12
הגדרת "דירת מגורים" לעניין הפטור ממס במכירת דירה יחידה, או פטור "לינארי" למכירת דירת מגורים נוספת, מחייבת שהנכס הינו לפחות מיועד למגורים לפי טיבו. בית המשפט קבע כי אם הנכס מצוי באזור המיועד למגורים וכי על פי תכנית המבנה מיועד למגורים, הרי שמדובר ב-"דירת מגורים" כהגדרתה בחוק.

תוצאת מס מפתיעה בהימורים במטבעות וירטואליים2018 | 08 | 12
עמדת רשות המיסים מביאה לתוצאה מוזרה לגבי הימורים ברשת באמצעות מטבע קריפטוגרפי.
על כך ראו במבזק זה.

העברת פעילות מחברה - לחברה אחרת, מעבירה גם את חובות המס2018 | 08 | 12
העברת פעילות מחברה לחברה, חייבת להיות מעוגנת בהסכם מכר מפורט, המבוסס על הערכת שווי. יש להקפיד על ניתוק הקשר בין החברה החדשה לחברה המוכרת ובעליה. יש לקחת בחשבון את האפשרות, שהחברה הרוכשת תתחייב בחובות החברה המעבירה.

הגדלת שכר בעל השליטה באופן מלאכותי היא עסקה מלאכותית2018 | 08 | 12
בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה לפיה שכר בעל השליטה, צריך להיות סביר ביחס להיקף פעילותו והיקף פעילות החברה, וכאשר מדובר בשכר שאינו סביר, יכול פקיד השומה לטעון למלאכותיות ולסווג את השכר כדיבידנד.

קבלת מענק מחקר ופיתוח בתחום הטכנולוגיות החקלאיות2018 | 08 | 07
רשות החדשנות פרסמה קריאה להגשת בקשות סיוע לתכניות מחקר ופיתוח של חברות הזנק וחברות טכנולוגיה, בתחומי טכנולוגיות חקלאיות. מועד הגשת הבקשות הינו עד 15/9/18. שיעור המענק - עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח, בתוספת 10%, אם התכניתמבוצעת  באזור פיתוח.

עד סוף יולי - יש להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון2018 | 08 | 07

החובה להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם מקדמה מוטלת על משקיעים שהפיקו רווח ממכירת ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות בחודשים 1-6/2018ואשר הבנקים/ברוקרים שבאמצעותם בוצעו המכירות לא ניכו מס במקור מאותם רווחים.


"כיבוד קל" המוכר כהוצאה כולל גם כיבוד בפירות וירקות2018 | 08 | 07
בתקנה הוגדר כיבוד קל כ"שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה."
בעקבות פניות לרשות המסים, הרשות הודיעה כי הגדרת "כיבוד קל" יכולה לכלול גם פירות וירקות העונה.

חישוב גמלת נכות מעבודה יעשה עפ"י שומת מס הכנסה לשנה קודמת כשהיא גבוהה מהמקדמות לשנת הפגיעה2018 | 08 | 07
תקנה 11 קובעת כי חישוב גמלת תאונת עבודה, יבוצע בהתאם לבסיס ההכנסה ששימש לתשלום מקדמות לשנת הפגיעה. ביה"ד קבע כי סטייה מהתקנה אפשרית רק אם המבוטח מסר למל"ל או למס הכנסה דוח לפני התאונה. לפיכך הקצבה תחושב על פי שומת מס הכנסה, שהגיעה למל"ל 6 ימים לפני התאונה.

אין לחייב במס רכישה בגין רכיב הוצאות פיתוח שטרם בוצעו2018 | 08 | 07

ועדת הערר דחתה את עמדת מנהל מסמ"ק בעניין זה וקבעה כי אין לכלול את הוצאות הפיתוח בשווי לצורך מס רכישה כאשר הקרקע הנמכרת אינה מפותחת, גם אם המוכר מקבל על עצמו לפתח את הקרקע.


אירוע המס בהקצאת מניות למנהלים2018 | 08 | 01

הקצאת מניות למנהלים בשיעור 15% מהון החברה, מחילה במועד ההקצאה אירוע מס מידי על פי שווי המניות המוקצות, כהכנסת עבודה החייבת במס כולל חובת ניכוי במקור.


החלטת מיסוי חדשה של רשות המיסים בנושא מטבעות קריפטוגרפיים2018 | 08 | 01

נישום שקיבל תמורה באסימונים בעד מוצר/שירות שסיפק ללקוחו, במועד התקבול של האסימונים, ירשום את התקבול ב-"ספר רישום עסקאות חליפין" (סע' 19א להוראות ניהול פנקסים) למשל: יוציא קבלה על סכום של 1 ביטקוין.


תמיכה משפחתית אינה הכנסה לעניין חוק הבטחת הכנסה ביום פסק דין של ביה"ד הארצי לעבודה2018 | 08 | 01
ביה"ד קובע כי תמיכה משפחתית או קהילתית אינה נכללת בהגדרות ההכנסה לפי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה. ביה"ד שולל את סמכותו של המל"ל לקבוע סכום "תקרה" לתמיכה.

פס"ד של בית המשפט העליון הופך את החלטת המחוזי בשאלת קבלת זיכוי בישראל בגין מס ששולם בחו"ל2018 | 08 | 01

פסק דין של העליון קבע כי ההוראות שבסעיף 207ב הקובעות את מועדי הקיזוז של הזיכוי בישראל בגין מס ששולם בחו"ל, כלולות בהגדרה "הוראות ומגבלות של דיני ישראל", שנקבעה בסעיף 26(3) לאמנה, ולכן הן תקפות גם על פי האמנה.


מה סכום תגמולי המילואים שהמעביד צריך להעביר לעובד2018 | 08 | 01
עפ"י פרשנות הביטוח הלאומי, כל תגמולי המילואים שקיבל המעביד יועברו לידי העובד. לדעת מומחים, פרשנות זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק הקובעות מהו "שכרו הרגיל" של העובד, המהווה בסיס לחישוב תגמולי המילואים המגיעים לו. 

מס הכנסה שלילי - מענק עבודה2018 | 07 | 07

מענק עבודה מגיע לכל שכיר או עצמאי, שהייתה לו בשנת 2017 הכנסה כשכיר או כעצמאי, ואשר עמד בכל שלושת התנאים המפורטים במבזק זה.


האם מכירת מארזי פירות חתוכים חייבת במע"מ?2018 | 07 | 07

בית המשפט קבע, כי פעולות כגון שטיפה, קילוף, חיתוך, קיבוץ וסידור במארז דקורטיבי, משנה את המוצר למוצר אחר שאינו נהנה מההטבה הקבועה בסעיף 30(א)(13) לחוק מע"מ ולכן המכירה חייבת במע"מ.


שעות הפסקה משולמות - אינן "שעות עבודה" לחישוב שעות נוספות2018 | 07 | 07

ביה"ד הארצי קבע, כי ספק אם שעות אלה נחשבות כשעות עבודה, לחישוב (יומי או שבועי) של שעות נוספות. מאידך התשלום העודף הזה של המעסיק, אינו ניתן לקיזוז מול תשלום בחוסר של זכות אחרת המגיעה לעובד. 


פס"ד מדהים! עובד חייב לעבוד בעבור המשכורת2018 | 07 | 07
ביה"ד הארצי לעבודה קבע פעם נוספת את ההלכה שעובד חייב לעבוד כדי להיות זכאי לשכר. עובד שמסרב להתייצב במקום העבודה אינו זכאי לקבלת שכר אלא רק על זמן שבו עבד, או לפחות העמיד עצמו לרשות העבודה.

שכר לעובד שעתי - הערה חשובה בחוזה העבודה2018 | 06 | 30

כדאי לציין בחוזה העבודה של עובדים שמשכורתם אינה חודשית (או ב"הודעה לעובד" שיש למסור לכל עובד) כי שכרם ישולם בתום החודש לגביו מתייחס השכר.


צווי הרחבה חדשים2018 | 06 | 30

מצ"ב במבזק זה עיקרי צווי הרחבה חדשים בענף ההיסעים, ההובלה והבניה.


האם ישראלים המקבלים מלגות (כגון מלגות פוסט דוקטורט) חייבים עליהן במס?2018 | 06 | 30

עמדת רשות המסים היא כי מלגות חייבות במס אלא אם מתקיימים התנאים שנקבעו לכך בחוזר ובסעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה כמפורט במבזק מס זה.


יש לרשום פרוטוקול בהליך שימוע לפני פיטורין2018 | 06 | 30

בית הדין קבע שבהליך השימוע לפני פיטורין, יש לנהל פרוטוקול ולא רק לרשום סיכום בדיעבד, כמוכן קבע בית המשפט כי מן הראוי למסור לעובד מייד בתום הליך השימוע העתקה פרוטוקול שנערך.


ביטוח לאומי - אפשרות לשינוי עיסוק של עובד עצמאי - בדיעבד2018 | 06 | 30

שינוי מעמד מעצמאי שעונה להגדרה לעצמאי שאינו עונה להגדרה, ולהפך, תתאפשר בהתאם להצהרת המבוטח בדו"ח רב שנתי מתחילת השנה השוטפת, גם ללא אסמכתאות, ולתקופות קודמות יותר בכפוף לאסמכתאות אובייקטיביות.


ביטול ערבות אישית בעל מניות מהווה תוספת לתמורה בעסקת מכירת המניות - פס"ד2018 | 06 | 23

משמעות פס"ד הינה כי כאשר במסגרת מכירת מניות, משוחררים המוכרים מערבותם האישית, יראו בכך תמורה נוספת, רק אם יוכח כי הסבירות למימוש הערבות הינה גבוהה וכי מועד המימוש הגיע.


רפורמת המס בארה"ב2018 | 06 | 23
רפורמת המס של הנשיא טראמפ כוללת הפחתת מס חברות ופטור ממס על דיבידנד מחברות בת זרות. הרפורמה עשויה להשפיע באופן מהותי על שיקולי התאגדות של ישראלים בעת ביצוע פעילות בארה"ב.

החלטת מיסוי - אישור להוציא חשבונית מרוכזת ביבוא נכסים בלתי מוחשיים2018 | 06 | 23

החטיבה המקצועית ברשות המיסים, פרסמה החלטת מיסוי 6369/18 בעניין הוצאת חשבונית מס מרוכזת בגין שירותים ונכסים בלתי מוחשיים המיובאים מחו"ל, כמפורט במבזק זה.


הבהרה בעניין קיצור שבוע העבודה2018 | 06 | 23

בהמשך להודעה שפרסמנו בדבר קיצור שבוע העבודה ל- 42 שעות, מצורפת הודעה של התאחדות התעשיינים בישראל, על פיה ניתן לפנות לצוות ההיגוי שהוקם על פי ההסכם, המוסמך לטפל בבקשות לאשר הסדרי קיצור שבוע העבודה בשונה מהוראות ההסכם.


אירוע מס בהקצאת מניות ליועץ2018 | 06 | 23
בעת הקצאת המניות ליועץ, מתקיים אירוע מס מיידי ושווי המניות שהוקצו ליועץ נחשב הכנסה ממשלח ידו - בשיעור מס שולי. לכן רצוי לשקול הקצאת אופציות ליועץ, אשר "יבשילו" לאחר  שנתיים,  במקום להקצות ליועץ מניות חסומות.

זכאות לנקודות זיכוי וחבות בהיטל בגין עובדים שהינם מסתננים מאריתראה וסודאן - סוף דבר!2018 | 06 | 16
כזכור, כל הערעורים שהוגשו לבית המשפט בנושא שאלת החבות בהיטל נדחו! הרשות החליטה לשנות עמדה ולאפשר לעובדים הזרים לקבל נקודות זיכוי, בכפוף לתנאים המפורטים במבזק זה.

אושר פטור ל"דירה יחידה" של מוכר שהתגורר יחד עם בת זוגו (ידועה בציבור) בדירה אחרת2018 | 06 | 16

בפסק הדין, נקבע כי החזקה, הקובעת כי יראו מוכר ובת זוגו כמוכר אחד, ניתנת לסתירה, כך שאפשר לקבל פטור ממס שבח במכירת דירה, גם אם בת זוגו של המוכר מכרה ב-4 השנים שקדמו דירת מגורים "שלה", וקיבלה פטור ממס שבח. זאת בתנאי, שהיה בינהם הסכם ממון והפרדה רכושית בפועל.   


ספורטאי המשרת כחייל סדיר, הוכר כעובד שכיר הזכאי לקבל דמי פגיעה בעבודה מביטוח לאומי2018 | 06 | 16

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), קובע כי ספורטאי העוסק בפעילות ספורטיבית במסגרת אגודת ספורט, גם אם הוא פועל כעצמאי, נחשב כעובד שכיר של מי שמשלם לו, וזאת כאשר נערך מראש הסכם העסקה בכתב.


התיישנות חובות לביטוח לאומי - תיקון לחוק2018 | 06 | 16
על פי התיקון לחוק, אם המוסד לביטוח לאומי לא שלח לחייב דרישה לתשלום חוב דמי ביטוח בדואר, או שלא נקט הליכי גבייה, או שלא ביצע קיזוז - בתוך שבע שנים ממועד הדרישה, תחול התיישנות על החוב. התיקון חל גם על דמי ביטוח בריאות.

מענקים לתוכניות מו"פ בתחבורה והגנת הסביבה2018 | 06 | 16
רשות החדשנות השיקה מסלולי תמיכה בתחומי התחבורה והגנת הסביבה. התכנית מציעה תמיכה כספית בשיעור של 75%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות, בתוכניות בעלות פוטנציאל לשיפור מצב התחבורה והסביבה בישראל.

אישור מיסים מהיר לרישום בטאבו2018 | 06 | 09

בתיקון לחוק נקבע כי החל ממכירות שנעשו מיום 29.5.18, מוכר של דירת מגורים מזכה שפטור ממס שבח, המבקש לרשום את מכירת הדירה בטאבו, בקשתו תבוצע בהליך מקוצר, אם התקיימו התנאים הבאים, המפורטים במבזק זה.


רצף פיצויים ורצף קצבה2018 | 06 | 09
ברצף קצבה, כספי הפיצויים מופקדים בקופת גמל / קרן פנסיה / ביטוח מנהלים בתכנית שמיועדת לפנסיה עתידית. ברצף פיצויים, מחליט הפורש לא למשוך את כל כספי הפיצויים ולהתחשבן עם מס הכנסה בעת הפרישה ממקום העבודה הבא.   

אובדן קצבאות אזרח ותיק מביטוח לאומי2018 | 06 | 09

מי שמגיע לגיל הקצבה והכנסתו אינה עולה בברור! על המקסימום, צריך לתבוע את הקצבה, ובמקרה שיסתבר שהכנסתו חרגה מהמקסימום - ידרש להחזירה.


קנס בגין העברת סחורה לרשות הפלסטינאית ללא חשבונית מס - הודעת רשות המיסים2018 | 06 | 09

מצ"ב למבזק זה, הודעת רשות המיסים המטילה קנס על מעבר סחורה לרשות הפלסטינית ללא חשבונית מס.  תעודת משלוח אינה מספיקה!


הליך "גילוי מרצון" - הזדמנות נוספת ואחרונה2018 | 06 | 09
רשות המסים הודיעה על המשך לנוהל "גילוי מרצון", המאפשר לדווח על הכנסות  בתמורה להתחייבות רשות המיסים שלא ינקטו הליכים פליליים כנגד הפונים. ההליך יהיה בתוקף עד 31.12.2019, פניה בהליך אנונימי תתאפשר עד 31.12.2018.

האם חל מע"מ בהשכרת דירת מגורים לטווח קצר (נופש)?2018 | 06 | 02

עפ"י הנחיית רשות המיסים, המשכיר דירה למגורים לטווח קצר יירשם כעוסק פטור או מורשה בהתאם למחזור עסקאותיו.


אי דיווח על מעמד "עובד עצמאי" שלל גמלת פגיעה בעבודה2018 | 06 | 02

כל עצמאי חייב לוודא שהוא רשום כעצמאי המבוטח בבטוח נפגעי עבודה. חסכון בדמי ביטוח עלול לעלות ביוקר אם חלילה תקרה לעצמאי תאונת עבודה.  


פשיטת רגל - במה מדובר?2018 | 06 | 02
מטרת הליך פשיטת הרגל היא קבלת צו הפטר המוחק את יתרת חובות החייב. בהליך זה, תיקי ההוצאה לפועל מעוכבים, כל עוד שהחייב משלם את צו החיוב ומשתף פעולה עם כונס הנכסים הרשמי והנאמן.

42 שעות שבועיות - כולל שעות חג חופשה ומחלה2018 | 06 | 02

לצורך ספירת שעות העבודה השבועיות הרגילות, יש להביא בחשבון, גם ימים (שעות) בהן העובד היה בחופשה שנתית, מחלה, חג, שעת הורות (הנקה) וכל היעדרות שבגינה הוא זכאי לשכר. 


מס יציאה לרילוקיישן2018 | 06 | 02

סעיף 100א לפקודת מס הכנסה מטיל מס המכונה "מס יציאה" או "מס הגירה" על עליית הערך של נכסיו של היוצא, ביום שלפני היציאה לרילוקיישן. בפס"ד חדש נקבע כי גם אמנת המס אינה מונעת את הטלתו של מס זה.


רפורמה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי2018 | 05 | 26
הכנסת אישרה רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי, המשנה באופן מהותי את כללי ניכוי המס במקור.
להלן במבזק זה עיקרי הרפורמה.

מהו "גורם מתפעל" ומדוע מעסיקים צריכים את שירותיו2018 | 05 | 26
"גורם מתפעל’ - "מי שמפקיד בעבור מעסיק כספים במוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוח או מעביר מידע אגב הפקדת כספים כאמור, ומבצע בקרה ופעולות נוספות הכרוכות במתן שירות כאמור."

האם יש לחייב במס את העובדים בגין השתתפות בימי גיבוש שעורך המעסיק2018 | 05 | 26
במקרים בהם טובת המעסיק גוברת על טובת העובד, אין לזקוף שווי לעובד המשתתף בפעילות. בהתאם להנחיה שפורסמה לאחרונה ע"י רשות המיסים, אירוע יחשב כאירוע שבו טובת המעביד גוברת על זו של העובד, אם מתקיימים במצטבר כל התנאים המפורטים במבזק זה.

פונדקאות מהיבט רשויות המס2018 | 05 | 26

להורים המקבלים את החינוך מגיעות נקודות זיכוי בגין ילד מאם פונדקאית כבשל כל ילד ביולוגי אחר וכן תקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק לידה, מענק אשפוז ודמי לידה - בכפוף לעמידה בתנאים הרגילים.


מבחני הכנסה לקבלת קצבת נכות2018 | 05 | 26

מקבל קצבת נכות יכול לעבוד ולקבל את קצבת הנכות, בתנאי שהוא עומד במבחן הכנסות כמפורט במבזק זה.


בית המשפט חייב את הבנק לקבל כספים ממכירת ביטקויין2018 | 05 | 19
בית המשפט הבהיר כי הכסף אינו תוצר של הלבנת הון, והמליץ לבנק להיענות לבקשת הלקוח להפקיד בחשבונו 195 אלף דולר ממכירת 20 ביטקוין. 
התקדים יחייב את הבנקים לבחון מחדש את מדיניותם בנוגע למטבעות וירטואליים.

בעל שליטה אינו זכאי לדמי אבטלה2018 | 05 | 20
לדעת ביה"ד, הוראות החוק ברורות: בעל שליטה בחברה קטנה, נחשב כעובד עצמאי, ואין לו זכאות לדמי אבטלה. אין חשיבות לשאלה אם בעל מניות משמש גם כעובד שכיר בחברה, הוא אינו זכאי לדמי אבטלה ללא קשר למעמדו בחברה.

המוסד לביטוח לאומי שולח דרישות תשלום לישראלים שעשו הגירה / רילוקיישן2018 | 05 | 20
תושב ישראל אשר גר בחו”ל ומפיק שם הכנסות, חייב לשלם בישראל ביטוח לאומי ומס בריאות - לפי הכנסותיו בחו"ל!
כדי להשתחרר מחובה זו, יש לבצע ניתוק תושבות.

חובה להחתים את העובד על קבלת מסמכים2018 | 05 | 20

בשני פסקי דין, קבעו בתי הדין לעבודה, כי כדי להוכיח שהעובד קבל "הודעה לעובד על תנאי העבודה" או פרוטוקול שימוע לפני פיטורין, יש להציג חתימה שלו לקבלת המסמך, למרות שאין חובה לכך בחוק.    


נוהל הדיווח לגבי הפסקת הפקדות לקופת גמל2018 | 05 | 20
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קובעת אילו פרטים על המעסיק למסור לחברה המנהלת (לקופת הגמל) בעת הפסקת הפקדות מכל סיבה שהיא - הפסקת עבודה, קשיים כספיים של המעסיק וכו׳.
 להלן במבזק זה פירוט הפרטים האמורים.

פריסת תשלומי חכירה למשך שנים אינה מייצרת הכנסת ריבית בעד אשראי2018 | 05 | 12
ביהמ"ש העליון קבע כי העובדה שהתמורה משולמת בתשלומים, אינה מעידה בהכרח על עסקת אשראי נפרדת, ועצם היוון התשלומים לצורך קביעת השווי לצרכי מס שבח, אין בו כדי להעיד כי התשלומים בפועל מגלמים בתוכם הכנסת ריבית. לכן ההפרש בין התמורה המהוונת לדמי השכירות בפועל - אינם חייבים במס.

עלה השכר המינימלי בענף הבניין2018 | 05 | 12

שכר המינימום עלה החל מ- 1/1/18 מכח צו ההרחבה בבניין, כמפורט במבזק זה.


בעל מניות מהותי בחברה שמשך כספים מהחברה חייב לתת דוח מיוחד כנספח לדוח השנתי2018 | 05 | 12

רשות המיסים פרסמה את טופס 1350 המהווה נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017, אותו חייב למלא בעל מניות מהותי בחברה שסכום המשיכות המצטבר שלו עלה ביום כלשהו בשנת המס 2017 וביום כלשהו בשנת המס 2016 על 100,000 ₪.


פטור ממס על מכירת ביטקוין ברווח2018 | 05 | 12

רשות המיסים מבקשת לראות בביטקוין "נכס" שבעת מכירתו ברווח יש לשלם מס רווח הון, בעוד שהמומחים רוצים לראות בו "מטבע" שהרווחים בגינו הינם הפרשי שער הפטורים ממס אצל יחידים.


הפרשה לפיצויים לעובד חדש שיש לו קופת פנסיה מהמעביד הקודם2018 | 05 | 12

כשמקבלים עובד חדש שיש לו קופת פנסיה מהמעביד הקודם, המעסיק החדש חייב להמשיך ולהפריש אחוז זהה, כמפורט במבזק זה.


עדכון שכר המינימום בעקבות קיצור שבוע העבודה2018 | 05 | 05

לאחרונה ניתנה הברה בנושא עדכון השכר, והוחלט כי סכום שכר המינימום השעתי יגדל בעקבות קיצור שבוע העבודה, כמפורט במבזק זה.


הזדמנויות בפרוייקטים סולאריים בהסדרות חדשות של רשות החשמל מרץ 20182018 | 05 | 05

ההסדרות שאושרו, הינן בתעריפים גבוהים יותר מבעבר ולפיכך יוצרות הזדמנויות השקעה לבעלי שטחים מתאימים, כולל הקמת מערכות נוספות על גגות שכבר תפוסים חלקית עם מערכות סולאריות.


נדרשות ראיות ממשיות כדי להוכיח ניתוק תושבות לעניין ביטוח לאומי2018 | 05 | 05

הרוצה להגר מישראל ברילוקישיין מלא ולהפסיק להיות תושב ישראל, חייב לנקוט בפעולות ממשיות חד משמעיות כדי להוכיח את העברת מרכז החיים לחו"ל, לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה, לרבות הודעה לביטוח לאומי מראש על העתקת מרכז החיים לחו"ל.  


פטור ממס הכנסה בגין נכות2018 | 05 | 05

כדי לקבל אישור מפקיד השומה על פטור זה, יש להגיש למשרד השומה את טופס 169א - "בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים", בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת עיוור.


מעסיק שלא ביטח את העובד בקרן פנסיה - שילם פיצויים 500 אלפי ש"ח2018 | 04 | 28
מדובר בעובד שעבד אצל המעסיק פחות משנתיים והמעסיק השתהה בבצוע ההסדר הפנסיוני לעובד הזה, ובהעברת התשלום לקופה.  העובד נפטר ממחלה, לפני הסדרת הביטוח. בית הדין קבע כי על המעסיק לשלם לשאירי העובד פיצוי בסך כחצי מיליון ₪ (!).

קיצור שבוע העבודה - עדכון2018 | 04 | 28
הוראות הצו החדש - עדיין אינן ברורות בקשר לשאלת השכר לשעה, לאור קיצור שבוע העבודה ל- 42 שעות, ולהוריד שעת עבודה ביום אחד בשבוע. לא ברור האם שכר המינימום עולה, האם השכר לשעה עולה, והאם הצו חל על מי שעובד במשרה חלקית. 

אושרה שיטת ה"שווי הנכסי הנקי" להערכת שווי בהליך איזון משאבים אגב גירושין2018 | 04 | 28

לאחרונה אישר בית המשפט המחוזי את קביעתו של בית המשפט לענייני משפחה אשר קיבל הערכת שווי אשר בוצעה במסגרת איזון משאבים בין בני זוג מתגרשים, בה נעשה שימוש בשיטת "השווי הנכסי הנקי" ולא בשיטה המקובלת "DCF" .


הגבלת השימוש במזומנים ושיקים משנת 20192018 | 04 | 28
לאחרונה, התקבל בכנסת החוק לצמצום השימוש במזומן הקובע הגבלות על תשלום במזומן, על שימוש בשיקים וחובת דיווח על רוכש זכות במקרקעין. ההגבלות והסנקציות על שימוש במזומנים יחולו גם על המשלם וגם על המקבל, החוק יחול מיום 1.1.2019. להלן במבזק זה עיקרי החוק.

תזכורת בדבר חובת הפקדה לפנסיה - עצמאים2018 | 04 | 28

עצמאי בין הגילים 21 - 55, חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני תשלומים  בשיעור של 4.45%  מהכנסתו שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ובשיעור של 12.55% על חלק ההכנסה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד למקסימום של 9,673 ₪ לשנה.


אין להטיל ארנונה על שטחים משותפים2018 | 04 | 21
על כל משלם ארנונה, בתל אביב, לבדוק אם יש בשטח עליו הוא משלם ארנונה, שטח משותף ולבדוק את טיבו. בעלי/שוכרי נכסים שלא בתחום תל אביב צריכים לבדוק את נושא השטחים המשותפים לפי צו הארנונה באותו יישוב.

מיסוי מטבעות דיגיטלייים - עמדת רשות המיסים בחוזר 5/20182018 | 04 | 21
רשות המיסים פרסמה כמה התייחסויות בקשר לתחום המטבעות הדיגיטליים שהפך לאחרונה לשוק "חם" הכולל כמות אדירה של "מטבעות וירטואליים" הנסחרות בפלטפטרמות מסחר שונות. להלן בחוזר זה עיקרי העמדות.

רפורמה במיסוי הכנסת עבודה של ישראלים בחו"ל2018 | 04 | 21

להלן במבזק זה עיקרי התיקון לכללים של מיסוי הכנסת ישראלי הנשלח לעבוד בחו"ל לתקופות ארוכות ע"י מעסיק ישראלי. הכללים החדשים יחולו החל מיום 1/1/18.


רכיבי השכר שחייבים במס שכר בידי מלכ"ר2018 | 04 | 21
בית המשפט המחוזי פסק לאחרונה כי גם רכיבי השכר הבאים חייבים במס שכר בידי מלכ"ר: תשלומים לעובדי הוראה ורווחה בהשתתפות הממשלה, החזר הוצאות רכב, החזר דמי חבר לאגודות מקצועיות, הפרשות סוציאליות מעבר לתקרה המותרת, תשלומי אש"ל.

תקבול בשל התחייבות לאי תחרות "צרה" אינו תקבול הוני2018 | 04 | 21

בית המשפט קבע בעניין גנינה כי יש לסווג את מלוא תשלומי אי-התחרות  כתקבול פירותי. מפסק הדין ניתן ללמוד כי ככל שההתחייבות לאי תחרות תהא רחבה וגורפת, יש סיכוי שהתקבול בגינה ייחשב כתקבול הוני, החייב במס רווח הון בלבד


דוח ניתוק תושבות לצורכי מס לשנת 20172018 | 04 | 21

על פי תיקון 223 לפקודה דוח ניתוק תושבות יוגש על ידי כל אדם שעשה הגירה או רילוקיישן לחו”ל (ולכן אינו מדווח על הכנסותיו בחו”ל), וזאת עד חודש מאי של כל שנה.


התגמול המיוחד שמשלם הביטוח הלאומי למשרתים במילואים בתקופות ממושכות - פטור ממס הכנסה2018 | 04 | 14

על פי חוק שירות המילואים, זכאי כל אדם המשרת במילואים בתקופות ממושכות לתגמול מיוחד ולתגמול נוסף בתנאים מסויימים. ב"חוק ההתייעלות" שפורסם לאחרונה, נקבע כי התגמול המיוחד יהיה פטור ממס ואילו התגמול הנוסף ימוסה בשיעור של 25%.


פורסם צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל- 42 שעות שבועיות, החל מיום 1 באפריל 20182018 | 04 | 14

תחילתו של צו ההרחבה הינו ב- 1 בחודש שלאחר מועד פרסומו, קרי ביום 1/4/2018, להלן במבזק זה עיקרי הוראות הצו האמו.ר


מ- 1.1.2019 טיפים למלצרים ייחשבו כשכר עבודה - פס"ד2018 | 04 | 14
מדובר במהפכה לגבי ההתייחסות לטיפים שמקבלים המלצרים, אשר תחייב את בעלי המסעדות ובתי הקפה להיערכות חדשה בכל הקשור לרישום של הטיפים, משכורות המלצרים והזכויות הסוציאליות שלהם.
ביה"ד הארצי איפשר דחייה של תחולת פסק הדין, עד לתחילת שנת 2019

תזכורת בדבר חובת הפקדה לפנסיה - עצמאים2018 | 04 | 14

עצמאי בין הגילאים 21 - 55, חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני תשלומים בשיעור של 4.45% מהכנסתו שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ובשיעור של 12.55% על חלק ההכנסה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד למקסימום של 9,673 ₪ לשנה.


הליך "גילוי מרצון" - הזדמנות נוספת ואחרונה2017 | 12 | 23
ההליך יהיה בתוקף עד 31.12.2019, למעט פניה בהליך אנונימי אשר תתאפשר עד 31.12.2018. במידה והנושא רלבנטי עבורכם או עבור קרוביכם, נא קבעו פגישה עם שותפי המשרד לצורך מתן הסברים נוספים.

עדכון נוסף בנושא היטל עובדים זרים2018 | 04 | 07
כזכור, דחה בית המשפט העליון את הערעורים השונים שהוגשו בנושא שאלת זכאותם של העובדים הזרים לנקודות זיכוי וחבות המעסיקים בהיטל בגין עובדים שהינם מסתננים מאריתראה וסודאן. ביום 20/3/2018 פורסמה הנחייה נוספת שבה צויין, כי הוחלט להאריך את ההסדר עד ליום 31.5.2018.

האם ניתן לקזז בין יתרת חובה ליתרת זכות של בעל מניות בחברות שבשליטתו2018 | 04 | 07

בהחלטת מיסוי שניתנה לאחרונה נקבע כי, הואיל ולבעל המניות יש יתרת זכות בחברה ב', והואיל ובעל המניות המחה את זכותו זו לחברה א', וניתן להמחאת הזכות הזאת ביטוי בדוחות הכספיים של שתי החברות, יראו בהמחאת הזכות כמקזזת את חובו של בעל המניות לחברה א'.


יוון - דחייה נוספת בחיוב מס על רווחים ממכירת נדל"ן2018 | 04 | 07
הפרלמנט היווני אישר דחייה של שנה נוספת בהחלת מס רווחי הון, ולכן עד תום שנת 2018 לא יחול ביוון כל מס על רווחים ממכירת נדל”ן. תושב ישראל שלא ניתק את תושבותו לצרכי מס, ישלם את כל המס בישראל – 25% למשקיע פרטי, או אפילו 35% אם ההשקעה היא השקעה עסקית.

פרישה בגיל פרישה הינה התפטרות ולא פיטורין (לעניין זכאות לדמי אבטלה)2018 | 04 | 07

השופטת קבעה כי אכן המבוטחת פרשה לאחר גיל פרישה ובהתאם לחוק מגיע לה פיצויי פיטורין, אך אין להסיק מכך על זכאותה לדמי אבטלה מהיום הראשון, כי התובעת לא הצביעה על נסיבות שחייבו אותה להפסיק עבודתה אצל המעסיק, לפיכך הרי שאין מדובר בהתפטרות מוצדקת.


הנחות במכירה וקניה של "דירה יחידה"2018 | 04 | 07
החל משנת 2014, הוחלף הפטור ממס שבח למכירת דירת מגורים אחת לארבע שנים, ב- "פטור הליניארי". למרות זאת במקרים מסויימים, נותר על כנו סעיף הפטור ממס במכירת דירת מגורים יחידה. גם ברכישת דירת מגורים, ישנה הקלה במס רכישה לדירה יחידה.

שינוי מהותי בדיווח למע"מ על עסקאות עם עוסקים ברשות הפלסטינאית2018 | 03 | 23
הדיווח בגין חשבוניות שהוצאו לקונים ברש"פ או המתקבלות מהם - ייעשה בדיווח המקוון והמפורט ולא באופן ידני, וכך לא יהיה צורך במשלוח טופסי 879 ו- 878.  יודגש כי השינוי יחול רק לגבי העוסקים החייבים בדיווח המקוון והמפורט למע"מ.

לא ניתן לעקל את חלקה של האישה בדירה עקב חובות המס של הבעל2018 | 03 | 23

סעיף 66א(ב) לפקודת מס הכנסה, מגביל באופן מפורש את כוחו של פקיד השומה לגבות חובות מבן הזוג שאיננו בן הזוג הרשום. המס על חלקה של האישה בהכנסות נוכה במקור ממשכורתה בתקופה הנדונה. 


זכאות לימי מחלה לעובד במשרה חלקית2018 | 03 | 23

עובד במשרה חלקית זכאי לצבירה של יום וחצי מחלה לכל 25 ימי עבודה מלאים (או 21.66 ימים - בשבוע עבודה בן 5 ימים).


פיטורי עובדת בהריון או לאחר חופשת לידה2018 | 03 | 23
כידוע לא ניתן לפטר עובדת בהריון או לאחר חופשת לידה אלא אם התקבל אישור ממשרד העבודה, שיאשר את הפיטורין, אם המעביד יוכיח שיש סיבה מהותית לפיטורי העובדת שאינן קשורות בהריון/בלידה. רוב הבקשות נענות בחיוב. 

תזכורת בדבר חובת הפקדה לפנסיה - עצמאים2018 | 03 | 11

עצמאי בין הגילים 21 - 55, חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני שיעור של 4.45% מהכנסתו שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ו - 12.55% על חלק ההכנסה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד למקסימום של 9,673 ₪ לשנה.


דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 20172018 | 03 | 17

על פי תיקון 223 לפקודה דוח ניתוק תושבות יוגש על ידי כל אדם שעשה הגירה או רילוקיישן לחו”ל (ולכן אינו מדווח על הכנסותיו בחו”ל), וזאת עד חודש מאי של כל שנה.


לא ניתן לזקוף לעובד שווי שימוש ברכב שלא על סמך התקנות - פס"ד2018 | 03 | 17

השופטת קבעה כי תקנות השווי קבעו כלל מחייב באשר לאופן חישוב טובת ההנאה לעובד בְּשל קבלת רכב ממעסיקו ואין מדובר בחזקה הניתנת לסתירה.


העברת כספים לחו"ל ללא ניכוי מס וללא אישור פקיד השומה - הבהרות נוספות2018 | 03 | 17

לאחרונה שלחה הרשות הבהרות ללשכת רואי החשבון בישראל הכוללות שתי הבהרות חשובות במיוחד, המפורטות במבזק זה.


שעות עודפות כרכיב להפקדות לגמל ולפיצויים2018 | 03 | 17

בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי שעות עבודה מעבר לחלקיות משרתו של עובד הינן "שעות עודפות". במקרה בו מספר שעות עבודתו הרגילות של העובד לא עלה על התחום שנקבע בחוק למשרה מלאה, שעות אלה אינן "שעות נוספות" אלא "שעות עודפות", שמגיע בעבורן שכר רגיל.


מע"מ על מענקים בחקלאות2018 | 03 | 17

מקרים בהם התקבולים ניתנו בקשר ישיר לסוגים מסוימים של עסקאות, וניתן לשייך את התקבולים לאותם סוגים של עסקאות, יהיה דין התקבולים כדין העסקאות אליהן מיוחסים התקבולים.ניכוי בגין הוצאות המותר משכר העובדים הזרים2018 | 03 | 11

עודכנו התקנות הקובעות את הסכומים המקסימליים הניתנים לניכוי משכר העובדים הזרים בגין הוצאות מגורים ודמי ביטוח רפואי, בתוקף מ- 1/1/201. הסכומים המעודכנים מפורטים במבזק זה.


מעבר להנהלת חשבונות בשיטה החשבונאית הכפולה בשנת 20182018 | 03 | 10

להלן בחוזר זה מחזור העסק בשנת 2017 המחייב מעבר להנהלת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה – בשנת 2018, מחולק לפי ענפים.


חובת ניכוי מס במקור משירותים או נכסים (מכל תשלום) עקב החובה לנהל הנהלת חשבונת "כפולה" בשנת 20182018 | 03 | 10

בחוזר זה נסקור את ההוראות בקשר לחובת הניכוי עקב החובה לנהל ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה בשנת 2018.


בית המשפט העליון לא מאפשר רכישת חברה בהפסדים2018 | 03 | 04

בית המשפט העליון קבע כי, כאשר המטרה העיקרית לרכישת החברה היא קיזוז הפסדיה ולא הוצג כל טעם מסחרי לרכישה, לכן מדובר בעסקה מלאכותית וההפסדים לא ניתנים לניכוי מרווחי החברה מהפעילות החדשה.


פסק דין בעניין ניתוק תושבות לצרכי ביטוח לאומי לאחר הגירה או רילוקיישן2018 | 03 | 04

מי שעשה הגירה או רילוקיישן, חייב לבדוק בקפדנות את שאלת התושבות שלו לצרכי ביטוח לאומי, כדי להימנע מתשלום דמי בטוח בישראל בשיעור של 12%-17% מההכנסות בחו”ל.   


"מסלול ירוק" להעברת כספים לחו"ל2018 | 03 | 04
רשות המיסים השיקה מסלול ירוק חדש המאפשר להעביר תשלומים לחו"ל, לצורך ביצוע השקעות בחו"ל או מתן הלוואות לתושב חוץ, באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק (או באופן מקוּון במערכת הבנקאית), וללא צורך באישור פטוֹר מניכוי מס במקור. 
 

 


תיקון החוק בעניין חברות בית2018 | 03 | 04
בהתאם לסעיף 64(ב)(7) בנוסחו החדש, חברה העומדת בדרישות הסעיף, רשאית לבחור להיחשב חברת בית רק אם ביקשה להיחשב כחברת בית, תוך 3 חודשים ממועד התאגדותה. חברה שחדלה, לא תוכל לשוב ולהיות חברת בית.

רצף קצבה2018 | 02 | 27

רצף זכויות קצבה הוא ייעוד של כספי הפיצויים (כולם או חלקם) למטרת קבלת פנסיה גבוהה יותר בעתיד. ניתן לבצע רצף קצבה רק על כספי פיצויים בתכנית הכוללת פנסיה


רשות החשמל פרסמה פרוייקטים סולאריים חדשים לשנת 20182018 | 02 | 27
רשות החשמל פרסמה מספר הסדרות חדשות, אשר חלקן כבר קיבל תוקף וחלקן פורסם לשימוע לצורך הפעלה בשנת 2018.  
להלן במבזק זה פרוט ההסדרות הסולאריות הקיימות והמתוכננות.

מדרגות המס ותשלומים לביטוח לאומי בשנת 20182018 | 02 | 27

להלן במבזק זה מפורטים מדרגות המס והתשלומים לביטוח לאומי בשנת 2018


בקשה לתיקון דוח - הוראת ביצוע מיום 11/1/20182018 | 02 | 27
אין בחוק התייחסות לזכותו של נישום לתקן את הדוח השנתי שהגיש לפקיד השומה, ולכן הנושא נמצא במחלוקת לעיתים תכופות. לאחרונה פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע שעניינה: "אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דו"ח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה".
 

מכירות לרשות הפלסטינאית (רש"פ) וקניות מהרש"פ2018 | 02 | 24

יש לשים לב במיוחד להוראות בנוגע לקיזוז מס תשומות בגין רכישות - מוצרים ושירותים מהרש"פ, שאם לא מבצעים את הנדרש בדיוק, ידרש העוסק להחזיר את מס התשומות שקוזז.


מכירת 2 דירות בפטור ממס - לצורך רכישת דירה יחידה אחרת2018 | 02 | 24

סעיף 49ה' מעניק, פטור ממס חד פעמי, מלא או חלקי, במכירת דירת מגורים מזכה שאינה "דירה יחידה", למי שבבעלותו 2 דירות מגורים בלבד והוא מוכר את שתיהן במטרה לרכוש דירת מגורים אחרת, שסכום עלותה הנו 75% לפחות משווי 2 הדירות הנמכרות.


ניתן למשוך מקופת הגמל לקצבה 90,000 ש"ח ללא תשלום מס2018 | 02 | 24

בתיקון 5 לחוק קופות הגמל נכללה אפשרות למשוך את הכסף במשיכה חד פעמית (היוון) ללא תשלום מס, בהתקיים כל התנאים המפורטים במבזק זה.


האם כדאי להשאיר כספי פיצויים בקופה / בחברת הביטוח?2018 | 02 | 24

מס הכנסה רואה בפיצויים שהושארו בקופה מעין "הלנת שכר" ולכן מחייב את כל החלק החייב, במס גבוה שיכול להגיע למס שולי מקסימלי. גם אם כספי פיצויים המושארים בקופה הופכים לכספי ירושה, הם אינם פטורים ממס וההתחשבנות עוברת ליורשים ש"נכנסים לנעלי המוריש".


מי חייב בהגשת דוח מ.ע.מ באופן מקוון2018 | 02 | 24

העוסקים המפורטים להלן במבזק זה חייבים להגיש את הדוח התקופתי למ.ע.מ. רק באופן מקוון (דוח המוגש באופן ממוחשב וכולל פירוט מלא של כל העסקאות וכל התשומות). לא יתקבלו מהם דוחות ידניים על גבי שובר דווח ידני מהפנקס.


