עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 

זקיפת הכנסה רעיונית בידי נותן ההלוואה
קטגוריה ראשית » מיסים » מס הכנסה » זקיפת הכנסה רעיונית בידי נותן ההלוואה

תאריך:        19/9/19 

 

זקיפת הכנסה רעיונית בידי נותן ההלוואה -

בהתאם לסעיף 3(י) לפקודה

הדגשים

 

סעיף 3(י) קובע כי:

 

במידה ואדם נתן הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות שלו, לפי שיטת החשבונאות הכפולה, או חבר בני אדם (תאגיד) נתן הלוואה, וההלוואות הנ"ל ניתנו ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע, לעניין זה שר האוצר, יראה את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה, בידי נותן ההלוואה.

 

 

סעיף 3(י) יחול רק כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה ובין מקבלה:

 

"יחסים מיוחדים" - לרבות יחסים שבין אדם לקרובו, וכן שליטה של צד אחד להלוואה במשנהו, או שליטה של אדם אחד בצדדים להלוואה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר.

 

"שליטה" הינה החזקה, במישרין או בעקיפין, ב-5% לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה, ביום אחד לפחות בשנת מס.

 

 

סוגי הלוואות עליהן לא יחולו