העברות כספים מקופה מרכזית לפיצויים2018 | 02 | 10
רשות המיסים פרסמה את חוזר מ"ה מס' 4/2017, בנושא "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים", שמטרתו להסדיר את כללי המיסוי בעניין הכספים שהצטברו בקופות מרכזיות לפיצויים. להלן במבזק זה עיקר ההוראות. 

עדכון סכומי גמלאות / קצבאות וגביה - בביטוח הלאומי ינואר 2018 (גמלאות עיקריות)2018 | 02 | 10
במבזק זה מפורטים עדכוני סכומי גמלאות, קצבאות וגביה של הגמלאות והגביה העיקריות בחוק הביטוח הלאומי, מעודכנים לינואר 2018.

תשלום מס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירה למגורים (בישראל) בשנת המס 20172018 | 02 | 10
מסלול המיסוי בשיעור 10% על הכנסות מהשכרה למגורים, מחייב תשלום המס לא יאוחר מ- 30 ימים מתום שנת המס, אלא אם שולמו מקדמות על חשבון המס. קיימים שני מסלולי מיסוי נוספים ליחיד המשכיר דירות למגורים בישראל: מסלול הפטוֹר ממס ומסלול המיסוי הרגיל.

מתי עובד שהתפטר / פוטר יכול לשוב לעבודה2018 | 02 | 10
עובד שהתפטר/פוטר, השב לפני חלוף שישה חודשי הפסקת עבודה, פיצויי הפיטורים שקיבל לא יהיו פטורים ממס ובנוסף, הוא חוזר לעבודה עם הוותק מתחילת עבודתו במקום העבודה, וזכאי בהתאם לחופשה, הבראה, וכו' - לפי הוותק המלא.

דוח של חברה המוגש עם הסתייגות או הימנעות של רואי החשבון2018 | 02 | 10
ב- 8.1.2018 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע בנושא קליטת דוחות כספיים שהוגשו ללא חוות דעת רואי חשבון, או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד. הוראת הביצוע מקלה בעיקרה, שכן מעתה הסתייגות וגם פסקת הפניית תשומת הלב, לא ישללו את קליטת הדוחות במשרדי השומה. 

יוון - סקירת חבויות המס2018 | 02 | 03
במבזק זה סקירת חבויות המס של יחידים, חברות ותאגידים בנושאי מס הכנסה, ביטוח לאוימ, מס עזבון / ירושה, מיסוי תאגידים ומע"מ, שהפיקו הכנסות ביוון.

משיכה פטורה ממס מקופת גמל בשל מיעוט הכנסות2018 | 02 | 03
תקנות מס הכנסה, מאפשרות משיכת כספים מקופת גמל בפטור ממס במקרה של מיעוט הכנסות. אפשר להגיש בקשה למשיכת ההפרש שבין שכר המינימום וההכנסה בפועל, עבור תקופה רטרואקטיבית שבה היה הפרש כזה.

תיאום מס למקבל פנסיה2018 | 02 | 03
יש לבדוק בתלוש הפנסיה האחרון לשנת 2017 – מהו אחוז הפטור שרשום בו ולוודא שאחוז הפטור הרשום באישור על תיאום המס לשנת 2018, אינו נמוך ממה שניתן בתלוש האחרון ל- 2017. אם אין התאמה – יש לפנות לפקיד השומה ולבקש לתקן את האישור לתיאום מס.

דיווח ותשלום תמלוגים לקרן תמורה של המדען הראשי2018 | 02 | 03
תאגידים אשר ביקשו וקיבלו תמיכה מרשות החדשנות (לשעבר - המדען הראשי), חייבים להגיש דוח לקרן תמורה לא יאוחר מ- 1 למרס 2018 ולשלם לרשות תמלוגים עבור המחצית השנייה של שנת 2017.

הליך "גילוי מרצון" - הזדמנות נוספת ואחרונה2018 | 02 | 03
רשות המסים הודיעה על המשך לנוהל "גילוי מרצון", אשר מטרתו לעודד דיווח על הכנסות עליהן טרם דווחו, בתמורה להתחייבות רשות המיסים שלא ינקטו הליכים פליליים כנגד הפונים להליך גילוי מרצון. ההליך יהיה בתוקף עד 31.12.2019, למעט פניה בהליך אנונימי אשר תתאפשר עד 31.12.2018.

לא כדאי לעובד לקבל תשלום דמי מחלה במקום תאונת עבודה2018 | 01 | 27
לא כדאי לקבל תשלום דמי מחלה במקום תאונת עבודה שכן אם הפגיעה תסתבך - עלול העובד למצוא עצמו ללא כיסוי. בנוסף, אי הגשת תביעת לבטוח לאומי להכרה בתאונה כתאונת עבודה, תמנע מהעובד לתבוע את חברת הביטוח המבטחת את המעביד בגין חבות מעבידים.

"מיקרוטראומה" בביטוח לאומי2018 | 01 | 27

פסקי הדין קבעו שכדי שתוכר תאונת עבודה לצרכי בטוח לאומי, נדרש להוכיח כי התרחשה תאונה פתאומית ובלתי צפויה, שלא הייתה מכוונת. ליקוי שנגרם מהתפתחות רצופה ומתמדת של בעיה שפעולתה נמשכה זמן רב ללא הפסקה לא יוכר כתאונת עבודה.


האם המעביד חייב להפריש לפנסיה עבור עובדת בחופשת לידה2018 | 01 | 27
מעביד חייב להפריש לפנסיה (פיצויים ותגמולים) גם בתקופת חופשת הלידה ושמירת הריון (כאשר העובדת זכאית לדמי לידה או קצבת שמירת הריון מהביטוח הלאומי).  כשהעובדת בחופשה - לא מהמוסד לביטוח לאומי - אין חובת הפרשה.

החלה אוטומטית של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין2018 | 01 | 27

ההסדר לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, קובע כי הפיצויים המופרשים לפוליסה / לקרן' באים במקום הפיצויים שצריך לשלם לעובד לפי החוק, והם שייכים לעובד - גם אם הוא מתפטר. הסדר כזה חל כיום בכל ענפי המשק (למעט חקלאות). 


דמי לידה - חופשה בתקופת רבע השנה שקדמה ליום הקובע2018 | 01 | 27

ביה"ד קבע כי רק במקרים שבהם הפחתת השכר או ההיעדרות מהעבודה היו עקב הנסיבות המפורטות בתקנות 2(ב), או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בעובדת, ניתן לתקן את בסיס השכר הרגיל.


תוכנית להגדלת הפריון והחדשנות לעסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים במחוז הצפון2018 | 01 | 20
התכנית פתוחה לעסקים קטנים ובינוניים ממחוז הצפון הפועלים בענפי המסחר והשירותים, עם מחזור של עד 100 מיליון ₪ בשנה, שהייתה להם פעילות בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, הפועלים כעוסק מורשה/עוסק פטור/חברה בע"מ/תאגיד ללא כוונת רווח בפעילותו העסקית.
 

רילוקיישן - החלטת מיסוי2018 | 01 | 20
החלטה זו עוסקת במועד ניתוק תושבות ישראלית לעובדים היוצאים לעבוד בחו"ל והיא מחליפה את החלטת מיסוי מספר 5237/14 שעסקה בנושא דומה. ניתן לראות בהחלטה זו את עמדת רשות המיסים נכון להיום, בדבר שאלת ניתוק התושבות לצרכי מס.

חברות זרות בבעלות תושב חוזר "ותיק" חשופות למס בישראל גם בתקופת 10 השנים!2018 | 01 | 20

גם אם הנישום הינו תושב חוזר "ותיק", עדיין חלק מרווחי החברה הזרה שבבעלותו חייבת במס בישראל, מאחר והחברה מבצעת חלק מהותי מהפעילות שלה בישראל, בשל נוכחותו של הנישום (שמנהל אותה) בישראל.


אם לא מוגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי במועד - אין תשלום קצבה רטרואקטיבי - פס"ד2018 | 01 | 20

בית הדין התייחס לפסיקה קודמת וקבע, כי גם כאשר המוסד לביטוח לאומי מפר את חובת הידוע, אין בכך כדי להקנות למבוטח זכות לתשלום רטרואקטיבי שלא מגיע על פי החוק.


קריטריונים לקיזוז משכר העובד - פס"ד2018 | 01 | 20

מדובר בעובד שלאחר שסיים את עבודתו, הודיעה רשות המיסים למעסיקה, כי לא היה מקום לזקוף לו נקודות זיכוי. היות ושני הצדדים הוכיחו תום לב, נפסק כי המעסיקה רשאית לקזז משכר העובד מחצית משווי נקודות הזיכוי בלבד.


תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) - תמיכה לקידום הייצוא2018 | 01 | 15
במסגרת התכנית יינתן סיוע וליווי מקצועי של יועצים למשך שנתיים. הסיוע יינתן לצורך מימון 50% מהוצאות עד לסכום של 400 אלפי ₪ (מענק -200 אלפי ₪) לצורך פיתוח מערכי השיווק בשוק היעד הכוללות:  


פתיחת מקצים חדשים לסיוע מהקרן לסיוע בפרוייקטים ומכרזים בינלאומיים2018 | 01 | 15
התכנית מציעה סיוע לתאגידים ישראליים, המתמודדים במכרזים בינלאומיים בשווי של לפחות חצי מיליון דולר, על ידי השתתפות במימון הגשת ההצעה למכרז בחו"ל או לצורך הוכחת התכנות לפרויקט. הקרן תעניק סיוע עד 50% מההוצאות.

האם אפשר לשלם לעובד כסף במקום ימי חופשה?2018 | 01 | 15
פדיון חופשה שנתית לפני תום תקופת העסקה מנוגד לעקרון של חוק חופשה שנתית שתכליתו לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל. מעסיק שבוחר לשלם לעובד פדיון ימי חופשה במהלך תקופת ההעסקה (אפילו לבקשת העובד), מסתכן (אם העובד יתבע זאת) – בתשלום פדיון חופשה כפול!

האם יש להטיל חיוב במע"מ על מכירת מניות באיגוד מקרקעין2018 | 01 | 15
להלן במבזק זה 3 קביעות של בית המשפט, המהוות חידוש מרענן בתפיסה המקובלת לגבי מע"מ בגין מכירת מניות איגוד מקרקעין:

שנת 2018 - שנה טובה למוכרי דירות המגורים2018 | 01 | 06
להלן במבזק זה השינויים החשובים שיחולו ב-1/1/2018 בחוק מיסוי מקרקעין בתחום דירות המגורים.   

העלאה בשכר המינימום2018 | 01 | 06
שכר המינימום הועלה ב-6% , בתוקף משכר דצמבר 2017 ויעמוד על 5,300 ₪ לחודש למשרה מלאה (28.50 ₪ לשעה). 

הקלות להורים בקבלת נקודות זיכוי בגין ילדים נכים2018 | 01 | 06
לאחרונה פורסמה הודעתה של רשות המיסים, לפיה הורים המקבלים גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, יוכלו לקבל את נקודות הזיכוי הקבועות בסעיף 45 לפקודת מס הכנסה ללא צורך בהגשת תעודה רפואית (טופס 127).

אישור תושב לצורך הנחה במס2018 | 01 | 06
לאחרונה פורסמה הנחייתה של רשות המיסים לרשויות המקומיות לשלוח לתושביהן אישורי תושבוּת במהלך מרוכז, וזאת מבלי שהתושב יצטרך להגיע למשרדיהן ומבלי להגיש טופס בקשה. להנחיה צוּרף נוסח מעודכן של הטופס (טופס 1312א).

חובה לבדוק אם יתרת החוב של בעלי המניות לחברה 2017 | 12 | 30
חשוב מאוד לבדוק לפני תום השנה מהי היתרה העדכנית של בעלי המניות. החל משנת 2017 יתרות חוב של בעל מניות מהותי וקרובו לחברה - תחויבנה במס. מועד החיוב במס – תום השנה שלאחר השנה בה נמשכו הכספים.
 

רפורמת המס של הנשיא טראמפ2017 | 12 | 30
להלן במבזק זה השינויים העיקריים במיסוי בארה"ב: - מס החברות יורד ל- 21% בלבד.  - מדרגות המס הפדרלי ליחידים יהיו: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, 37%. - הוגדל הפטור ממס עיזבון מ- 5 מיליון דולר ל- 10 מיליון לגבי תושבי ארה"ב. - קיזוז הפסדים מרווחים יוגבל ל- 80% מההכנסה החייבת באותה שנה.

פעולות שצריך לעשות לפני סוף השנה - מי שעשה הגירה או רילוקיישן לחו"ל2017 | 12 | 30
הפעולות המומלצות הן: - סגירת תיקים ברשויות המס או העברת הפעילות לחברה.
- מכירה או העברת המניות בחברה ישראלית - הפחתת ימי שהייה בישראל.
- ניתוק "זיקות" לישראל - עזיבה / דחיית חזרה לארץ.

הפרשה תגמולי מעסיק - בביטוח מנהלים כוללת כיסוי לאובדן כושר עבודה2017 | 12 | 30
הפרמיה עבור כיסוי אובדן כושר עבודה היא חלק מהפרשת המעסיק לתגמולים. ההפרשה לתגמולים (פנסיה) תהיה לפחות 5% מהשכר ועוד 1.5% עבור כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה – סה"כ 6.5%.

טיפים לסוף שנת המס - תשלום משכורת לבעלי השליטה כדאי גם כשהחברה מפסידה2017 | 12 | 30
כדאי לדווח על משכורות לבעלי שליטה גם בחברה הנמצאת בהפסדים וזאת עד לניצול מדרגות המס הנמוכות של בעלי השליטה (ניצול הניכויים והזיכויים), שכן הזיכויים והניכויים אינם עוברים משנה לשנה.  


עריכת מפקד המלאי וספירת הקופות ליום 31/12/172017 | 12 | 23
יש לערוך את ספירת המלאי שברשותכם ב-31 לדצמבר 2017 וכן יש לבצע ספירת קופות ליום זה - יום המאזן. נישום המבקש לבצע את הספירה ביום אחר מ-31/12/17 צריך להודיע על כך בכתב  לפקיד השומה.

הפקדות לקרן השתלמות לקראת תום שנת 20172017 | 12 | 23

גם עצמאי וגם שכיר בעל שליטה יכולים להפקיד לקראת תום שנת המס בקרן השתלמות ולהנות מפטור ממס בעת המשיכה ומהוצאה מוכרת לצורכי מס.


טיפים לסוף שנת המס - קבלת הכנסות משכר דירה2017 | 12 | 23
הכנסה מדמי שכירות (למגורים) עד 5,010 ₪ לחודש פטורה ממס. מי שהכנסתו מדמי שכירות למגורים עולה על הסכום הפטור, יכול לדחות חלק מהתקבולים לשנה הבאה, כדי לא לעבור את הסכום הפטור.

טיפים לסוף שנת המס - הפקדות סוציאליות של חברה עבור בעלי השליטה בחברה2017 | 12 | 23

בעלי השליטה בחברה צריכים לבדוק שמיצו את הפקדות החברה לפוליסת הבטוח / קרן הפנסיה שלהם. הפקדות אלה מהוות הוצאה מוכרת בחברה מבלי שבעל השליטה מחויב במס על ההטבה.


מקבץ עצות לקראת סוף שנת המס - חשוב לקרוא!2017 | 12 | 23
להלן מקבץ עצות לקראת סוף שנת המס בעניין קיזוז הפסדים מניירות ערך, פעילות כחברה או כעצמאי, ניכוי הוצאות לנישומים העובדים מביתם.

רשות המס הודיעה על הקלות לבעלי חוב בגין היטל העסקת מסתננים2017 | 12 | 16
ההקלות כוללות את ביטול מלוא הקנסות, ביטול 50% מהריבית שנצברה ופריסת החוב ל-36 תשלומים שווים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופת הפריסה. ההקלות מיועדות למעסיקים שיסדירו את החובות עד ליום 31.1.2018.

טיפים לסוף שנה - היערכות לדרישת הצהרת הון2017 | 12 | 16
בכל תחילת שנה, שולחת רשות המיסים לנישומים רבים, דרישה להגיש הצהרת הון לסוף השנה. יש להיערך לדרישה זו, בעיקר בקשר להסבר המקורות ליתרה בבנקים (בעו"ש, חסכונות, ני"ע, קופ"ג וכו').

טיפים לסוף שנת המס - הגדלת מקדמות ביטוח לאומי ותשלומן לפני סוף שנת המס2017 | 12 | 16

אם ההכנסה הצפויה השנה גבוהה מההכנסה שממנה חושבו המקדמות לביטוח הלאומי, מומלץ לבצע הגדלה ותשלום לפני תום שנת המס, כדי לקבל השנה את הניכוי במס הכנסה בגין תשלומים אלה.


טיפים לסוף שנת המס - ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2017 2017 | 12 | 16
בסיום שנת המס 2017, יש לערוך ספירת המלאי שברשותכם (לרבות מלאי שלכם הנמצא אצל אחרים), וכן יש לבצע ספירת הקופה ליום 31 בדצמבר 2017 ("יום המאזן").
 

טיפים לסוף שנת המס - תשלומים שיש להקדים עד 31/12/172017 | 12 | 16
עסקים המדווחים על פי שיטת המזומן חייבים להקדים ולשלם בפועל - לא יאוחר מ 31/12/17,  את כל חשבונות הספקים וגם את הנטו של משכורות חודש דצמבר, כדי שיוכרו כהוצאה עוד השנה.

טיפים לסוף שנת המס - הפקדות סוציאליות של חברה עבור בעלי השליטה2017 | 12 | 09
חברה רשאית לנכות כהוצאה מוכרת את הסכומים ששילמה בעבור בעלי השליטה שלה כמפורט במבזק זה.

פטור מניכוי מס במקור לעוסקים פטורים2017 | 12 | 09
כחלק מהמדיניות של רשות המיסים להקל על עסקים קטנים בתחילת דרכם, החליטה הרשות להעניק אישור לפטור מניכוי מס במקור לבעלי תיק חדש במס הכנסה, שסווג במע"מ כ"עוסק פטור", במקום מינימום של 5% עד כה. האישור לא יונפק כאשר קיימים מחדלים או חובות.

היבטי מע"מ על עסקאות "דרופשיפינג"2017 | 12 | 09
מכירה של נכסים מוחשיים שנרכשו מחוץ לישראל ונמכרים ללקוחות מחוץ לישראל מבלי שעברו או יצאו מישראל לצורך מכירתם, הינה עסקה שאינה נכנסת לתחולת חוק מע"מ היות ולא בוצעה בישראל, כלומר העסקה פטורה ממס ערך מוסף. גם מס התשומות המשמש את העסקה הזאת, אינו מותר לקיזוז.

פסק דין נוסף בעניין טיפים למלצרים2017 | 12 | 09
פסק דין זה וקודמיו, מדגישים את החשיבות של עריכת הסכמי עבודה ברורים עם המלצרים וכן מעקב ורישום הטיפים שמתקבלים וחלוקתם כמו גם עריכת דוח מלצרים מפורט, אשר כולל הסכמה מפורשת של תשלום זכויות הבראה ונסיעות מתוך כספי הטיפים.

בעל מניות שמשך כספים מהחברה (נמצא ביתרת חובה) ישלם מס על המשיכה כבר בשנת 20172017 | 11 | 25

בעקבות תיקון סעיף 3ט לפקודת מס הכנסה, בעלי מניות העומדים ביתרת חובה במאזן 2016 צריכים להתייעץ בדחיפות עם רו"ח שלהם כדי למנוע מצב של חיוב מס בסכומים מהותיים בסוף השנה.


דחיית הדיווח המקוון בקופות גמל ל- 2019 למי שמעסיק עד 20 עובדים2017 | 12 | 02

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הודיעה על דחיית מועד כניסתה לתוקף של רפורמת ממשק התשלומים לגבי מעסיקים שלהם עד 20 עובדים לפברואר 2019, במקום פברואר 2018.


עדכון נוסף בנושא היטל עובדים זרים2017 | 12 | 02
במסגרת ההנחיה הנוספת שפרסמה רשות המיסים, צויין כי מעסיקים המעוניינים להיכלל במתווה ההקלות, יוכלו לחתום על הסכמי שומה אשר יתוקנו במקרה שבו פסיקת בית המשפט העליון במסגרת הדיון הנוסף, תשתנה וייקבע כי אין מקום לחיוב בהיטל.

בתאונת עבודה שהיא גם תאונת דרכים השתתפות המעביד מכוסה על ידי חברת הביטוח2017 | 12 | 02
לאחר שהמוסד לביטוח לאומי מכיר בתאונה כתאונת עבודה, הוא משלם לעובד את דמי הפגיעה, אך מחייב את המעסיק בדמי הפגיעה ששולמו לעובד בעד 12 ימי ההיעדרות הראשונים. על המעסיק לפנות לחברת הביטוח, בדרישה שתחזיר לו את הסכום שהמוסד לבטוח לאומי דרש ממנו.

תיקון הצבירה של ימי חופשה ומחלה לקראת סוף השנה2017 | 12 | 02
בהתאם לחוק, צבירת החופשה והמחלה מותנית במינימום נוכחות מסוים. לכן, אם מדובר בעובד שנעדר בתקופות משמעותיות, כדאי לתקן - במשכורת נובמבר או דצמבר - את צבירת ימי החופשה והמחלה המופיעות בתלוש, ולהתאימן לחוק.

פריסה לצרכי מס של סכום חד פעמי שהתקבל בגין אובדן כושר עבודה2017 | 12 | 02

בית המשפט לעבודה קבע כי תשלום שקיבל עובד עקב אירוע של אובדן כושר עבודה, ייפרס לצורך מס, לפי מספר שנות המס בגינן הוא ניתן. הפריסה תישא ריבית והצמדה.


החזר מס תשומות בגין ביטול עסקה2017 | 11 | 25

פסק הדין קובע כי בעת ביטול עסקה על הקונה לדרוש מהמוכר להשיב לו את מלוא סכום המע"מ שהוא שילם למוכר על חשבון העסקה, היות והעסקה החייבת במע"מ מבוטלת כולה. במקביל,יש להשיב את מלוא מס התשומות שקוזז בגין העסקה.


החזר מס תשומות בגין ביטול עסקה2017 | 11 | 25
פסק הדין קובע כי בעת ביטול עסקה על הקונה לדרוש מהמוכר להשיב לו את מלוא סכום המע"מ שהוא שילם למוכר על חשבון העסקה, היות והעסקה החייבת במע"מ מבוטלת כולה. במקביל,יש להשיב את מלוא מס התשומות שקוזז בגין העסקה.

איך סופרים את ימי הודעה מוקדמת לעובד שפוטר2017 | 11 | 25
עובד שעתי שעבד 10 חדשים, ופוטר, זכאי ל- 10 ימי הודעה מוקדמת. אם עבד 5 ימים בשבוע, זכאותו היא למעשה ל- 8 ימי הודעה בתשלום בלבד. עובד חודשי (לאחר שנת עבודה) זכאי לחודש שלם של הודעה מוקדמת.

תנאים מחמירים ל"ניתוק תושבות" לישראלים שעושים הגירה או רילוקיישן לחו"ל2017 | 11 | 25
בהחלטת מיסוי שפרסמה רשות המיסים, קובעת הרשות תנאים מחמירים לניתוק תושבות, הן לעניין תקופת השהייה בחו"ל, הן לעניין אחזקת דירה בישראל, והן לעניין בני משפחה בישראל.  

כללי הפרשה לפנסיה - משתנים לפי הענף2017 | 11 | 25
להזכירכם כי כללי ההפרשה לפנסיה (ממתי מפרישים, עד איזה שכר, רכיבי שכר מיוחדים להפרשה ועוד) שונים בין הענפים השונים, בהתאם לצו ההרחבה החל על המעסיק והעובד. רק אם לא קיים הסכם קיבוצי / צו הרחבה, יחול צו ההרחבה הכללי.

העברת דירה של חברה המשמשת את בעל מניות - תכנון מס2017 | 11 | 19
בחוק ההתייעלות הכלכלית נקבע כי דירה שנרכשה על ידי חברה ומשמשת בפועל את בעל המניות המהותי בה למגוריו, נחשבת  כ"משיכה" של בעל המניות מהחברה. הוראת השעה מאפשרת להעביר את הדירה מהחברה לבעל המניות בפטור ממס רכישה וממס שבח.

זכויות סוציאליות ל"שעות עודפות"2017 | 11 | 19

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי אם העסקת עובד ב"שעות עודפות" נעשית באופן קבוע ומגיעה בקביעות לכדי משרה השונה משמעותית מהמשרה המוגדרת - מגיעות לעובד זכויות סוציאליות על כל היקף ההעסקה בפועל. כלומר, שינוי בחוזה העבודה ובהגדרת היקף המשרה.


תשלום מע"מ בשירות מתמשך2017 | 11 | 19

חוק מע"מ קובע כי מועד החיוב במס  בשירות מתמשך שניתן להפריד בין חלקיו הוא  עבור כל חלק מהשירות שניתן. בשירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו – ישולם מע"מ במועד קבלת תמורה או במועד גמר השירות - כמוקדם ביניהם.


חברה זרה שנשלטת ומנוהלת מישראל חייבת במס בישראל2017 | 11 | 19
אין די בקיומו של משרד בחו"ל כדי לבסס טענה של שליטה וניהול מחוץ לישראל. יש לבחון קיומו של משרד פעיל ומאויש באופן תדיר על ידי בעלי מקצוע אשר יש להם את הכלים והניסיון הנדרש לקבלת החלטות מהותיות ובפועל הם אלו אשר מנהלים ושולטים על פעילות החברה באופן קבוע ורציף מאותו משרד בחו"ל.

כל מי שעושה הגירה / רילוקיישן לחו"ל חייב להכיר את העובדות הבאות2017 | 11 | 19
ההגירה/ רילוקיישן לחו”ל, אינה מבטיחה פטור ממס בישראל ו/או פטור מדיווח בישראל על ההכנסות בחו”ל. הדרך היחידה להימנע מהגשת דוחות מס ותשלום מס בישראל היא לנתק ולבטל את התושבות לצרכי מס בישראל.

רכישת זכות של חבר ב"קבוצת רכישה" לדירות מגורים - תחשב כרכישת דירת מגורים2017 | 11 | 11
אומנם במקרה הנדון אין התחייבות של המוכרים להשלים את הבנייה, אך כן יש התחייבות של קבוצת הרכישה להשלים את הבנייה. מי שקונה זכות של חבר בקבוצת רכישה הוא עצמו נכלל באותה קבוצה. כאשר המוכר מתחייב לסיים את הבנייה, המכירה תיחשב כמכירה של "דירת מגורים”.

הטבות מס במכירת מגרש בעסקת קומבינציה הכוללת אופציה2017 | 11 | 11
רשות המיסים אישרה כי התקופה הנדרשת להשלמת הבנייה תימנה מיום מימוש האופציה ולא מיום הענקת האופציה - בתנאים המפורטים במבזק זה.

איך לנהוג עם עובד הנוטש את העבודה2017 | 11 | 11
להלן במבזק זה, נוהל מוצע כאשר עובד מפסיק להגיע לעבודה, ולא מודיע בכתב - כנדרש בחוק, על התפטרותו.

הוצאת חשבונית עצמית אינה נחשבת כקיזוז מס תשומות המונע החלת ההטבה שבסעיף 5(ב) לחוק מע"מ2017 | 11 | 11
ביהמ"ש קבע שסעיף 5(ב) חל במכירת דירת מגורים שבעת רכישתה לא ניתן היה לנכות את מס התשומות בגינה, בין אם רכישת הדירה הייתה מאדם פרטי ובין אם הרכישה הייתה מעוסק. החברה רכשה את הדירות הישנות מאנשים פרטיים ולכן לא קיבלה מהם חשבונית מס.   

פטור לחלק מהפנסיה גם למי שקיבל פטור מכסימלי על מענק הפרישה (פיצויים)2017 | 11 | 11
נוסחת השילוב קובעת שניצול פטור ממס על מענק פרישה בגין 32 שנות עבודה, יביא לאיבוד כל הפטור על הקצבה (הפנסיה) אבל רק על סכום הקצבה המזכה, אך לא על תוספת הפטור המגיעה לפי החוק, שהיא נשארת ללא פגיעה.

חוק פנסיית חובה ודמי אבטלה - לעצמאיים2017 | 11 | 05
בינואר 2017 נכנס לתוקף חוק פנסיית חובה לעצמאים ודמי אבטלה, שנועד לבטל את הפערים הקיימים בין השכירים והעצמאיים בישראל בנושאי החיסכון הפנסיוני, אבטלה וביטוח לאומי. להלן במבזק זה עיקרי החוק.

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לחסכון לפי תיקון 190?2017 | 11 | 05
קופה זו מיועדת בעיקר לאנשים עד גילאי הביניים שרוצים לחסוך לטווח ארוך אבל מבקשים גם לשמור על נזילות הכסף. קופ”ג לפי תיקון 190 מיועדת לחוסכים בגיל מבוגר יותר. מאפשרת בחירה בין קבלת קצבה חודשית לבין חסכון הוני, שבו משולם מס נמוך על הרווחים.

הנהלת חשבונות ב-"אקסל" תביא לפסילת ספרי חשבונות2017 | 11 | 05
תוכנת אקסל אינה עומדת בתנאים הקבועים בהוראות ניהול ספרים, ולפיכך עלולה לגרום לפסילת ספרי החשבונות של העסק.

מהי תאונת עבודה בביטוח לאומי2017 | 11 | 05
על מנת שאירוע יוכר כתאונת עבודה, עליו למלא את כל שלושה התנאים: א. האירוע הוא תאונה. ב. התאונה ארעה תוך כדי העבודה. ג. התאונה ארעה עקב העבודה.

בחירת קופת הפנסיה של העובד2017 | 11 | 05
בחירת הקופה, וההחלטה בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים, הן זכויות של העובד.
כשהעובד אינו מוסר פרטי קופה, או אינו מוכן לשתף פעולה בהקמת חשבון בקופה, יש למעסיק חובה להפריש לאחת משתי קופות הפנסיה של ברירת המחדל, שקבע האוצר.  

גמלת זקנה תשולם שנה אחת לאחור בלבד למרות שהמל"ל לא יידע את המבוטחת על זכאותה2017 | 10 | 28
נפסק כי לא תשולם גמלה מעל 12 חודשים אחורנית, למרות שהמל"ל לא קיים את החובה ליידע את המבוטחת בדבר זכאותה כאשר הגיעה לגיל המזכה, מאחר ואין בכך כדי ליצור זכות תשלום רטרואקטיבית מעבר להוראות החוק.

היעדרות מהעבודה בערבי חג - יום חופשה מלא2017 | 10 | 28
כאשר מקום העבודה קובע שבערב חג, או ביום שישי לא עובדים כ"יום גשר" - אלה יהיו ימי חופשה שנתית מלאים, ויש לשלם בגינם תמורה של יום רגיל ולחייב את העובד ביום חופשה מלא.

מי הוא תושב ישראל לצרכי מס2017 | 10 | 28
המבחן העיקרי לזיכוי התושבות הוא מבחן "מרכז החיים". בית המשפט קבע כי שוויש הוכיח כי מרכז חייו בין השנים 2009-2011 היה בתחומי רמאללה (ולא במזרח ירושלים) ועל כן אין לראות בו כתושב ישראל באותן השנים - לעניין מס הכנסה.

פרוטוקול שימוע לעובד לפני פיטוריו2017 | 10 | 28
המעביד חייב לשמוע את העובד בנפש חפצה ולתת את החלטתו לאחר מחשבה (לא מיידית!). אי קיום שימוע עלול להביא את המעביד לתשלום פיצוי לעובד. מצ"ב לשימושכם דוגמא לפרוטוקול שיש למלא בעת קיום השימוע.

איגרת למעסיקים - מהמוסד לביטוח לאומי למעסיק בנושא תגמולי מילואים2017 | 10 | 28
מצ"ב במבזק זה, קישור לאגרת המוסד לביטוח לאומי בנושא תגמולי מילואים.

תכנון מס - דחיית קבלת הפנסיה עשויה לחסוך הרבה כסף2017 | 10 | 21
דחיית קבלת הפנסיה דוחה את אירוע "גיל הזכאות", וכתוצאה מכך "נמחק" הפטור שממנו נהנה הנישום בעת פרישתו ממקום העבודה הקודם, והפטור שנוצל לא פוגע בפטור על הקצבה. גיל זכאות - המאוחר מבין גיל פרישה לגיל בו החל לקבל קצבה.

הקלות בהעברת כספים לחו"ל2017 | 10 | 21

רשות המיסים הודיעה ביום 26.9.2017 על הקלה בהעברות תשלומים לחו"ל באמצעות הבנקים וברוב המקרים יסתפק הבנק בהצהרת מעביר הכספים על מטרת ההעברה, ללא צורך באישור פקיד השומה.


פס"ד בעליון בעניין החבות בהיטל על עבודת מסתננים יחד עם עמדת רשות המיסים ביחס לנקודות זיכוי עלול להביא עסקים לקריסה2017 | 10 | 21

התנאים שהעמידה הרשות בעניין מתן נקודות הזיכוי, גורמות לאפוס הזכות לנקודות זיכוי במקרים רבים, מכשול זה יחד עם החובה לשלם היטל, יכולה להביא עסקים רבים שהעסיקו עובדים כאלה, למצב כלכלי בעייתי שיאיים על יכולתם להמשיך לפעול.


זיכוי ממס בעד הוצאות לאחזקתו במוסד של קרוב נטול יכולת2017 | 10 | 21

בעקבות פרסום תיקון לתקנות מיום 3/10/17 בוטלה הדרישה להגיש בקשה להכללת מסמכים שונים ובכללם תעודה רפואית של הקרוב החוסה במוסד, וחֶלף זאת נקבע, כי על היחיד יהיה להגיש בקשה לפקיד השומה ולצרף לה מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות, להנחת דעתו של פקיד השומה.


המוסד לביטוח לאומי חתם על אמנה חדשה עם הפדרציה הרוסית2017 | 10 | 21
ביום 1.10.2017 תיכנס לתוקף האמנה לביטחון סוציאלי שנחתמה בין מדינת ישראל לבין הפדרציה הרוסית, והיא תחול על אזרחי הפדרציה הרוסית שעברו להתגורר בישראל, ועל אזרחי ישראל שעברו להתגורר בפדרציה הרוסית.

אשת בעל השליטה זכאית לדמי אבטלה2017 | 10 | 14

פסק הדין מחדד את החשיבות של מילוי טפסים לרשויות בקפידה רבה. חשוב מאוד מה כותבים בטפסי הרישום בבטוח לאומי. כמו כן חשוב להקפיד על תנאי עבודה של בת/בן משפחה כעובדים שכירים בדיוק כמו כל שאר העובדים.


שינויים בהטבות מס לישובים מסויימים2017 | 10 | 14
בתיקון לחוק הטבות במס שהתפרסם ברשומות ב- 6/7/17 הוגדלה תקרת ההכנסה לצורך מתן זיכוי ממס למי שהיה בשנת המס תושב ביישוב מוטב שהוא יישוב צמוד לגבול עימות בצפון למפרע מחודש 1/17

"ניתוק תושבות" (רילוקיישן) לצורך חיוב בדמי ביטוח לאומי2017 | 10 | 14
ישראלים היוצאים לשהייה ממושכת בחו"ל, צריכים להחליט - לפני יציאתם מישראל, האם הם רוצים להמשיך להיחשב כ-"תושב ישראל" לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי, או מעוניינים ב"ניתוק התושבות". המבחן העיקרי הוא מבחן "מרכז החיים" שבו יש לבחון  לאן מצביעות  מרבית הזיקות.

האם מי שעזב את ישראל בצעירותו וחי מאז בחו"ל עשוי לקבל קצבת (זקנה) אזרח וותיק2017 | 09 | 30
מי שצבר תקופת אכשרה בישראל ושוהה במדינת אמנה, תשולם לו הקצבה באותה מדינה על פי הכללים הקבועים בחוק, אף אם אינו תושב ישראל. צבירת תקופות ביטוח בשתי המדינות עשויה לזכות את המבוטח בקצבה מכל מדינה בנפרד.

החלפת דירות ללא מס2017 | 09 | 30
ביום 23.5.2017 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי בה נקבע כי ניתן במקרים מסויימים להחליף דירה שנרכשה מקבלן, כך שלא תיווצר "עסקת חליפין" ולא יחול חיוב במס שבח ובמס רכישה.

ב- 30 בספטמבר 2017 תסתיים האפשרות למשיכת דיבידנד בשיעור מס מופחת של 25% במקום 30%-33%2017 | 08 | 26
בהוראת שעה נקבע, כי החל מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017, ישולם מס מופחת על הכנסות מדיבידנד שקיבל "בעל מניות מהותי" בשיעור של 25%  במקום 30%  (להלן: "ההטבה") וזאת ללא חיוב במס יסף (3%)  - להלן: "דיבידנד מוטב".

בית המשפט העליון הכריע בעניין החבות בהיטל על מסתננים2017 | 09 | 26
בית המשפט העליון קבע כי מעסיק עובדים אשר נכנסו לישראל שלא כדין, חייב בהיטל עובדים זרים אך רשאי לתת להם נקודות זיכוי ממס לפחות עד ליום 31.12.2014 בהתאם לתקנות נקודות זיכוי לתושב חוץ.
 

ההקלות המגיעות לבעלי דירות שנכנסים לפרוייקט לפי תוכנית מתאר ארצית תמ"א 382017 | 09 | 26
תכנית המתאר הארצית, תמ"א 38, מתמרצת קבלנים/יזמים ובעלי דירות לבצע חיזוק של מבנים ישנים אשר אינם עומדים בתקנים כנגד רעידת אדמה. מעבר לחיזוק עצמו זוכים דיירי הבניין להגדלת הדירה ושיפורים נוספים המעלים את ערכן של הדירות שלהם, המפורטים במבזק זה.

ניתן לחלק דיבידנד מועדף (במס מוקטן) עד 30/9/17 גם לחברות שאין עודפים לסוף 2016 (בתנאי שהיו רווחים בשנתיים האחרונות2017 | 09 | 18
רשות המיסים נתנה הבהרה לפיה גם חברה שאין לה עודפים במאזן ל- 31/12/16, יכולה לחלק דיבידנד מועדף במס מוקטן, מתוך רווחים שהיו לחברה  בשנתיים האחרונות. מנהלי חברה שעניין זה רלבנטי עבורם, מתבקשים לפנות לשותפי המשרד בדחיפות.

סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר הארכת מועדים2017 | 09 | 18

ועדת הערר קבעה כי על אף אי הבהירות המשפטית בסוגיה, הרי שלאור פס”ד חכמי ניתן לקבוע  כי בהתקיים סיבה מספקת, יש לאפשר פתיחת שומה גם לאחר חלוף 4 שנים.


מיסוי מכירת זכויות "עיצוב" על ידי מעצבים2017 | 09 | 18
ביום 7/8/17 פורסם ברשומות חוק העיצובים, התשע"ז – 2017, אשר מחליף את ההסדר שהיה קבוע בפקודת הפטנטים והמדגמים. להלן במבזק זה עיקרי החוק החדש.

הקלות לעסקאות במקרקעין במסגרת שינוי מבנה2017 | 09 | 18
תיקון מס' 242 לפקודת מס הכנסה, שפורסם ביום 6.8.2017, מעניק הקלות חדשות במהלך של שינויי מבנה בחברות, כולל בשינויי מבנה בתחום הנדל"ן, ובכלל זה העברת מקרקעין מיחיד לחברה וכן מיזוגים ופיצולים של חברות, תוך מתן אפשרות להכניס שותפים לחברה וחיסכון במס רכישה.

גם מי שיוצא לרילוקיישן ארוך חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה2017 | 08 | 29
החל מ- 1.1.2016 יחיד שמתקיימות בו החזקות הקבועות במבחן הימים והוא טוען שלמרות זאת הוא אינו תושב ישראל אלא תושב חוץ, חייב להגיש דוח שנתי.
חלק גדול מהשכירים שיוצאים לרילוקיישן ארוך, נדרשים בשנת עזיבתם ובשנה שלאחר מכן, להגיש דוח שנתי.

מענקים להעסקת עובדים נוספים2017 | 09 | 03
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, הודיעה על חמישה מסלולי השתתפות בעלות שכר של עובדים חדשים, בדרך של הקצאה תחרותית. ניתן להגיש בקשות עד ליום ה- 4 בספטמבר 2017. 

מענקים להגדלת הפריון במפעלי תעשייה במחוז הצפון2017 | 09 | 03
משרד הכלכלה יצא בהודעה על תוכנית למתן מענקים במטרה להעלות את הפריון בתעשייה. להלן במבזק זה עיקרי ההודעה.

רשימת הטפסים אותם ניתן לשלוח לרשם העמותות באופן מקוון2017 | 09 | 03
להלן במבזק זה, רשימת הטפסים אותם ניתן לשלוח לרשם העמותות באופן מקוון. מסמכים שיישלחו באופן מקוון - ייחשבו כאילו נחתמו בחתימה אלקטרונית.

ישראלים שפעלו במסחר אלקטרוני באינטרנט נחקרו על ידי רשות המיסים2017 | 08 | 29

כל בעלי הכנסות ממסחר אלקטרוני באינטרנט שלא דיווחו על הכנסותיהם, צריכים לשקול פנייה לרשות המיסים, בהליך גילוי מרצון על ההכנסות שלא דווחו, ובכך לשלם מס רק בגין הרווחים בפועל בניכוי ההוצאות שהיו להם, ולקבל חסינות מהליך פלילי.


תעודת מחלה2017 | 08 | 29

מצ"ב במבזק זה, קישור ובו פרסום של משרד הבריאות הקובע כללים להנפקת תעודת מחלה על ידי רופאי בתי החולים וקופות החולים.


החלטה דחופה הנדרשת בקשר לחברות בית2017 | 08 | 26
וועדת הכספים החלה לדון בשינוי החוק בקשר למשטר המס החל על חברות המסווגות כחברות בית. בין יתר השינויים המוצעים, בולטים כמה שינויים מהותיים המפורטים במבזק זה.

פטור מחובת הנפקת חשבונית עצמית בגין שירותים המתקבלים מ"עוסק פטור"2017 | 08 | 26

רשות המיסים פרסמה ביום 19.7.2017 החלטת מיסוי,  המעניקה פטור מחובת הנפקת חשבונית עצמית  בגין שירותים המתקבלים מ"עוסק פטור".


מגיע פטור על חלק מהפנסיה גם למי שקיבל פטור מכסימלי על מענק הפרישה (פיצויים)2017 | 08 | 26
כאשר עובד מקבל, בשל אותן שנות עבודה, גם פנסיה וגם פיצויי פיטורים, קובע החוק , הוראות למניעת מתן פטור ממס גם למענק הפרישה וגם לקצבה. ההפחתה הנ"ל של הפטור מכונה בשם " נוסחת השילוב".

אין שינוי בדמי הבראה במגזר הפרטי בשנת 20172017 | 08 | 26
בהסכם קיבוצי כללי שנחתם ביום 25 ביולי 2017, נקבע כי גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו, ימשיך לעמוד על 378 ₪ לכל יום הבראה למשרה מלאה. להלן מפורטים במבזק זה הזכאות לימי הבראה במגזר הפרטי.

חוזה הפסד2017 | 08 | 20
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה מיוני 2012 כולל סעיפים שמטרתם למנוע קיומם של חוזים שמקימים לנותן השירות, וזאת באמצעות הטלת סנקציות על מזמיני השירות המתקשרים בחוזי הפסד עם קבלנים בתחומי ההסעדה, הניקיון, השמירה והאבטחה. להלן במבזק זה, מפורטת קביעת החוק.

מה זה מחשוב בענן?2017 | 08 | 20
מחשוב ענן (cloud Computing) הוא שם מסחרי לשירותי מחשוב הניתנים למשתמש באמצעות מחשב מרוחק, אליו מתחבר המשתמש דרך רשת האינטרנט או באמצעות קו תקשורת ייעודי.

איך למנוע מעילות בעסק2017 | 08 | 20

לא מפתיע לגלות כי מרבית העסקים פועלים לצמצום החשיפה שלהם למעילות רק לאחר שהתרחשה מעילה. להלן במבזק זה נסקור את הפעולות המקובלות למניעת מעילות.


תעודת זהות בנקאית2017 | 08 | 20
החל מה-28/2/16 החלו הבנקים למסור ללקוחותיהם דו"ח מרוכז על החשבונות שלהם בבנק, הכולל פירוט הנכסים, ההתחייבויות, הריביות הנגבות מהם, ההוצאות שהם מחוייבים בהן בגין עמלות ועוד. להלן במבזק זה המידע שניתן לקבל מתעודת הזהות הבנקאית שלך.

המחלקה הכלכלית2017 | 08 | 20

אנו שמחים להציג את המחלקה הכלכלית של משרדנו העוסקת בגיוס הלוואות מקרנות שונות ומבנקים בתנאים מצויינים, בייעוץ וליווי פיננסי, בהכנת תוכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות כלכליות ועוד.


בג"ץ הכריע: בוטל חוק מס דירה שלישית2017 | 08 | 09
שופטי בג"ץ קבעו כי יש להחזיר את הדיון בחוק הנ"ל לוועדת הכספים של הכנסת. שר האוצר הודיע כי יפעל נמרצות לחדש את הליך החקיקה כדי לאשרר את החוק מחדש.

היערכות לחיוב מס על רווחים כלואים באופן של חלוקת דיבידנד בכפיה2017 | 08 | 09
ההוראות החדשות בעניין זה קובעות, כי כפיית חלוקת הדיבידנדים תעשה כאשר נצברו בחברה רווחים בסכום של לפחות חמישה מיליון ₪. חברות שהעניין רלבנטי בעבורן, ראוי שישקלו את הפעולות הבאות, המפורטות במבזק זה.

פרשנות מס מקלה - פס"ד ידין סגל2017 | 08 | 09
בפסק הדין הנ"ל נקבעו כמה החלטות שיפוטיות הנוקטות בפרשנות מקלה המטיבה עם ציבור הנישומים. בין היתר בנושאים הבאים: עסקה מלאכותית, הפסדים מעסקה הונית, רכישת חברה בהפסדים ועוד.

איך מתקנים טעות שהתגלתה בתשלומים לעובד?2017 | 08 | 09
כאשר המעסיק טעה לגבי תשלום או זכות המגיעים לעובד, והטעות היא לרעת העובד - יש לתקנה מיד, רטרואקטיבית - עד תקופת ההתיישנות. אי תיקון מיידי עלול להביא לתביעה בגין הלנת שכר.

הפעלת "סעיף 14"2017 | 08 | 09

מעסיק המפריש לקרן הפנסיה 8.3% מהשכר, ורוצה להכיל את ההסדר המוכר בכינוי "סעיף 14", הקובע שתשלומי המעסיק ע"ח הפיצויים יבואו במקום חובתו לשלם לעובד פיצויים בפועל - בעת סיום העבודה, חייב להודיע על בחירתו זו לעובד ולקרן הפנסיה.


מדוע כדאי לבטח את עוזרת הבית בביטוח לאומי2017 | 08 | 05
אם לא שולמו דמי ביטוח לאומי - צפוי המעסיק לקבל תביעה מהביטוח הלאומי בגין הגמלאות המשולמות לעובדת. המדובר בסכומים גבוהים מאוד!

תשלום מס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח במכרזים של רשות מקרקעי ישראל2017 | 08 | 05

בהתאם להלכת שרביט בע"מ, קובעת רשות המיסים את שווי המכירה לפי התמורה ששולמה בגין הקרקע, בתוספת שווי רכיב הפיתוח שבוצע בפועל, נכון למועד הזכייה במכרז, על פי אישור הגורם המפתח.


מי שיוצא לרילוקיישן ארוך חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה2017 | 08 | 05

החל מ- 1.1.2016 יחיד שמתקיימות בו החזקות הקבועות במבחן הימים והוא טוען שלמרות זאת הוא אינו תושב ישראל אלא תושב חוץ, חייב להגיש דוח שנתי.


דירה שנתקבלה במתנה ונמסרה ליזם / קבלן במסגרת פרוייקט תמ"א 382017 | 08 | 05

קבלת דירה במתנה - גם לאחר שנותן המתנה חתם על הסכם עם היזם, עשויה עדיין לזכות את מקבל המתנה בפטור ממס, המוענק לבעלי דירות בפרוייקט תמ"א 38.


המל"ל לא רשאי לגבות דמי ביטוח רטרואקטיביים משכיר שעבד אצל מעסיק זר בחו"ל בשנים 2009 ו- 20102017 | 08 | 05
בית הדין קבע שהמל”ל אינו רשאי לפעול לגביית החוב המיוחס למבוטח בגין הפרשי דמי ביטוח בגין עבודתו כשכיר בשירותי מעסיק זר, בין השנים 2009-2010. בכוונת המל"ל להגיש ערעור לביה"ד הארצי על פס"ד זה.

ההוצאות שמשלם מעסיק של עובדים זרים בתחום החקלאות שניתן לנכות משכר העובד הזר2017 | 07 | 26
אושרו תקנות חדשות המגדילות את סכום ההוצאות שמשלם מעסיק של עובדים זרים בתחום החקלאות ואשר אותן הוא רשאי לנכות משכר העובד הזר. הניכוי המותר יהיה אחיד בכל הארץ (ולא כפי שהיה עד כה בהתאם למיקום).

תיקון דוחות 102 בעקבות תכנית "נטו משפחה"2017 | 07 | 26
רשות המיסים פרסמה הודעה המנחה מעסיקים להגיש דוחות 102 מתקנים, בעקבות תחולה רטרואקטיבית מינואר 2017 של הגדלת הזיכוי בגין ילדים קטנים. במבזק זה קישור להודעת רשות המיסים.

חלוקה לדיבידנד מוטב אפשרית מבלי לשלמו בפועל2017 | 07 | 26

החלטת המיסוי קובעת, כי ניתן בתנאים מסויימים להכריז על דיבידנד שמקורו ברווחים שנצברו עד יום 31/12/16, גם ללא חלוקתו בפועל כלומר, שבעל המניות ילווה לחברה את סכום הדיבידנד נטו, וסכום נטו זה יישאר כיתרת זכות של בעל המניות.  


דחיית החיוב במע"מ על תשלומי קוני דירות לקבלנים באמצעות זיכוי חשבון הליווי הבנקאי2017 | 07 | 26

אושר כי רק במועד העמדת הכספים על ידי הבנק לרשות החברה (לרבות משיכת כספים מחשבון הליווי על ידי החברה), מהווה תשלום "סכומים כלשהם על חשבון התמורה", כמשמעותו בחוק מע"מ, ובהתאם יחול מועד החיוב במס.


מסלול הפטור ממס הכנסה על פי החוק לעידוד השקעות באנרגיה מתחדשת2017 | 07 | 19

עפ"י החוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות, ניתן בתנאים מסויימים לבחור במסלול פטור ממס הכנסה, על הכנסות ממכירת חשמל שהופק מאנרגיה מתחדשת. להלן במבזק זה התנאים והמגבלות.


הטבות למיזמי תיירות2017 | 07 | 19
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הצו לעידוד השקעות הון - קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעל תיירות, המגדיר מפת עדיפות חדשה לענף התיירות, ומעניק הטבות שונות, המפורטות במבזק זה. תוקפו של הצו החדש עד 31/12/19.

מי זכאי לקבל החזר (הישבון) של הבלו הכלול במחיר הסולר ששימש לרכבים2017 | 07 | 19

להלן במבזק זה שני המבחנים המרכזיים והמצטברים, המקנים זכות להחזר בלו הכלול במחיר הסולר לרכבים שלהם.


מיהו בעל השליטה באגודה שיתופית2017 | 07 | 19

למרות האמור בחוות הדעת של משרד הכלכלה, יו"ר ועד ההנהלה / המנהל הכללי (או נושא משרה מקבילה) באגודה שיתופית, נכנסים להגדרת "בעל שליטה" לעניין חוק איסור הלבנת הון והאחריות הנובעת ממנו.


תיקון חוק עבודת נשים - שעת היעדרות כשבן הזוג במילואים2017 | 07 | 19

בתיקון לחוק הנ"ל נקבע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, שעה אחת ביום בתשלום מלא, בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים, החל ביום הראשון לשירות המילואים שלו, ובתנאי שמתקיימים כל התנאים המפורטים במבזק זה.


הסדר בעניין סוכני נסיעות לחו"ל בעקבות פשרה עם הנהלת מע"מ2017 | 07 | 15

לאחרונה נחתם הסכם פשרה בין התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל לבין מנהל מע”מ, בעניין חיוב מע"מ של עמלות סוכני נסיעות שנגבו בפועל מהנוסעים עצמם.


תוספת לתגמולי מילואים שיקבלו עצמאיים רטרואקטיבית מינואר 20162017 | 07 | 15
ועדת המילואים בביטוח הלאומי הגיעה להסדר עם משרד הביטחון לפיו יוגדלו תגמולי המילואים לעצמאים ב-25%. התוספת תשולם רטרואקטיבית מיום 1.1.2016 ואמורה לפצות עצמאים על הפסדים עקיפים כגון: אובדן לקוחות, אובדן דמי שכירות ותשלום שכר לעובדים.

חוק עידוד השקעות הון בניית בניינים להשכרה - הצעה לשינוי בחוק2017 | 07 | 15

לאחרונה הופצה הצעה לשינוי חוק עידוד השקעות הון (פרק שביעי 1), שמטרתה להגדיל את בניית דירות להשכרה למגורים, לתקופות ארוכות. להלן במבזק זה עיקרי השינוי המוצע.


מחשבון נקודות זיכוי2017 | 07 | 15

להלן במבזק זה קישורית למחשבון נקודות זיכוי שפורסם ע"י רשויות המס.


גם מי שעזב את ישראל וחי בחו"ל עשוי לקבל קצבת זקנה2017 | 07 | 15

לא מעט מבוטחים שעזבו את ישראל למדינות אמנה, אינם מממשים את זכותם לקבל קצבה, בהנחה מוטעית כי הם לא צברו את תקופות ביטוח (אכשרה) מינימליות ולכן לא זכאים לקצבה.


החזר מ.ע.מ בבנקים החל ב- 1/7/20172017 | 07 | 09
החל ב- 1/7/2017 ניתן להגיש בבנקים דוחות להחזר עודף מס תשומות עד לסכום של 18,710 ₪, במקום סכום של 18,580 ₪ עד 30/6/2017. בקשה להחזר עודף מס תשומות בסכום העולה על 18,710 ₪, יש להגיש כמפורט במבזק זה.

זכויות נערים עובדים2017 | 07 | 09

להלן במבזק זה תמצית זכויות נערים עובדים בנקודות זיכוי ובמס הכנסה מופחת.


לידיעת העוסקים בתחום הזהב תיקון תקנה 6ז' לתקנות מס ערך מוסף2017 | 07 | 09
רשות המיסים הודיעה כי החל מיום 6/5/2017, עוברת האחריות להוצאת החשבונית בעסקאות בתחום הסחר בזהב, מהמוכר לקונה, וזאת בהתאם לתקנה 6ז' לתקנות מע"מ.

כמה ימי חופשה בגין אבל מגיעים לעובדים לא יהודים2017 | 07 | 09
צו ההרחבה הכללי מקנה זכות לחופשה בתשלום עקב אבל, תוך התייחסות לעובדים יהודים. בשירות הציבורי נוהגים לגבי כל עובד - לפי דתו. במגזר הפרטי מוצע לתת לכל עובד זכאות ל-7 ימי אבל (כמו ליהודי) - לגבי נפטר שהוא בקרבה ראשונה בלבד. 

עובד חייב להודיע על היעדרות עקב מחלה2017 | 07 | 09

מוצע לכלול ב"הודעה לעובד", או בחוזה העבודה, הוראה שתכלול ציטוט שלהתקנה המחייבת עובד להודיע למעביד על העדרות עקב מחלה תוך 3 ימים מתחילת העדרותו.


שינוי בחישוב פיצויי הפיטורים לעובד בהיקף משרה משתנה2017 | 07 | 01
ביה"ד הארצי לעבודה קבע הלכה חדשה הקובעת כי יש לחשב את הפיצויים לעובד הנ"ל לפי ממוצע חלקיות המשרה בכל תקופת עבודתו, כפול שכרו האחרון. 

עבודת קיץ בחקלאות2017 | 07 | 01
בהתאם לצו ההרחבה, בחדשים יולי - ספטמבר עובדים לפי שעות קיץ, בכל ענפי החקלאות – גם מי שאינו עובד "בחוץ". עבודה בפועל בשעות שבין שעות הקיץ ליום רגיל - משולמת לפי 100%, ולא כשעות נוספות.

הוראות חדשות בקשר לתשלום תמלוגים לרשות החדשנות (המדען הראשי)2017 | 07 | 01
רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) פרסמה הוראות חדשות, שייכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2017, לגבי תמלוגים שצריכות לשלם חברות שקיבלו מענקים מהמדען הראשי. להלן במבזק זה, השינויים בהוראות החדשות לגבי התמלוגים.

מהו שווי המגרש - לצרכי מס בעסקת קומבינציה2017 | 07 | 01

בפסק דין של וועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בחיפה נקבע שווי המכירה על פי שווי השוק של המקרקעין שהועברו לקבלן ולא על פי שווי שירותי הבנייה שהתחייב הקבלן לתת.


לא יוטל מע"מ על היטלי הפקת מים בגין שימושים לא עסקיים2017 | 06 | 26

לאחרונה התקבלה הבהרה של מר גלעד פרננדס סמנכ"ל בכיר ברשות המים, לפיה, על מפיק מים שאינו רשאי לקזז מע"מ תשומות הכלול בהיטל ההפקה באופן מלא, בשל שימוש חלקי לצרכים שאינם עסקיים, לא יוטל מע"מ.


נדחה המועד לדיווח ותשלום מס ריבוי דירות2017 | 06 | 26
רשות המיסים הודיעה כי נדחה שוב מועד הדיווח והתשלום בו חייבים בעלי שלוש דירות ומעלה, עפ"י חוק מיסוי על ריבוי דירות. המועד האחרון לדיווח נקבע ליום 31/7/17.

תוספת משמעותית של נקודות זיכוי ממס להורים2017 | 06 | 26
לכל אחד מההורים לילדים  עד גיל חמש, יוענקו 1.5 נקודת זיכוי בגין השנה בה נולד הילד, ו- 2.5 נקודות זיכוי בגין כל ילד שגילו בין שנה לחמש.

נוהל קבלת הרשאה לשימוש בקרקע לצורכי מגורי עובדים זרים2017 | 06 | 25

ביום 22.5.2017 פורסם "נוהל מתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים" המפרט את התנאים ואת דרך ביצוע עסקת הרשאה לשימוש בקרקע למטרה זו. להלן מפורט במבזק זה.


חברה שמשלמת לחברת ארנק מסתכנת בשומת ניכויים2017 | 06 | 25

בעקבות פס"ד אלה, החלה רשות המיסים "להתלבש" על חברות ששילמו ל"חברות ארנק" ולהוציא להן שומות ניכויים בגין אי ניכוי מס במקור מהכנסת עבודה (שכיר).   


איזה הסברים יתקבלו לגידול בהון בין שתי הצהרות הון2017 | 06 | 25
בפסק דין בעניין דוד פלדמן שניתן ביום 14.5.17, נדחו ההסברים שנתן הנישום, שטען כי הגידול בהונו נובע ממתנות שקיבל מאמו המנוחה. בית המשפט לא קיבל את גרסתו, היות ונשענה למעשה רק על עדותו, ועל רישומים שערך ביומנו. 

השוואה בין פנסיה חובה לשכירים לבין פנסיה חובה לעצמאים2017 | 06 | 17
החל מ- 1/1/17 חייבים גם עצאמים להפריש מהכנסתם עבור פנסיה עתידית. להלן במבזק זה טבלת השוואה בין פנסיית חובה לשכירים ופנסיית חובה לעצמאים.

קצבת אזרח ותיק (זיקנה) - תוספת בשל וותק2017 | 06 | 17
עד דצמבר 2016 שולמה תוספת ותק בשיעור 2%, בגין כל שנת ביטוח שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות. מינואר 2017 שונה אופן החישוב של תוספת הוותק שתשולם, כמפורט במבזק זה.

שהות ארוכה בחו"ל אינה המבחן העיקרי לקביעת מעמד "תושב ישראל"2017 | 06 | 17

השופט קבע כי אם חוזה לא בוטל כהלכה עפ"י הדין הכללי, אז הוצאת חשבונית זיכוי לא גורמת לביטול העסקה וביטול החבות במע"מ בגינה.


הגדלת נקודות זיכוי להורים2017 | 06 | 17

לאחרונה אושר חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), שבו נקבע כי בתקופה שבין 1 בינואר 2017 עד 31 בדצמבר 2018, יוגדלו נקודות זיכוי ממס הכנסה, להורים לילדים עד גיל 5, כמפורט במבזק זה.


החלטת מיסוי בעניין: הכנסת עבודה של תושב חוזר שהתקבלה בישראל בגין עבודתו בחו"ל2017 | 06 | 17

החלטת המיסוי קובעת כי מאחר והפרשי השכר התקבלו בזמן שהוא תושב ישראל לצרכי מס, ההכנסות חייבות במס בישראל, למרות שההפרשים מתייחסים לעבודתו בחו"ל בתקופה בה היה היחיד תושב חוץ.


שיעור המס על הימורים לפי סעיף 124ב לפקודה2017 | 06 | 11
שיעור המס על הכנסות מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים שהיה עד 1/1/17  30% עלה ל-35%. שיעור מס זה הוא ללא מתן פטור, הנחה, ניכוי, זיכוי או קיזוז כלשהם ואינו כולל מס יסף, במידה ויחול.

חברה ישראלית הפועלת בחו"ל חשופה לחיוב מס בישראל2017 | 06 | 11

כל חברה ישראלית הפועלת בחו"ל, חייבת לבדוק בהקדם את החשיפה שלה למיסוי בישראל, שלא לדבר על החשיפה של בעלי החברה לתביעה אישית בשל אי דווח על הכנסות בישראל.


הוצאת חשבונית זיכוי אינה מבטלת את החובה לשלם מע"מ בגין עסקה2017 | 06 | 11

השופט קבע כי אם חוזה לא בוטל כהלכה עפ"י הדין הכללי, אז הוצאת חשבונית זיכוי לא גורמת לביטול העסקה וביטול החבות במע"מ בגינה.


מס תשומות בגין עבודות פיתוח אינו ניתן לניכוי גם כשהחשבונית הוצאה כדין2017 | 06 | 11

בית המשפט קבע כי התשומות לא תוכרנה לניכוי, היות שהרשויות המקומיות שהינן מלכ"ר אינן משלמות מע"מ על הכנסותיהם, ולכן לא ניתן לקזז מס תשומות מחשבוניות שלהן.   


חופשת לידה ליולדת ולבן זוגה - ביחד2017 | 06 | 11

נקבע גם כי בני הזוג רשאים לנצל יחד שבוע אחד מתוך 15 שבועות, כלומר 14 שבועות ליולדת ושבוע אחד לבן זוגה.


הגדלת נקודות זיכוי להורים - הוראת שעה התשע"ז - 20172017 | 06 | 03

ב- 16/5/17 פורסם ברשומות, חוק מס הכנסה המעניק להורים לילדים שגילם איננו עולה על 5 שנים, נקודות זיכוי נוספות. על פי הוראות החוק, הורים לילידם שגילם עד 5 שנים יקבלו שניהם (גם האב וגם האם) מספר זהה של נקודות זיכוי.


חילופי מידע לגבי חשבונות פיננסיים - משנת 20162017 | 06 | 03
רשות המיסים הודיעה כי תחל בקרוב בהחלפת מידע עם רשויות המס בחו"ל, בהתאם לאמנות שחתמה לחילופי מידע פיננסי וליישום. העברת המידע הראשונית בין רשויות המסף תעשה לגבי נתוני שנת מס 2016.

כדאי להימנע מתאונת מס בעת מכירת דירת מגורים עם מגרש2017 | 06 | 03

נקבע כי על מנת שמוכר ייחשב כמי שמכר את כל זכויותיו בדירת המגורים, הוא צריך להוכיח כי לא נותרו בידיו איזשהן זכויות במקרקעין בקשר עם דירת המגורים. 


האם מעביד רשאי לקזז מהמשכורת את מלוא החוב של העובד2017 | 06 | 03

חוק הגנת השכר מגביל מאוד את הסכום שמותר לנכות משכרו השוטף של העובד, בגין חוב שהעובד חייב למעביד. אך מהשכר האחרון המגיע לעובד, מותר לנכותאת מלוא יתרת החוב. 


פדיון חופשה לעובד שסיים את עבודתו2017 | 06 | 03
חוק חופשה שנתית קובע מי שסיים את עבודתו אצל המעביד, זכאי לקבל תשלום מיוחד בגין פדיון ימי החופשה העומדים לרשותו.  נדגיש פדיון ימי החופשה בכסף - אפשרי רק לאחר סיום יחסי העבודה.

תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה2017 | 05 | 24

בעדכון נכללו כללים חדשים להפרדה הנדרשת בין מבנה חקלאי לשימוש עצמי לבין מבנה ל"שימוש נלווה",  ונקבע כי: מבנים חקלאים לשימוש עצמי לא יכללו בשטח העסקה. המבנה החקלאי יהיה במבנה נפרד מהשימוש הנלווה. 


קביעת שווי התמורה שמקבל בעל הקרקע - בעסקת קומבינציה2017 | 05 | 24

מאחר ונוצר פער גדול בין הערכת שווי התמורה שנקבע על ידי שמאי המוכרים ובין שווי התמורה שנקבע על ידי שמאי מיסוי מקרקעין, קבע בית המשפט כי קיימים "יחסים מיוחדים" בין הצדדים ויש לקבוע את שווי התמורה על פי שווי הזכויות בקרקע ולא על פי שווי שירותי הבנייה. 


הצעת חוק - חברות זרות יחשבו לחברות ישראליות לצרכי מס2017 | 05 | 20

ההצעה קובעת "חזקה" הניתנת לסתירה, לפיה בהתקיים שלושה תנאים מצטברים שיפורטו להלן במבזק זה, תחשב חברה זרה כמי שעסקיה מנוהלים ונשלטים מישראל ולכן היא חייבת מס בישראל.


חובת הפקדת פיקדון בגין העסקת מסתננים2017 | 05 | 20

ביום 1.5.2017 נכנס לתוקף תיקון לחוק עובדים זרים הקובע כי מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן, יפקיד עבורו פיקדון, בגין כל חודש בו הועסק המסתנן, בסכום השווה ל – 36% משכר עבודתו החודשי של המסתנן,


תביעה מאוחרת לדמי לידה נקבעה כאילו הוגשה במועד2017 | 05 | 20

בית הדין הארצי קבע כי יש לראות את המל”ל כמנוע מהעלאת טענה בדבר שיהוי בהגשת התביעה לדמי הלידה כשכירה, מכיוון שהמל"ל יזם בעצמו את בחינת הזכאות לתשלום הגמלה, על בסיס המידע והנתונים שהיו ברשותו.


פסק דין עליון - הפסדים לא ניתנים להורשה2017 | 05 | 20
נקבע כי הפסדים אינם ניתנים להורשה, בעיקר עֵקב הוראות סעיף 28 לפקודת מס הכנסה הנוקטות במונח "אותו אדם" - לא כולל יורשיו. בהיערכות מתאימה, כמו למשל הפיכת העסק לחברה, ניתן למנוע את אובדן ההפסדים לצורכי מס בעקבות פטירה.

תזכורת! מגיעה הנחה במס שבח כאשר הנכס שנמכר - נרכש ב"תקופה הקובעת"2017 | 05 | 20

במסגרת תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי במכירת זכות במקרקעין אשר יום הרכישה שלה היה בין 7 בנובמבר 2001 ל- 31 בדצמבר 2003 - יהא המוכר זכאי להנחה ממס שבח בשיעור של 10% - 20% מהמס.   


תיקון לחוק עבודת נשים2017 | 05 | 13
עבר התיקון לחוק עבודת נשים הכולל הארכה של תקופת הלידה וההורות בתשלום ל- 15 שבועות (במקום 14).  בן זוגה של היולדת רשאי לנצל במקומה חלק מהחופשה, בין שבוע ל 7שבועות, במקום 3 שבועות לפחות.

תשלומי פנסיית נכות מקרן פנסיה לעצמאים הינם הכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי2017 | 05 | 13
בפסק דין חדש, נקבע כי הכנסות מבוטח מפנסיית הנכות לפי פוליסת ביטוח, חייבות בדמי ביטוח לאומי. הפטור ממס הכנסה אינו מחייב שההכנסה פטורה גם מתשלום דמי ביטוח לאומי.

פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית2017 | 05 | 13

עיוור או נכה בשיעור של 100%, נכה עם נכות משוקללת של 90% לפחות בשל מספר ליקויים באיברים שונים, זכאי לפטור ממס הכנסה המוגבל בתקרה, בהתאם לאופי ההכנסה.


אישור לעובד בסיום העסקתו2017 | 05 | 13
הוראה שנקבעה בחוק מחייבת מעביד לתת לעובד הודעה  על סיום העסקתו: "מעסיק ייתן לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עבודה". את ההודעה יש לתת לעובד תוך 14 ימים מסיום העבודה. 

האם עובד המסרב לרשום נתוני נוכחות זכאי לשכר?2017 | 05 | 13
רישום מדויק של שעות העבודה הוא חובה הקבועה בחוק, ומוטלת על המעסיק.  ניתן בד"כ לדרוש מהעובד הוכחה לכך שאכן נכח בעבודה בימים ובשעות בהם אין רישום נוכחות, ובהעדר הוכחה כזו, לא לשלם לו שכר לגבי אותן שעות.

חוק האנג'לים2017 | 05 | 06

נבקש לעדכנכם כי לאחרונה התפרסם חוזר מקצועי מפורט של רשות המיסים (חוזר מס הכנסה 2/2017) המרכז את התנאים להתרת השקעה במניות חברה מתחילה וחברת מטרה על ידי משקיע כהוצאה מוכרת.


הכנסות מחברת L.L.C פטורות מדמי ביטוח לאומי ומס בריאות2017 | 05 | 06

על פי הוראות שפרסם המוסד לביטוח לאומי, מבוטח שיפנה למל"ל ויוכיח כי הכנסות שחוייבו בדמי ביטוח לאומי בתקופה שמיום 1/1/2008 ומקורן בהכנסותיה של L.L.C, יבוטל החיוב ויראו בהכנסות אלו כפטורות מדמי ביטוח.   


ערעור על שומה לחקלאי2017 | 05 | 06

בית המשפט דחה את הערעור בכל הנוגע לפסילת הספרים אך קיבל את הערעור באופן חלקי בכל הנוגע לגבי שיעור הפחת שיש להביא בחשבון בחישוב ההכנסה הצפויה של המערער שיעמוד על 38%.


פיטורי עובד ב- WhatsApp2017 | 05 | 06
יש לקחת בחשבון שבית הדין לעבודה עלול לא לקבל דרך משלוח זו כחוקית, אם כי טרם ניתנה פסיקה בעניין זה. לאחרונה נזף ביה"ד במעסיק שפיטר עובד בהודעת SMS. לכן עדיף לשלוח הודעות כאלה בדואר רשום או למסור ביד. 

הפגעות עובד בתאונת דרכים2017 | 05 | 06

במקרה שעובד נפגע בתאונת דרכים (כולל בדרך לעבודה), העובד מבוטח ע"י חברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה, שחייבת לשלם לנפגע "צרכי מחיה" המחליפים את שכרו הרגיל. המעסיק אינו חייב לשלם שכרו/או כל תשלום אחר.


עוד מידע התקבל מארה"ב לגבי חשבונות בנק של ישראלים2017 | 05 | 02
על אף שהנוהל לגילוי מרצון הסתיים, מומלץ לישראלים שטרם דיווחו וטרם הסדירו את נכסיהם - בעיקר בחו"ל, לפעול מול רשות המסים לשם הסדרת הנכסים וההכנסות שנבעו מהם, בהליך של גילוי מרצון רגיל שעדיין אפשרי. משרדנו יכול לסייע בדיווח והסדרת המס הנדרש.

האם ניתן לקבל פטור ממס גם על השכרת דירת מגורים לחברה?2017 | 04 | 29

לאחרונה פורסמה הודעה מטעם רשות המיסים המבהירה כיצד יש להגיש בקשה לצורך קבלת פטוֹר ממס הכנסה בגין השכרת דירה לשוכר שהוא חבר בני אדם- וכן אופן הטיפול בבקשה. התנאים המצטברים מפורטים במבזק זה.


האם מותר לנכות משכר עובד זר ניכוי הוצאות רטרואקטיבי?2017 | 04 | 29
בית הדין הארצי קבע כי אמנם אין המעסיק חייב לנכות משכרו של העובד וזכות הברירה בידו ואולם לא ניתן להשלים עם מצב בו זכות זו תהא נתונה למעביד בכל עת ואף לאחר סיום יחסי העבודה.

מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו פטורה ממע"מ2017 | 04 | 29

נקבע כי הפעולות שנעשו בפרי הצבר לרבות ניקויו מקוצים אינן מהוות "עיבוד" ולכן מכירתו חייבת במע"מ בשיעור אפס.


הוארך המועד לרכישת הבעלות בקרקע על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 13702017 | 04 | 29

רשות מקרקעי ישראל פרסמה באתרה ביום 6.4.2017 תיקון להוראות בקשר לתשלום הנדרש מחוכר לשם קבלת הבעלות בנכס - על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 1370 ו- 1478.


הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בשנת 20172017 | 04 | 23
עודכנו הסכומים המרביים הניתנים לניכוי משכר העובדים הזרים בגין הוצאות מגורים והוצאות  ביטוח רפואי, המשולמות על ידי המעסיק. סך כל הניכויים המותרים לפי החוק, לא יעלה על 25% משכרו החודשי של העובד הזר. להלן במבזק זה הסכומים המעודכנים.

הארכת חופשת הלידה בתשלום2017 | 04 | 23
בהצעת החוק נקבע כי "תקופת ההורות הלידה", בתשלום דמי לידה מהמוסד לבטוח לאומי, תוארך ל- 15 שבועות (במקום 14). כמו כן נקבע כי בן הזוג של היולדת יהיה זכאי לנצל במקומה את השבוע האחרון של תקופת ההורות והלידה.

ביהמ"ש העליון קבע כי המדינה צריכה לנמק מדוע לא יבוטל היטל עובדים זרים ולא יינתנו נקודות זיכוי למבקש מקלט2017 | 04 | 23

ביהמ"ש העליון חייב את המדינה להתייחס לעובדים שהינם מסתננים מבקשי מקלט מעין מעמד ביניים שהרי אינם פליטים, אינם עובדים זרים חוקיים, ואינם "תושבים" במובן הרגיל, אך הם אנשים שישראל הכירה בנסיבותיהם הקשות והחליטה לא לגרשם ובתקופה זו עליהם להתפרנס.


תשלום גלובלי בעד שעות נוספות - הסדר שעדיין תקף2017 | 04 | 23
המדובר בתשלום משכורת בסכום שאינו מחושב לפי מספר וסוג שעות העבודה שביצע העובד בפועל באותו חודש, אלא משולם כסכום קבוע אחד, הכולל שעות נוספות. בית הדין לעבודה אישר לאחרונה תשלום גלובלי עבור שעות נוספות ושעות חריגות  - בתנאים המפורטים במבזק זה

דיווח מקוצר על הכנסות שהופקו בחוץ לארץ עד 30/4/172017 | 04 | 19
נישום שיגיש את הדוח המקוצר בגין הכנסותיו ב- 2016, וישלם את המס בְּשל הכנסות חוץ עפ"י תקנות הדיווח המקוצר בגין רווחים  יהיה פטוּר, בתנאים מסוימים, מהגשת דו"ח שנתי בגין שנת המס 2016, ולכן פטור גם מחובת הדיווח והתשלום של מקדמה חצי שנתית בגין אותם רווחים.

טיפול בכספים הצבורים בקופה המרכזית לפיצויים2017 | 03 | 29

לאחרונה פרסמה רשות המיסים את חוזר מס' 7/2016 - יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים הקובע כללים לגבי הכספים הצבורים בקופות המרכזיות לפיצויים, ואת השימוש בכספים הצבורים בקופה המרכזית.


האם שכיר זכאי לתגמול מביטוח לאומי בעד ימים בהם לא עבד עקב תאונה שלא קרתה בעבודה?2017 | 03 | 29
המוסד לביטוח לאומי משלם דמי פגיעה גם במקרה של תאונה שאינה תאונת עבודה (מדובר על אירוע תאונתי שקרה מחוץ לשעות העבודה). התשלום מגיע לנפגע עד ל- 90 ימי אי כושר, לפי אישור רפואי. 

השמדה של מלאי "מת"2017 | 03 | 29

לעיתים מצטבר בעסק מלאי שהתבלה, או התיישן, ויש צורך להשמידו. במקרה כזה יש לערוך פרוטוקול השמדת מלאי שיפרט את המלאי שהושמד, ויחתם על ידי הנוכחים בעת ספירת המלאי והשמדתו.


האם ניתן לקזז מע"מ מחשבונית מס שבוטלה באופן חד-צדדי2017 | 03 | 29

בית המשפט קבע כי עוסק שקיבל חשבונית מס ולאחר מכן קיבל הודעה על ביטול החשבונית, רשאי בכל זאת לקזז את המע"מ הכלול בחשבונית, כל עוד הוא עצמו אינו מסכים לביטול העסקה. עוסק הטוען לביטול עסקה, חייב לעמוד בנטל שכנוע מוגבר להוכחת ביטול העסקה.


לא ניתן לקבוע שווי שימוש ברכב באופן שונה מהתקנות - פס"ד2017 | 03 | 25
השופט קבע, כי המחוקק קבע את שווי השימוש שיזקף להכנסת העובד לצרכי מס, עפ"י נוסחאות שנקבעו בתקנות וכי המחוקק לא התיר לנישומים להוכיח את שווי ההטבה בדרכים אחרות.

הטבות במס ליצרני חשמל ביתיים2017 | 03 | 25
החוק שפורסם לאחרונה מעניק הטבות מס, לבעלי הכנסות ממכירת חשמל וכן לבעלי הכנסות מהשכרת מקרקעין המשמשים להפקת אנרגיה מתחדשת. להלן במבזק זה עיקרי התנאים לקבלת ההטבות.

עדכון לגבי נקודות זיכוי לעובדים זרים2017 | 03 | 25

ב-17/3/17 אישר בית המשפט העליון את התקנה הקובעת כי עובד זר חוקי, שאינו בתחום הסיעוד, יהיה זכאי לחצי נקודת זיכוי בשנת 2017 ולנקודת זיכוי החל משנת 2018.


מענקים לחברת סטארט-אפ מרשות החדשנות (המדען הראשי)2017 | 03 | 25

רשות החדשנות שבמשרד הכלכלה, מציעה סיוע ותמיכה לחברות הזנק, כאשר החזר המימון מתבצע על ידי תשלום תמלוגים מהמכירות העתידיות. להלן במבזק זה מסלולי התמיכה העיקריים.


נדחה מועד ההצהרה של חייב במס ריבוי דירות - עד ליום 30 ביוני 20172017 | 03 | 19

חייב במס ריבוי דירות יגיש מיוזמתו למנהל הצהרה הכוללת את חישוב המס החל עליו, אשר יראו אותה כשומה עצמית. רשות המיסים פרסמה הודעה על דחיית מועד הדיווח עד ליום 30 ביוני 2017.


תקנה 6(א) הוצאת חשבונית עצמית במקום מקבל התשלום2017 | 03 | 19

התקנה מטילה את החובה לשלם את המע"מ, על המשלם אם הוא עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, והוא משלם עבור אחד השירותים המנויים בתקנה, כאשר עיקר הכנסתו של מקבל התשלום הינה ממשכרות, גמלה או קצבה.


בעלי שליטה ישלמו מס על משיכות מהחברה2017 | 03 | 19

משיכת כספים מהחברה שעשה "בעל מניות מהותי" ב- 2017 בסכום מצטבר העולה על 100,000 ₪, תחשב כהכנסה בידי בעל המניות, אלא אם יחזיר את הכסף לחברה עד 31.12.18 ולא ימשוך אותם בתוך שנתיים ממועד ההשבה.


פטור לנכה ממס הכנסה אינו מקנה לנכה גם פטור ממס רווח2017 | 03 | 19

הפטורים שבחוק מע"מ ניתנים לפעילויות עסקיות שאותן מעוניינת הממשלה לעודד כגון יצוא או השכרת דירות למגורים. לעומת זאת, אין בחוק מע"מ פטור בגין מצב אישי או בריאותי של הנישום.   


העלאה בשכר "בעלת שליטה" בתקופת ההיריון לא נכללה בחישוב דמי הלידה2017 | 03 | 19

ביה”ד האזורי קבע כי כאשר שכר של מבוטחת עולה באופן ניכר בתקופת ההיריון מבלי שחל שינוי בהיקף העבודה או במהות התפקיד, רשאי המל”ל לבחון אם חלק מהתשלום הוא פיקטיבי במטרה לקבל דמי לידה גבוהים.


מיסוי מלגות2017 | 03 | 19

ביום 3.3.2010 פורסם תיקון 175 לפקודת מס הכנסה שקבע פטור ממס הכנסה לסטודנטים וחוקרים המקבלים מלגה בתקופת הלימודים או בתקופת מחקר. מלגות הניתנות בתמורה למתן שירות כלשהו חייבות במס כשכר עבודה.


העסקת עובדים מסודן ומאריתריאה 2017 | 03 | 15

ביהמ"ש קבע כי בשנים 12/13 קיימת חובה לשלם היטל של 20% בגין העסקת עובדים זרים גם בהעסקת עובדים מסודן ואריתריאה שלא הוכיחו כי הם "פליטים" או "מבקשי מקלט", אך מאידך, יש לתת להם -באותן שנים  - 2.25 נקודות זיכוי ממס.


דוח נסיעה עסקית לחו"ל2017 | 03 | 08
כדי שהוצאות בגין נסיעה לחו"ל תוכרנה לניכוי לצרכי מס, יש לעמוד בשני תנאים: 1. להוכיח שהנסיעה הייתה הכרחית (ולא רק רצויה) לשם ייצור ההכנסה. 2. להגיש דוח על הנסיעה לפי הדוגמא המצורפת .

מנגנון ה"כניסה לנעליים" ומנגנון ה- Step Up בירושה2017 | 03 | 08

יתכנו מקרים בהם, עלותו המקורית של הנכס ובתוספת מס העיזבון ששולם גבוהה משווי הנכס במועד הפטירה, כך שעדיף לבקש את מנגנון ה"כניסה לנעליים" בתוספת מס העיזבון.


קוצר מועד הדיווח על עסקה במקרקעין2017 | 03 | 08

החל מ 1.1.2017 חלה חובה לדווח למנהל מיסוי מקרקעין על עסקה במקרקעין, לרבות באיגוד מקרקעין, בתוך 30 ימים ממועד החתימה על חוזה העסקה במקום 40 יום מקודם.


מה מגיע לעובד שנפגע בתאונה (שלא בעבודה או בתאונת דרכים)2017 | 03 | 08
עובד שאינו יכול לעבוד עקב תאונה שאינה תאונת עבודה או תאונת דרכים,  זכאי לנצל ימי מחלה צבורים לא מנוצלים. אם זכאותו מוצתה, המעביד לא חייב לו דבר, והעובד יהיה זכאי לדמי תאונה מהביטוח הלאומי, עד 90 ימי אי כושר . 

מבוטח רשאי להביא עו"ד שיהיה לצידו בחקירות של המוסד לביטוח לאומי2017 | 03 | 08

ביה"ד האזורי לעבודה בת"א קבע כי, כל עוד לא הוכח מעשית כי נוכחות עורך הדין של המבוטח עלולה לפגוע בחקירה, אין הצדקה לסרב לבקשת הנחקר לצרף עורך דין לצידו.


תוכנית חסכון לכל ילד2017 | 03 | 04
המוסד לביטוח לאומי פתח בחודש ינואר 2017, תוכנית חיסכון ילד בישראל הזכאי לקצבת ילדים, שתאפשר לו להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום כסף התחלתי. בתוכנית יופקדו 50 ₪ כל חודש עד הגיעו לגיל 18. 

פיצוי ששולם לעובד שתבע את המעביד - הוא רווח הון2017 | 03 | 04

הכלל בדיני מיסים הוא ש"דין כל פיצוי הוא כדין החסר שאותו הוא בא למלא", לפיכך נפסק כי במקרה זה יש לראות התמורה שקיבל החוקר בעד ויתור על זכות תביעה נגד החברה כהכנסה הונית.


יוצא לחו"ל (רילוקיישן)? העברת כסף לחו"ל? משקיע בשוק ההון?2017 | 03 | 04

שהייה בישראל 30 ימים בשנה אחת מתוך שלוש השנים האחרונות, עלולה להיות מספיקה כדי לחייבו בהגשת דוח, בו יש לציין את העובדות עליהן מבוססת טענתו של היחיד כי אינו תושב ישראל, תוך צרוף המסמכים התומכים בטענתו.


חשיבות מתן הודעה לעובד - על הפסקה ביום העבודה2017 | 03 | 04

ככלל, הנטל להוכיח כי ההפסקות אינן באות בחשבון שעות העבודה מוטל על המעסיק. עליו להוכיח את מועדי ההפסקות, או לפחות מתכונת של ההפסקות.


הוראת שעה - הוגדל הפחת למונית היברידית2017 | 03 | 04

בעל רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא מונית היברידית, זכאי לדרוש פחת בשיעור 33.3% או פחת בשיעור 25%, לפי בחירתו, ובלבד שלא יהיה זכאי לפחת מצטבר בשיעור העולה על 100%


רשות המיסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת המס 20162017 | 03 | 04

להלן במבזק זה, קישורים לרשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת המס 2016.


13 טיפים כיצד לעבוד נכון מול הבנק שלך2017 | 02 | 28

על מנת לעבוד נכון מול הבנק, לקבל יחס טוב, כיבוד הדדי מחד, ומאידך לקבל אשראי לפי הצורך ומחירים סבירים, כדאי לשמור על הכללים הבאים.


בשביל מה אני צריך הערכת שווי לחברה שלי?2017 | 02 | 28

הערכת שווי נדרשת לצרכים שונים כגון: קבלת החלטה על רכישת עסק, השקעה במיזם, מכירה של עסק (אקזיט), פרישה של שותף מהעסק, איזון משאבים במסגרת הליכי גירושין ועוד.


10 טיפים - איך להגדיל את המכירות2017 | 02 | 28

תמיד כדאי לשאוף להגדיל את המכירות ואת הרווחים של העסק. השאלה הגדולה היא כיצד לעשות זאת?
להלן מספר כללי יסוד במכירות שכדאי לאמץ.


מתי בדקת את דרוג החברה שלך במרשמי חברת BDI - אולי מופיעים שם "אורות אדומים" לגבי עסקך?!2017 | 02 | 28

כל הבנקים וכל החברות המספקות אשראי, בוחנות את הפרופיל של עסקך, בדרך כלל בחברת BDI, לפני שהן מחליטות אם לתת לך את האשראי המבוקש וכמה ריבית לדרוש עבורו.


המחלקה הכלכלית2016 | 06 | 01

אנו שמחים להציג את המחלקה הכלכלית של משרדנו העוסקת בגיוס הלוואות מקרנות שונות ומבנקים בתנאים מצויינים, בייעוץ וליווי פיננסי, בהכנת תוכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות כלכליות ועוד.


שינויים בכללי מתן נקודות זיכוי לעובדים זרים2017 | 02 | 28

פורסמו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) (תיקון), התשע"ז–2017. על-פי התיקון, בחישוב המס של "עובד זר חוקי" שאינו "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" תובא בחשבון נקודת זיכוי לפי סעיף 34 לפקודה, וזאת הָחל משנת-המס 2018 ואילך.


פורסם הטופס לדיווח על בקשת פטור ממס ריבוי דירות2017 | 02 | 28
לאחרונה פורסם טופס 7202 לדיווח על בקשות פטור ממס ריבוי דירות, כמפורט במבזק זה.

הכנה ותכנון של הדיווחים של מפיקי מים לרשות המים2017 | 02 | 28

בהמשך לתיקון בחוק המים שחוקק ב- 30/1/17, שלחה רשות המים דרישה לגופים שמפיקים מים, למסור לה עד 23/2/17, נתונים לגבי עלויות הפקת המים, התשתיות והציוד המשמשים בתהליך ההפקה. הדיווח כולל את הפירוטים כמפורט להלן.


האם גיוס צעירים ישראליים למחנות קיץ בארה"ב - חייב במע"מ בשיעור אפס2017 | 02 | 27
בית המשפט קבע כי ניתן שירות לתושבי ישראל שאינו זניח או אגבי, ולכן לא התקיימו התנאים לזכאות לשיעור מס אפס לפי סעיף 30(א)(5). השופט קבע כי בכל שלבי הגיוס המועמדים נמצאו בישראל וקיבלו את השירות בישראל כך שגם טענתה החלופית של החברה המערערת נדחתה.

גם מבוטחת שילדה בביתה זכאית למענק לידה מהביטוח הלאומי2017 | 02 | 27

בתיקון לחוק נקבע כי גם מבוטחת שילדה בבית תהיה זכאית למענק לידה מהביטוח הלאומי גם אם לא הזדקקה לאשפוז בקשר ללידה וזאת בתנאי שמיילדת או רופא אישרו בתצהיר כי הם נכחו בלידה וכי הלידה התקיימה בהתאם להוראות משרד הבריאות בעניין לידה בבית.


תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון2017 | 02 | 27
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, נכללו גם תיקונים מהותיים בחוק לעידוד השקעות הון, בתחולה מיום 1 בינואר  2017. להלן במבזק זה עיקרי התיקונים.

מי חייב בהגשת דוח מ.ע.מ באופן מקוון2017 | 02 | 27

העוסקים המפורטים להלן במבזק זה חייבים להגיש את הדוח התקופתי למ.ע.מ. רק באופן מקוון (דוח מקוון הוא דוח המוגש באופן ממוחשב וכולל פירוט מלא של כל העסקאות וכל התשומות), ולא יתקבלו מהם דוחות ידניים על גבי שובר דווח ידני מהפנקס.


סיוע להשקעות בפרוייקטים להפחתת פליטת גזי חממה והתייעלות אנרגטית2017 | 02 | 27

משרד הכלכלה והתעשייה, הודיע על סיוע להשקעות בפרוייקטים להפחתת פליטת גזי חממה והתייעלות אנרגטית שיינתן באמצעות מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.   


שינויים בחובת הדיווח החלה על תושבי חוץ משנת המס 20162017 | 02 | 15

החל משנת 2016 נישומים אשר טוענים כי ניתקו את תושבותם הישראלית לצרכי מס, חייבים לעמוד במבחן "חזקת הימים" אשר ייבחן בשנת העזיבה ושוב בשנים הבאות ואם לא יעמדו בו יהיו חייבים בהגשת דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתם בדבר ניתוק התושבות.   


ביטול עסקה במקרקעין או "מכר חוזר"?2017 | 02 | 15

במקרים רבים של ביטולי עסקאות, רשויות מיסוי מקרקעין רואות בביטול "כמכר חוזר" שלא רק שלא מחזיר את המס ששולם אלא יוצר חיוב במיסים נוספים (מס רכישה).


פנסיית חובה לעצמאים - הבהרות2017 | 02 | 15
חובת ההפקדה חלה על כל עצמאי שגילו 21-60 שנה, למעט עצמאי שביום–1/1/17 – מלאו לו 55 שנה, ולמעט עצמאי שטרם חלפו  6 חודשים מהמועד בו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מע"מ. שיעור ההפקדה לפנסיית החובה הינו כמפורט במבזק זה.

מי חייב להגיש דוח למס הכנסה לשנת 20162017 | 02 | 15

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") קובע כי החובה להגיש דוח שנתי על ההכנסות חלה על יחידים וחברות המפורטים במבזק זה.


כל האפשרויות למשוך כספים מקופת גמל - ללא מס2017 | 02 | 15

החל מינואר 2008 משיכת כספים מקופת גמל מכונה "משיכה שלא כדין", אשר חייבת במס בשיעור של 35% לפחות, אך יש מקרים רבים בהם ניתן למשוך כספים ללא מס. להלן מפורטת רשימת המקרים.   


פס"ד - השכרה למגורים כשהשוכר אינו הדייר עצמו2017 | 02 | 15

בית המשפט המחוזי קבע כי במקרה זה לא יחול הפטור לפי סעיף 31 (1) לחוק מע"מ - השכרה למגורים, עם זאת יחול סעיף 5 (ב) לחוק, המחייב במע"מ רק את ההפרש בין הכנסות שכ"ד שהתקבלו, לבין הוצאות שכ"ד ששולמו.


העתקת מגורים המקנה לעובד זכאות לפיצויים כאילו הוא פוטר2017 | 02 | 15

להלן במבזק זה המקרים בהם העתקת מגורים, מקנה לעובד זכאות לפיצויים, כאילו הוא פוטר.


הכנסות מחו"ל של תושב חוזר ימוסו על בסיס מזומן החלטת מיסוי חדשה של הרשות מעלה "כיוונים חדשים"2017 | 02 | 15

מכיוון שהנישום קיבל את ההפרשים בעת שהיה תושב ישראל, נקבע כי ההפרשים חייבים במס כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה, במועד קבלתם.


הארכת תוקף אישורים לתיאום מס2017 | 02 | 08

רשות המיסים פרסמה כי היא מאריכה את תוקף האישורים על תיאומי מס, בגין הכנסת עבודה או קצבה, שתוקפם פג בתום שנת המס 2016, עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש פברואר 2017 ולא יאוחר מיום 13.03.2017.


הגדלה נוספת של ההפרשות לביטוח פנסיוני מ- 1/1/172017 | 02 | 08

החל מ 1/1/17 הועלו ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור כלל העובדים במשק לפי צו הרחבה שהרחיב את ההוראות על כלל העובדים והמעבידים בישראל.


מענק מיוחד לחייבים במס ריבוי דירות שמחליטים למכור דירה2017 | 02 | 08

פורסמו תקנות "מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה התשע"ז–2017  הקובעות כי חייב במס ריבוי דירות, שמכר דירת מגורים בתקופה מ -1.1.2017 ועד- 1.10.2017, יהיה זכאי למענק בגובה מס השבח בו הוא חייב בגין המכירה האמורה, עד לסכום של 85,000 ₪.


האם החברה שלך היא "חברת ארנק" שתחוייב במס שולי?2017 | 02 | 08

החל משנת 2017, כל חברה הנותנת שירותי ניהול וייעוץ עלולה להיכלל בהגדרת "חברת ארנק" לפי חוק ההתייעלות הכלכלית החדש, ולהתחייב במס שולי של יחידים - עד 50% בשנת 2017.


מסלולי מענקים לחברת סטארט-אפ מרשות החדשנות (המדען הראשי)2017 | 02 | 08
מסלול תנופה - סיוע ליזמים מתחילים - יזמים תושבי ישראל בראשית דרכם המעוניינים לקדם רעיון טכנולוגי, לצורך בדיקת ההיתכנות. מסלול החממה הטכנולוגית, המתאים ליזמים המעוניינים להקים חברת הזנק, וכן מסלול לחברות מתחילות.

חיוב הפקדות מעסיק לפיצויים במס במועד ההפקדה2017 | 02 | 08

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, נקבע כי הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים של העובד, בגין שכר העולה על 32,000 ₪ לחודש או על שכר העובד בפועל, יחויבו במס במועד ההפקדה.


בחודשיים הראשונים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) - תשלום דמי ביטוח חל על המעביד - שרשאי לגבותו מהעובד2017 | 02 | 08

חוק ביטוח לאומי קובע כי בשני חודשי הלוח המלאים הראשונים בהם העובד שוהה בחל"ת, ישלם המעסיק את דמי הביטוח הלאומי החלים על העובד, למרות שהעובד אינו מקבל שכר. התשלום הוא לפי המינימום. 


שינוי צפוי בנוסח "סעיף 14" לחוק פיצויי פיטורים2017 | 02 | 08

הנוסח החדש המוצע קובע: "תשלום למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה יבוא במקום פיצויי פיטורים, אלא אם כן נקבע אחרת בחוזה עבודה בין העובד למעסיק או בהסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי החל עליהם". כלומר, שחרור הפיצויים הוא אוטומטי.


איחור בדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי בעד עובדים עלולה להביא לחיוב המעסיק בסכומי עתק2017 | 02 | 08

מעסיק שלא מדווח ומשלם את דמי הביטוח הלאומי בזמן, עלול למצוא את עצמו חייב לשלם בעצמו את כל הגמלאות המגיעות לעובד שנפגע בעבודה.


מיסוי חדש לבעלי 3 דירות ומעלה2017 | 02 | 07
מס ריבוי דירות מוטל על תא משפחתי שבבעלותו 3 דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה. המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב למעט שתי דירות לפי בחירתו. החוק קובע כי המס לא יעלה על 18,000 ש"ח לדירה לשנה.  נקבעו מקרים בהם יחול פטור או מס מופחת.

יישום חוות דעת שחייבת בדיווח בדוח לשנת 20162017 | 02 | 07

ב- 26.12.2016 פרסמה רשות המיסים את רשימת העמדות שלה שיישום עמדה שונה מהן חייבת בדיווח בדוח לשנת המס 2016. להלן במבזק זה פירוט הרשימה.


דמי לידה2017 | 02 | 07
היום הקובע לעניין זכאותה של יולדת לדמי לידה הוא היום שבו הפסיקה לעבוד בהיותה בהריון שנסתיים בלידה. עובדת שהפסיקה את עבודתה כתוצאה מהתפטרות או מפיטורים בהיותה בהריון, היא תהיה זכאית לדמי לידה גם אם לא עבדה בסמוך ללידה. סכום דמי הלידה הינו לפי הכנסתה של האישה, ולא יותר מ- 1,460 ש"ח ליום.

תוכנות כופר - איך להימנע מליפול בזה2017 | 02 | 05
בכל כמה שניות מותקף משתמש על ידי תוכנת כופר, שמצפינה את הקבצים במחשב ודורשת תמורת הפענוח כסף. כיצד אפשר לא להידבק מתוכנות כופר ומה לעשות אם כבר נדבקתם? על כך במבזק זה.

משיכה מקופת גמל עקב נכות רפואית2017 | 02 | 05

אדם רשאי למשוך כספים מקרן פנסיה ו/או מקופת גמל, בפטור ממס לפני המועד הרגיל, אם הוא או קרובו (בן זוגו, הורה, סב, ילדים ובן זוג של כל אחד מהם), הם בעלי נכות קבועה מעל 75%.


קבלת אופציות למניות בגין שירותי ניהול תחוייב במס מלא - כהכנסה מעסק2017 | 02 | 05

בית המשפט קבע כי פרי חייב במס מלא ולא מס רווח הון. הסעיף שחל על המקרה הוא סעיף 3(ט) לפקודה הקובע כי ההקצאה לא נעשתה על בסיס יחסי עבודה בין ליפמן לפרי, אלא על פי מתווה אירוע המס הכלול בסעיף 3(ט) לפקודה.


התקבל ערעורו של תושב עכו שתבע הטבות מס למרות שפקיד השומה טען כי הוא גר כביכול ברחובות2017 | 02 | 05
ביהמ"ש קבע כי שאלת "מרכז חייו" של הנישום נבחנת במבחן של "מירב הזיקות" של הנישום למקום מגוריו. המערער עשה רושם אמין למרות שלא הביא עדים לתמיכה בגרסתו.

חובת דיווח על מכירת ניירות ערך נסחרים ותשלום מקדמת רווח הון עד ליום 31 בינואר 20172017 | 01 | 28
עם הגשת הדיווח האמור תשולם מקדמה בסכום העולה ממנה. יש להגיש את הדוח בגין מכירת ניירות ערך נסחרים במחצית השנייה של שנת המס 2016, ולשלם מקדמה כפי שעולה ממנו, עד ליום 31.1.2017

תשלום מס 10% על הכנסה מהשכרת דירות למגורים עד 31/1/172017 | 01 | 28
עד 31.1.2017 יש לדווח ולשלם את המס בגין הכנסות מהשכרת דירות למגורים בשנת 2016 - במסלול של 10% מס. דיווח  ותשלום המס לאחר המועד, יחוייב בהפרשי הצמדה וריבית שנתית בשיעור 4%.  

מס החברות והמס ליחידים משנת 20172017 | 01 | 28
מס החברות ירד משיעור של 25% ל-23% - בשתי פעימות: ב-1 לינואר 2017 שיעור המס ירד ל-24%. ב-1 לינואר 2018 שיעור המס ירד ל-23%. המס על יחידים בעלי הכנסות נמוכות ובינוניות יורד, ואילו המס על יחידים בעלי הכנסות גבוהות עולה.

יינתן מענק לחיָיב ב"מס ריבוי דירות" אשר מוכר דירה2017 | 01 | 28

במכירת דירת מגורים שתתבצע מיום 1/1/17 ועד ליום 11/10/17 יוענק למוכר שבבעלותו 3 דירות לפחות, מענק בסכום השווה למס השבח שיחול על מכירת דירת מגורים או בסך של 85,000 ₪ נמוך מבין השניים


החזר עודף מס תשומות בבנקים - חוזר מע"מ מיום 1 בינואר 20172017 | 01 | 28

הנהלת רשות המיסים בישראל מודיעה כי החל מ- 1/1/2017, דוחות להחזר עודף מס תשומות עד לסכום של 18,580 ₪, ניתן יהיה להגיש בבנקים.הגדלת החופשה השנתית2017 | 01 | 28

מכסת החופשה לעובדים בארבע השנים הראשונות לעבודתם תוגדל ביום נוסף, כמפורט במבזק זה.


תשלום מס בשיעור 10% על השכרת דירת מגורים עד ליום 30 בינואר 20172017 | 01 | 21
קיימות 3 חלופות מיסוי הכנסות מהשכרת דירות למגורים בישראל:1. פטור ממס עד לתקרת הכנסה של 5,030 ש"ח לחודש. 2. מס השולי, על ההכנסה לאחר ניכוי הוצאות ששימשו בייצורה. 3. מס מחזור של 10%. יש לשלם את המקדמה עד ל 30 בינואר 2017.

חקלאי שקיבל סיוע ממשרד החקלאות לרכישת עדר צאן לחילוף עדר שהושמד פטור ממע"מ - החלטת מיסוי2017 | 01 | 21

רשות המסים קובעת כי המענק אינו נכנס בגדר המונח "עסקה", כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, וגם אינו נכנס להגדרת "תרומה", "תמיכה" או "סיוע" לעניין סעיף 12 לחוק מע"מ, ולכן המענק אינו חייב במע"מ


מדריך לחלוקת דיבידנד בשיעור מס מופחת של 25% עד ליום 30/9/172017 | 01 | 21

הוראת שעה בחוק ההתייעלות קובעת שמיום 1/1/17 יחול שיעור מס מופחת של  25 אחוז על דיבידנד שיחולק לבעל מניות מהותי ואשר מקורו ברווחים שצברה החברה עד ליום 31/12/16, בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במבזק זה.


פס"ד עליון: איזון משאבים במסגרת גירושין מטילה על בעל חברה כפל מס על מחצית משווי החברה2017 | 01 | 21

בית המשפט העליון קובע כי בעל חברה שמתגרש ומשלם לאשתו מחצית משווי המניות, ישלם בפועל כפל מס על מחצית משווי החברה: פעם אחת ישלם מס הרווחים (בין אם ימשוך אותם כשכר או כדיבידנד) ופעם שנייה באמצעות תשלום לאישה לפי שווי החברה ברוטו.


דמי מחלה - זכויות שמעל לחוק2017 | 01 | 21
חוק דמי מחלה מקנה לעובד זכאות ל- 18 ימי מחלה בשנה, ולא יותר מ- 90 ימים, אך יש צווי הרחבה שמגדילים זכאות זו. תמיד צריך לבדוק את המגיע לפי הצו הענפי החל על המעסיק / העובד.

הקלות במס רכישה לנכים2017 | 01 | 21
לאחרונה פורסם תיקון לתקנות מס רכישה, שמקטין את מס הרכישה שמשלמים נכים. התיקון מאפשר לנכה ליהנות מפטור ממס רכישה עד 1.6 מיליון ש"ח ותשלום של 0.5% מס רכישה רק על החלק העולה על סכום זה ועד 2.5 מיליון ש"ח.

כמה שווה העסק שלך? 10 כללים לקביעת שווי של חברה או עסק2017 | 01 | 17
כיצד תוכל לדעת כמה שווה העסק שלך?
הערכת שווי לעסק נדרשת במצבים עסקיים שונים - כשרוצים לצרף שותף חדש לעסק, לפני מכירת העסק, בהכנסת משקיע ובמצבים עסקיים שונים אחרים.

7 כללים לניהול נכון של החשבון העסקי שלך2017 | 01 | 17

ניהול החשבון בבנק הינו חלק חשוב ובלתי נפרד מניהול העסק שלך. ניהול תזרים המזומנים של העסק וההתנהלות מול הבנק הינו מרכיב חשוב והכרחי לעסק בריא ומתפתח.


8 כללים להגשת בקשה לאשראי בנקאי לעסק שלך ובריבית נמוכה2017 | 01 | 17
מבזק כלכלי
 
 

17/1/17

 

לקוחות נכבדים

 

ניוזלטר  זה  נועד לעדכן  אתכם   באופן  דיסקרטי  ומיידי בנושאים  "חמים" אשר הכרתם עשויה ליצור עבורכם יתרונות.

הנכם מוזמנים לבקר באתר הפירמה שכתובתו WWW.HOROVITZ-CPA.CO.IL.

באתר ניתן להוריד חומר מקצועי שפורסם על ידי הפירמה והופץ באמצעות חוברות המידע של המשרד, מבזקים וכו'.

 

 

8 כללים להגשת בקשה לאשראי בנקאי לעסק שלך ובריבית נמוכה

 

 

יש לך הזמנות מלקוחות אבל הם משלמים באשראי ארוך, יש למוצרים שלך ביקוש אבל אין לך מספיק סחורה במלאי - כל זה מצריך מימון.

 

 

להלן מספר כללים כיצד ומתי כדאי לבקש אשראי ולהשיגו בריבית סבירה:

 

1.   כל בקשת אשראי צריכה להיות מלווה בדוחות הכספיים וחשיפת האשראי של העסק בכל בנקים, על כן חשוב לשים לב למשמעות של התוצאות הכספיות בדוחות - האם יש עליה או ירידה במחזור המכירות, האם יש עליה או ירידה ברווחיות וכו'.

 

 

2.    הבנקים מסתמכים על בדיקה עסקית המתבצעת על ידי גופים כלכלים המתמחים במידע עסקי כגון: BDI.

לכן חשוב לבדוק מראש כיצד העסק מוצג ברישומי BDI ואיזה דירוג הוא מקבל. דירוג סיכון גבוה של העסק יביא לסירוב הבקשה.

לפני הגשת הבקשה רצוי לברר זאת ולנסות לתקן את הדירוג ככל שניתן.

 

3.  חשוב והכרחי לציין בבקשה את מטרת ההלוואה. הבנקאי צריך להשתכנע כי המהלך אותו הבנק מתבקש לממן הינו מהלך עסקי נכון.

4.     היה נחוש לגבי הצעדים שאתה הולך לבצע בעסק של באמצעות כספי ההלוואה. ביטחון ונחישות יביאו לאישור ההלוואה.

כל היסוס או חוסר ביטחון יביא את הבנקאי להסס ולסרב להלוואה.

 

5.   השקעה בעסק כגון: רכישת ציוד, מכונות, כלי רכב, שיפוץ, צריכה להיות באמצעות הלוואה לטווח ארוך ולא מהשוטף. יש הלוואות ייעודיות למטרות השקעה וכדאי להשתמש בהם.

 

6.     הבנקאי יבקש ממך ביטחונות כחלק מדרך עבודתו.

 

אין זה אומר שאם אין לך ביטחונות לא תקבל אשראי. בנקים נותנים אשראי גם על סמך האישיות של בעל העסק, ההיסטוריה שלו, העושר האישי שלו ומידת המקצועיות בו הוא מנהל את העסק שלו.

 

7.  במסגרת הבקשה לאשראי חשוב וכדאי לציין את שיעור הריבית בו מבקשים את האשראי. בנקאים נוטים לאשר את האשראי מבלי לנהל דיון באשר לריבית.

מומלץ וכדאי לשאת ולתת על שיעור הריבית וכן על העמלה בגין הקמת האשראי או ההלוואה.

 

8.   אם אתה מנהל חשבון ביותר מבנק אחד. כדאי להגיש בקשת אשראי למספר בנקים במקביל. תחרות בין הבנקים יכולה להועיל במשא ומתן לגבי היקף האשראי ושיעור הריבית.

 

בכבוד רב,

הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי

רואי חשבון

הסוגיות, הפתרונות והעמדות, מוצגות במבזק זה באופן כללי בלבד, ללא התייחסות לכל הנסיבות הספציפיות של מקרה כלשהו, ולכן מומלץ בכל מקרה, לפנות אלינו לקבלת הבהרות, לפני יישום בפועל של האמור

במבזק.

אין ליישם את האמור במבזק זה, מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו

 


מעבר להנהלת חשבונות בשיטה החשבונאית הכפולה בשנת 20172017 | 01 | 14
להלן במבזק זה מחזור העסק בשנת 2016 המחייב מעבר להנהלת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה - בשנת 2017, מחולק לפי ענפים.

חובת ניכוי מס במקור משירותים או נכסים (מכל תשלום) עקב החובה לנהל הנה"ח "כפולה" בשנת 20172017 | 01 | 14
ניכוי מס במקור "משירותים ונכסים", הינה חובה המוטלת על גופים "גדולים", והיא חלה כאשר תקנות ניכוי במקור ספציפיות אינן חלות. בחוזר זה נסקור את ההוראות בקשר לחובת הניכוי עקב החובה לנהל  ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

תחוייב קבלת אופציות למניות בגין שירותי ניהול במס מלא - כהכנסה מעסק2017 | 01 | 14

המקבל אופציות שאינן סחירות בבורסה עבור שרותי ניהול שנתן לחברה שהקצתה לו את האופציות, חייב במס שולי רק בעת מימוש האופציות על כל הרווח שנבע במימוש, או לדווח ולשלם את המס בעת קבלת האופציות לפי שוויין ביום קבלתם ואז, ישלם במימוש מס רווח הון בלבד על תוספת הרווח.


האם עובד בתקופת ניסיון זכאי להליך שימוע לפני פיטוריו?2017 | 01 | 14

גם פיטורים במהלך תקופת הניסיון של העובד חייבים להיות בתום לב, אך די בספק סביר, בתום לב לאי - התאמתו של העובד לתפקידו, זאת לעומת עובד ותיק שלפני פיטוריו על המעביד להוכיח אי-התאמתו לעבודה.


אין החזר מע"מ ברכישת נכס מעורב חקלאי ופרטי2017 | 01 | 14
ביהמ"ש קבע כי השכרת השטחים החקלאיים תמורת דמי שכירות זניחים, אינה מהווה פעילות אקטיבית מספקת כדי להתיר את קיזוז מס התשומות ברכישה. לא מדובר במשק חקלאי, אלא בהשכרת נכס.

מיסוי "מרובי "דירות" עלול לחול גם על מי שאינו כזה2017 | 01 | 14

שר האוצר לוחץ להעביר את החוק למיסוי בעלי שלוש דירות ומעלה. מניתוח הצעת החוק עולה שהחיוב במס החדש יחול גם במקרים לא צפויים, המפורטים במבזק זה.


העלאת שכר המינימום2017 | 01 | 07

מינואר 2017 יעלה שכר המינימום ל- 5,000 ש"ח לחודש / 26.88 ש"ח לשעה.


משנת 2017 יחול מס על יתרות חובה של הבעלים ושימוש בעלי מניות בנכסי החברה2017 | 01 | 07

במסגרת החקיקה החדשה, התווסף סעיף 3(ט11) לפקודת מס הכנסה, במטרה למסות משיכת רווחים על ידי בעל מניות מהותי (או קרובו) במסווה של לקיחת הלוואה מהחברה.


הכנסות פסיביות אשר אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח לאומי2017 | 01 | 04
בסעיף 350(א) לחוק הביטוח הלאומי, נכללו הכנסות אשר אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, כדלקמן: הכנסות מדיווידנדים, הכנסות מריבית ודמי ניכיון שחל עליהן מס מוגבל, הכנסות מדמי שכירות שחל עליהן מס בשיעור מוגבל, הכנסה פסיבית הפטורה ממס.

השפעת הכנסות פסיביות על גמלאות2017 | 01 | 04

הכנסות פסיביות (דיווידנד, ריבית, דמי שכירות), גם אם הן הכנסות פטורות מדמי ביטוח - עלולות לפגוע בקצבאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי לזכאים


ניתן לפצל הכנסה מרכוש בין בני הזוג כדי להפחית את דמי הביטוח הלאומי המחוייבים בגין הכנסה זו2017 | 01 | 04
במקרים בהם הכנסות פסיביות עולות על 2,334 ש"ח לחודש, יכולים בני הזוג לדרוש מהביטוח הלאומי, לפצל את ההכנסה בין שניהם. בכך נמנע חיוב בדמי ביטוח בגין הכנסה זו. להלן במבזק זה הנחיות המוסד בדבר אפשרות לחלוקת הכנסות בין בני הזוג לצורך חישוב דמי ביטוח לאומי.

איך מקבלים החלטה שנדרשת בעת מילוי טופס 161ד' - "קיבוע זכויות"2017 | 01 | 04

כאשר הנישום עומד לבחור בין קבלת מענק פרישה פטור ממס, לבין היוון כספי קצבה בפטור ממס, או קבלת קצבה פטורה, ההחלטה תתקבל על פי רמת ההכנסות שלו, הצפי שלו לתוחלת חייו הצפויה ומשיקולים נוספים, המפורטים במבזק זה.


אושר פטור לחיילת שמכרה דירה שנרכשה במימון ההורים2017 | 01 | 04

למרות חוסר בתיעוד, קיבלה ועדת הערר את הטענה שחלק מהותי מסכום הרכישה מומן מתמורת מכירת הדירה לקונה החדש. היות שפחות מ-50% מעלות הדירה נתקבלה במתנה, הוראות הצינון אינן חלות.הערר התקבל והפטור ניתן.


הוראת שעה תאפשר מינואר עד ספטמבר 2017 חלוקת דיבידנד בשיעור מס של 25% (כולל מס יסף) במקום מס של 30% (33% עם מס יסף)2016 | 12 | 28

שיעור המס על הכנסה ‏מדיבידנד בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי, או בידי חברה משפחתית ‏שהנישום הוא בעל מניות מהותי בה, שמקורו ברווחים שנצברו ‏עד 31 ‏בדצמבר 2016 ‏יהיה 25%, ולא יחול על הדיבידנד מס יסף ובלבד ‏שמתקיימים התנאים המפורטים במבזק זה.


31/12/16 הוא מועד ספירת המלאי בעסק - מצ"ב גיליון ספירה2016 | 12 | 28

מפקחי מס הכנסה נוהגים לבקר בעסקים בתחילת ינואר ולבקש את רשימות המלאי. מומלץ שמיד עם סיום הספירה יועברו גיליונות הספירה אלינו, ובמקרה זה, אם מגיעים מבקרי מס הכנסה, יש לידע אותם שרשימות המלאי כבר נמסרו לרואה החשבון.


חברות הארנק - תמצית החקיקה החדשה2016 | 12 | 28

בחקיקה החדשה נקבע כי חברות "ארנק" יהיו שקופות מבחינת מס, כלומר - הכנסותיה של חברת מעטים הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה, יחשבו כהכנסתו של היחיד.


הארכת תוקף האישורים על תיאומי מס שתוקפם פג בתום שנת 2016 עד ליום 13/3/20172016 | 12 | 28

כמידי שנה תינתן ארכה לאישורים על תיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2016, עד למועד תשלום המשכורת לחודש פברואר 2017 ולא יאוחר מיום 13/3/2017.


לסוכנות היהודית אין זכויות בקרקעות המשבצת2016 | 12 | 28

בית המשפט העליון קבע, בשונה מבית המשפט המחוזי, כי הזכות שהוקנתה לסוכנות בחוזה המשולש איננה זכות שכירות וכי האגודות וחבריהן הם המחזיקים והמשתמשים בקרקעות והם שילמו את דמי השכירות בגין הקרקע.   


הכנסת פעילות עסקית לחברה לא פעילה "ותיקה"2016 | 12 | 28

יש להיזהר מהכנסת פעילוּת לחברות בלתי פעילות, היות שמהלך כזה עשוי להתברר כטעות בעת המכירה העתידית של מניות החברה, וזאת באותם מקרים בהם החברה הוקמה על ידי המוכר לפני 1.1.2003.


פס"ד - יתרת חובה של בעל השליטה בספרי החברה, מחייבת תשלום מס בשומה של בעל השליטה - גם אם לא הוא משך את הכסף2016 | 12 | 28

השופט קבע כי היות שהמשיכה נעשתה בשנת 2010 ולאור העובדה שלפי הדוחות הכספיים כספי משיכה מסוימים כבר הוחזרו לחברה, אין לראות בכל סכום המשיכה כהכנסה כבר בשנת המס 2010, אלא רק את הסכום בגובה יתרת העודפים לסוף 2010 .

 


תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה2016 | 12 | 28
מועצת מקרקעי ישראל עדכנה בהחלטה מיום 7/11/2016 את הנהלים לתעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה לפי החלטות  1316, 1458. מי שנושא זה רלבנטי עבורו מוזמן לקרוא בקישור המצורף למבזק זה.

הדקה התשעים להוראת השעה המאפשרת גילוי מרצון במסלול אנונימי2016 | 12 | 26

בעלי נכסים שלא מדווחים בחו”ל, אשר יפנו למשרדנו בימים הקרובים גם אין בידיהם את הנתונים והאסמכתאות הנדרשים לשם הגשת הפנייה, נוכל להספיק ולהגיש את בקשתם במסגרת המסלול האנונימי עוד לפני 31.12.2016, תוך הבטחה שהמסמכים והאסמכתאות הרלוונטיים יוגשו מאוחר יותר.     


חלוקת דיבידנד בשיעור מס מופחת - הערות והצעות2016 | 12 | 26

שיעור המס המוטב יחול על חלוקה דיבידנד שמקורו ברווחים שנצברו עד 31.12.2016. לכן יש לדאוג “להעלאת” רווחים מחברות מוחזקות לחברת האם, שהיא שבשליטה ישירה של בעל המניות המהותי, ככל שניתן עוד לפני תום 2016.


הוראת שעה תאפשר מינואר עד ספטמבר 2017 חלוקת דיבידנד בשיעור מס של 25% (כולל מס יסף) במקום מס של 30% (33% עם מס יסף)2016 | 12 | 25

שיעור המס על הכנסה ‏מדיבידנד בידי יחיד בעל מניות מהותי, או בידי חברה משפחתית ‏שהנישום הוא בעל מניות מהותי בה, שמקורו ברווחים שנצברו  ‏עד 31 ‏בדצמבר 2016 ‏יהיה 25%, ולא יחולו על הדיבידנד מס המוטל על ‏בעלי הכנסות גבוהות ובלבד ‏שמתקיימים התנאים המפורטים במבזק זה.


ייחוס הוצאות במכירת זכות במקרעין2016 | 12 | 25

בפסיקה נקבע כי לא ניתן לייחס הוצאות ישירות רק לחלק הזכות שנמכר, אף אם ברור שהוצאות אלו הוצאו בשל החלק שנמכר ועליו נמדד השבח. (למעט דמי הסכמה והיטל השבחה). החישוב ייעשה באופן יחסי ולא על בסיס ספציפי.

 


"פיצול פיזי" של מגרש עליו בנויה דירה ויש בו זכויות בנייה נוספות2016 | 12 | 25

בית המשפט קובע כי אמת המידה היא "השטח אשר משמש להנאה סבירה מהבית", כלומר שיש ליישם את מבחן הסבירות כדי לקבוע האם צריך לבצע פיצול פיזי לצרכי מס, ולכן ה"פיצול הפיזי" שעשה מנהל מיסוי מקרקעין היה נכון.


שכר שהתקבל לאחר הלידה ייכלל בהכנסה הקובעת לתשלום דמי לידה2016 | 12 | 25

ביה"ד קבע כי חישוב דמי הלידה יתבצע בהתאם לפריסה לאחור של דמי ההבראה מכל המעבידים, ולפכיך יש לשלם ליולדת תוספת לדמי הלידה.


איך להיזהר מחשבונית פיקטיבית2016 | 12 | 25

בפס"ד מ.ל.ר.א.ז נקבע, כי כאשר העוסק יכול הוכיח, כי הוא נקט בכל האמצעים הסבירים כדי לבדוק את החשבונית ומוציאה, לרבות אימות פרטי העוסק שנתן את השירות או ספק את הטובין.


חברת משלח יד מיוחד - חמי"ז2016 | 12 | 25
חברת משלח יד זרה היא חברה הרשומה בחו"ל אבל בהתקיים מספר מבחנים - הכנסתה מחויבת במס בישראל. המבחן העיקרי הוא המבחן "משלח יד מיוחד" - שזה עיסוק בעלי השליטה במשלח יד עבור החברה מתוך רשימה שנקבעה בחוק (ראו הרשימה בסוף המאמר).

"גילוי מרצון" אנונימי על הון לא מדווח עד 31/12/20162016 | 09 | 28
בהתאם להודעת רשות המיסים, הוארך נוהל גילוי מרצון במסלול  האנונימי עד ליום 31.12.2016, והוא יחול גם על עבירות של הלבנת הון שמקורן בעבירות מס. 

טיפים לסוף שנת המס - "חוק האנג'לים" - הזדמנות להשקעה מוכרת כהוצאה2016 | 12 | 14

יחיד ששוקל השקעות בחברות סטרט-אפ מתחילות, בין אם כיזם ובין אם כמשקיע, צריך להקדים את השקעתו ולבצעה כנגד הקצאת מניות, עד 31.12.2016.


טיפים לסוף שנת המס - הפקדות סוציאליות של חברה עבור בעלי השליטה2016 | 12 | 14
חברה רשאית לנכות כהוצאה מוכרת את הסכומים ששילמה בעבור בעלי השליטה שלה. למטרת פיצויים – 8.33% מהשכר ברוטו אך לא יותר מ- 12,230 ₪ לשנה. פנסיה – 7.5% מהשכר עד משכורת של 23,660 ₪ לחודש (כולל אובדן כושר עבודה).   

טיפים לסוף שנת המס - הפקדה לקרן השתלמות - חובה2016 | 12 | 14

לעצמאים ובעלי שליטה בחברות בעלי הכנסות מעל 261,000 ש"ח לשנה, כדאי לבצע הפקדה לקרן השתלמות, להשלמת ההפקדה השנתית לסך 18,270 ₪, היות וזהו חיסכון הנותן הטבת מס מיידית וניתן למשיכה בתוך תקופה קצרה.


טיפים לסוף שנת המס - קבלת הכנסות משכר דירה2016 | 12 | 14

מי שהכנסתו מדמי שכירות למגורים עולה על הסכום הפטור, יכול לדחות חלק מהתקבולים לשנה הבאה, כדי לא לעבור את הסכום הפטור (ככל שדבר זה אפשרי).


פגישה עם לקוחות בבית קפה אינה מקימה הוצאה מוכרת - פסק דין2016 | 12 | 14

בית המשפט קבע שלא ניתן לראות בבית קפה חלק ממקום העיסוק, ולכן אין מקום לאשר בקשה לתובענה ייצוגית בטרם מיצה המבקש את האפשרות לדון בבקשה באמצעות דרישת התרת ההוצאות במסגרת דוח מס שלו.


היוון קצבת נכות מעבודה שמשלם המוסד לביטוח לאומי2016 | 12 | 14

נכה מעבודה שדרגת נכותו אינה פחותה מ- 20% לצמיתות, ויש לו הכנסה קבועה המספיקה לפרנסתו, רשאי המוסד בהסכמת הנכה, לשלם לו מענק חד פעמי במקום קצבה. המענק יהיה בסכום המתקבל מהיוון קצבת הנכות.


סוף לסודיות הבנקאית בשוויץ2016 | 12 | 10

מנהל רשות המסים, חתם ביום 27.11.16 עם מזכיר המדינה השוויצרי לנושאים פיננסיים, על הסכם לחילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים (CRS) כדי לסייע באכיפת המס בישראל, וצמצום ההון השחור.


הפקדות לקרן השתלמות לקראת תום שנת 20162016 | 12 | 10
ההפקדה המקסימלית לעצמאי היא 7% מהרווח עד תקרה של הפקדה שנתית בסך 18,240 ₪. ההפקדה המקסימלית לשכיר בעל שליטה היא 10% מהמשכורת ברוטו – עד לתקרת שכר בסך 15,712 ₪, מזה רבע על חשבון העובד ושלושה רבעים על חשבון המעביד.

מקבץ עצות לקראת סוף שנת המס - חשוב לקרוא!2016 | 12 | 10

להלן במבזק זה מקבץ עצות לקראת סוף שנת המס בנושאי: קיזוז הפסדים מניירות ערך, פעילות כחברה או כעצמאי, ניכוי הוצאות לנישומים העובדים מביתם, הפקדה לקופת גמל או לקרן פנסיה.


טיפים לסוף שנת המס - גם שכירים יכולים לנצל את הטבות המס2016 | 12 | 10
שכירים, שחלק משכרם "אינו מבוטח" (חלק משכרם ללא הפרשות סוציאליות) יכולים להפקיד לקופת גמל לקצבה (קרן פנסיה) 16% מהשכר הלא  מבוטח עד תקרה של 104,400 ש"ח, עד הכנסה שנתית מקסימלית של  283,920 ש"ח .

טיפים לסוף שנת המס - הפקדה להשלמת חוסר במרכיב הפיצויים מוכרת גם לבעלי שליטה2016 | 12 | 10

גם תשלומים כנ"ל עבור עובדים שהם "בעלי שליטה" ניתנים לביצוע באותם תנאים מבלי שההפקדה תחשב כהטבה חייבת במס אצל בעל השליטה, אך ניכוי ההוצאה המוכרת בגין בעל שליטה מוגבל ל- 12,230 ₪ לשנת 2016.


יזמים שימו לב! אין החזר מע"מ בשל הוצאות פיתוח2016 | 12 | 10

בכמה פסקי דין נפסק כי אין ליזם זכות לקבל החזר מע"מ בגין עבודות פיתוח שלקח על עצמו לבצע עבור הרשות המקומית, שכן ביצוע עבודות פיתוח הינו  על פי החוק באחריות הרשות המקומית, גם אם היזם מקבל חשבונית מס בגין התשלום לקבלן הבצוע.

 


טיפים לסוף שנת המס - תשלום משכורת לבעלי השליטה כדאי גם כשהחברה מפסידה2016 | 11 | 30

כדאי לדווח על משכורות לבעלי שליטה גם בחברה הנמצאת בהפסדים וזאת עד לניצול מדרגות המס הנמוכות (וניצול הניכויים והזיכויים) של בעלי השליטה, שכן הזיכויים והניכויים אינם עוברים משנה לשנה.


טיפים לסוף שנת המס - הגדלת מקדמות ביטוח לאומי ותשלומן לפני סוף שנת המס2016 | 11 | 30
אם ההכנסה הצפויה השנה גבוהה מההכנסה שממנה חושבו המקדמות לביטוח הלאומי, מומלץ לבצע הגדלה לפני תום שנת המס, כדי לקבל את הטבות המס עוד בשנה זו.  אין טעם לשלם דמי ביטוח ללא קבלת דרישת חיוב כיוון שתשלום ללא חיוב אינו מוכר בניכוי לצרכי מס הכנסה.

טיפים לסוף שנת המס - היערכות לדרישת הצהרת הון2016 | 11 | 30
בתחילת שנה, נוהגת רשות המיסים לדרוש מנישומים להגיש הצהרת הון לסוף השנה (דהיינו ל- 31/12/2016), כדי לבדוק את סבירות הדוחות שהוגשו על פי הגידול בהון מהצהרת הון קודמת ועד היום. יש להיערך לדרישה זו, בעיקר בקשר להכנת הסברים לגידול בהון.

ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 20162016 | 11 | 30
בסיום שנת המס, יש לערוך ספירת מלאי, לרבות מלאי שלכם הנמצא אצל אחרים, וכן יש לבצע ספירת הקופה ליום 31/12 ("יום המאזן"). במידה ולא ניתן לבצע את ספירת המלאי ב- 31/12, ניתן לערוך אותו במועד סמוך ולהודיע על כך בכתב מראש לפקיד השומה

טיפים לסוף שנת המס - תשלומים שיש להקדים עד 31/12/16 (עסקים המדווחים על פי שיטת המזומנים)2016 | 11 | 30

עסקים המדווחים בשיטת המזומן חייבים להקדים ולשלם בפועל את כל חשבונות הספקים וגם את הנטו של משכורות חודש דצמבר.


הפיקוח על הבנקים מחריף את המלחמה בהלבנת הון ועבירות מס2016 | 11 | 30

הפיקוח על הבנקים פרסם הנחיות לבנקים בעניין סימנים ו"דגלים אדומים" לדפוסי פעולה של לקוחות, המצביעים על התחמקות מתשלום מס, או שמקור הכספים הוא מהכנסות שלא דווחו לרשות המסים כנדרש.


הכללת תמלוגים ב"ערך לצורכי מכס"2016 | 11 | 30

בית המשפט קבע כי יש להוסיף למחיר העסקה החייב במכס, רק תמלוגים ודמי רישיון שתשלומם מהווה תנאי למכירת הטובין בישראל. אם יש ליבואן אפשרות לרכוש את הטובין מבלי לשלם תמלוגים, הוא לא יהיה חייב בתשלום מכס עליהם.


תושב ישראל שנפגע בתאונה בחו"ל זכאי לדמי תאונה2016 | 11 | 23
המחוקק קבע, כי מי שנפצע בחו"ל יהא זכאי לגמלה רק בעד פרק הזמן שבו נמצא בישראל ואבד לו כושר התפקוד. היות והעובדת לא חזרה לישראל לאחר התאונה, היא אינה זכאית לדמי תאונה.

מערכות סולאריות - הקצאה חדשה2016 | 11 | 23
פורסמה הסדרה חדשה של מכסת ייצור אנרגיה סולארית, שתצא למכרז בינואר 2017, ותכלול עד 300 MWp למערכות ברשת החלוקה (מתח גבוה ונמוך), ועד 200 MWp למערכות ברשת ההולכה (מתח עליון). להלן במבזק זה עיקרי ההסדרה.

העובדת תבעה תשלום פיצויי פיטורין בטענה שפוטרה בשל היותה בהריון - אך הוכח כי התפטרה מרצונה2016 | 11 | 23
בית המשפט קיבל את גרסתה של המעסיקה כי התובעת רצתה לסיים את יחסי העבודה לאחר שהובהר לה כי עליה לעבוד במשמרות ערב, כלומר היא התפטרה. התובעת לא הוכיחה כי בעלי החנות ידעו על הריונה.

פגיעה בעבודה - מה זה "גמלה חוסמת"2016 | 11 | 23

במקרה של פגיעה בעבודה נכנס לתוקף מנגנון הידוע בשם "גמלה חוסמת" שקובע, שהגמלה תשולם על פי ההכנסה שהייתה בסיס למקדמות ששלם המבוטח ערב התאונה וזאת, גם אם יסתבר לאחר מכן, שההכנסה השנתית שלו הרבה יותר גבוהה. 


חברה משפחתית הרוצה להפוך לחברה רגילה חייבת לתת הודעה עד 30/11/162016 | 11 | 16

חברות משפחתיות המבקשות לשנות את סיווגן לחברות "רגילות" בשנת 2017, צריכות לתת על כך הודעה מראש לפקיד השומה (באמצעות טופס 2590), לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס, כלומר עד ליום ד' 30/11/16.


בית המשפט דחה ערעור של שלושה פרופסורים וקבע שהמלגה שקיבלו חייבת במס2016 | 11 | 16
בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה וקבע, כי מלגות המחקר שקיבלו השלושה מאוניברסיטת ניו יורק, חייבות במס, עקב היותן הכנסה ממשלח ידם - מחקר אקדמי.

פורש מהעבודה ומבקש רצף זכויות קצבה? היזהר מ"תאונת מס"2016 | 11 | 16

אם לא תוגש הבקשה לרצף, או שהיא נשלחה למס הכנסה אך העובד לא קיבל אישור חתום שבקשתו אושרה, יש חשש שביום בו יבקש העובד או למשוך אותו, הוא יקבל תשובה שהוא איחר את המועד, ולכן עליו לשלם מס, כאילו משך ביום הפרישה הראשון


האם ניתן לשלם מס כולל (בישראל ובחו"ל גם יחד) - של 15% על הכנסות מהשכרת נכס בחו"ל2016 | 11 | 16

סעיף 196 לפקודת מס הכנסה, נותן להוראות האמנה תוקף הגובר על הוראות חוק אחרות, ולכן ניתן לטעון כי ההגבלה הכלולה בסעיף 122א לפקודה בעניין אי מתן זיכוי ממס ששולם בחו"ל, אינה תקפה כאשר יש אמנה בתוקף.


אירוע מס בהנפקת אופציות לעובד2016 | 11 | 16
על הקצאת אופציות לעובדים חלות הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") הקובעות כי אירוע המס יידחה עד למועד מכירת האופציות. סעיף 102 אינו חל על הקצאות לבעלי שליטה.

מתי בדקת את דרוג החברה שלך במרשמי חברת BDI אולי מופיעים שם "אורות אדומים" לגבי עסקך?! 2016 | 10 | 12
הבנקים והחברות המספקות אשראי, בוחנות את הפרופיל של עסקך, בדרך כלל בחברת BDI לפני שהן מחליטות אם לתת לך את האשראי המבוקש באילו תנאים. אנו מציעים שירות, שיכלול מעקב אחר דרוג חברתך, ועשיית הדרוש לשפור את הפרופיל העסקי.

שעון נוכחות סלולרי - דיווח עובדים מחוץ למקום העסק2016 | 11 | 02
פתרון פשוט ויעיל לכך הוא דווח בשעון נוכחות טלפוני - נייח או סלולרי הנותן למעביד מענה לדיווח של שעות העבודה של כל העובדים מחוץ לעסק. המערכת מבבוססת GPS ויודעת לדווח למעביד מהיכן בוצע הדיווח.

האם כדאי לחסוך ב"קופת גמל להשקעה"?2016 | 11 | 02

המוצר החדש מתאים למי שכבר מיצה את הטבות המס ובצע כבר הפקדה מקסימלית בקרנות הפנסיה הרגילות, ומבקש אפיק נוסף של פטור בעת קבלת הקצבה.


מתי הכנסה מהשכרה תחשב הכנסה פסיבית שאינה מיגיעה אישית - מאפיינים2016 | 11 | 02
לעיתים מעוניין בעל הכנסה מדמי שכירות להציגה כהכנסה "אקטיבית" מיגיעה אישית כדי - למשל, לנצל פטור המגיע לנכה 100%, על הכנסות מיגיעה אישית, ולפעמים - להיפך. להלן מאפייני ההשכרה, כפי שנקבעו בפסק הדין המצויין למעלה.

היבטי מס במכירת סוכנות ביטוח2016 | 11 | 02

למוכר עדיף להציג את העסקה כמכירת מוניטין ולהתחייב במס רווחי הון של 25% בלבד, אך רשות המיסים גורסת כי לא מדובר במכירה של מוניטין אלא של "תיק לקוחות", בשיעור מס גבוה יותר, ככל שתאריך הקמת העסק רחוק יותר ממועד המכירה.


תביעת מלצרית לתשלום "שכר עבודה" בנוסף לטיפים2016 | 11 | 02

בית המשפט קובע כי התקיימו כל הדרישות להכרה בתשרים כשכר עבודה, ולכן התשרים שקיבלה העובדת מהווים "שכר עבודה" ועל כן היא אינה זכאית לפיצוי בגין רכיב זה.


תחולת צווי ההרחבה2016 | 11 | 02
חלק מצווי ההרחבה, חלים רק על חלק מהעובדים, בהתאם להגדרה שבצו, כך שלגבי העובדים שהצו לא חל עליהם - ניתן  לקבוע תנאי עבודה שונים מאלה שנקבעו בצו. להלן במבזק זה מספר דוגמאות:

קיזוז מס תשומות בקניית מניות של חברה שהיא "איגוד מקרקעין"2016 | 10 | 26

לאור העובדה שהרוכשת מתכוונת לעשות במניות האיגוד עסקאות החייבות במע"מ, היא רשאית לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שיוציאו בעלי המניות בגין מכירת המניות, וזאת בכפוף להוראות סעיף 38(א) ו-41 לחוק ולתקנה 18 לתקנות מס ערך מוסף.


מהי הכנסה מ"יגיעה אישית" לעניין הקלות במס הכנסה2016 | 10 | 26
בפסק דין איצ'ר של בית המשפט העליון נקבע כי על מנת שנכה יהנה מהפטור בגין הכנסה מיגיעה אישית, עליו להראות שהוא עשה פעילות אישית של ממש, שהביאה לצמיחת הכנסה. יש להדגיש כי המונח ״יגיעה אישית״ אינו דורש יגיעה פיזית אלא מתייחס להקדשת זמן באופן אישי לעסק או לעבודה.

תכנון לפני מכירת מגרש 2016 | 10 | 26
בעל מגרש השוקל לממש אותו, יכול לבחור בדרך של מכירה רגילה, או בדרך של בניית דירות על המגרש - ומכירתן, או בעיסקת קומבינציה או בשילוב של מכירת חלק מהמגרש ובניה על חלקו האחר. נסקור את היתרונות והחסרונות בכל מסלול.

7 כללים להגשת בקשה לקבלת אשראי בנקאי לעסק שלך2016 | 10 | 12
מנהל המחלקה הכלכלית שלנו, רו"ח ניסים ארזי ישמח להיפגש אתך לשיחה לא מחייבת בעניין האפשרויות הזמינות עבורך לקבל עוד אשראי.

המשך הפקדות בקרן פנסיה למי שהגיע לגיל פרישה2016 | 10 | 12
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, לא שינה את הטבות המס של חוסכים בקופות גמל. גם עתה יכול אדם מעל גיל הפרישה לחסוך בקופת גמל לקצבה / קרן פנסיה ולקבל זיכוי ממס על פי נתוני הכנסתו.

העברת כספי פיצויים לקופת גמל לקצבה2016 | 10 | 12

תקנות מס הכנסה מאפשרות להעביר כספי פיצויים מקופה אישית לפיצויים לקופת גמל לקצבה,כולל כספים שמקורם ב"רצף פיצויים" ממעביד קודם - לאחר התחשבנות עם פקיד השומה, וימשיכו לחול עליהם הכללים כאילו המשיכו להתנהל בקופה אישית לפיצויים.


פורסם נוהל של משרד החקלאות לקבלת תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות, להלן עיקרי הנוהל:2016 | 10 | 12
סכום התמיכה עד 1,000 ש"ח לחודש, לכל עובד, לתקופה של עד 12 חודשי העסקה בפועל. תמיכה תינתן לכל היותר בגין העסקת חמישה עובדים ישראלים חדשים אצל אותו מעסיק. לא תינתן תמיכה בגין העסקתו של בן משפחה. בקשות ניתן להגיש עד ליום ה- 1 בנובמבר 2016.

האם כדאי לדרוש מהעובד המפוטר להמשיך בעבודתו בתקופת ה"הודעה המוקדמת"?2016 | 10 | 08
העובד חייב לעבוד כרגיל בתקופה זו, אך המעביד רשאי  לוותר על עבודתו, ולשלם לו סכום השווה לשכר שהיה מקבל בתקופת ההודעה המוקדמת לו היה עובד בה בפועל (תשלום זה מכונה "חלף הודעה מוקדמת").

פורסם תזכיר חוק לשינוי שיטת המיסוי של חברי קיבוץ2016 | 10 | 08

הכנסות החברים בקיבוץ המתחדש ימוסו כהכנסות החבר לכל דבר ועניין ואילו הכנסות הקיבוץ מהנכסים המשותפים יחויבו במס כאשר הנכסים מיוחסים לכל אחד מהחברים על פי זכויותיהם ברווחים, בדומה לשותפות.


שוב לא הוכרה "רכישת חברה עם הפסדים"2016 | 10 | 08

בפסק הדין נקבע שוב, כי בעלי מניות חדשים בחברה, אינם רשאים לקזז את ההפסדים שצברה החברה בעבר, בטרם רכשו את המניות שלה.


מעביד חייב לנהוג בזהירות מוגברת בכל הקשור בפעילות עובדיו2016 | 09 | 28
בית המשפט קבע כי המעסיק הפר את חובת הזהירות שלו כלפי העובד בכך שלא דאג להנהיג שיטת עבודה לפיה נאסר השימוש עם דיסק ללא מגן ולא פעל לאכוף את חוקי הזהירות בעבודה.

ערבי חג - הם יום מלא בחופשה2016 | 09 | 28
ימים אלה, למרות שהם ימי עבודה "מקוצרים" שעובדים בהם פחות מיום מלא, נחשבים לצורך ניצול חופשה - כימים מלאים.

ימי החגים - לעובדים לא יהודים2016 | 09 | 28
צו ההרחבה לגבי היעדרות בתשלום בחג, מתייחס רק לחגי ישראל וליום העצמאות. חוק סדרי שלטון ומשפט מאפשר ללא יהודי להיעדר בחגי דתו, אך לא נקבע שם אם הוא זכאי לשכר או לא. בעניין זה - שני הסדרים המפורטים במבזק זה, נחשבים למקובלים.

האם כדאי לדרוש מהעובד המפוטר להמשיך בעבודתו בתקופת ה"הודעה המוקדמת? 2016 | 09 | 28
העובד חייב לעבוד כרגיל בתקופה זו, אך המעביד רשאי לוותר על עבודתו, ולשלם לו סכום השווה לשכר שהיה מקבל בתקופת ההודעה המוקדמת לו היה עובד בה בפועל (תשלום זה מכונה "חלף הודעה מוקדמת").

פורסם נוהל של משרד החקלאות לקבלת תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות, להלן עיקרי הנוהל:2016 | 09 | 28
סכום התמיכה עד 1,000 ש"ח לחודש, לכל עובד, לתקופה של עד 12 חודשי העסקה. תמיכה תינתן רק בגין העסקת חמישה עובדים ישראלים חדשים אצל אותו מעסיק. לא תינתן תמיכה בגין העסקתו של בן משפחה. בקשות ניתן להגיש עד ליום ה- 1 בנובמבר 2016

מיסוי "מרובי דירות"2016 | 09 | 21
בהצעת תקציב המדינה עלתה ההצעה למסות מי שמחזיק בשלוש דירות ומעלה, אולם דרך ישום הטלת המס על פי התזכיר בעניין זה שפרסמה רשות המיסים מעלה "לפני השטח" את הקשיים לבצוע החוק הבלתי סביר הזה, מה שהופך אותו לבלתי ישים - למעשה. 


תקבול בגין התחייבות לאי תחרות - סגירת הגולל?2016 | 09 | 21
לאור פסקי הדין שסגרו את האפשרות לקבל תשלום הוני בעת הפרישה בעד אי תחרות, כדאי לכלול בהסכם העבודה סעיף "אי תחרות", ולהבהיר כי העובד נכנס לחברה עם "נכס" עצמאי השייך לו, ללא תלות בחברה, וכן לקבוע סכום אשר יינתן לעובד בסיום עבודתו בגין הסכמתו לאי התחרות.

ארבעה אחים יהלומנים חשודים שהחזיקו חשבונות בלתי מדווחים בבנק HSBC בשוויץ2016 | 09 | 21
במסגרת שיתוף מידע עם רשויות מס זרות, הועברה לרשות המיסים רשימת הישראלים המחזיקים בחשבון בבנק השוויצרי HSBC הכוללת מידע אישי, דפי חשבון ופרטים נוספים. בעקבות מידע זה, בית המשפט אישר מעצרם של יהלומנים החשודים באי דווח לרשויות בישראל.

לא ניתן לקזז הפסדים מעסק מהכנסות "פסיביות"2016 | 09 | 21
בית הדין האיזורי לעבודה קבע כי עפ"י חוק הביטוח הלאומי, המל"ל אינו מוסמך לקבוע את הכנסות המבוטח, אלא מסתמך על שומת מס הכנסה בלבד. 

הפסדים שהיו ליחיד מירידת שער מט"ח ממכירת נייר ערך הנקוב או צמוד למט"ח2016 | 09 | 21

פסק דין חדש קובע כי במידה ונוצר ליחיד הפסד ממכירת נייר ערך במט״ח, הוא לא יוכל לקזז מרווח הון את חלק מההפסד שמקורו בירידת שער המט״ח (סכום אינפלציוני שלילי).


תזכיר חקיקה למיסוי משיכות בעלי שליטה עודפים ורווחים ב"חברות ארנק"2016 | 09 | 14
בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017-2018, נכללו גם ההצעות הבאות: הטלת מס על משיכות שעשה בעל מניות מהותי מהחברה ועל העמדת נכס של החברה לשימוש בעל המניות, מיסוי חברות ארנק ומתן סמכות למנהל הרשות להורות על חלוקת עודפי חברה.

תשלום דמי ביטוח לאומי לתושב ישראל המועסק בחו"ל2016 | 09 | 14
כידוע, כל תושב ישראל (תושב לצורכי מס) חייב במס על הכנסתו בין אם הופקה בישראל ובין אם הופקה בחו"ל. כלומר, שגם מי שעבודתו היא בחו"ל וגם אם הוא מועסק על ידי חברה זרה, הכנסתו חייבת במס ולכן הוא חייב גם בתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל.

תשלום לרמ"י עבור פיצול נחלה במושב - חייב במס רכישה2016 | 09 | 14
רשות מקרקעי ישראל גובה תשלומים מבעלי נחלות במושבים, בגין פיצול הנחלה להפרדת מגרש למגורים.תשלום זה מהווה לפי חוק מיסוי מקרקעין, עסקה לרכישת זכות במקרקעין החייבת בתשלום מס רכישה.

תקבול בגין "התחייבות לאי תחרות" חייב במס מלא2016 | 09 | 14
בית המשפט קובע כי קיימת חזקה הניתנת לסתירה, לפיה תקבול זה ייחשב כתקבול פירותי במס מלא, ולא הכנסה הונית החייבת במס רווחי הון נמוך. הנטל לסתור חזקה זו מונח על כתפי העובד.

שחרור כספי הפיצויים בסיום העבודה2016 | 09 | 14

כדי למנוע מצב של הלנת הפיצויים, על המעסיק להורות בכתב לקופת הפנסיה/חברת הבטוח, לשחרר לאלתר את כספי הפיצויים לעובד שהפסיק לעבוד, ולהעביר את טופס 161 יותר מאוחר - מיד עם קבלת המידע מחברת הביטוח.


הארכה נוספת להגשת בקשות לגילוי מרצון עד 31/12/162016 | 08 | 31

בסוף חודש יוני הודיעה רשות המיסים על הארכה נוספת להגשת בקשות גילוי מרצון עד לתאריך 31.12.16 וכמו כן הודיעה כי ההליך יחול גם על עבירות של הלבנת הון שמקורן בעבירות מס.


רישום שעות נוספות גלובליות - הנחיות משרד הכלכלה2016 | 09 | 10
עפ"י ההנחיה, תשלום שנ"ג אינו פוטר מרישום מדויק של שעות העבודה (החתמת כרטיס). אם מספר שעות העבודה הנוספות בפועל עלה בחודש מסוים על מספר השנ"ג ששולמו או על ערכן הכספי - על המעסיק לשלם תמורה בעד ההפרש.

המס בהונגריה2016 | 09 | 10

להלן במבזק זה סקירה תמציתית של משטר המס בהונגריה בנושאים הבאים: מיסוי חברות, מיסוי יחידים והאמנה למניעת כפל מס בין ישראל להונגריה


מסירת מידע שגוי על עובד לשעבר - מהווה עילה לפיצוי2016 | 09 | 10
מעסיק סיפר בשיחת טלפון עם ידידה של העובד שביקשה חוו"ד עליו, כי העובד פוטר עקב שימוש בסמים בזמן העבודה. השיחה הוקלטה ושימשה בסיס לתביעת לשון הרע כנגד המעסיק. מאחר והמידע לא הוכח, פסק ביהמ"ש שהמעסיק ישלם לעובד פיצוי בגין עבירת לשון הרע.

מנגנון ה- Holdback החלטת מיסוי חדשה2016 | 09 | 10
בהחלטת מיסוי בהסכם מס' 4253/16 נקבע כי חבות המס של המוכרים בגין תמורת ה- Holdback תסווג כרווח הון בתנאים המנויים במבזק זה.

חופשה מרוכזת בסוכות2016 | 09 | 10
החוק מחייב מתן חופשה שנתית במשך שבוע אחד לפחות ברציפות. כשמועד החופשה נקבע על ידי המעסיק - יש להודיע על כך לעובדים לפחות שבועיים מראש. אפשר לנצל את חג הסוכות לצורך כך, ולצאת לחופשה מרוכזת לכל החג.

האם בעל מניות במיעוט רשאי לכפות חלוקת דיבידנדים2016 | 08 | 31
השופטת קבעה, כי הימנעות חברה פרטית לחלק דיבידנד, יכולה להיחשב כקיפוח המיעוט, כי חברה פרטית הינה מעין שותפות, אשר אובדן האמון בין בעלי מניותיה מצדיק התערבות של בית המשפט. לכן הורתה לחברה לחלק דיבידנדים.

המיסוי בקפריסין2016 | 08 | 31
להלן במבזק זה שיעורי המס החלים בקפריסין על הכנסות חברה, יחידים ושיעור הניכוי במקור מתשלומי דיבידנד, ריבית ותמלוגים.

השכרת עשרות דירות אינה הכנסה מעסק ותחוייב במס של 10% בלבד2016 | 08 | 31

מפסק דין חדש שהתקבל לאחרונה, נקבע כי גם פעילות של השכרה של למעלה מ- 20 דירות למגורים, יכול שאינה עולה להגדרת עסק, ולפיכך תחוייב במס בשיעור של 10% בלבד. סביר שרשות המיסים תערער על פסק דין זה.


אכיפת חוק עובדים זרים - הנושאים העיקריים שבהם מוטלים קנסות2016 | 08 | 31
מפקחי משרד הכלכלה והתעשייה, עורכים ביקורות אצל מעסיקי עובדים זרים, ומטילים לעיתים קנסות של עשרות אלפי שקלים. על כל מעסיק עובדים זרים, לבדוק שכל הנושאים המפורטים במבזק זה, מנוהלים אצלו באופן מסודר, כולל רישום כל הסעיפים בתלוש השכר של העובד.

תיקון מהותי לחוק מיסוי מקרקעין לפרוייקטים - תמ"א 382016 | 08 | 31
עפ"י תיקון 88 לחוק מיסוי מקרקעין, הפטור ממס שבח בעסקאות תמ"א 38, יחול לא רק על הזכויות הנמכרות שמקורן בתמ"א 38, אלא גם על הזכויות שמקורן בתב"ע. התיקון יחול במכירת זכויות בניה מתאריך 21 באוגוסט 2016 ואילך.

קרן פנסיה - ברירת מחדל2016 | 08 | 31
מ- 1.11.16 יופעל הסדר שייתן פתרון למקרה בו העובד אינו בוחר קופהמשרד האוצר בחר בשתי קופות פנסיה שהן "ברירת מחדל", להעביר הפרשות מעביד ועובד לפנסיה - ע"ש העובד,  גם אם הוא לא בחר בקופה זו. בשלב מאוחר יותר רשאי העובד, לשנות את הקופה.

הצעת חוק למתן הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים2016 | 08 | 24
התמריצים בחוק המוצע כוללים פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי/בריאות על ההכנסה ממכירת החשמל, הקלות במס הכנסה בכפוף לתקרה, פטור מרישום כעוסק לצורכי מע"מ וכן פטור מניהול פנקסי חשבונות והגשת דוחות שנתיים ועוד. 

 


סקירה של שינויי המיסוי העיקריים הכלולים בהצעת תקציב המדינה לשנים 2017 - 20182016 | 08 | 24
להלן במבזק זה סקירה תמציתית של השינויים העיקריים המתוכננים. השינויים כוללים הפחתה במס חברות, הפחתה בשיעורי המס ליחידים בעלי הכנסות נמוכות ועוד.

הנחה לחיילי מילואים בהקצאת קרקע למגורים מרשות מקרקעי ישראל2016 | 08 | 24
בהמשך להחלטת הרשות משנת 2012, להעניק הנחה לחיילי מילואים הרוכשים קרקע, פרסמה הרשות החלטה שכותרתה: "תיקון החלטת מועצה 1261 - הנחות בקרקע לחיילי מילואים". להלן במבזק זה, נוסח ההחלטה.

הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים2016 | 08 | 24
רשות מקרקעי ישראל פרסמה ביום 3/8/16 הודעה באתר בנושא "מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים חקלאיים", שנוסחה מפורט במבזק זה.

מיסוי תושבי חוץ2016 | 08 | 24
תושב חוץ חייב במס בישראל רק על הכנסתו אשר הופקה או נצמחה בישראל (בכפוף להוראות האמנות למניעת כפל מס שישראל חתומה עליהן). מקום הפקת ההכנסה, נקבע על פי "כללי המקור", המפורטים במבזק זה.

חלוקת התמורה מפדיון מניות תנובה2016 | 08 | 17
בית המשפט העליון קבע כי לאחר שחלף זמן רב ממועד האסיפה הכללית של חברי האגודה, בה נתקבלה החלטה על חלוקה שוויונית של כספי הפדיון של מניות תנובה בין חברי האגודה, לא ניתן עוד לערער על ההחלטה. מודגש, כי ההחלטה נכונה לנסיבות המקרה הנדון בלבד!

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין - תיקון 852016 | 08 | 17

בתיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין, תוקנו הוראות מס רכישה על דירות חלופיות ודירות ירושה, החל מ- 1/5/16, כמפורט במבזק זה.


תאונה במשחק כדורגל הוכרה כתאונה המזכה בדמי תאונה מביטוח לאומי2016 | 08 | 17
לדעת בית הדין, "גורם חיצוני" לא חייב להיות “נראה לעין”, ולא חייב להיות  מגע ישיר בין הגורם החיצוני לבין גוף האדם שנפגע. לכן, מתקיימים התנאים הנדרשים כדי לראות באירוע כ“תאונה” כמשמעותה בחוק.

חופשת לידה לאב2016 | 08 | 17

עפ"י תיקון לחוק עבודת נשים עובד רשאי להיעדר מהעבודה  עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. שלושת ימי ההיעדרות הראשונים – הינם על חשבון החופשה השנתית שלו. שני ימי ההיעדרות הנותרים   על חשבון ימי המחלה שלרשותו, בתשלום של 50% משכרו הרגיל. 


קרן השתלמות לעובדים בחקלאות2016 | 08 | 17

צווי ההרחבה בחקלאות מחייבים את המעביד להפריש לקרן השתלמות אישית, אך רק לעובדים המוגדרים "חודשיים- מינהלים", כלומר עובדים משנת עבודתם ה- 15 ואילך, או עובדים בתפקידי ניהול, או בתפקידים טכניים שנכללו בהגדרת "חודשי מינהלי".


התקנת מתקן לייצור חשמל על גג הבית2016 | 08 | 17

ההסדר מאפשר גם לאזרח הרגיל להקים מתקן ייצור קטן על הגג שלו, ולקזז את כמות החשמל שהוא מייצר, מכמות החשמל שהוא צורך ובכך, לחסוך בעלויות האנרגיה


איזה הוצאות ניתן לנכות בחישוב רווח הון ממכירת ניירות ערך2016 | 08 | 10
קיימת דעת מומחים שהוצאות ייעוץ ברכישת ניירות הערך מוכרות לניכוי מהרווחים ממכירת ניירות הערך אם בשל כך שהן נכללות במחיר המקורי של נייר הערך שנמכר, או אם הן בגדר "דמי ניהול".

הוצאות במסגרת "תחביב" לא מוכרות2016 | 08 | 10

בית המשפט קבע כי לא הוכח שעיסוקו של אדם במרוצי האופנועים היה בהיקף מספיק להגדרת "עסק או משלח יד" והפעילות הספורטיבית שלו הינה בעצם תחביב, ולכן אין מקום להתרת ההוצאות הכרוכות בפעילות זו.


שיפוי שמשלמת חברת ביטוח לאדם פרטי יהיה לפי הנזק כולל מע"מ2016 | 08 | 10

נפסק כי תשלום שמשלמת חברת הביטוח לחוכר, על פי חוזה הביטוח אינו פיצוי נזיקי, לכן על חברת הביטוח לשלם לחוכר, בהיותו אדם פרטי שאינו מקבל החזרי מע"מ, את מלוא כספי הביטוח ללא הפחתהשל סכום המע”מ.


רשות המיסים קיבלה רשימה של כ- 8000 ישרלאים בעלי חשבונות בבנק HSBC בשוויץ2016 | 08 | 10
מהניסיון שצברנו, עולה שגם מי ששמו נכלל ברשימה ולפיכך - על פי כללי ההסדר - אינו זכאי לחסינות פלילית, יכול לפנות בהליך לגילוי מרצון - כולל במסלול האנונימי, ולסיים את ההסדר בתנאים דומים, מבלי שינקטו נגדו כל סנקציות

דמי הבראה2016 | 08 | 10
מחיר "יום הבראה" במגזר הפרטי הינו 378 ₪ נשאר ללא שינוי  גם לתקופה יולי 2016- יוני 2017.

משיכות מקופת גמל אינה "הכנסה" לעניין "מבחן ההכנסות" מגמלת שאירים 2016 | 08 | 03
בית המשפט קובע כי העברות הכספים מקופת הגמל לחשבונו של המבוטח אינן “קצבה” מאחר והמבוטח קבע בעצמו מה יהיה סכום המשיכה שיועבר. לכן המבוטח עומד במבחן ההכנסות והביטוח הלאומי חייב לשלם לו קצבת שאירים.

רשות המיסים "מתלבשת" על בעלי דירות להשכרה2016 | 08 | 03
מביקורת שנערכה לאחרונה אצל משכירי דירות, עלה כי כ- 33% מהמשכרים לא דיווחו על הכנסותיהם מההשכרה ולא שילמו מיסים.

העסקת מסתננים חייבת בהיטל עובדים זרים2016 | 08 | 03

בית המשפט קבע כי החוק המטיל את ההיטל מתקיים לא רק ביחס לעובדים זרים המוזמנים לישראל מראש ע"י מעסיקים, ואשר מקבלים אשרת עבודה, אלא גם לגבי מסתננים המגיעים לישראל כדי לעבוד בה, כל עוד לא הוכרו כפליטים.


מסירת "מכתב פיטורים" פיקטיבי לעובד לצורכי תביעת דמי אבטלה, תגרום למעביד לשלם לעובד פיצויים בפועל2016 | 08 | 03
בית הדין קבע כי לזכות העובד עומד הכלל של מסמך בכתב כנגד עדות בע"פ, ולכן חייב המעביד לשלם פיצויי פיטורים מלאים לעובד וכן תמורת הודעה מוקדמת.

חובה להגדיל את הסכומים המופקדים לקרן פנסיה של העובדים מיולי 20162016 | 07 | 27
בפברואר 2016 נקבע כי פנסיית החובה בישראל תגדל עוד ותעמוד, לכל הפחות (עובד + מעביד) על 18.5% משכר העובד. הגדלת שיעורי ההפקדות תתבצע בשתי פעימות: יולי 2016 וינואר 2017.

היבטי מס בקבלת נכסים בירושה 2016 | 07 | 27

חלוקה של הנכסים ליורשים על פי הסכם ביניהם, גם אם היא שונה מחלקם לפי צו הירושה, מאפשרת קבלת פטור ממס, בתנאי שלא שולמו ליורשים כספים מחוץ לנכסי העיזבון


הליך הגילוי מרצון במסלול האנונימי הוארך עד 31/12/20162016 | 07 | 10
רשות המיסים הודיעה כי הוארך נוהל "גילוי מרצון" במסלול האנונימי עד ליום 31/12/16. בהליך זה ניתן לדווח על הכנסות ונכסים אשר לא דווחו עד כה לרשות המיסים בישראל, לרבות חשבונות בנקים בחו"ל, חברות בחו"ל, נכסי נדל"ן בחו"ל ובישראל וכו'.

חובת דיווח על רווח ממכירת ניירות ערך נסחרים שלא נוכה ממנו מס במקור ותשלום מקדמה עד 31 ביולי 2016 2016 | 07 | 20
על פי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה, חלה חובת דיווח ותשלום מקדמה פעמיים בשנה, בשל רווח ממכירת נייר ערך בבורסה כאשר לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון. את הדוח ביחס לרווחים במחצית הראשונה של שנת המס 2016- יש להגיש עד ליום 31.07.2016.

התיישנות בגביית חובות ע"י המוסד לביטוח לאומי2016 | 07 | 20
בתיקון לחוק הביטוח הלאומי, נקבע כי עד שבע שנים לאחור יוכל המוסד לבטוח לאומי לדרוש חוב. המועד הקובע לתחילת מניין 7 השנים הוא מועד קיום חובת רישום/דיווח או מועד קבלת מידע מרשות המסים, המוקדם מבניהם.

מועצת מקרקעי ישראל מפרסמת רשימת השימושים המותרים להשכרה בחלקת המגורים של נחלה במושב2016 | 07 | 20

ביום 8.5.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל לאפשר לבעל נחלה לעשות בנחלתו שימוש למטרת תעסוקה לא חקלאית בהתקיים מספר תנאים הרשומים בהחלטה ומפורטים במבזק זה.


האם חברת אחזקות רשאית לקזז מס תשומות2016 | 07 | 13

בית המשפט קבע כי "חברת אחזקות" המעורבת בעסקי תאגידים מוחזקים על מנת "להשביח" את ערכם אינה מעורבת בניהול או ייעוץ, לפיכך לגבי חלק מההוצאות ניתן להתיר בניכוי רבע מסכום המס בלבד, ולגבי חלק מההוצאות, אין לנכות מס כלל.


דיווח חצי שנתי בטופס 126 של הביטוח הלאומי2016 | 07 | 13
בעקבות תיקון לחוק הביטוח הלאומי, משנת 2016 חלה חובה על המעסיקים להעביר למוסד לביטוח לאומי-מידי חצי שנה דוח, שבו מפורטים נתונים על כל העובדים שהועסקו באותו חציון, לרבות משכורתם. את הדוח עבור החודשים 1-6/2016, יש להעביר עד ה- 18/7/16.

עובד שגרם נזק למעסיק ישלם למעסיק פיצוי של 430,000 ש"ח 2016 | 07 | 13
ביה"ד האזורי פסק שעל העובד שעיכב משלוח גדול של פרי, וגרם בכך נזק גדול למעסיק, ישלם למעסיק פיצוי בסך 430,000 ₪. מאידך, נפסקו לו פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת  (שקוזזו מול החוב שלו לפי פסק הדין).

העסקת נוער2016 | 07 | 13
להלן במבזק זה ריכוז עיקרי התנאים להעסקת נוער: גיל העסקה מותר, בדיקות רפואיות, הצגת תעודת זהות, מסירת הודעה על תנאי העבודה, שעות עבודה מותרות, הפסקות, איסור עבודה במנוחה שבועית, איסור עבודה בלילה ועוד...

חובת זיהוי הלקוח2016 | 07 | 10
תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 שנכנס לתוקף מ11/15, מטיל על רו"ח ועו"ד המבצעים עבור לקוחותיהם שירות עסקי  חובות בקשר  לזיהוי הלקוח, במטרה למנוע ביצוען של פעולות עסקיות המשמשות להלבנת הון או מימון טרור.

פס"ד - רווח ממשחק פוקר הוא הכנסה ממשלח יד החייבת במס בישראל2016 | 07 | 10

בית המשפט קבע כי פעילות במשחקי הפוקר עולה לכדי "משלח יד" וזאת בין היתר לאור המיומנות, הזמן והכסף שהשקיע במשחק, ולכן המיסוי יהיה מלא.


הפטור ממס לנכה יחול רק על שכר ראוי להיקף עבודתו - פס"ד2016 | 07 | 10
בית המשפט קבע כי כאשר חלה עלייה בשכר של עובד נכה הזכאי לפטור ממס על הכנסותיו מיגיעה אישית לפי סעיף 9(5) לפקודה, על הנישום להראות שהעליה בשכר קשורה באופן ישיר לעליה בהיקף עבודתו. 

 


פגיעה בעת הליכה למס הכנסה לצורך תיאום מס הוכרה כפגיעה בעבודה - פס"ד2016 | 07 | 10
ביה”ד קבע כי התאונה ארעה בזמן שביצעה את המטלה שדרש ממנה המעסיק, ולכן אין זה משנה אם מדובר בסטייה מהותית מהדרך הביתה.

שימוע יכול להיעשות גם בכתב2016 | 07 | 10

בפסק דין של ביה"ד הארצי נקבע כי ניתן לבצע את השימוע גם בהתכתבות, במקרה בו העובד אינו מסוגל להגיע פיזית לשימוע, או כאשר העובד מעביר את טענותיו בכתב - בתגובה לטענות בכתב שהעביר לו המעביד, או לפי בקשתו של העובד.


רשות המיסים ממשיכה לחפש בעלי הכנסות מהשכרה שלא דיווחו עליהן2016 | 07 | 10
רשות המיסים החליטה להמשיך והשקיע מאמצים באיתור ההכנסות מהשכרת דירה שאינן מדווחות. משכיר דירה  המגיש דו"ח אך "שוכח" לכלול בו הכנסות מדמי שכירות החייבות במס, עובר עבירה פלילית של "הגשת דוח כוזב".

מה זה טופס 161ד' - קיבוע זכויות?2016 | 07 | 03
טופס 161ד' הוא טופס של מס הכנסה שבו, כל מי שהגיע לגיל פרישה (67 גבר 62 אישה) - לאחר 1.1.12, ומתחיל לקבל קצבה (פנסיה), נדרש לקבל החלטה בלתי הפיכה המכונה "קיבוע זכויות". מדובר בעניין כלל לא פשוט כך שכל מי שהגיע לגיל פרישה לאחר 1.1.12 חייב לקבל ייעוץ מקצועי בנושא.

הגדלת הפרשות המעסיק לפנסיה ממשכורת יולי2016 | 07 | 03
החל ממשכורת יולי, יוסיפו גם המעסיק וגם העובד 0.25% להפרשות הסוציאליות לקרן הפנסיה. במקום 5.5% העובד  ו- 6% המעסיק,  יש להפקיד :  העובד -5.75%  והמעסיק- 6.25%.

שידור טופס 126 חצי שנתי לביטוח לאומי2016 | 07 | 03

המוסד לביטוח לאומי פרסם דרישה ל"שידור" טופס 126 מקוון ב- 3 מועדים: עד 18 ביולי של כל שנה, דיווח עבור החודשים ינואר עד יוני. עד 18 בינואר  דיווח על החודשים ינואר עד דצמבר ועד 30 באפריל דיווח לגבי שנת המס הקודמת.


הגדלת מכסת ימי חופשה שנתית החל מיום 1/7/2016 2016 | 07 | 03
בתיקון לחוק נקבע כי החל מיום 1/7/2016 ועד ליום 31/12/2016  עובד יהיה זכאי ל- 15 ימי חופשה (במקום 14) בכל אחת מארבע שנות עבודתו הראשונות.

עבודת קיץ בחקלאות2016 | 07 | 03
בהתאם לצו ההרחבה, עובדים קבועים (לא כולל עובדים זמניים - עד שישה חודשי עבודה  ועובדים עונתיים), יעבדו בקיץ 40 שעות בשבוע במקום 43 כרגיל.

תפיסת מסמכים בחברות הנותנות שירות להקמת חברות בחו"ל2016 | 06 | 22

לאור הפעולות הנרחבות שנוקטת רשות המיסים לאתור ישראלים שמחזיקים בנכסים, בחברות זרות וחשבונות בנק בחו"ל, אנו מציעים לכל אלה שהנושא רלבנטי להם, לפעול בדחיפות להגשת בקשה לגילוי מרצון באמצעות משרדנו, וזאת עד למועד האחרון שנקבע ליום 30.6.2016


תשלום דמי ביטוח לעובדת בחופשה ללא תשלום במסגרת חופשת לידה2016 | 06 | 22

בעד החודשיים הראשונים מתום תשלום גמלת דמי הלידה חלה חובת תשלום דמי הביטוח על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת.


הסדרת מעמד תחנות דלק בישובים חקלאיים2016 | 06 | 22

רמ"י תאפשר להסדיר את פעילות תחנות הדלק בישובים חקלאיים במשך תקופה בת שנתיים והיא תפנה בכתב לכל האגודות החקלאיות, ואלו יחוייבו לבחור באחת מהחלופות המפורטות במבזק זה בתוך 90 ימים.


שכר המשולם לעובדי רשויות מקומיות המועסקים בפועל בתאגידים עירוניים - פטור ממס מעסיקים 2016 | 06 | 22
החלטת המיסוי קובעת כי מאחר והעובדים המושאלים משמשים בפועל אך ורק את התאגיד, המסווג לצורכי החוק כ"עוסק מורשה" ולא את הרשות, (מלכ"ר), אין לחייב במס שכר את השכר המשולם לעובדים המושאלים.

חרטה מהתפטרות - אפשרית? 2016 | 06 | 22
בפסקי דין נקבע כי התפטרות של עובד נכנסת לתוקף מרגע מסירתה למעסיק, כאשר סיום קשרי עובד/מעביד נדחה עד לגמר תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה שבו ההתפטרות ארעה בשעת כעס ומריבה, העובד יוכל לחזור בו מן ההתפטרות סמוך מאוד להודעת ההתפטרות.
 

עדכון שכר המינימום2016 | 06 | 22

שכר המינימום יעלה, החל ממשכורת יולי 2016 ל- 4,825 ₪ (25.94 ₪ לשעה).מ- 1.1.17 יעלה שוב השכר, ל- 5,000 ₪ לחודש (26.88 ₪ לשעה)


מותר למעסיק להתקין מצלמות במקום העבודה2016 | 06 | 15
בית המשפט קבע כי התקנת מצלמות ללא ידיעת העובדים, על מנת למנוע ביצוע עבירות פליליות מצד הלקוחות או מצדם של העובדים, היא לגיטימית, אולם חלה חובת תום לב מוגברת מצד המעסיק בהחלטתו להתקין מצלמות ועל הצילום להיעשות רק בהצדקה.

השקעה במערכת לייצור חשמל פוטו וולטאי (סולארית)2016 | 06 | 15

המחלקה הכלכלית שלנו עוסקת בעריכת בדיקות כלכליות לגבי פרוייקטים כלכליים, כולל פרוייקטים סולאריים, תוך ליווי הלקוח בכל תהליך המו"מ העסקי.


מכירת שתי דירות בפטור ממס בתקופת המעבר2016 | 06 | 15

ועדת הערר קבעה כי סעיף 49ה' המתיר פטור למכירת שתי דירות קובע כי, בתקופת המעבר לא יחול פטור ממס לפי סעיף 49 ב(2) על מי שנכנס לתקופת המעבר עם שתי דירות, ולכן מכירת הדירה השנייה חייבת במס.


אמנה חדשה למניעת כפל מס עם גרמניה 2016 | 06 | 15
בתאריך 8 במאי 2016 ניתן צו מס הכנסה (מניעת מיסי כפל) (גרמניה), התשע”ו - 2016, הנותן תוקף לאמנה החדשה עם גרמניה, החל מ – 1/1/2017.

פתרון לישראלים שהקימו חברות במקלטי מס2016 | 06 | 01

במסגרת הליך הגילוי מרצון, מאפשרת רשות המיסים  לדווח על עבירות מס, ובתמורה לקבל חסינות מפני הליכים פליליים. משרדנו מתמחה בתחום הגילוי מרצון על כל שלביו, ובמיוחד בשלב המשא ומתן לסיכום המס שישולם בהליך.


צו הרחבה בחקלאות עדיין בתוקף2016 | 06 | 08
בבית הדין הארצי לעבודה נטען כי מנוסח ההסכם הקיבוצי החדש יש להבין שההסכמים הקיבוציים הקודמים וצווי ההרחבה מ-2001 המבוססים עליהם- בוטלו. ביה"ד פסק כי צווי ההרחבה משנת 2001  עדיין בתוקף, כל עוד לא ניתן צו הרחבה חדש בענף.

מה דינו של עוסק שקיבל חשבונית מס פיקטיבית מבלי שידע שהיא כזאת2016 | 06 | 08

עפ"י הפסיקה, עוסק שיוכיח כי נהג בתום לב ונקט באמצעים סבירים כדי לאמת את החשבונית וזהות מי שהוציא אותה, גם אם יסתבר בעתיד שהחשבונית היא  פיקטיבית, לא יהיה ניתן להטיל על העוסק קנס או לשלול את  זכאותו לקזז את מס התשומות.


פטור ממס לארגונים מקצועיים2016 | 06 | 08
לארגון מקצועי מוקנה פטור חלקי ממס על הכנסותיו מפעילותו לטובת חבריו. ביום 16/5/16 פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע המבהירה את אופן הגשת הבקשה לקבלת אישור של "ארגון מקצועי", ואת התנאים להיכנס בגדר הפטור.

מכירת דירת ירושה בידי תושב חוץ 2016 | 06 | 08
לאחרונה תיקנה רשות המיסים את עמדתה וקבעה שבמקרה בו המוריש הינו תושב ישראל, היורש הינו תושב חוץ ומתקיימים התנאים על פי סעיף 49 ב (5), יהנה היורש מפטור ממס שבח גם אם לא הוכיח שאין בבעלותו דירת מגורים במדינה בה הוא תושב.

גילוי מרצון אנונימי - רק עד 30/6/162016 | 06 | 08
עד 30.6.16 ניתן להגיש בקשה בהליך גילוי מרצון אנונימי, כאשר פרטי הפונה אינם ידועים למס הכנסה ונחשפים רק אם וכאשר מושג הסדר מתאים בעניין המס שישולם בהליך. שותפי המשרד ישמחו לפגשך בכל סניפנו למתן אינפורמציה נוספת הנדרשת להחלטה.

רשות המיסים ממשיכה לחפש בעלי הכנסות מהשכרה שלא דיווחו עליהן2016 | 06 | 08
רשות המיסים החליטה להמשיך והשקיע מאמצים באיתור ההכנסות מהשכרת דירה שאינן מדווחות. משכיר דירה המגיש דוח אך "שוכח" לכלול בו הכנסות מדמי שכירות החייבות במס, עובר עבירה פלילית של "הגשת דוח כוזב"

מכירת בניין מסחרי אינה חייבת בהכרח במע"מ2016 | 06 | 01
בפסק דין נקבע שמכירת נכס מקרקעין שנעשתה על ידי מי שאינו עוסק במקרקעין שלא קיזז מס תשומות כאשר רכש את הנכס, תהייה פטורה ממע"מ - אפילו אם המוכר נרשם כעוסק מורשה לצורך הדיווח על הכנסותיו מההשכרת הנכס.

"כסף חכם" - תוכנית סיוע בהגדלת היצוא לחו"ל לשנת 2016 - נפתחה להגשה2016 | 06 | 01
משרד הכלכלה הודיע על תכנית חדשה למימון הוצאות שיווק לחו"ל, המיועדת לתאגידים המשווקים כבר לחו"ל, ומסייעת להם להגדיל את היקף המכירות בחו"ל בשווקי היעד המוגדרים בתכנית.

להלן במבזק זה עיקרי התכנית


האם תרומות מזכות את התורם בהנחה ממס הכנסה?2016 | 06 | 01
תרומות לעמותה עשויות לזכות את התורם בזיכוי ממס הכנסה, אם לעמותה ניתן אישור שהיא "מוסד ציבורי" כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ושיש לה אישור לעניין זיכוי ממס לתורמים לה- לפי סעיף 46 לפקודה.
 

דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים 2016 | 06 | 01

מעסיק ישראלי המעסיק תושב זר, שהוא תושב אחת המדינות שישראל כרתה עמן אמנה לביטחון סוציאלי, חייב לדווח לביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי (לא כולל דמי ביטוח בריאות) עבור אותו עובד זר, כאילו היה תושב ישראל.

 


ביטוח לאומי מכסה גם תאונת עבודה שארעה בדרך מהבית לעבודה או בחזרה2016 | 05 | 25
חוק הביטוח הלאומי מגדיר "תאונת עבודה" כתאונה שאירעה תוך כדי עבודת המבוטח ועקב עבודתו. תאונה תוכר כתאונת עבודה, גם אם אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח מהבית לעבודה ומהעבודה הביתה.

תוכנית של המדען הראשי למחקר ופיתוח של חברה ישראלית בשיתוף עם חברה תושבת מקסיקו2016 | 05 | 25
רשות החדשנות בלשכת המדען הראשי תעניק מימון של עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח של תאגיד ישראלי בשיתוף פעולה עם חברות ממדינות באמריקה הלטינית, כאשר החברה הזרה מקבלת גם היא, מימון של אותה מדינה.
 

מכירת נכס מקרקעין זמן קצר לאחר רכישתו תחוייב במס הכנסה שולי2016 | 05 | 25

מכירה של נכס מקרקעין בתוך תקופה קצרה ממועד רכישתו/בנייתו, עלולה להיחשב כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, ולהתחייב במס שולי וגם בדמי ביטוח לאומי, למרות שהעסקה דווחה למנהל מיסוי מקרקעין שהוציא למוכר שומה סופית של מס שבח.


נחתם הסכם נוסף בין ישראל לארה"ב לצורך יישום הסכם ה- FATCA 2016 | 05 | 25

בעקבות כניסתן לתוקף של הוראות ה- FATCA, נקבעו כללים המחייבים בנקים וגופים פיננסים בישראל, לדווח לרשות המיסים האמריקאית אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי בעלי זיקה אמריקאית.


בנק UBS דורש אישור שהחשבון מוצהר בישראל2016 | 05 | 25
מי שהגיש בקשה לגילוי מרצון במתכונת גלויה, יכול לאשר לבנק השוויצרי כי החשבון מדווח לרשות המיסים בישראל, גם אם ההליך טרם הסתיים. לקוח שפנה לגילוי מרצון במסלול האנונימי יכול לפנות לבנק ולקבל ארכה עד לסיום ההליך מול רשות המיסים.

בעלי הכנסות וחשבונות בנק לא מדווחים בחו"ל? שימו לב!!!2016 | 05 | 25

אנו ממליצים לבעלי הכנסות, נכסים וחשבונות בנק לא מדווחים, הן בארץ והן בחו"ל, להקדים תרופה למכה ולהגיש בקשה לגילוי מרצון - גם במסלול האנונימי, אשר ניתן עדיין להגישה באמצעות משרדנו עד ליום 30/6/16.


היעדרות מהעבודה ביום הזיכרון ועבודה בערב יום העצמאות ובחג2016 | 05 | 18

עובד רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולקבל את שכרו כאילו עבד, רק אם הוא קרוב משפחה של חלל. בערב יום העצמאות חלות ההוראות הרגילות בדבר עבודה בערב חג. לגבי עבודה בחג, קיימות שתי פרשנויות שטרם הוכרעו בבית הדין לעבודה


תיקון לחוק - מי שמתקיימת לגביו "חזקת הימים" ומי שהעביר כספים לחו"ל - חייב להגיש דוח לרשות המיסים2016 | 05 | 18

בתיקון לפקודה, דורש מס הכנסה ממי שחזקת הימים פועלת לרעתו, לשתף את אותו בהחלטה על מעמדו, ולהגיש לרשות המיסים דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו שהוא אינו תושב ישראל, בצרוף המסמכים התומכים בטענתו.


פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט2016 | 05 | 18

ביום 11/4/16 פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי העוסק בחיוב מס בישראל לגבי תאגידים זרים הפועלים באמצעות האינטרנט. החוזר קובע באלו מקרים ונסיבות תתחייב הפעילות במס הכנסה ובמע"מ בארץ.רשות המיסים ממשיכה לחפש בעלי הכנסות מהשכרה שלא דיווחו עליהן2016 | 05 | 18

רשות המיסים החליטה להמשיך והשקיע מאמצים באיתור ההכנסות מהשכרת דירה שאינן מדווחות. משכיר דירה המגיש דוח אך "שוכח" לכלול בו הכנסות מדמי שכירות החייבות במס, עובר עבירה פלילית של "הגשת דוח כוזב".


הלוואות בין חברתיות2016 | 05 | 14

לגישת מס הכנסה, הלוואות שאינן מוחזרות זמן רב, נחשבות לדיבידנד חייב במס בידי בעל השליטה בחברה המלווה. במקרה שהעניין רלבנטי עבורכם, יש לקבוע פגישת ייעוץ עם שותפי המשרד, על מנת לנטרל את החשיפה באמצעות הערכות מוקדמת


הכנסות שכ"ד מדירה בבעלות האב שהתקבלו אצל הבת והאחות, ייחשבו להכנסת האב ולהסבת הכנסות ("שימוש בהכנסה")2016 | 05 | 14

במקרה שמקור ההכנסה עצמו נשאר בידי המסב ורק כספי ההכנסה הועברו לאחר, נחשב המסב לבעל ההכנסה ופעולת ההסבה נחשבת לשימוש בהכנסה. רק במקרה שמקור ההכנסה עצמו הועבר לאחר, יחשב האחר כבעל ההכנסה.


תשלום בעד ימי מחלה ורישום ניצולם2016 | 05 | 14

יום המחלה הראשון אינו בתשלום, והימים השני והשלישי - משולמים לפי 50% מהשכר הרגיל. בחישוב ניצול ימי המחלה יש לכלול גם את שלושת הימים הראשונים, וכן את ימי המחלה שהיו בימי המנוחה השבועית.


הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני2016 | 05 | 14

ההגדלה תתבצע בשני שלבים: הראשון - החל מהשכר לחודש יולי 2016. השני - בשכר לחודש ינואר 2017. יש לקחת בחשבון הגדלת עלות המעביד (הנובעת מכך), לפני החלטה על העלאת שכר כיום.


שינויים בחוק עבודת הנוער2016 | 05 | 14

בתיקון לחוק הנ"ל בוטלה בין היתר הדרישה לקבל "פנקס עבודה" מלשכת העבודה לפני העסקת נערים. המעסיק חייב לדרוש מהנער/ה אישור רפואי, מרופא המשפחה, כי הנער מסוגל לעבוד.


אפשרויות משיכה מקופת פנסיה2016 | 05 | 10

יחיד המגיע לגיל פרישה ומשולמת לו קצבה ממעביד או מקופ"ג לקצבה בסכום העולה על "הקצבה המזערית" (כ 4,600 ש"ח לחודש), רשאי למשוך את הצבירה שמקורה בהפקדות הנ"ל כשכיר או כעצמאי לקופ"ג/פנסיה/ביטוח מנהלים.


מתן שירות לתושב חוץ שנהנה ממנו גם תושב ישראל, יחוייב במע"מ בשיעור מלא2016 | 05 | 04

חוק מע"מ קובע כי כאשר השירות שניתן לתושב חוץ, מיטיב באופן ממשי גם עם תושב ישראל, העסקה תחוייב במע"מ בשיעור מלא. מומלץ לבחון לפני ההתקשרות את מהות הפעילות, כדי להגיע למסקנה באשר לחיוב ההכנסות במע"מ.


שעות נוספות2016 | 05 | 04

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951, מסדיר את זכויות העובד לעניין שעות העבודה והוא חל על כל העובדים למעט אלה הכלולים בסעיף "חריגים" בסוף חוזה זה.


שינוי שיטת חישוב דמי לידה לעצמאית2016 | 05 | 04

לאחר התיקון יחושבו דמי הלידה לעצמאית על בסיס הכנסתה ברבע השנה שקדמה ליום הקובע או הכנסתה ברבע השנה המקבילה בשנה שלפני השנה שבה ילדה.


הורחבה החובה להגיש דוח שנתי על נהנה בנאמנות יחיד אשר סותר את חזקת תושבותו בישראל ולמעביר כספים לחו"ל2016 | 05 | 04

ב- 7 לאפריל 2016 פורסם ברשומות תיקון 223 לפקודת מס הכנסה שהרחיב את החובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה גם על ידי נהנה בנאמנות יחיד אשר סותר את חזקת תושבותו בישראל ומעביר כספים לחו"ל.


פתרון לישראלים שהקימו חברות במקלטי מס2016 | 05 | 04

במסגרת הליך הגילוי מרצון, מאפשרת רשות המיסים לתושבי ישראל, לדווח מרצונם על עבירות מס שביצעו, בתמורה לחסינות מפני הליכים פליליים. משרדנו מתמחה בתחום הגילוי מרצון על כל שלביו, ובמיוחד בשלב המשא ומתן לסיכום המס שישולם בהליך


תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין2016 | 04 | 19
בתיקון 85 לחוק נקבע כי במקרה ולרוכש דירת מגורים נוספת שהתקבלה בירושה, תחשב הדירה הנרכשת כדירה יחידה גם אם זכויות הרוכש בדירת הירושה אינן עולות על מחצית, לעומת  1/3 בדירה שאיננה" דירת ירושה". כמוכן קוצרה התקופה בה רוכש הדירה רשאי למכור את הדירה הקודמת ל - 18 חודשים.

הורחבה הזכות למענק לימודים מהביטוח הלאומי2016 | 04 | 19
בתיקון לחוק הביטוח הלאומי, שהתקבל ב 15/2/16, נקבע כי: 1. הילדים הזכאים למענק הינם מגיל 6 עד 18 14. 2. עודכן סכום המענק ל- 1,003 ש"ח. 3. תאריך הבסיס לפיו נקבע גיל הילד, תוקן ל-31 בדצמבר של שנת לימודים.

לא כדאי לתת "מכתב פיטורים" לעובד שמתפטר2016 | 04 | 19

בית הדין קבע כי מעביד אינו רשאי להוציא מכתב פיטורים לצורך הונאת המוסד לביטוח לאומי או שירות התעסוקה, ואם הוא עושה זאת, הוא חייב להביא בחשבון את האפשרות שהמסמך יפעל נגדו ולא יהיה רשאי לטעון שאין אמת בתוכנו של המסמך.


פטור נוסף בגין מרכיב "פרטיות" במכירת בית מגורים2016 | 04 | 19
מרכיב הפרטיות משקף את התמורה,  המשולמת ע"י הקונה בעד היתרונות הקיימים בבית פרטי שאינם קיימים בבית משותף כגון: חצר, גינה וכו'. ככל ששיעור מרכיב הפרטיות שנוסף לערך הדירה הנמכרת גדול יותר  - כך גדל סכום הפטור.

דיווח מקוצר על הכנסות חוץ2016 | 04 | 19
מי שבבעלותו כספים ו/או נכסים בחו"ל המניבים לו הכנסות, ואינו חייב להגיש דוח שנתי מלא, חייב להגיש, דוח מקוצר, הכולל את ההכנסות הללו, ולשלם את המס המגיע  המועד האחרון להגשה  ותשלום המס בגין שנת 2015 הוא 30/4/16 .

מתי יש חובה לקבל היתר לפיטורים / לפגיעה בהכנסה של עובדת - לפי חוק עבודת נשים2016 | 04 | 13
מעסיק המבקש לפטר / להקטין משרה / להקטין הכנסה, לעובדת הנמצאת בטיפולי פוריות, בהריון, בחופשת לידה ולאחר חופשת לידה, חייב לפנות למשרד הכלכלה ולקבל אישור מיוחד לכך.
 

האם פנסיה מוקדמת חייבת בתשלום ביטוח לאומי2016 | 04 | 13
אישה נשואה שמקבלת פנסיה מוקדמת, והיא אינה עובדת שכירה או עובדת עצמאית, נחשבת ל"עקרת בית" שאינה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי גם לא על הפנסיה המוקדמת שהיא מקבלת. 

שיפור בכללי הזכאות לקבצת נכות כללית2016 | 04 | 13
בתיקון 174 לחוק הביטוח הלאומי, שהתקבל בכנסת ב- 21 במרס 2016, נקבע כי נכים העומדים בתנאים המפורטים במבזק זה, יקבלו קצבת נכות גם לתקופה המתחילה מהיום ה- 31 מהתאריך הקובע.

הצעת חוק לחילופי מידע אוטומטיים2016 | 03 | 30
רשות המיסים מקבלת מרשויות מס זרות מידע בדבר חשבונות בנק בבעלות ישראלים, מתוך ציפייה כי בעתיד תהיה הדדיות. זה הזמן לשקול שימוש בהוראת השעה לגילוי מרצון כולל במסלול האנונימי, המאפשר ברור חבות המס לפני חשיפת הפרטים. 

הסתיים מוסד החיסיון הבנקאי בעולם - יש לשקול את הליך הגילוי מרצון2016 | 03 | 30
ב11/15 פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה המסמן את הצטרפות מדינת ישראל למגמה העולמית המסיימת את החיסיון הבנקאי. בהקשר זה נזכיר כי עדיין בתוקף נוהל גילוי מרצון אשר מאפשר לאזרחי ישראל לדווח מרצונם לרשות המסים על הכנסות חייבות במס שלא דווחו עד כה.
 

המחלקה הכלכלית2016 | 04 | 12

אנו שמחים להציג את המחלקה הכלכלית של משרדנו העוסקת בגיוס הלוואות מקרנות שונות ומבנקים בתנאים מצויינים, בייעוץ וליווי פיננסי, בהכנת תוכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות כלכליות ועוד..


מעבר להנהלת חשבונות בשיטה החשבונאית הכפולה2016 | 04 | 06
להלן במבזק זה מחזור העסק בשנת 2015 המחייב מעבר להנהלת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה - בשנת 2016, מחולק לפי ענפים.

איך מפרישים לפנסיה עבור עובדים זרים2016 | 04 | 06

בית הדין הארצי פסק כי, מאחר ואי אפשר לנהוג לפי החוק, יש לפעול כפי שנוהגים לגבי עובד ישראלי שמעסיקו לא הפריש עבורו לפנסיה - כלומר, בסיום עבודתו אצל המעסיק יהיה העובד זכאי לתשלום בגובה חלק המעסיק בהפרשה לתגמולים. 


איזה ביטוחים יש ל"עקרת בית" לעניין הביטוח הלאומי2016 | 04 | 06
עקרת בית איננה מבוטחת בביטוח ילדים, ביטוח נפגעי עבודה, ביטוח אבטלה וביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד, היות וענפי ביטוח אלה רלוונטיים למי שעובד כשכיר ו/או כעצמאי. מאידך היא כן נחשבת למבוטחת לעניין ביטוח נפגעי תאונות, נכות וסיעוד, זקנה ושאירים ואמהות.
 

מי חייב לדווח למע"מ בדוח מפורט ומקוון2016 | 04 | 06
חובת הדיווח המפורט למע"מ בשנת 2016 חלה על עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים, כמפורט להלן במבזק זה.

מספרי הטלפון הישירים בסניף ראשי חיפה2016 | 03 | 30

להלן, במבזק זה, מספרי טלפונים ישירים של עובדנו בסניף חיפה, לשימושכם!


פחת מואץ לציוד שבבעלות חברה תעשייתית2016 | 03 | 30

רשות המיסים פרסמה פרשנות, לפיה ניתן לאשר ניכוי פחת מואץ לכל ציוד שבבעלותה של חברה תעשייתית, לפי מספר המשמרות בהן הציוד הופעל, גם בגין ציוד שאינו מתבלה באופן מיוחד בשל הפעלתו בכמה משמרות עבודה.


הקלטת שיחה בין עובד למעסיק מותרת - פס"ד2016 | 03 | 30

ביה"ד הארצי אישר הקלטה של שיחה בין המעביד לעובד, לצורך הגשתה כראיה לבית הדין. ככלל, כשהמקליט הוא אחד המשתתפים בשיחה, ההקלטה מותרת, בין אם ההקלטה נעשית בסתר, או בצורה גלויה.


חופשת פסח2016 | 03 | 30
מועדי חג הפסח השנה מאפשרים לתת חופשה לעובדים במשך כל החג, ובכך למלא את החובה שבחוק למתן חופשה שנתית של שבוע ברציפות. ערב פסח חל ביום שישי 22/4, החג השני חל ביום שישי 29/4, כך ניתן לקבוע חופשה מיום שישי עד יום ראשון (9 ימים רצופים).

השכרת דירה למגורים אולי כדאי לוותר על מסלול הפטור - תכנון מס2016 | 03 | 26

מכיוון שאין פטור ממס במכירת דירת מגורים להשקעה, יש לבדוק אם כדאי לבחור דווקא במסלול הרגיל - דהיינו הכנסות מינוס הוצאות = רווח הממוסה במס שולי, היות שיש סיכוי סביר שבמסלול זה, ייתכן שייווצר הפסד אשר יהיה ניתן לקזזו בעתיד כנגד הרווח ממכירת הדירה


זכויותיו של חשוד בחדר החקירות2016 | 03 | 26

להלן במבזק זה, רשימת זכויות של חשוד וכן מספר עצות להתנהלות בעת חקירה ע"י הרשויות המוסמכות.


ויכוח עם עובד שהסתיים באירוע לב, הוכר כפגיעה בעבודה2016 | 03 | 26

על מנת שאוטם שריר הלב יוכר כתאונת עבודה, יש להוכיח התרחשות של "אירוע חריג" שגרם לדחק נפשי בלתי רגיל, או "מאמץ מיוחד" - בסמוך לפני קרות האוטם.


תגמולים שמקבלת אלמנת צה"ל עלולים לשלול תוספת לקצבת זקנה של בן הזוג2016 | 03 | 26

תגמולים מכוח משפחות חיילים מהווים "קצבה" לפי פקודת מס הכנסה ולפיכך מהווים "הכנסה" ברמה העקרונית למרות שאינם חייבים במס. כלומר, התגמולים פטורים ממס ופטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי אך בכל זאת הינם "הכנסה" לצורך ביטוח זקנה ושאירים.


קיבוע זכויות לפטור ממס מקצבה (פנסיה) והיוון של קצבה2016 | 03 | 26

קיבוע זכויות נעשה באמצעות טופס 161ד המשמש לחלוקת סכום הפטור ממס המגיע לנישום - להיוון הקצבה ו/או פטור לקצבה עצמה ו/או למענק הפרישה (פיצויים), ללא אפשרות לחזור מבחירה זו!


הסתיים מוסד החיסיון הבנקאי בעולם - יש לשקול את הליך הגילוי מרצון 2016 | 02 | 10
בנובמבר 2015 פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה המסמן את הצטרפות מדינת ישראל למגמה העולמית המסיימת את החיסיון הבנקאי. נזכיר כי עדיין חל בתוקף נוהל גילוי מרצון אשר מאפשר לאזרחי ישראל לדווח מרצונם לרשות המסים על הכנסות חייבות במס שלא דווחו עד כה.

מענק מס הכנסה שלילי2016 | 03 | 16
רשות המיסים פרסמה עלון אינטרנטי הכולל את כל הנדרש לדעת בעניין המענק לשנת 2015. מצ"ב הקישור: https://taxes.gov.il/TaxesIncomTaxSlili/documents/alonmasshlili2015.pdf 

אזהרה מפני התחזות לעובדי רשות המיסים2016 | 03 | 16
לאחרונה, נעשו פניות לעוסקים ונישומים מטעם גורמים המתחזים לעובדי רשות המיסים במטרה להשיג פרטים עסקיים סודיים. על מנת להימנע ממסירת פרטים לגורמים לא מורשים, אנו ממליצים לנקוט באמצעי הזהירות המפורטים במבזק זה בעת קבלת שיחה ברוח זו.

תכנון מס - איך לבצע פעילות במקרקעין מבלי שתיחשב לעסק או לעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי2016 | 03 | 16

בניית דירת מגורים מהווה השקעה הונית גם במקרה שבעל הדירה הוא קבלן. כדי למנוע סתירה של עמדה זו, על הקבלן להודיע לרשויות על כוונתו לבנות דירה במישור הפרטי, בדומה לצורך בהודעה, בעת שינוי ייעוד של נכס ממלאי עסקי לרכוש קבוע או להיפך.


תזכיר חוק - חיוב במע"מ של חברות בינלאומיות2016 | 03 | 16

בהתאם לתזכיר חוק, ספק בינלאומי המספק לתושבי ישראל "שירות דיגיטלי" כגון - תוכנות, מוצרי בידור וספרים אלקטרוניים חייב לשלם בגינם מע"מ בישראל.


תיקון חוק ניירות ערך מרחיב את היכולת של חברות לגייס הון - ללא פרסום תשקיף2016 | 03 | 16
לאחרונה פורסם תיקון התוספת הראשונה לחוק ני"ע, המתקן את התנאים להכללת יחיד כמשקיע שאינו נכלל במסגרת 35 הניצעים המותרים להנפקה ללא פרסום תשקיף. לתיקון זה יש משמעות מהותית לגבי האפשרות לגייס כספים באמצעות הנפקה פרטית בישראל.

הוגדלה המכסה של ימי החופשה השנתית2016 | 03 | 09

בהתאם לתיקון חקיקה חדש שיעשה בשני שלבים, עובד יהיה זכאי ל- 16 ימי חופשה עבור כל שנת עבודה בחמשת שנות עבודתו הראשונות, לעומת 14 ימים בכל אחת מארבע שנות עבודתו - על פי המצב החוקי לפני התיקון.


האם "פרי-לנסר" הוא עובד שכיר או עצמאי-פס"ד2016 | 03 | 09

בית הדין הארצי קבע כי במהלך תקופת ההתקשרות של העובד עם החברה, הוא נתן שירותים תמורת חשבוניות ל- 45 גורמים אחרים, כמו כן הגיש לחברה דיווח על שעות עבודתו ושעות הכוננות על גבי טופס מיוחד ל"פרילנסרים".


איך ניתן לשלם מס רכישה מופחת ברכישת דירת מגורים2016 | 03 | 09

על פי פסק דין חדש נקבע כי גם מי שרכש דירת מגורים והוכיח את כוונתו להרוס אותה או שתשמש לו כ-"דירת נופש", ישלם מס רכישה בשיעור 6% בלבד, במקום 8% שזה מס הרכישה המינימלי החל על רכישת דירת מגורים.


שיעור הריבית המינימלית שיש לחייב את הלווה בשנת 2016 - לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה2016 | 03 | 09

פורסם ברשומות עדכון לשיעור הריבית החל בשנת 2016 לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה. הריבית הפטורה לפי 3(ט) הינה עד 3.41% לשנה, והריבית הפטורה לפי 3(י) הינה עד 2.56% לשנה.


חשוב להדגיש את סוג התשלום בהסכם פשרה2016 | 03 | 09

בהסכם פשרה, יש חשיבות עצומה לנוסח לעניין החיוב במע"מ, שכן סכום המתקבל עקב פשרה כתשלום בגין ויתור על זכות - חייב במע"מ, בעוד שסכום המתקבל כפיצוי בגין עסקה שלא יצאה לפועל - פטור ממע"מ. לעניין הנ"ל יש השלכה גם על החבות במס הכנסה.


הלוואות מקרן ההלוואות של בנק לאומי2015 | 05 | 27
אנו שמחים לבשר כי משרדנו הוסמך על ידי הנהלת בנק לאומי, כבודק מוסמך לבקשות   המוגשות   לבנק על ידי  בעלי   עסקים   לקבלת  הלוואות בתנאים מועדפים מ"קרן לאומי לעסקים".

הצעת החוק לחילופי מידע בינלאומיים אושרה בכנסת בקריאה ראשונה 2016 | 03 | 02
ב 22.2.16 אישרה הכנסת הצעה אשר נועדה לאפשר למדינת ישראל את הסכם חילופי המידע על חשבונות בנקים של אזרחי ארה"ב בישראל אנו חוזרים וממליצים לכל מי שהנושא רלבנטי לגביו, להגיש בקשה במסגרת ההליך הקיים לגילוי מרצון.

גרם נזק למעסיק ונענש בשלילת פיצויים ודמי הודעה מוקדמת 2016 | 03 | 02
ביה"ד בחיפה שלל מעובד, שגרם נזק למעסיק, תשלום פיצויים ודמי הודעה מוקדמת ופסק: "בנסיבות אלו, אם נפסוק לטובת התובע כספים כלשהם בגין פיצויי פיטורים או חלף הודעה מוקדמת, נאפשר לחוטא לצאת נשכר".  

הפחתת המכסימום להחזר דמי נסיעה2016 | 03 | 02
בגלל הפחתה בעלות הוצאות הנסיעה בתחבורה הציבורית, נחתם הסכם קיבוצי המקטין את סכום המכסימום לתשלום דמי נסיעה לעובדים והוא יעמוד על 22.60 ש"ח ליום. הוראה זו חלה גם על מי שקיבל עד היום החזר גבוה יותר.

משכירי דירות צפויים לשלם מס מוגדל בעת מכירתן2016 | 03 | 02
ועדת הערר לעניין מס שבח קיבלה את עמדת מנהל מיסוי מקרקעין לפיה, בחישוב השבח במכירת דירה שהושכרה בפטור מלא בפטור ממס, יש להוסיף לסכום המכירה סכום השווה לפחת  שנצבר בגין הדירה, כפי שהיה נתבע לו ההכנסה הייתה חייבת במס.

פיצוי בגין שריפה או גניבה - היבטי מס2016 | 03 | 02

חלק גדול מסעיפי הפיצוי אינם חייבים במס ולכן מומלץ כי בתביעות הביטוח ובמיוחד בהסכמי פשרה, יפורטו סכומי הפיצויים בהתאם לבסיס הנזק, כמוסבר במבזק זה.


קנסות מינהליים על אי הגשת דוחות ופירוט שגוי בדוח המקוון2016 | 02 | 27

רשות המיסים החמירה במדיניות הטלת הקנסות המינהליים והגדילה מאוד את סכומי הקנסות על אי הגשת דוחות במועד ופרוט שגוי בדוח מקוון.


אפשרות לקבל זיכוי בארה"ב עבור דמי ביטוח לאומי ששולמו בישראל 2016 | 02 | 27

על פי דיני המס של ארה"ב, תושב ישראל המגיש דוח בארה"ב, יכול לתבוע זיכוי גם בגין דמי הביטוח הלאומי ששילם בישראל כנגד המס הפדראלי שעליו לשלם בארה"ב!


נעצר אדם שדיווח בהצהרת הון על חשבון בחו"ל ללא הליך גילוי מרצון 2016 | 02 | 27
מחלקת החקירות ברשות המיסים עצרה נישום שדיווח בהצהרת ההון שלו על חשבון בשוויץ, בלי להגיש בקשה בהליך גילוי מרצון אשר יכולה לתת לו חסינות פלילית. משנמצא שלא הוגשה בקשה כאמור, נפתחה חקירה גלויה, כולל חיפוש בביתו, והוא נעצר.

"חוק האנג'לים" - הארכת ההטבות 2016 | 02 | 27

החוק, המופיע כהוראת שעה לשנים 2011-2015 בחוק המדיניות הכלכלית שפורסם בשנת 2011, הוארך לאחרונה עד לתום שנת 2019. ההוראה מאפשרת ניכוי ההשקעה במחקר ופיתוח, מהכנסה מעסק החייבת במס שולי. 


מועד תחילת התושבות לגבי מי שקיבל תעודת עולה - החלטת מיסוי 2016 | 02 | 27
החלטת המיסוי מיישמת את מבחן מרכז החיים כמבחן העיקרי לקביעת התושבות. הוצאת תעודת עולה ורכישת דירה בישראל, אינם מהווים - כשלעצמם,  נסיבות המעידות על העתקת תושבות לישראל, כאשר לא מתלווה להם העתקת מרכז החיים .

היבטים בביטוח לאומי לגבי בני זוג שהוכרו כידועים בציבור 2016 | 02 | 17
לקביעה של ביטוח לאומי שלמבוטח/ת יש ידוע/ה בציבור, קיימת השפעה משמעותית על הזכאות לקבל גמלאות/קצבאות ועל תשלום דמי הביטוח. להלן במבזק זה פירוט ההשפעות.

רשות המיסים מתנגדת נחרצות לשימוש ביומן רכב ממוחשב לקביעת שווי השימוש ברכב במקום השווי בתקנות הרכב2016 | 02 | 17

רשות המיסים הודיעה כי חברות העושות שימוש במערכות שמשתמשות ביומן רכב ממוחשב לצורך חישוב השווי הנזקף לעובד בתלוש השכר, פועלות בניגוד לחוק ולעמדת הרשות, הגורסת כי הדרך היחידה לחישוב שווי שימוש ברכב הינה על פי תקנות מס הכנסה.


רצף זכויות לעובדים בחילופי מעסיקים - מבזק מנהלים2016 | 02 | 17
במצב של חילופי מעסיקים, כאשר העובדים נשארים לעבוד באותו מקום, לוקח המעסיק החדש חובות כלפי עובדי המעסיק הראשון, לגבי: שכר עבודה, תשלומים לקופת גמל, חופשה שנתית ודמי הבראה, הודעה מוקדמת, ימי מחלה ופיצויי פיטורים.

רציפות בין שתי תקופות העסקה לעניין פיצויי פיטורין - מבזק מנהלים2016 | 02 | 17

סעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, קובע כי הפסקת עבודה עקב ניתוק יחסי עבודה לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים, לא פוגעת ברציפות העבודה לעניין פיצויי פיטורים.


תשלום אגרה שנתית לרשם התאגידים - מבזק מנהלים2016 | 02 | 17
כל חברה הרשומה ברשם החברות חייבת לשלם מידי שנה אגרה. ניתן לשלם אגרה מופחתת - 1,120 ש"ח עד סוף חודש פברואר.

הטבות בתוכנית מו"פ לתעשיה המסורתית 2016 | 02 | 10

תאגיד אשר הוכר כתאגיד בתחום התעשייה המסורתית יוכל לקבל בנוסף להוצאות הרגילות בתוכנית המו"פ גם הכרה בהוצאות נוספות המפורטות במבזק זה.


הוארכה האפשרות למשיכת כספים מקופות גמל קטנות 2016 | 02 | 10
בזמנו נקבעה תקנה שאפשרה למשוך את הכסף שבקופות בהן קיימת צבירה של עד 7,000 ש"ח ללא מס בתנאים מסוימים - עד יוני 2015. לאחרונה, הוחלט להאריך לזמן בלתי מוגבל את האפשרות למשיכת החיסכון מקופות שבהן צבירה של עד 8,000 ש"ח ולהרחיבה גם לקרנות הפנסיה הוותיקות

החל מ- 2016 למקבלי פנסיה מגיע פטור ממס נוסף של 5.5% 2016 | 02 | 10

כל מי שמקבל פנסיה והגיע לגיל פרישה (67 גבר או 62 אישה) זכאי לתוספת לפטור ממס, הניתן על חלק מהפנסיה, כלומר, היא מקטינה את המיסים שמשולמים ומגדילה את הנטו.


ביטול היטל עובדים זרים בענף החקלאות 2016 | 02 | 10
ביום 27.1.2016 פורסם תזכיר חוק לביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות, וזאת למשך שלוש שנים 2016-2018. מבחינה מעשית ביטול ההיטל תקף כבר במשכורת ינואר 2016.

איך להימנע מ"עקיצות" ברשת 2016 | 02 | 10
הפושעים שמאחורי אותן הנאות משקיעים רבות כדי שההודעות יראו אמינות ככל האפשר. במבזק זה כמה כללים שיעזרו לכם להימנע מהנזק שבהונאות.

הליך גילוי מרצון - המאפשר ניטרול חשיפה פלילית - עומד להסתיים 2015 | 12 | 16

כחלק ממלחמתה של רשות המסים לחשיפת רכוש וחשבונות של ישראלים המוחזקים בחו"ל, פרסמה הרשות את הליך "הגילוי מרצון", במסגרתו אפשרה לתושבי ישראל לדווח מרצונם על הרכוש והכספים, ובתמורה לקבל חסינות מפני הליכים פלילייים. הוראה זו צפויה להסתיים במהלך יוני הקרוב!


מי חייב בהגשת דוח מ.ע.מ. באופן מקוון 2016 | 02 | 03

העוסקים המפורטים במבזק זה חייבים להגיש את הדוח התקופתי למע"מ רק באופן מקוון (דוח המוגש באופן ממוחשב וכולל פירוט מלא של כל העסקאות והתשומות), ולא יתקבלו מהם דוחות ידניים על גבי שובר דווח ידני מהפנקס.


עובד החברה הינו למעשה בעל שליטה ולכן אינו זכאי לדמי אבטלה 2016 | 02 | 03

בית הדין קבע כי עולה ממכלול העדויות שהמבוטח ניהל את החברה עם כלתו, על כן הוא בעל שליטה בעקיפין וככזה אינו זכאי לדמי אבטלה.


האם ניתן להגביל עובד להתחרות במעסיקו 2016 | 02 | 03
ברור שתניית אי תחרות, למרות שהינה אינטרס לגיטימי של המעסיק, מהווה פגיעה מסוימת בחופש העיסוק של העובד, לכן מומלץ להכיר את המבחנים שנקבעו בפסיקה ולהכלילם בהסכם העבודה.

האם ניתן לקזז חוב של עובד ללא הסכמתו? 2016 | 02 | 03

בית הדין האזורי לעבודה קבע כי כדי שתקום למעסיק הזכות לקזז חוב של עובד, נדרש ליידע אותו מראש בנסיבות החוב.


הוגדלה מכסת השעות הנוספות המותרות בבתי אירוח 2016 | 02 | 03

פורסם תיקון להיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות בבתי אוכל, בתי קפה ובתי מלון שמתיר העסקה של 4 שעות נוספות ליום (במקום שתיים בלבד).


פטור למכירת דירת מגורים משנת 2014 2016 | 01 | 27
צומצם מאוד הפטור למכירת דירות מגורים, מיום 1.1.2014. סעיפי הפטור העיקריים שנותרו הינם:  - פטור לדירה יחידה (שהוחזקה לפחות 18 חודש, ובכפוף לתקרה של כ- 4.5 מליון ש"ח.  ופטור לדירה שנתקבלה בירושה (כפוף לאותה תקרה).

נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי תינתן גם ב-2016 ו-2017 2016 | 01 | 27

סטודנטים שיסיימו את לימודיהם לתואר ראשון, שני וכן לימודי מקצוע, בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכוי על פי הכללים המפורטים במבזק זה.


תשלום המס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירה למגורים (בישראל) 2016 | 01 | 27

במסלול זה, על היחיד לשלם לפקיד-השומה את המס החל על ההכנסה מדמי השכירות תוך 30 ימים מתום שנת-המס כלומר לא יאוחר מיום 31.1.2016 וזאת בגין דמי השכירות מהשכרת דירת/דירות מגורים בישראל בשנת 2015, אלא אם שולמו בשנת-המס מקדמות על-חשבון המס.


מבחן השליטה והניהול - פס"ד שי צמרות2016 | 01 | 27
בפסק דין של בית המשפט המחוזי נדונה סוגיית השליטה והניהול בחברה זרה. סוגיה זו רלבנטית מאוד לאחזקות של ישראלים בחברות זרות המחזיקות נדל"ן בחו"ל.

עד סוף ינואר יש להגיש דוח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון 2016 | 01 | 20

החובה מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות-ערך בחודשים יולי-דצמבר 2015 ואשר הבנקים/ברוקרים, שבאמצעותם הם ביצעו את המכירות, לא ניכו מס במקור מאותם רווחים.


שכר דירה ללא מס2016 | 01 | 20
תקרת שכר הדירה למגורים הפטורה ממס עומדת בשנת 2016 על 5,030 ש"ח. המקבלים שכר דירה גבוה יותר, יכולים לבחור בין שלוש אופציות: פטור חלקי, מס קבוע בשיעור של 10% ללא ניכוי הוצאות או מסלול רגיל, כולל ניכוי הוצאות.

ניכוי מס במקור 2016 | 01 | 20

כל מי שמשלם בעד נכס/שירות הנכנס לאחת הקטגוריות המפורטות להלן במבזק זה, חייב לבדוק את חובתו לנכות מס במקור מהתשלום.


עדכון רטרואקטיבי משנת 2014 של תקרת עוסק פטור 2016 | 01 | 20
בשנת 2009 פורסם "חוק ההתייעלות הכלכלית" ובו עודכנה תקרת עוסק פטור לסכום של 100,000 ש"ח - החל מ- 1/1/2014. עוסקים אשר בעקבות העדכון הפכו לעוסק מורשה ושילמו מע"מ שלא לצורך - זכאים להחזר המע"מ ששולם, בתנאים המפורטים במבזק.

הופחת שיעור מס החברות2016 | 01 | 20

ביום 4 בינואר 2016 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשע"ו-2016 המפחית את שיעור מס החברות לשיעור של 25% (במקום 26.5% מקודם).


עדכון סכומים בביטוח לאומי2016 | 01 | 13

להלן במבזק זה סכומים מעודכנים של הכנסות מרביות, דמי אבטלה מרבים, שכר מינימום, קצבאות ומענקים שונים של המוסד לביטוח לאומי.


סכומים ושיעורים לפי חוק מס ערך מוסף מועדכנים לחודש ינואר 2016 (רשימה חלקית) 2016 | 01 | 13

להלן במבזק זה סכומים ושיעורים לפי חוק מס ערך מוסף מעודכנים ל- 1/2016, כולל תקרת עוסק פטור, חובה לדרוש חשבונית ועוד.


כללים חדשים מטיבים לחישוב דמי אבטלה 2016 | 01 | 13
המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות חדשות בקשר לקביעת דמי אבטלה לגבי שני נושאים:1.כאשר חל צמצום בעבודה במהלך ששת החודשים שלפני התאריך הקובע עקב טיפול בבן משפחה שחלה.2.מתי ניתן לכלול את חודש העבודה האחרון במניין ששת חודשים שלפיהם נקבעת ההכנסה הקובעת לחישוב דמי האבטלה.

החל מינואר 2016 בוטל הכדאיות של שכירים להפקיד עצמאית לקופת גמל 2016 | 01 | 06
עד 31/12/2015 - במידה והשכר המבוטח היה גבוה מ- 34,800 ש"ח לחודש לא ניתן היה לקבל ניכוי. החל מ- 1.1.16 הוקטנה התקרה, ומי שמשכורתו המבוטחת עולה על 21,750 ש"ח לחודש לא יכול לקבל הטבות מס בהפקדות עצמאיות לקופת גמל.

המוסד לבטוח לאומי שולח הודעות למעסיקים שעובדיהם לא תבעו תגמולי מילואים לגבי 2013 2016 | 01 | 06

מרבית המשרתים במילואים הינם שכירים, שאמורים לקבל את התגמול באמצעות מעסיקיהם, ויתכן כי הם אכן קיבלו את התגמול דרך המעסיק, אולם המעסיק לא תבע בעצמו את החזר התגמול ששולם לעובד.


פיטורים ללא נימוק סביר חייבו את המעביד לשלם פיצוי כבד לעובד 2016 | 01 | 06

בית הדין קבע כי באיזון הנדרש בין זכויות המעסיק לנהל את עסקו לבין זכויותיו של העובד להשתכר ולעבוד בכבוד, בית הדין בודק האם המעסיק הפעיל את זכות הניהול שלו בתום לב.


שכר המינימום בענף הבנייה יעלה ויגיע ל-5,600 שקל 2015 | 12 | 30

ההסכם הענפי החדש לענף התשתיות, צמ"ה והעבודות הציבוריות נכנס לתוקף, והוא כולל בין היתר, עלייה משמעותית בשכר המינימום של העובדים בענף בשלוש פעימות.


מקבץ מבזקים למעסיקי עובדים 2015 | 12 | 30

מקבץ מבזקים למעסיקי עובדים לגבי הודעה על הריון, זמן הנסיעה לעבודה והעסקת חיילים.


האם יש לשלם מע"מ על מכירת בית ששימש גם כצימר 2015 | 12 | 30

בית המשפט קבע כי העוסק אינו נחשב לעוסק בנדל"ן, למרות ריבוי הנכסים בבעלותו, שכן, אופי החזקתם הינו למטרת השקעה ולא רווח. כן קבע בית המשפט כי במועד הרכישה של הבית היה על העוסק להוציא חשבונית עצמית ולשלם מע"מ על סכום הרכישה מבלי שיוכל לקזזו.


תאונת מס - פסק דין בעניין שמשון2015 | 12 | 30

ביום 16.12.12 מכר שמעון את דירתו שבחולון תוך ניצול הפטור ממס שבח. ביום 29.10.13 מכר את דירתו שברעננה תוך שהוא מבקש לקבל פטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) לחוק. בית המשפט קבע כי ניתן לראות במכירת הדירה הראשונה כמכירה בפטור ממס שבח רק כאשר דירת המגורים השנייה היא דירת מגורים מזכה שנמכרה בתקופה שמיום 1.1.11 ועד 31.12.12. 


ביטוח לאומי יחדל לדרוש ממעסיקים החזר כספי בגין 12 ימי פגיעה ראשונים של העובד 2015 | 12 | 30

בית הדין קבע כי בנסיבות שכאלה, אין זה מן הראוי שהמל"ל, אשר בחר להכיר בתביעת העובד תקופה ארוכה לאחר הגשת התביעה, ידרוש החזר ממעסיק שדאג שעובדו לא יגיע לפת לחם בתקופת פגיעתו ושילם לו במועד בגין תקופת הזכאות הראשונה. 


טיפים לסוף שנת המס - תשלומים שיש להקדים עד 31/12/15 (עסקים המדווחים על פי שיטת המזומנים)2015 | 12 | 23

עסקים המדווחים בשיטת המזומן חייבים להקדים ולשלם בפועל את כל חשבונות הספקים וגם את הנטו של משכורות חודש דצמבר וזאת עד 31/12/15, כדי שיוכרו כהוצאה עוד השנה.


טיפים לסוף שנת המס - תשלום משכורת לבעלי שליטה כדאי גם כשהחברה מפסידה2015 | 12 | 23

כדאי לדווח על משכורות לבעלי שליטה גם בחברה הנמצאת בהפסדים וזאת עד לניצול מדרגות המס הנמוכות (וניצול הניכויים והזיכויים) של בעלי השליטה, שכן הזיכויים והניכויים אינם עוברים משנה לשנה.


טיפים לסוף שנת המס - היערכות לדרישת הצהרת הון2015 | 12 | 23

בתחילת שנה חדשה, נוהגת רשות המיסים לדרוש מנישומים להגיש הצהרת הון לסוף השנה, כדי לבדוק את סבירות הדוחות שהוגשו על פי הגידול בהון מהצהרת הון קודמת ועד היום.


מקבץ עצות לקראת סוף שנת המס - חשוב לקרוא! 2015 | 12 | 23
מקבץ עצות לקראת סוף שנת המס בנושאים הבאים: קיזוז הפסדים מניירות ערך, פעילות כחברה או כעצמאי, ניכוי הוצאות לנישומים העובדים מביתם, הפקדה לקופת גמל או לקרן פנסיה. 

חוק ההסדרים 2015 ו- 2016 2015 | 12 | 23

 ביום 30.11.2015 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו - 2015. להלן במבזק זה פירוט עיקרי החוק הנוגעים למיסים.

 


טיפים לסוף שנה - גם שכירים יכולים לנצל את הטבות המס 2015 | 12 | 19

שכירים, שחלק משכרם הכולל אינו מבוטח יכולים להפקיד לקופת גמל לקצבה (קרן פנסיה) 16% מהשכר הלא מבוטח עד לתקרה של 104,400 ש"ח, ובתנאי שהכנסתם המבוטחת אינה עולה על 417,600 ש"ח.


טיפים לסוף שנה - הפקדה להשלמת חוסר במרכיב הפיצויים מוכרת גם לבעלי שליטה 2015 | 12 | 19

תשלומים מיוחדים שעושה מעביד לכיסוי חוסר שנוצר בקופת הגמל או בפוליסה למרכיב הפיצויים, יותרו לניכוי מהכנסתו עד שליש מהגרעון בצבירה או 20% מסכום הצבירה, לפי הגבוה מבין השניים.


טיפים לסוף שנת המס - קבלת הכנסות משכר דירה 2015 | 12 | 19

מי שהכנסתו מדמי שכירות למגורים עולה על הסכום הפטור 5,070 ש"ח לחודש, יכול לדחות חלק מהתקבולים לשנה הבאה, כדי לא לעבור את הסכום הפטור (ככל שדבר זה אפשרי).


קיזוז הפסדים בין בני זוג בחישוב נפרד 2015 | 12 | 19

בית המשפט קבע לאחרונה כי עפ"י סעיף 28 לפקודה, הפסד של יחיד ניתן לקזז כנגד הכנסתו החייבת ולא כנגד הכנסת האחר, גם אם האחר הוא בן הזוג.


ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2015 2015 | 12 | 19

בסיום שנת המס 2015, יש לערוך ספירת המלאי שברשותכם (לרבות מלאי שלכם הנמצא אצל אחרים), וכן יש לבצע ספירת הקופה ליום 31 בדצמבר 2015 ("יום המאזן").


טיפים לסוף שנה - "חוק האנג'לים" - הזדמנות אחרונה להשקעה מוכרת כהוצאה 2015 | 12 | 16
החוק מאפשר לקבל ניכוי הוצאה בגין ביצוע "השקעה מזכה" ב"חברת מטרה", וזאת - כבר בשנת ההשקעה. אפשרות זו קיימת גם לבעלי השליטה היזמים. מומלץ להקדים את ההשקעה בחברה מטרה-לפני 31/12/15.

טיפים לסוף שנה - הפקדה לקרן השתלמות 2015 | 12 | 16
לעצמאים ובעלי שליטה כדאי לבצע הפקדה לקרן השתלמות, שתשלים את ההפקדה השנתית לסך 18,410 ש"ח, היות וזהו חיסכון הנותן הטבת מס מיידית השנה וניתן למשיכה בתוך תקופה קצרה יחסית (שלוש עד שש שנים) בפטור מלא ממס.

טיפים לסוף שנת המס - הפקדות סוציאליות של חברה עבור בעלי השליטה 2015 | 12 | 16

הפרשה לפיצויים - 8.33% מהשכר אך לא יותר מ- 12,340 ש"ח בחודש. לקצבה (פנסיה) - 7.5% מהשכר עד שכר של 37,040 ש"ח לחודש, כולל הפרשה לרכישת ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור של עד 3.5% מהשכר.


טיפים לסוף שנת המס - הגדלת מקדמות ביטוח לאומי ותשלומן לפני סוף שנת המס 2015 | 12 | 16
אם ההכנסה הצפויה השנה גבוהה מההכנסה שממנה חושבו המקדמות לביטוח לאומי, מומלץ לבצע הגדלה לפני תום שנת המס, כדי לקבל את הטבות המס עוד בשנה זו. הגדלת המקדמות חשובה גם למקרה של פגיעה בעבודה

הקטנת שיעור המס על מכירת קרקע קיימת לגביה תוכנית המתירה בנייה למגורים של 8 דירות לפחות הקלה לתקופה מיום 1.1.2016 ועד ליום 31.12.20182015 | 12 | 02

בחוק ההסדרים נקבעה, בין היתר, הוראת שעה הקובעת כי יחידים שימכרו בין 1/1/16 ל - 31/12/18  קרקע שקיימת לגביה תוכנית המתירה בנייה למגורים של 8 דירות לפחות, יתחייבו במס של 25% במקום מס שולי, בגין החלק המיוחס לתקופה שעד ליום התחילה - בכפוף לתנאים שבהוראה.


האם כדאי לרשום רכישת דירה על שם הילדים 2015 | 12 | 02

בפסק הדין נדון מקרה שבו אב מימן רכישת דירות עבור ילדיו, כאשר הם עצמם לא היו מעורבים במהלך הרכישה. נפסק שהרכישה מהווה בעצם שתי עסקאות נפרדות - רכישה על ידי האב ומכירה לילדים.


נוהל גילוי מרצון הוארך 2015 | 09 | 09
ביום 6/9/2015, הודיעה רשות המיסים על הארכת נוהל גילוי מרצון וזאת לאור הצלחת הנוהל שפורסם לפני שנה. הגילוי מרצון מאפשר לנישומים לחשוף מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל שלא דווחו עד כה, ולקבל חסינות מפני העמדה לדין פלילי.

יש לערוך שימוע לפני פיטורין גם לעובד שעבד זמן קצר 2015 | 12 | 02

בפסק הדין נקבע כי גם לגבי עובד שעבד זמן קצר, נדרש תום לב בהחלטה לפטרו, תום לב כזה ניתן להוכיח רק אם בוצע לו שימוע לפני ההחלטה לפטר אותו.


תלוש השכר יכול לשמש תחליף לפנקס חופשה 2015 | 12 | 02

הצגת תלוש שכר שבו יש פירוט של מאזן ימי החופשה מהווה ראשית ראיה בכתב להוכחת יתרת ימי החופשה המגיעים לעובד. העובדה שלא הוצג פנקס חופשה אין בה כדי לפסול את הרישום בתלוש השכר.


חברה משפחתית - היתרונות והחסרונות 2015 | 11 | 28
חברה יכולה לבקש להיות - לצרכי מס - חברה משפחתית, וזאת תוך שלושה חודשים מיום התאגדותה. חברה המבקשת לחדול מלהיות חברה משפחתית חייבת להודיע על כך עד 30 לנובמבר 2015.

רשות המיסים מודיעה על ארכה להגשת בקשות למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) 2015 | 11 | 28

מנהל רשות המיסים הודיע על מתן ארכה להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה עבור שנת המס 2014 וזאת ליום 25.12.15. רשות המיסים מפרסמת באתר יישום לבדיקת זכאות, באמצעותו ניתן לבדוק את הזכאות לקבלת מענק.


פירוק מרצון של חברות לא פעילות לפני תום שנת המס 2015 2015 | 11 | 28

אי-תשלום האגרה השנתית לרשם החברות עשוי להביא לביצוע הליכי גבייה מכוח פקודת המיסים. כאשר מדובר בחברות שהפסיקו או שלא החלו לפעול, תקנות החברות מקנות, בתנאים מסוימים, פטור מתשלום אגרות (גם רטרואקטיבית!).


מה זאת קבוצת רכישה 2015 | 11 | 28

"קבוצת רכישה" - קבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת זכות במקרקעין ולבנייה על הקרקע של נכס שהוא אחד המפורטים להלן, באמצעות גורם מארגן, ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויבים למסגרת חוזית.


קביעת "תושבותה" של חברה יעשה על פי מקום הניהול 2015 | 11 | 28

לשאלת מיקום "השליטה והניהול" יש משמעות קריטית לגבי חברות זרות, אשר יש להם בעלים שהינם תושבי ישראל. רק אם אותן חברות יצליחו להוכיח שיש למנהליהן בחו"ל עצמאות וסמכות בניהול ענייני  החברה הזרה, הן לא יחויבו במס בישראל על הרווחים שהפיקו מפעילותן בחו"ל.


הפקדות מוכרות לצרכי מס בקופת גמל לקצבה (פנסיה) ובקרן השתלמות 2015 | 11 | 18
ההפקדה הממכסמת את הטבות המס הינה 16% מההכנסה המזכה ברוטו לקרן פנסיה (כולל למרכיבי הריסק) ועוד 7% מההכנסה ברוטו לקרן השתלמות.

פורסם תזכיר חוק לחילופי מידע בקשר לחשבונות בנק בישראל ובחו"ל 2015 | 11 | 18

לאור הכוונה לחוקק את החוק האמור לעיל עד 31/12/15, אנו מציעים "להקדים תרופה למכה" ולהגיש בקשה לגילוי מרצון, אשר ניתן להגישה באמצעות משרדנו  גם באופן אנונימי, ולהגיע להסדר בקשר לחבות המס שתחול, אם בכלל.


זכויות העובד בחילופי מעבידים 2015 | 11 | 18

כאשר המעביד מתחלף אך העובדים נשארו לעבוד באותו מקום, עומדות למעסיק החדש חובות מהותיים שהוא לוקח על עצמו - לפי החוק, כלפי עובדי המעביד הקודם. להלן במבזק עיקרי החובות.


המוסד לביטוח לאומי חוייב להחזיר דמי ביטוח לאומי לאישה ל-11 שנים רטרואקטיבית, היות שלא הוכרה כעובדת 2015 | 11 | 18

מאחר ובמקרה הנדון אין מדובר בהעסקה פיקטיבית, אלא בעזרה משפחתית, המשקפת עבודה בהיקף כלשהו, אין מדובר בכוונת מרמה ולכן אין היגיון להתנות את החזר דמי הביטוח בבקשת שומות מס הכנסה מתוקנות.


גם רשות המסים האמריקאית מפעילה נוהל גילוי מרצון המיועד לאזרחים אמריקאים המתגוררים מחוץ לארה"ב 2015 | 11 | 11

ביולי 2014 נחתם בין ממשלת ישראל וארה"ב הסכם העוסק בהגברת האכיפה של חוקי המס החלים על אזרחים אמריקאים ובעלי זיקה לארה"ב הגרים בישראל. היתרונות בכניסה לתכנית הגילוי מרצון כוללים הימנעות מקנסות  ומניעת הסיכון הפלילי.


הפרשה לפנסיה - עד שכר מכסימלי 2015 | 11 | 11
בצו ההרחבה הכללי לפנסיה, חובת ההפרשה היא "על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק... הנמוך מבין השניים." (השכר הממוצע כיום - 9,475 ש"ח). בצווי הרחבה אחרים אין הגבלה כזו.

שימוש פרטי בטלפון נייד בזמן העבודה - מבזק מנהלים2015 | 11 | 11
בית הדין לעבודה קבע כי המעסיק רשאי לאסור על עובדיו להשתמש בטלפון הנייד - לשיחות פרטיות / משלוח מסרונים - במהלך שעות העבודה (למעט בזמן ההפסקה). יש להודיע על כך לעובדים בכתב.

הפירמה הורוביץ,אושרת,מג'ר,אפלקר,לוגסי -רואי חשבון דורגה על ידי BDI במקום ה-17 בדרוג משרדי רואי חשבון המובילים בישראל 2015 | 10 | 31
בחוברת שפירסמה לאחרונה חברת הדרוג BDI, דורגה הפירמה שלנו במקום ה-17 בדרוג ארצי של משרדי רואי חשבון המובילים בישראל. בדרוג משרדי רואי חשבון לפי שירותים נלווים הדרוג שלנו הוא 15. 

האם שינה במקום העבודה נחשבת לעבודה 2015 | 11 | 07

בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה נפסק כי שהותן של העובדות במעון בשעות בהן הן הורשו לישון, לא היתה מהות העבודה, אלא נלוותה לה - ולכן העובדות אינן זכאיות לתשלום עבור שעות אלה.


אין חובה לשלם לעובד שויתר על עבודה בתקופת ההודעה המוקדמת - תשלומים סוציאלים 2015 | 11 | 07

הפיצוי אינו שכר, ולכן אין חובה לשלם תנאים סוציאליים (הפרשה לפנסיה, צבירת חופשה, דמי הבראה) שהיו משולמים אם העובד היה עובד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת.


תשלום "מס יציאה" עקב עזיבת הארץ - פס"ד 2015 | 10 | 31

פסק הדין עוסק בסוגית התושבות ומועד ניתוקה, וגם בהוראות סעיף 100א לפקודה, הקובע חבות במס על כל רווחי ההון שנצברו לגבי כל נכסיו של הנישום המבקש לנתק את תושבותו הישראלית לצרכי מס, למרות שהנכסים כלל לא נמכרו.


בית המשפט מבטל את טענת השיהוי של הבטוח הלאומי 2015 | 10 | 31

ביהמ"ש בחן מהו היום שבו נוצרה עילת התביעה וקבע שעילת התביעה כוללת את העובדות הנדרשות למבוטחת כדי להראות ולהוכיח שהיא זכאית להפרשים בדמי הלידה, למרות שחלפו מעל 12 חודש בין הלידה ובין התביעה להפרשי דמי לידה.


הבהרות לגבי צבירת ימי חופשה של העובדים 2015 | 10 | 31

בפסק דין נקבע כי ניתן לצבור ימי חופשה רק עבור 3 השנים האחרונות והשנה השוטפת. לגבי פדיון חופשה, הזכות לתשלום מתגבשת עם הפיטורים וככל שהתביעה הוגשה תוך 3 שנים ממועד הפסקת יחסי עובד-מעביד - היא לא התיישנה.


בוטל ההיטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות 2015 | 10 | 31
שר האוצר ושר החקלאות הודיעו על ביטול ההיטל המוטל על מעסיקי עובדים זרים בחקלאות החל מיום 1/1/2016. כמו כן, הוחלט על הגדלת הניכויים שיותרו למעסיקי עובדים זרים ל-530 ש"ח (לעומת 230 ש"ח כיום).

לא כדאי לבקש פטור לגבי היוון קצבה קטנה אשר תשלול היוון לגבי קצבה גבוהה - מקופה אחרת 2015 | 10 | 21

נישום שהגיע לגיל פרישה יכול לבצע היוון לגבי קצבה אחת בלבד. לכן, טוב יעשה הנישום אם לא יבקש פטור לגבי קצבה נמוכה מאחת הקופות ויבחר לבצע את היוון הקצבה לגבי סכום גדול יותר של קצבה מקופה אחרת.


תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים - הקלת מס 2015 | 10 | 21

בתיקון שתחולתו מיום 1 בינואר 2014 נקבע כי במידה והדירה שנתקבלה בירושה (או חלקה) נמכרה לקרוב, ששילם למוכר תמורה כספית שאיננה מתוך נכסי העיזבון, זכאי המוכר לחישוב מס מוטב על פי סעיף 48 א (ב2).


מכירת דירות מגורים נקבעה כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי החייבת במס - פס"ד2015 | 10 | 21

ביהמ"ש קובע, לאחר בדיקת מאפייני העסקאות, כי מכירת שתי דירות ע"י קרובות משפחתו של הקבלן הבונה, מהוות עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, החייבת במס מלא. 


מי שמכר דירה שנרכשה לפני 1993 צפוי להחזר מס 2015 | 10 | 21
בתיקון לחוק מיסוי מקרקעין בוטל רטרואקטיבית מיום 1.1.14, המס האינפלציוני על מכירת דירת מגורים מזכה, שזכאית למס מוטב. עד היום, חויבו מוכרי דירות שרכשו את הדירה לפני 1993 במס בשיעור של 10% גם על החלק האינפלציוני החייב. 

רישום של ניצול ימי מחלה 2015 | 10 | 21

אצל עובד חודשי, כל ימי ההיעדרות עקב ימי מחלה נרשמים כניצול ימי מחלה, כולל יום המחלה הראשון  וימי המחלה השני והשלישי (עבורם מגיע לעובד תשלום חלקי), וגם כולל שישי ושבת, אם המחלה נמשכת בימים אלה.


דחיית היוון קצבה משנת 2015 לשנת 2016 בשל הגדלת הפטור על הקצבה משיעור 43.5% ל- 49%2015 | 10 | 14

מי שנמצא סמוך לגיל הפרישה ולפרישה בפועל וטרם החל לקבל קצבה, יכול לדחות מעט את מועד קבלת הקצבה עד לתחילת 2016 ואז יוכל לקבל פטור לפי שיעור של 49% במקום 43.5%.


כדאי להפקיד בקופת גמל לקצבה בשל הקלות המס, ובשל הפטור במשיכת קצבה 2015 | 10 | 14

הפטור על קצבה מזכה הוא אחד ממקלטי המס הבודדים שעדין נותרו וחבל להחמיץ הפקדה לקופה לקצבה, מה גם שההפקדות בקופה לקצבה מזכות בהקלות מס.


איך לקבל תמיכה או מענק שלא יתחייב במע"מ - תכנון מס2015 | 10 | 14

אם בהסכם בין נותן המענק ומקבלו יוחלט כי חלק מהמענק יוחזר, או שיוסכם כי מדובר על מעין השקעה במיזם של מקבל המענק, יתכן שסעיף 12 לחוק מע"מ לא יחול, והסכום לא יתחייב במס ערך מוסף.


שעת הנקה2015 | 10 | 14

לפי חוק עבודת נשים, יולדת העובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר מהעבודה בתשלום במשך שעה אחת ליום, במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה.


הפסקת אוכל אינה נחשבת חלק משעות העבודה - פס"ד2015 | 10 | 14

בית הדין האזורי לעבודה קבע כי על הפסקה של 40 דקות - בה הוכח שהעובדים אכלו ארוחה - אין חובת תשלום שכר. הפסקות קצרות של 10 דקות הן חלק מזמן העבודה הרגיל ויש לשלם בעדן שכר.


הורדת שיעור מע"מ ל- 17% החל מ- 1.10.20152015 | 10 | 07
להלן במבזק זה, הנחיות כלליות לשינוי בחיוב במע"מ - על פי הסוגים השונים של העסקאות: מכר טובין, עסקאות מקרקעין ועבודות בניה, השכרת נכסים, מתן שירות ועוד.


 


כדאי לכלול בהסכם העבודה סעיף המאפשר למעביד למשוך את כספי הפיצויים במקרה שהעובד התפטר2015 | 10 | 07

כדי שהמעביד יהיה זכאי להחזר כספי הפיצויים שבקופה שלגביהם אינו חל סעיף 14, עליו להראות הסכם מפורש שב ו נאמר שכספי הפיצויים אשר הפריש המעביד ניתנים להחזרה.


תשלומי איזון עקב שינויים ברכוש משותף – פטורים ממס2015 | 10 | 07
כאשר בעלי דירות בבנין משותף רוצים להרחיב את דירתם על חשבון הרכוש המשותף בבנין, עולה הצורך שמבצע ההרחבה ירכוש משאר הדיירים את חלקם ברכוש המשותף. רכישת זכויות זו הינה אירוע מס לעניין מס שבח ומס רכישה.

ניתן לאכוף חוב עד 75,000 ש"ח ישירות בהוצאה לפועל2015 | 10 | 07

החל מיום 15.10.15 יכנס תיקון 46 לחוק ההוצאה לפועל, לפיו מוגדל סכום התביעה  אשר ניתן לבקש לבצעה ללא צורך בפתיחת תיק בבית המשפט, מסך של 50,000 ש"ח לסך 75,000 ש"ח.


המועד להגשת בקשת מענק עבודה ל- 2014 הוארך עד 25/12/20152015 | 10 | 07

עובדים שבשנת 2014 מלאו להם 23 והיה להם ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו 19, או עובדים שמלאו להם 55 והכנסתם החודשית הממוצעת גבוהה מ- 2,060 ש"ח ונמוכה מ- 6,750 ש"ח בחודש, רשאים להגיש בקשה לקבלת מענק עבודה עד לתאריך 25.12.2015.


תכנון מס לאור ירידת שעור המע"מ ל- 17% מ- 1/10/152015 | 09 | 23
בעסקת קומבינציה, מועד אירוע המס לצורך מע"מ הוא יום העליה של הקבלן על הקרקע. לכן, קבלנים שעומדים לעלות על הקרקע בקרוב, טוב יעשו אם ימתינו ויעלו על הקרקע רק לאחר 1/10/15.

הקטנת שעור המע"מ החל מ- 1.10.152015 | 09 | 23
פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף  המקטין את  שיעור המע"מ המוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין מ-18% ל-17% בתוקף מיום 1.10.2015. בשלב זה, מס השכר ומס הרווח נותרו בשיעורם הנוכחי.

מחזיקים בחברה פרטית בלתי פעילה? שקלו פירוק מרצון לפני תום שנת המס 20152015 | 09 | 23
פירוק מרצון של חברות לא פעילות עשוי להיות בעל מספר יתרונות: חיסכון בתשלום אגרות שנתיות לרשם החברות, אפשרות לקיזוז הפסד הון  כנגד הכנסות בשוק ההון ומחוץ לשוק ההון, לרבות כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד בְּשל ניירות-ערך.

מי צריך לשלם מע"מ על קבלת מענקים ותמיכות בחקלאות2015 | 09 | 23
חוק מע"מ קובע באופן עקרוני כי כל תמיכה שמקבל עוסק מתחייבת בתשלום מע"מ עסקאות. למרות זאת, קיימות מספר תמיכות בחקלאות הפטורות מתשלומי מע"מ כגון: תמיכה מכוח החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות ועוד..

חשוב מאוד לבדוק מהי ההגדרה של "אובדן כושר עבודה" בפוליסה שלך2015 | 09 | 23

קיימים 3 סוגי פוליסות לכיסוי מקרה של אובדן כושר עבודה המובדלות בהגדרת מקרה אובדן הכושר ואי היכולת לעבוד. חשוב מאוד לוודא שאובדן כושר עבודה מוגדר בפוליסה ככזה שבעקבותיו לא יכול המבוטח לעסוק בעיסוק האחרון  בו עסק לפני קרות  האירוע.


חישוב הוותק לפיצויים ליולדת המתפטרת מעבודתה2015 | 09 | 16
בתקופת חופשת הלידה, בה זכאית העובדת לדמי לידה מבטוח לאומי  (בד"כ 14 שבועות), זכאית העובדת להפרשות מלאות לקופת הפנסיה שלה, וכמובן שהתקופה נחשבת לצורך חישוב הוותק לפיצויים.

המעסיק אינו חייב לשלם עבור העדרות העובד 2015 | 09 | 16

תאונת דרכים המוכרת כתאונת עבודה, מכוסה ע"י המוסד לביטוח לאומי (פרט ל 12 ימי ההיעדרות הראשונים). תאונת דרכים שאינה מוכרת כתאונת עבודה מכוסה ע"י חברת הביטוח שביטחה את הרכב והמעסיק אינו משלם  לעובד - גם לא  דמי מחלה.


רכיב שכר שלא נכלל בחישוב הפיצויים2015 | 09 | 16
כששוקלים העלאת שכר לעובד יש להביא בחשבון את השפעת ההעלאה על חוב הפיצויים לעובד כאשר יסיים לעבוד, וזאת לגבי תקופות עבודה בהן לא היה העובד בהסדר לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין.

לחץ נפשי בעבודה שגרם לאוטם שריר הלב – הוכר כתאונת עבודה2015 | 09 | 16
אוטם שריר הלב עשוי להיות מוכר כאירוע של פגיעה בעבודה, אם ניתן להוכיח במידה סבירה שבעבודה קרה אירוע חריג, שגרם ללחץ נפשי, ויש קשר נסיבתי בין האירוע החריג לאוטם שריר הלב שאירע בעקבותיו.

האם ניתן לפטר עובד בדוא"ל 2015 | 09 | 09

החוק דורש כי ההודעה על פיטורין תהיה בכתב. הודעת פיטורין בדוא"ל - הינה אכן בכתב וקל להוכיח כי אכן נשלחה. כדאי לשלוח את ההודעה הנ"ל עם בקשה לאישור קריאה, כדי לוודא שאכן נתקבלה.


היעדרות לצורך בדיקות בתקופת ההריון 2015 | 09 | 09

עובדת בהריון רשאית להעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ובדיקות שיגרתיות הקשורות בהריון.


פנסיה לסודנים ועובדים זרים 2015 | 09 | 09

ביה"ד ארצי קבע כי דין העובדים "הסודנים", ו"הפליטים המדיניים", הינו כדין עובדים זרים, כלומר: כל עוד הממשלה לא הסדירה לגביהם את עניין ההפרשה לפנסיה, יש לנהוג בהם כמו בישראלי שהמעסיק לא הפריש עבורו לפנסיה ופיצויים.


עסקים "קטנים" ידווחו למע"מ פעם בחודשיים2015 | 09 | 09
בתיקון לחוק מע"מ נקבעה הקלה המאפשרת לעסקים שמחזור עסקאותיהם עד 1.5 מיליון ש"ח בשנה להגיש דוח למע"מ מדי חודשיים במקום בכל חודש.

רכבים חשמליים ייהנו מהטבה בזקיפת שווי רכב 2015 | 09 | 09

לפי התקנות, כלי רכב חשמליים ורכבי פלאג-אין יקבלו הפחתת שווי שימוש בגובה של 1,000 ₪ ואילו כלי רכב היברידיים מהפחתה בגובה של 500 ₪.


מתקרב המועד האחרון להגשת בקשות לגילוי מרצון במסלול האנונימי 2015 | 09 | 02

המועד האחרון להגשת בקשות במסלול האנונימי או במסלול המקוצר, שפורסמו בהוראת השעה האמור הינו 6/9/2015.


נותר חודש בלבד!! לגילוי מרצון האנונימי 2015 | 08 | 19
בספטמבר 2014 הודיעה רשות המיסים על פתיחת מסלול חדש המאפשר גילוי מרצון אנונימי להכנסות שלא דווחו עד היום לרשות המיסים, בתמורה לקבלת חסינות מהליך פלילי. המסלול האנונימי והמסלול המקוצר הונהגו בהוראת שעה לשנה אחת רק עד ליום 6/9/2015.

חגי תשרי - הזדמנות לחייב את העובדים לנצל ימי חופשה 2015 | 09 | 02

ימי חול המועד סוכות וערבי החג, הם הזדמנות לקיים את הוראת חוק חופשה שנתית ולהוציא את העובדים לחופשה.טיוטת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנים 2015-2016 - פרק מיסוי מקרקעין 2015 | 09 | 02

פורסמה טיוטה לתיקון חוק ההסדרים במשק המדינה לשנים 2015-2016 ובה נכללו שינויים בחוק מיסוי מקרקעין, שעיקרם במבזק המצורף.


ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת שר האוצר למתן פטור ממס על ייצור חשמל ביתי 2015 | 09 | 02

פטור ממס יינתן למשך 20 שנה על הכנסה ממכירת חשמל שהופק בייצור ביתי במתקן בהספק של עד 4 קילו ואט ושסכומה הכולל אינו עולה על 18,000 ש"ח בשנה. הפטור יינתן ליחידים אשר הפיקו הכנסה עד לתום שנת 2015.


חסכון עצום במס רכישה על ידי רכישת הדירה על שם הילד 2015 | 09 | 02
ההבדלים בסכום מס הרכישה בין רוכש שזוהי דירתו היחידה לבין רוכש שזוהי דירתו הנוספת, באים לידי ביטוי בסכומים גבוהים היכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים וגם מאות אלפים!

אין צורך לחיות בפחד מרשות המיסים הוראת שעה מאפשרת גילוי מרצון במתכונת אנונימית ונטרול החשיפה הפלילית2015 | 08 | 19

הוראת השעה נקבעה לתקופה מוגבלת של שנה המסתיימת ב- 6/9/15, והיא מאפשרת ל"הכשיר" מקורות הכנסה מחשבונות בנק שלא דווחו עדיין, לרבות כספים שנמצאים מחוץ לישראל, וזאת תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין פלילי.


בג"צ החליט לדחות את הוצאת היישובים שהוצאו מרשימת היישובים שתושביהם זכאים להטבות מס.2015 | 08 | 26
מועד כניסתה לתוקף של הצהרת הבטלות יוארך ליישובים הבאים: המועצה האזורית ערבה תיכונה, המועצה האזורית חבל איילות, המועצה המקומית חצור הגלילית, ערך ובית שאן. היישובים הללו ייוותרו ברשימת היישובים שתושביהם זכאים להטבות המס עד ליום 1.12.15.

מסלול מענקים לתעסוקה, מטעם משרד הכלכלה, המיועד לסיוע בקליטת עובדים נוספים בעסק, נפתח להגשה2015 | 08 | 26
לצורך ביצוע התכנית ולקבלת המענק נדרש המעסיק להכין בקשה מפורטת, בצירוף תכנית עסקית אודות פעילותו הכלכלית בשנים הבאות תוך פירוט העובדים שבכוונתו להעסיק.

שינויים בחוקי המס בקפריסין2015 | 08 | 26

ב 16.7.2015 אישר הפרלמנט בקפריסין מספר שינויי חקיקה. להלן תמצית התיקונים העיקריים שנכנסו לתוקף שיש להם השלכה על תושבי ישראל הפועלים באמצעות חברות קפריסאיות


רשות המיסים נוקטת בפעולות מיוחדות כדי לאתר בעלי הכנסות לא מדווחות2015 | 08 | 26
אנו חוזרים וממליצים לבעלי הכנסות ונכסים בארץ ובחו"ל, אשר לא דיווחו עליהם עדיין, להסדיר את העניין ולדווח תוך שימוש בהליך גילוי מרצון, כולל במסלול האנונימי, אשר תקף עד ליום 6.9.2015, ולקבל חסינות מתביעה פלילית.

חוק התוכנית הכלכלית - היבטי מס 2015 | 08 | 19

חוק התוכנית הכלכלית יכלול גם שינויים מהותיים מדיני המס שמחייבים התארגנות והיערכות מראש לאותם שינויים צפויים. להלן במבזק זה השינויים המהותיים המתוכננים.


שווי שימוש מופחת לרכבים היברידיים וחשמליים - מבזק מס2015 | 08 | 19

לפי התקנות המעודכנות שאושרו לאחרונה, כלי רכב חשמליים ורכבי פלאג-אין יקבלו הפחתה בשווי השימוש של 1,000 ש"ח לחודש וכלי רכב היברידיים יקבלו הפחתה של 500 ש"ח לחודש


דף מידע לנוער העובד (כולל בחופשת הקיץ) 2015 | 08 | 19

רשות המיסים פרסמה דף מידע על זכויות הנוער בעבודה, לרבות בתקופת חופשת הקיץ. להלן במבזק זה תמצית המידע שפורסם.


ביטוח אובדן כושר עבודה2015 | 08 | 19

כדאי לבדוק עם סוכן הביטוח מה גובה הכיסוי בפוליסה שלך למקרה כזה, ולדעת שחברת הביטוח לא תשלם יותר מ-75% מהכנסתך המוכחת לפני קרות האירוע שבגינו אבד כושר העבודה.


נותרו פחות מ- 4 חודשים למבצע הגילוי מרצון במסלול אנונימי2015 | 06 | 17
המסלול האנונימי והמסלול המקוצר הונהגו בהוראות שעה לשנה אחת רק עד ליום 6.9.2015. מאז פורסם  נוהל גילוי מרצון החדש, הוגשו  כבר מעל 1,500. הנוהל החדש, מתאים לכל מי שלא דיווח על הכנסות כלשהן לרשות המסים, ובכלל זה הכנסות משוק ההון.

הגנה לדירקטורים ובעלי שליטה הנוקטים בתכנוני מס2015 | 08 | 15

בכל מקרה של תכנון מס, שתמיד יש סיכוי שלא יהיה מקובל על רשויות המס, כדאי לקבל חוות דעת בכתב ממומחה לעניין, ובמקרים מיוחדים גם חוות דעת שנייה, שעשויה להגן על בעל העסק/מנהל החברה במקרה של אישום פלילי.


האם עובד שנעדר בתשעה באב מעבודתו, זכאי לשכר עבודה?2015 | 08 | 15

עבור עובד שאינו זכאי ליום בחירה עפ"י הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג במקום העבודה, תשעה באב הינו יום עבודה רגיל. יחד עם זאת, עובד רשאי לקחת יום חופשה בתשלום ביום הזה על חשבון החופשה השנתית שלו.


הארכת הוראת השעה הנוגעת לחובת הגשת דוחות למע"מ באופן מפורט ומקוון2015 | 08 | 15

ביום 7.6.2015 אושרה הארכת תוקף הוראת השעה, לפיה תמשך הגשת הדו"ח המפורט והמקוון למע"מ -  הכולל פירוט כל החשבוניות שיצאו ונתקבלו בידי עוסק, וזאת עד לתום שנת 2016.


האם ניתן להסב הכנסה מדמי שכירות2015 | 08 | 15

בית המשפט קבע כי כאשר המשכיר משאיר בידו את הכוח להחזיר לעצמו את השליטה בנכס ובהכנסה מהנכס. יש לראות בהכנסה כאילו היא שלו ולא של הבת או האחות למרות שהן קיבלו אותה בפועל.


הקלטה וצילום של שיחת שימוע2015 | 08 | 15

מותר, ואפילו רצוי, להקליט ו/או לצלם את שיחת השימוע שכידוע חובה לערוך לפני פיטורין. רצוי לבצע את ההקלטה בגלוי, אך גם הקלטה סמויה היא חוקית (כי המקליט הוא אחד המשתתפים בשיחה).


שעות נוספות גלובליות - פס"ד2015 | 08 | 15

ביה"ד האזורי בת"א פסק כי הסדר "שעות נוספות גלובליות" עדיין חוקי, גם לאחר "תיקון 24" לחוק הגנת השכר, אולם זאת בתנאי שיש רישום מדוייק של שעות העבודה, כולל השעות הנוספות.


באיזה תנאים ניתן למשוך כספים מקופת גמל2015 | 08 | 15

משיכה מקופת גמל "לא משלמת לקצבה" בידי עמית תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה, למעט משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים וכן במקרה שמתקיימים 3 תנאים, כמפורט במבזק.


אישור לפי סעיף 46 לפקודה המקנה הטבות מס לתורמים למוסד ציבורי2015 | 08 | 15

אישור מוסד מוכר המקנה לתורם זיכוי ממס אינו ניתן אוטומטית לכל מלכ"ר. יש לעבור תהליך ארוך של אישורים מרשות המסים ומוועדת הכנסת, ויש צורך לעמוד בקריטריונים רבים ובהנחיות לניהול עמותות של רשם העמותות


פחת 25% למתקן לייצור חשמל סולארי2015 | 08 | 01

לאחרונה, פורסמו תקנות המאריכות את תכולת התקנה הקובעת פחת בשיעור 25% למתקן לייצור חשמל מאנרגיית השמש, עד לתום שנת המס 2015.


חבות במס של ישראלים העובדים בחו"ל2015 | 08 | 01

ישראלים שמעתיקים את מקום מגוריהם לחול, חייבים לברר מהי תושבותם לצורכי מס, וזאת לאור שיטת המיסוי בישראל משנת 2003, לפיה כל הכנסה של תושב ישראל  שהופקה בכל העולם חייבת מס בישראל


הצעת חוק בעניין הטבות למשקיעים בחברות מו"פ2015 | 08 | 01

הצעת החוק, מנסה לתת וודאות גבוהה יותר למשקיעים באמצעות הוראות החלות בייחוד על החברה המושקעת. ההטבות יינתנו באמצעות מסלול חדש, למשקיעים בחברות מטרה ובחברות מתחילות.


הגדרת עובד זר לעניין חבות בהיטל עובדים זרים - פס"ד בעליון2015 | 08 | 01
ביהמ"ש העליון קבע כי  עובד זר המועסק בישראל מכוח חוק עובדים זרים ומקבל היתר לשהייה בישראל על פי חוק הכניסה לישראל - איננו תושב ישראל. אם  העובד טוען לתושבות ישראלית, טענתו צריכה להיות נתמכת בהוכחות ואסמכתאות.
 

מה עושים כשעובד מסרב לפתיחת חשבון על שמו בקרן פנסיה2015 | 07 | 22

לעיתים,לא נפתח חשבון לעובד בקרן פנסיה עקב מחדל של העובד, למשל אינו חותם על טופסי ההצטרפות, או אינו מוכן לשלם את חלקו בהפרשות לקופה כחוק. כדי להסיר ספק נדגיש שגם מקרה זה אינו פותר את המעביד מהחובה החוקית.


אין התיישנות לגמלאות ששולמו ביתר - פס"ד2015 | 07 | 22

ביה"ד האזורי לעבודה קבע כי חוב שהוא תוצאה של תשלום גמלת יתר אינו יכול להחשב כחוב שניתן להחיל עליו את הוראות חוק ההתיישנות, גם אם העילה לתשלומו קמה 7 שנים לפני שדרש המל"ל את ההחזר.


העלאת מס הרכישה מביא לניגוד אינטרסים בין מוכרי וקוני דירות 2015 | 07 | 22
למוכר הנכס קיימת כדאיות מבחינת מס השבח, לסווג את הנכס כדירה, שאז יהיה זכאי לפטור ממס, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק. לעומת זאת לרוכש הנכס, שהינו בעלים של דירה נוספת, יש אינטרס לסווג את הנכס דווקא שלא כדירת מגורים, כדי להתחייב במס רכישה מופחת.

תשלום דמי ביטוח לאומי בגין הטבות הניתנות לעובדת בתקופת חופשת לידה וכן לעובדים בחופשה ללא תשלום 2015 | 07 | 22

ביום 29/6/15 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר המבהיר את אופן הדיווח בעבור הטבות שכר, הניתנות לעובדים בזמן שהם שוהים בחופשה ללא תשלום ובזמן חופשת לידה. להלן במבזק עיקרי החוזר.


חובת דיווח על מכירת ניירות ערך נסחרים ותשלום מקדמה2015 | 07 | 14
סעיף 91 לפקודת מס הכנסה קובע חובת דיווח ותשלום מקדמה פעמיים בשנה בשל מכירת נייר ערך  סחיר במקרה בו לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון. הדיווח יתבצע עד ליום 31/7 ו- 31/1 של כל שנה וזאת ביחס למכירות שבוצעו בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

סכומים ושיעורים במע"מ2015 | 07 | 14
להלן במבזק זה סכומים ושיעורים במע"מ, מעודכנים לשנת המס 2015

חישוב מספר ימי החופשה המגיעים לעובד2015 | 07 | 14

מספר ימי החופשה השנתיים המגיעים לעובד נקבעים עפ"י מספר ימי העבודה בפועל בשנת והס וכן עפ"י מספר שנות הותק בעבודה. להלן במבזק אופן החישוב.


התחייבות לחזור מחופשת לידה2015 | 07 | 14
קיימת בחוק הוראה כי עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום  בעקבות הלידה ומבקשת לחזור לעבודה, חייבת להודיע על כך למעסיק לפחות ארבעה שבועות מראש. במקרה של קבלת מחליפה לעובדת זו, יש לציין בהודעה לעובדת, כי ההעסקה היא זמנית.

מה עושים עם עובד שלא מופיע לעבודה2015 | 07 | 08
יש עובדים שהפסיקו להגיע לעבודה, וטענו כעבור זמן רב כי פוטרו. יש לנסות ליצור קשר טלפוני עם העובד ובהיעדר הסבר להיעדרות, יש לשלוח לו מכתב רשום לכתובת האחרונה הידועה למעביד.

חסכון במס רכישה באמצעות רכישת הדירה על שם הילד2015 | 07 | 08
בעניין מס רכישה המחוקק לא מתער בבכך שניתן לרכוש דירה ע"ש הילדים, כך שניתן לשקול רכישת דירה על שם ילד בגיר שאין בבעלותו דירה. החלטה זו עשויה להשתלב היטב עם הרצון לעזור לבן חסר הדירהולהקטין משמעותית את המס.

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים2015 | 07 | 08
להלן במבזק, מספר נקודות זיכוי המגיעות  על פי מצב משפחתי. שווי כל נקודת זיכוי - 218 ₪ לחודש. נקודות הזיכוי מקטינות את סכום המס המחושב על ההכנסה.

טיוטת חוזר בעניין מיסוי נותני שירותי דת2015 | 07 | 08
רשות המיסים פרסמה טיוטה להערות של חוזר הדן במיסוי התקבולים השונים שמקבלים נותני שירותי דת. החוזר מבחין בין מקרה בו ניתנו שירותי הדת במסגרת פעילות של  "מוסד ציבורי" לבין שלא במסגרת כזאת. להלן במבזק זה עיקרי טיוטת החוזר.

הודעת רשות המיסים על ביטול "חשבוניות מס התחשבנות" שנגנבו 2015 | 07 | 01

רשות המיסים הודיעה כי לא תכיר בחשבוניות המס שנגנבו לצורך ניכוי מס תשומות ולא כהוצאה לצורכי מס הכנסה.


דמי הבראה2015 | 07 | 01
מחיר "יום הבראה" במגזר הפרטי נשאר ללא שינוי בסך 378 ש"ח ליום. שלא כמו לגבי פיצויי פיטורים, הזכות לדמי הבראה היא רק למי שסיים בפועל שנת עבודה מלאה.

חילופי מידע בין ישראל למדינות רבות 2015 | 07 | 01

לאחרונה פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, בה הוצע להוסיף סעיף שיעסוק בחילופי מידע לפי הסכם בין-לאומי לחילופי מידע, לפיו יתאפשר למנהל רשות המיסים להעביר מידע לרשות מס במדינה אחרת בהתאם להסכם בין-לאומי.


חקלאות - הכללת התוספות לפי צו ההרחבה - בשכר2015 | 07 | 01

צו ההרחבה בחקלאות מחייב את המעסיק לשלם לעובדיו תשלומים בנוסף לשכר עצמו, כגון תשלום בגין ותק ועוד, אותן ניתן לכלול בשכר הרגיל, בתנאי שהשכר גבוה מספיק כדי לכלול תוספות אלה בנוסף לשכר המינימום וכן בתנאי שההסדר נעשה בכתב.


השכרת דירת מגורים לעסק 2015 | 06 | 24

אחד התנאים לקבלת פטור ממס במכירת דירת מגורים או לחילופין, תוך ישום שיטת החישוב הליניארי המיוחד, הינו שמדובר ב"דירת מגורים מזכה" ובכלל זאת שהדירה שימשה בעיקרה למגורים ב- 80% מהתקופה שבשלה מחושב השבח.


האם יום גיבוש לעובדים הוא הוצאה מוכרת 2015 | 06 | 24

לפי פסק דין "דה נשון" שניתן בבית הדין האזורי לעבודה, יום הגיבוש צריך לעמוד ב - 8 תנאים כדי שעלותו תהווה הוצאה מוכרת. להלן במבזק התנאים.


הוראות פרשנות 4/15: אפשרות להגשת רשימון יצוא מרוכז 2015 | 06 | 24

ביום 20.4.2015 פורסמה הוראת פרשנות 4/15 אשר מסייעת לעוסקים המייצאים טובין מוחשיים בערכים נמוכים ובתדירות גבוהה, ונותנת אפשרות להגיש רשימון יצוא חודשי מרוכז הכולל את כל עסקאות הייצוא שבוצעו במהלך אותו חודש.


צו ההרחבה - עבודת קיץ בחקלאות2015 | 06 | 24

בהתאם לצו ההרחבה בענף החקלאות, עובדים קבועים (להבדיל מעובדים זמניים - עד שישה חודשי עבודה - ועובדים עונתיים), יעבדו בקיץ 40 שעות בשבוע במקום 43, בתשלום מלא.


ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה את המלצות הועדה לצמצום השימוש במזומן2015 | 06 | 17
ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי. היעד המרכזי של המהלך: מלחמה בהון השחור. להלן במבזק זב ההמלצות המרכזיות של הוועדה.

הנחיות לנישום המתבקש להגיע לחקירה ברשות המיסים2015 | 06 | 17

להלן במבזק זה רשימת הנחיות להתנהגות בעת קבלת הזמנה לחקירה ברשות המיסיםמס יסף על הכנסות פאסיביות 2015 | 06 | 17

עקב מס היסף החל מ- 2013, קיימת חשיבות לשאלה האם ניתן ליחס חלק מההכנסות לבן הזוג שאינו מגיע לחבות במס יסף. רשות המיסים תיקנה את טופס 1301 משנת 2014 ואילך, כך שנפתחה האפשרות לייחס הכנסות מדמי שכירות לבן הזוג הזכאי לה.


נותרו עוד 4 חודשים למבצע הגילוי מרצון במסלול האנונימי2015 | 05 | 27
נוהל הגילוי מרצון החדש, מתאים למי שיש הכנסות שלא דווחו, ובכלל זה הכנסות מחו"ל שטרם דווחו, הכנסה לא מדווחת מעסקים בישראל וכו'. המסלול האנונימי והמקוצר הונהגו בהוראות שעה לשנה אחת עד ליום 6.9.2015.

החלטת מיסוי – העברת מניות בין בני הזוג אגב גירושין2015 | 05 | 27
בהחלטת המיסוי בהסכם, נקבע כי העברת מניות חברת הבית מהחברה אשר בשליטתה של האשה לבן הזוג, לא תיחשב "מכירה", וזאת על פי סעיף 4א לחוק.

מי זכאי לקבל קצבת זקנה בעת שהותו בחו"ל2015 | 05 | 27
מי ששוהה במדינה שעימה ישראל חתומה על אמנה לביטחון סוציאלי שכוללת ענף זקנה, לא חייב לעמוד בתנאי התושבות. הקצבה תשולם לו בחו"ל בהתאם לכללים הקבועים בחוק ובאמנה.


האם יש אפשרות לכלול הטבות המגיעות לעובדים בשכר הרגיל2015 | 05 | 20

בפסיקה נקבע כי ניתן לכלול בתלוש השכר רכיב תשלום נפרד עבור שעות נוספות גלובליות, במסגרת המותר לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, בתנאי שההסדר אינו בגדר פיקציה. כמוכן ניתן לכלול בהסכמת העובד גם החזר הוצאות נסיעה ודמי הבראה ובתנאי שיופיע בתלוש השכר ברכיב נפרד.


נפתחה תוכנית למחקר פיתוח חקלאי מסחרי באמצעות המדען הראשי2015 | 05 | 20
המסלול מיועד לעסקים בתחומי החקלאות, מאפשר להם לעסוק במחקר ופיתוח ארוך טווח לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות, המקנים להם יתרון תחרותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, ומזכה בתמיכה כספית בשיעור של 20%-50%  מהתקציב המאושר.

סיוע לחברות מתחילות - עדכונים2015 | 05 | 19
במסגרת הסיוע יינתנו אישורים רב שנתיים לתכניות מחקר ופיתוח של חברות מתחילות וכן תינתן אפשרות לגייס את ההון העצמי הנדרש בתקופה של חצי שנה אחרי מתן המענק. שיעור המענק שינתן הינו 50% מהתקציב המאושר.

היערכות לחילופי מידע בין הבנקים בחו"ל לרשויות המס בישראל באמצעות הליך הגילוי מרצון2015 | 05 | 09
לאחרונה התברר שלמס הכנסה הגיעו רשימות של לקוחות ישראליים שניהלו חשבונות בנק HSBC ובבנק UBS בשוויץ. לנטרול הסיכון הפלילי שבחשיפה כזאת באמצעות  מהלך של גילוי מרצון - במסלול המזוהה או במסלול האנונימי.


מהו "מרכז חיים" לעניין קבלת הטבות לתושב ספר - פס"ד2015 | 05 | 16
לשם קביעת מקום מרכז חייו של נישום, יש להפעיל מבחן משולב הכולל שני מרכיבים. המבחן האובייקטיבי -  מהו המקום בו מצויות מירב הזיקות של הנישום, הסובייקטיבי - מהי כוונת הנישום והיכן הוא עצמו רואה את מרכז חייו. 

האם ניתן להחתים עובד על כתב ויתור על זכויות2015 | 05 | 16

בניגוד לויתור מראש על זכויות המוקנות לעובד מכוח חוקי מגן שאינו תקף, הרי שויתור בדיעבד, שנעשה במסגרת הסכם פשרה בין העובד והמעביד עם סיום יחסי העבודה – הוא בעל תוקף מחייב.


רישום כעצמאי במוסד לביטוח לאומי2015 | 05 | 16
בהתאם לסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, עובד עצמאי הוא מי שמתקיים בו לפחות אחד משלושת המבחנים הבאים: מבחן השעות, מבחן ההכנסה ומבחן משולב-שעות והכנסה  

עובדים לשעבר שהשמיצו את מעסיקיהם באינטרנט נתבעו ונקנסו - פס"ד2015 | 05 | 16
ביה"ד האזורי לעבודה קבע כי הדבר מהווה הוצאת לשון הרע, המזכה את המעסיקים בפיצוי ללא צורך להוכיח נזק. 

מתי זכאי עובד להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין – בגלל הרעה בתנאי העבודה2015 | 05 | 09
עובד שמתפטר ומבקש להוכיח את זכאותו לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, צריך לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:


שעון נוכחות בעבודה2015 | 05 | 09
עפ"י החוק, המעביד חייב לנהל כרטיס נוכחות. אי ניהול רישום שעות עבודה של עובד באופן מסודר, מעניק לעובד זכות לתבוע כמות גבוהה של שעות נוספות ללא צורך להוכיח בכלל שהוא עבד אותן!!

היערכות לחילופי מידע בין הבנקים בחו"ל לרשויות המס בישראל באמצעות הליך הגילוי מרצון2015 | 04 | 29
לאחרונה התברר שלמס הכנסה הגיעו רשימות של לקוחות ישראליים שניהלו חשבונות בבנק HSBC ובבנק UBS בשוויץ. קיימת כיום אפשרות לנטרול הסיכון הפלילי שבחשיפה כזאת באמצעות מהלך של גילוי מרצון.

הטבות מס למפעל המייצר אריזות למוצרי ייצוא של אחרים2015 | 04 | 29

בהחלטת מיסוי נקבע כי יראו במפעל לייצור אריזות בהתאם לבקשת הלקוח ודרישותו, מפעל תעשייתי    כמשמעותו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון וזאת לגבי ייצור אריזות למוצרים של לקוחות החברה המיועדים ליצוא.

 


אישור מחלה חייב לכלול את שם המחלה2015 | 04 | 29
התקנות לחוק דמי מחלה קובעות במפורש כי על תעודת המחלה לכלול  את "אבחון המחלה". לכן, אין חובה לקבל תעודה ללא ציון המחלה המדוייקת.

הוראת השעה המאפשרת משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל2015 | 04 | 29
לאור הבחירות לכנסת, מוארכת הוראת השעה המאפשרת משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל בשלושה חודשים עד ליום 30 ביוני 2015 והיא תפקע ביום 1 ביולי 2015.

הוראת שעה חדשה מאפשרת גילוי מרצון במתכונת אנונימית2015 | 04 | 20
מדוע לחיות בפחד מרשות המיסים, כשאפשר לנטרל חשיפה פלילית? הוראת שעה חדשה מאפשרת גילוי מרצון במתכונת אנונימית. רשות המיסים פרסמה הוראת שעה בעניין בקשות לגילוי מרצון של כספים והכנסות שטרם דווחו.

תעריפי שכר מינימום החל מ- 1 אפריל 2015 2015 | 04 | 20
בהסכם קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים, תוקן חוק שכר המינימום ונקבעה בו העלאה בשלוש פעימות. להלן בטבלא תעריפי שכר המינימום החדשים החל ממשכורת אפריל 2015.

מעמד בביטוח לאומי של בני זוג העובדים יחד בעסק משותף2015 | 04 | 20
בעקבות השינוי במס הכנסה בנושא חישוב מס נפרד/מאוחד בין בני זוג העובדים בעסק משותף שאינו חברה, החליט המוסד לבטוח לאומי על שינוי בעמדתו. להלן מוצגת בטבלא עמדת הבטוח הלאומי בסוגיה.

מתן זכות המלצה לקבלת מגרש בתוכנית הרחבה - מעמד ההמלצה לצורכי מס2015 | 04 | 20
החלופה השלישית להגדרת מכירה בחוק מיסוי מקרקעין הינה  “הענקתה של זכות להורות על הענקה…של זכות במקרקעין…”. להלן במבזק זה שלושה פסקי דין שונים בנושא

פורסם הליך גילו מרצון המאפשר קבלת חסינות פלילית2015 | 03 | 31

מומלץ לכל ישראלי המחזיק חשבון בנק בחו"ל,  לפנות בהליך של גילוי מרצון, המאפשר קבלת חסינות פלילית, באחד המסלולים שנקבעו - לרבות במסלול האנונימי, המאפשר חשיפת פרטים, רק לאחר שרשות המיסים קובעת את גובה המס.


הגשת דוח שנתי מקוצר בקשר להכנסות מחו"ל2015 | 04 | 14
בחוק נקבעה חובת דיווח שנתי מקוצר על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל (ובכלל זה  הכנסות פיננסיות). הדיווח המקוצר עשוי לפטוֹר מחובת הגשת דו"ח שנתי  למי שלא חייב בהגשת דוח שנתי רגיל.

משרת אמון2015 | 04 | 14
חוק שעות עבודה ומנוחה, הדן גם בחובת רישום שעות העבודה ותשלום עבור שעות נוספות, אינו חל על עובד בתפקידי הנהלה או בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי. הפסיקה הגבילה את התפקידים הכלולים בהגדרה זו רק לעובדים בכירים בודדים, הכפופים ישירות למנכ"ל.

התיישנות צבירת ימי חופשה שנתית2015 | 04 | 14

בית הדין הארצי קבע, כי החוק מאפשר לעובד לצבור חופשה עד שלוש שנים בלבד ולפיכך, זכאות עובד לפדיון חופשה תהא בגין שלוש שנות עבודתו האחרונות בלבד, המסתיימות ביום סיום יחסי עובד-מעביד.


צו הרחבה לפנסית חובה לעומת ביטוח מנהלים2015 | 03 | 31

על המעביד להחליט לגבי ביטוחי המנהלים אם הוא מקטין את ההפרשות לפיצויים   ל- 6% (הקטנה של 2.33%) כנדרש בצו ההרחבה, ומגדיל את ההפרשה לפנסיה ל 6% (הגדלה של 1%) כנדרש בצו, או שאינו מבצע כל שינוי.


אי אפשר לשלם לנהג משאית חלוקה שכר גלובלי2015 | 03 | 31
ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי נהג המחלק תוצרת למרכזים לוגיסטיים ברחבי הארץ, אינו נכלל במסגרת סעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, משום שניתן לפקח על שעות עבודתו.

בג"ץ נתן ארכה לשר האוצר בדבר תוקף ביטול נקודות הזיכוי לעובדים זרים2015 | 03 | 31

בית המשפט קבע, כי הכללים החדשים בהקשר לביטול נקודות זיכוי לעובדים זרים, יובאו לעיון מחדש על ידי שר האוצר הנכנס, אשר יודיע, לא יאוחר מיום ה- 30 ביוני 2015.


העלאת שכר המינימום מראשון לאפריל2015 | 03 | 21
החל מיום 1.4.2015 שכר המינימום במשק יעלה בשלוש פעימות כדלהלן במבזק המצורף.

סדרי העבודה בחג הפסח השנה2015 | 03 | 21
החג יחול השנה ביום שבת, 4/4/15, שביעי של פסח יהיה ביום ו', 10/4/15. להלן הנחיות לעניין החג לגבי עובד יומי / שעתי. העובד החודשי מקבל שכר חודשי מלא ונעדר ברשות בימי החג.

הסכומים המותרים לניכוי משכר עובדים זרים בשנת 20152015 | 03 | 21
מעביד רשאי לנכות משכר העובד הזר החזר הוצאות, שהוציא או שהתחייב בהן בפועל, בשל מגורים לעובד והוצאות - כמפורט בתקנות. להלן במבזק עדכון הסכומים לשנת 2015.

הוראת שעה חדשה המאפשרת גילוי מרצון על כספים בחול במתכונת אנונימית2015 | 03 | 11
הפרסום בא בעיתוי שבו מתהדק שיתוף הפעולה בין רשות המיסים בישראל לבין רשויות מס זרות בעניין גילוי הדדי של חשבונות ופיקדונות, וכן של לחץ מצד הבנקים בחול על בעלי הפיקדונות להגיש אישורי מס לגבי הכספים שבפיקדון.

דרוג המשרד2012 | 04 | 15

מקום ראשון בחיפה והצפון ומקום 13 בדרוג משרדי רו"ח המובילים בישראל לשנת 2012                                                       


עבודה ביום הבחירות2015 | 02 | 28
לפי פרשנות של משרד הכלכלה ולפי הנוהג, מי שאינו עובד ביום הבחירות - זכאי לשכר רגיל. מי שעבד בפועל ביום הבחירות, זכאי  לתשלום שעות העבודה בפועל, בתעריף רגיל, בנוסף לתשלום עבור יום השבתון (כלומר - 200%).

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל בפטור ממס - תזכורת2015 | 02 | 28
בשנת 2014 פורסמה הוראת שעה המאפשרת לחוסכים בקופות גמל למשוך  עד ליום 31/3/2015 ללא תשלום מס, את הכספים שנצברו בחשבונות קטנים ולא פעילים, עם יתרה צבורה הכוללת בקופה מסוימת של עד 7000 ₪.

עדכון בעניין ביטול נקודות הזיכוי לעובדים זרים בחקלאות2015 | 02 | 28

בשלב זה, מומלץ לא לכלול בתלושי השכר של העובדים הזרים  זיכוי בשווי נקודות הזיכוי שבוטלו, זאת לאור העובדה, שהתקנות שביטלו את נקודות הזיכוי הינן חד משמעיות


מענק מטעם המדען הראשי לחברות בבעלות (חלקית) של חרדים ובני מיעוטים2015 | 02 | 18
תוכנית חדשה שפרסם משרד הכלכלה בניהול המדען הראשי, מאפשרת לחברת הזנק (סטארט אפ), לקבל מענק משמעותי בסך של עד כ- 2.3 מליון ₪, ובהיקף תמיכה של 85% מהתוכנית המאושרת. 

דיווח עובדים על נוכחות בעבודה באמצעות הטלפון הנייד2015 | 02 | 18

כאשר מדובר בעובדים היוצאים מביתם ישירות לאתר העבודה (אצל הלקוח), וחוזרים מהעבודה הביתה, ניתן להיעזר במערכת  המאפשרת לעובד לדווח על התחלת וסיום העבודה באמצעות הטלפון הנייד שלו (או מטלפון קווי).


צבירת ימי חופשה2015 | 02 | 11
בשני פסקי דין בעניין נקבע כי נקבע כי העובד אינו רשאי לדחות את לקיחת החופשה ולצבור ימי חופשה רבים, אפילו בהסכמת המעביד, ואם צבר -הוא מפסיד את זכותו לחופשה שהיה עליו לקחת במועד הנכון.

חישוב המס לעובדים הנשלחים לעבודה בחו"ל2015 | 02 | 11
בפסק דין נוסף בעניין זה, שניתן ב 12.14, נקבע שוב  כי חישוב המס על הכנסת חוץ של תושב ישראל השוהה בחו"ל מעל ארבעה חודשים יבוצע לפי הכללים ולא על פי שיעור המס על פי פקודת מס הכנסה בשילוב עם תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), המאפשרות הכרה בהוצאות מסוימות בנסיעות לחו"ל.

מי זכאי להוציא חשבונית מס – על בסיס מזומן 2015 | 02 | 04
אם ברצונך לעבור להפקת חשבוניות מס על בסיס מזומן - על הכסף שהתקבל - יש לבדוק אתנו שאכן עסקך נכלל בקבוצת הזכאים לכך לפני החלת השינוי.


כדאי לבחון את בחירת מסלול הדיווח של הכנסות משכ"ד2015 | 02 | 04
משכירי דירות למגורים צריכים לבדוק באם כדאי להם לבחור דווקא במסלול המיסוי הרגיל ולא במסלול 10%. לפעמים, ניכוי ההוצאות  במסלול הרגיל, מותיר הכנסה חייבת נמוכה מאוד.

דיווח מפורט למע"מ בשנת 20152015 | 01 | 28
הדיווח המפורט (מקוון) למע"מ מחייב הגשת דווח ממוחשב הכולל את כל חשבונית הכנסה וכל חשבונית הוצאה - בנפרד והוא מאפשר למע"מ להצליב את המידע עם המידע המתקבל מ" הצד השני" לעסקה, וכך לאשר את נכונותה.

חובת ניכוי מס במקור משירותים או נכסים עקב החובה לנהל "כפולה"2015 | 01 | 28
ראשית יש לבדוק אם חלה חובת ניכוי במקור מכח תקנה ספציפית, ורק אם התשובה שלילית, יש לבדוק אם חלה חובה לנכות לפי התקנה בדבר ניכוי במקור משירותים או נכסים (מכל תשלום).

מעבר להנהלת חשבונות בשיטה החשבונאית הכפולה בשנת 20152015 | 01 | 28
להלן במבזק זה, מחזור שנתי של העסק בשנת 2014 המחייב מעבר להנהלת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה – בשנת 2015.

נוהל חדש לגילוי מרצון2015 | 01 | 24
במסגרת הנוהל  ניתן לחשוף מקורות הכנסה בארץ ובחול שלא דווחו, לרבות נכסים ו/או כספים שנמצאים מחוץ לישראל, וכל זאת בתמורה לקבלת חסינות מפני העמדה לדין פלילי.

קפריסין חתמה על הסכם שקיפות FATCA עם ארה"ב2015 | 01 | 21
ההסכם דומה להסכמים אחרים שנחתמו בין ארה"ב לבין מדינות נוספות (כולל ישראל) ומאלץ מוסדות פיננסים באותן מדינות  לדווח  לארה"ב על כספים של לקוחותיהם שהם בעלי אזרחות אמריקאית או זיקה לארה"ב.

תשלום מקדמה בשיעור של 10% עד ליום 30 בינואר 2015 על הכנסה משכ"ד למגורים2015 | 01 | 17

להזכירכם, כי יש לדווח ולשלם לרשויות המס מקדמה בשיעור של 10% על הכנסות מהשכרת דירה למגורים שהתקבלה בשנת 2014 וזאת עד ליום 30 בינואר 2015.


מחזורים המחייבים דיווח מקוון למע"מ בשנת 20152015 | 01 | 17

בעלי מחזור בשנת 2014 של מעל 2.5 מיליון ₪, כל מי שחייב בהנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות מס הכנסה וכן בעלי מחזור בשנת 2014 מעל 1.5 מיליון ₪ אם הם חייבים בהכנת מאזן ומינוי רו"ח מבקר, חייבים בדיווח מקוון למע"מ בשנת 2015. 

 

חובת דיווח ותשלום מקדמה ע"ח רווח הון ני"ע2015 | 01 | 17

רווחים שנוצרו ממכירת ני"ע סחירים, שהמס בגינם לא נוכה במלואו בעת המימוש, חייבים בדיווח מיוחד לפקיד השומה, לרבות תשלום המקדמה העולה ממנו עד ל 31/1/15.


הורחבה האפשרות לדווח למע"מ רק עם קבלת התמורה2014 | 12 | 24
מתאריך 1.1.15 הורחבה אוכלוסיית העוסקים שמועד חיובם במע"מ הנו מועד קבלת התמורה והיא תכלול גם עוסקים  שמבצעים עסקאות של מכר ומחזורם  עד 2,000,000 ש״ח וכן יצרנים שמחזורם עד 3,450,000 ש״ח ומעסיקים עד 17 עובדים.

טיפים לסוף שנת המס - משכורת לבעל שליטה2014 | 12 | 20
כדאי לדווח על משכורות לבעלי שליטה גם בחברה מפסידה כדי לנצל מדרגות המס נמוכות, ניכויים וזיכויים של בעלי השליטה, שכן הזיכויים והניכויים אינם עוברים משנה לשנה, מאידך, הוצאות המשכורת יגרמו להגדלת ההפסד, שיועבר לשנים הבאות.

טיפים לסוף שנת המס - ביטוח לאומי2014 | 12 | 20
אם ההכנסה הצפויה השנה גבוהה מההכנסה שממנה חושבו המקדמות, מומלץ לבצע הגדלה ולשלם ההפרשים לפני תום שנת המס, כדי לקבל את הטבות המס  עוד בשנה זו.

טיפים לסוף שנת המס - חסכון מס2014 | 12 | 20
החוק מעניק פטור ממס על הכנסות מריבית עד 13,400 ₪ לשנה לאדם שגילו מעל 66 – 16,560 ₪ לשני בני זוג. מדובר בהחזר מס של עד 4,140 ש"ח לזוג. כדי לקבל ההחזר יש לבצע "מכירה רעיונית" של הפיקדון / החיסכון לפני סוף שנה.

טיפים לסוף שנת המס הפקדות סוציאליות של חברה עבור בעלי שליטה2014 | 12 | 17
חברה רשאית לנכות כהוצאה מוכרת את הסכומים הבאים ששילמה בעבור בעלי השליטה שלה: לפיצויים – 8.33% מהשכר אך לא יותר מ- 12,360 ₪ בחודש ולקצבה (פנסיה) – 7.5% מהשכר (כולל 3.5% לאובדן כושר עבודה), עד שכר של 36,356 ₪ לחודש.

טיפים לסוף שנת המס - תשלומים שיש להקדים עד 31/12/14 - למדווחים בשיטת מזומן2014 | 12 | 17
עסקים המדווחים בשיטת המזומן חייבים להקדים ולשלם בפועל גם את הנטו של משכורות חודש דצמבר עד 31/12/14, כדי שיוכרו כהוצאה עוד השנה.

טיפים לסוף שנה - הפקדה לקרן השתלמות2014 | 12 | 17
לעצמאים ובעלי שליטה כדאי לבצע הפקדה לקרן השתלמות, שתשלים את ההפקדה השנתית לסך 18,854 ₪, היות וזהו חיסכון הנותן הטבת מס מיידית השנה וניתן למשיכה בתוך תקופה קצרה יחסית (שלוש עדו שש שנים) בפטור מלא ממס.

הפקדה להשלמת חוסר במרכיב הפיצויים לבעל שליטה - תיקון למבזק קודם2014 | 12 | 15
תשלומים כנ"ל עבור עובדים שהם "בעלי שליטה" ניתנים לביצוע באותם תנאים מבלי שההפקדה תחשב כהטבה חייבת במס אצל בעל השליטה, אך ניכוי ההוצאה המוכרת בגין בעל שליטה מוגבל ל- 12,000 ₪ לשנת 2014.

טיפים לסוף השנה: היערכות לדרישת הצהרת הון2014 | 12 | 14
בתחילת שנה, נוהגת רשות המיסים לדרוש מנישומים  להגיש הצהרת הון, כדי לבדוק את סבירות הדוחות שהוגשו לפי הגידול בהון מהצהרת הון קודמת ועד היום. יש להיערך לדרישה זו, בעיקר בקשר להכנת הסברים ליתרה בבנק (לרבות עו"ש, פק"מ, חסכונות, ני"ע, קופ"ג וכו').

טיפים לסוף שנה: הפקדה להשלמת חוסר במרכיב הפיצויים - גם לבעל שליטה2014 | 12 | 14

תשלומים בלתי סדירים שעושה מעביד לכיסוי חוסר בצבירה שבקופת הגמל או בפוליסה למרכיב הפיצויים, יותרו לניכוי מהכנסת המעביד, על פי שליש מהחוסר בצבירה או 20% מסכום הצבירה, לפי הגבוה מבין השניים.


טיפים לסוף שנה: קבלת הכנסות משכר דירה2014 | 12 | 14
מי שהכנסתו מדמי שכירות למגורים עולה על הסכום הפטור, (5,080 ש"ח לחודש), יכול לדחות חלק מהתקבולים לשנה הבאה, כדי לא לעבור את הסכום הפטור (ככל שדבר זה אפשרי).

הפחתת ההכנסה החייבת בסכום ההשקעה בחברת מו"פ – עוד השנה!2014 | 12 | 13
יחידים השוקלים לבצע השקעה בחברת מטרה צריכים לבחון בהקדם את כדאיות ביצוע ההשקעה עוד לפני תום שנת-המס 2014, כדי להקטין את הכנסתם החייבת השנה.

תשלום מקדמה על ידי רוכש זכות במקרקעין2014 | 12 | 10
רשות המיסים פרסמה כמה טפסים הקשורים במקדמה הנ"ל:  בקשה לתשלום המקדמה, בקשה להקטנת שיעורי המקדמה, טופס בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת המקדמה וכן עודכן טופס ההצהרה הכללי.

חקירת רשות המיסים כנגד בעלי חשבונות בלתי מדווחים בבנק UBS2014 | 12 | 03

כדי להימנע מתסבוכת פלילית ניתן לבצע דווח במסגרת נוהל גילוי מרצון חדש אשר פורסם לפני כחודשיים ע”י רשות המיסים, באמצעותו יכול המחזיק לְבטל את החשיפה הפלילית שבהחזקת חשבון בנק בלתי מדווח בחו”ל.


חלון הזדמנויות לחסינות בהליך גילוי מרצון2014 | 11 | 29

בספטמבר 2014 פרסמה רשות המיסים נוהל החדש לגילוי מרצון, המאפשר קבלת חסינות פלילית המונעת נקיטת סנקציות פליליות, למי שיגלה מרצונו פיקדונות, נכסים והכנסות שלא דווח עליהם עד כה ולא שילם בגינם מיסים.


פס"ד בעליון – אין חובה לרשום בקופה הרושמת טיפים שניתנו למלצרים2014 | 11 | 25
ביהמ"ש העליון אישר כי דמי השירות שניתנו במזומן למלצרים ומחולקים בינם לבין עצמם בתום המשמרת, אין חובה לרושמם בקופה הרושמת ואינם מהווים תקבול, למרות שהם מהווים חלק משכרם החודשי של המלצרים.
לצפיה הקש על: טיפים למלצרים
 

דיווח לרשות המיסים האמריקאית FATCA 2014 | 11 | 25
ממשלות ישראל וארה"ב חתמו ביום 2/7/14 על הסכם המסדיר את העברת המידע בין רשויות המס של ארה"ב וישראל, על חשבונות המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארה"ב  ובארה"ב בידי אזרחי ישראל.
לצפיה הקש על: הסכם דיווח

צמצום השימוש במזומן2014 | 11 | 19
הממשלה אישרה פה אחד את המלצות ועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן: כל עסקה מעל לסכום של 10,000 ש"ח נכון להיום, תשולם באמצעות שקים, העברה בנקאית, כרטיסי חיוב וכרטיסים נטענים בלבד.
לצפיה הקש על: צמצום השימוש במזומן

הנדון: עמלות מופחתות לעסקים קטנים 2014 | 11 | 15
חברה שמחזור הכנסותיה נמוך מ- 5 מיליון ₪, זכאית לסיווג בבנק כעסק קטן שמשלם עמלות מופחתות. על מנת לקבל את הסיווג הזה, יש להמציא לבנק אישור רואה חשבון בדבר מחזור העסק.
לצפיה הקש על: עמלות מופחתות

חברת ארנק - פס"ד2014 | 11 | 12
בית-המשפט המחוזי קבע כי  בחינת ההסכם בין המנכ"ל לבין מקבל השרות, מעלה, כי המדובר בהסכם העסקה כמנכ"ל הקרן ולא בהסכם לקבלת שירותי ניהול. לפיכך יש לראות בהכנסתו כהכנסת משכורת.
 לצפיה הקש על: חברת ארנק

מענקים לקליטת עובדים נוספים2014 | 11 | 10
משרד הכלכלה פרסם הוראת מנכ"ל בדבר סיוע שיינתן באמצעות סבסוד עלות המעביד של עובדים חדשים שנקלטו בעסק החל מתאריך 1 במאי 2014. המועד האחרון להגשת הבקשות לסיוע הינו ה- 16 בנובמבר 2014.
לצפיה הקש על: מענקים

תזכורת בדבר דיווח על יצירת נאמנות2014 | 11 | 08

אנו מזכירים כי מי שמחזיק נכס בנאמנות עבור אחר, חייב להגיש דווח למס הכנסה בדבר הנאמנות זו.

לצפיה הקש על: דיווח על יצירת נאמנות

לצפיה בטופס הדיווח הקש על: טופס


בקשות לגילוי מרצון במתכונת אנונימית2014 | 11 | 05
רשות המיסים פרסמה הוראת שעה בעניין בקשות לגילוי מרצון. המיוחד  בהוראת שעה זו, הוא שיש בה אפשרות לפנייה  אנונימית המייצרת הזדמנות נדירה  לנהל מו"מ עם פקיד השומה, תוך שמירה על האפשרות לסגת.
לצפיה הקש על: גילוי מרצון

הוראת שעה חדשה על בקשות לגילוי מרצון במתכונת אנונימית2014 | 10 | 29
האפשרות לקיים דיון שומה אנונימי, מייצרת הזדמנות נדירה  לנהל מו"מ עם פקיד השומה על המס שישולם, תוך הידיעה של שני הצדדים, שלנישום יש אפשרות לסגת מהדיון מבלי שפקיד השומה יוכל לדעת במי המדובר.
לצפיה הקש על: גילוי מרצון

מהי "הדרך לעבודה" למי שעובד מהבית2014 | 10 | 20
המבוטחת, שעבדה מביתה כעצמאית, נהגה לצאת מביתה כדי להסיע את ילדיה לגן ילדים, ולאחר מכן לחזור לביתה כדי להתחיל את יום העבודה. ביה”ד הארצי קבע כי היא  לא נפגעה "בדרך ממעונה למקום עבודתה", מפני שמעונה ומקום עבודתה חד הם.
לצפיה הקש על: מהי "הדרך לעבודה"

דווח על עיסקה בינלאומית עם צד קשור - תזכורת2014 | 10 | 18
סעיף 85א לפקודת מס הכנסה קובע, כי עסקה שעשה נישום ישראלי עם  צד בחו"ל, שהיא עסקה בינלאומית שבה מתקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים, תדווח לצרכי מס בהתאם לתנאי השוק ועל פי מחיר השוק , ותתחייב במס בהתאם.
לצפיה הקש על: עסקה בינלאומית 

האם ניתן למחוק ימי חופשה לא מנוצלים?2014 | 10 | 06
הפסיקה קובעת כי המעסיק הוא המוסמך והחייב לקבוע את מועד החופשה וחובתו להוציא את העובד בפועל לחופשה. רק לעובד המסרב לצאת לחופשה, ניתן למחוק את הימים שמעל המגיע בגין ארבע השנים האחרונות.
לצפיה הקש על: מחיקת ימי חופשה 

ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות למענק עבודה2014 | 10 | 05
מנהל רשות המסים הודיע על מתן ארכה להגשת בקשות למענק עבודה ("מס הכנסה שלילי") עבור שנת המס 2013 עד ליום 26.12.2014. את הבקשה יש להגיש באחד מסניפי  דואר ישראל בהליך פשוט וקצר, שאינו כרוך בתשלום.
לצפיה הקש על: ארכה

חובות העובד בסיום עבודתו- פס"ד2014 | 10 | 04
אם ניתן להוכיח כי העובד עזב מבלי שבצע  חפיפה, והעברת תפקיד מסודרת לבא אחריו- למרות שהתבקש לעשות זאת, ובשל כך נגרם למעסיק נזק, ניתן לתבוע מהעובד  בבית הדין לעבודה - פיצוי על נזק זה!
לצפיה הקש על: חובת העובד

נוהל חדש לגילוי מרצון 2014 | 09 | 27
רשות המסים פרסמה לאחרונה  נוהל גילוי מרצון חדש אשרמחליף את נוהל הישן, והוא יחול עד 31/12/2016. הנוהל רלוונטי לכל עבירות המס: הן בישראל והן בחו”ל,  והוא תקף למיסוי מקרקעין, מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס קניה ומכס.
לצפיה הקש על: גילוי מרצון

אין חובה לשלם דמי מחלה לעובד הנעדר עקב תאונת דרכים 2014 | 09 | 21
מי שנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח בה מבוטח הרכב, או מהביטוח הלאומי. לפיכך, לא מוטלת החובה על המעביד לשלם דמי מחלה - אלא אם ישנו הסכם קיבוצי/צו הרחבה/חוזה אישי/נוהג במקום העבודה -  הקובע אחרת.
לצפיה הקש על: דמי מחלה

תיקון לחוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה2014 | 09 | 16
לאחרונה התקבל בכנסת תיקון לחוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה, המעניק סמכות לרשות המסים לבקש מרשם ההוצאה לפועל להטיל מגבלות על נישום שחייב מעל 5,000 שח, אשר כיום אין אפשרות להטילן.
לצפיה הקש על: העמקת הגביה 

תשלום דמי ביטוח לאומי לעובד בחופשה ללא תשלום2014 | 09 | 13
במשך שני החודשים המלאים הראשונים לחופשה ללא תשלום, חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי היא על המעביד. כמו כן יש לשלם את סכום המינימום לביטוח בריאות העומד נכון להיום על 103 ש"ח  לחודש.

עובד שחלה ומיצה את כל זכאותו לימי מחלה2014 | 09 | 09
מבחינת המעסיק - העובד נמצא בחל"ת, ואינו זכאי לשכר. הביטוח הלאומי  ישלם קצבת נכות כללית (נמוכה) רק לאחר 90 ימי מחלה (בתנאי שהעובד אינו זכאי לדמי מחלה מהמעביד).
לצפיה הקש על: עובד שחלה

תשלום דמי הבראה מידי חודש2014 | 09 | 07

מעסיק יכול לשלם לעובדיו דמי הבראה מדי חודש. יש לקבוע לצורך כך רכיב נוסף בתלוש המשכורת בשם  "דמי הבראה", ולשלם לעובד - את סכום דמי ההבראה השנתי- עפ"י הוותק של העובד, חלקי  החודשים עליהם נפרס התשלום.

לצפיה הקש על: דמי הבראה


פסק דין נוסף בעניין ה"טיפים למלצרים"2014 | 09 | 02
ביהמ"ש קובע שגם אם התשרים לא עברו דרך ספרי המעסיקה אבל נוהל רישום מסודר שלהם שנתקבלו ואיך הם חולקו בין המלצרים, רישום זה מקיים את תכליתו  של חוק שכר מינימום ויש לראות בסכומים אלו כ"שכר" ששולם ע"י המעסיק.
לצפיה הקש על: טיפים למלצרים

שווי המכירה בעסקת קומבינציה2014 | 08 | 27
בפסק דין של בית המשפט העליון (3289/12), נקבע הכלל כי שווי הזכות הנמכרת בעסקת קומבינציה הוא שווי השוק של הקרקע או של שירותי הבנייה לפי החלטת מנהל מיסוי מקרקעין.
לצפיה הקש על:  שווי מכירה

שאלות נפוצות בקשר לפיצוי בשל נזקים כלכליים עקב מבצע צוק איתן2014 | 08 | 23

להלן תשובות לשאלות נפוצות בקשר לפיצוי בשל נזקים כלכליים עקב מבצע צוק איתן

לצפיה הקש על: מבצע צוק איתן


עובד שנמצא במילואים וגם עובד2014 | 08 | 12
החוק מאפשר לעובד לקבל תגמולי מילואים ובמקביל גם שכר עבודה לאותה תקופה. לכן כאשר העובד מצליח להגיע לעבודה בעת השירות במילואים, מותר לשלם לו שכר רגיל לשעות שבהן עבד.
לצפיה הקש על: שכר+קצבת מילואים

"סעיף 14"2014 | 07 | 30
הסדר לפי "סעיף 14" לחוק פיצויי פיטורים, הקובע  שהפיצויים שהופרשו באים במקום פיצויי הפיטורים לפי החוק אם הופרשו באופן מלא, ושייכים לעובד, גם בהתפטרות חל למעשה כמעט בכל הענפים למעט חקלאות.
לצפיה הקש על: סעיף 14

נקודות זיכוי לפי סעיף 40 לפקודה – משמורת משותפת מלאה של ההורים2014 | 07 | 26
לפי עמדת רשות המיסים, במקרה בו הילדים נמצאים אצל כל אחד מההורים מחצית הזמן, ובאותו הזמן כלכלתם המלאה עליהם, נקודות הזיכוי בגינם, יחולקו לאחר הסכמתם, שווה בשווה ביניהם.
לצפיה הקש על: נק' זיכוי

דמי הבראה2014 | 07 | 15

מחיר יום הבראה במגזר הפרטי החל  מ- 1.7.14 הוא – 378 ש"ח. הזכות לדמי הבראה היא רק למי שסיים בפועל שנת עבודה מלאה, כולל תקופת ההודעה המוקדמת לה הוא זכאי אם פוטר (במקרה שניתן תשלום במקום הודעה).

לצפיה הקש על: דמי הבראה


הגשת דוח חצי שנתי על רווחים משוק ההון2014 | 07 | 12
עד סוף חודש יולי יש להגיש לרשות המיסים את  הדיווח החצי-שנתי ולשלם מקדמה בגין רווחים בשוק ההון בחודשים ינואר – יוני 2014 ואשר הבנקים/ברוקרים שבאמצעותם הם ביצעו את המכירות לא ניכו מס במקור מאותם רווחים.
לצפיה הקש על: דוח חצי שנתי 

דמי חופשה לעובד2014 | 07 | 12
במקרה בו עבר עובד לחצי משרה, יש לשלם לו דמי חופשה עפ"י  השכר היומי שלו בעבודתו בהיקף של חצי משרה, למרות שימי החופשה שנצברו לו בתקופה בה עבד במשרה מלאה.
לצפי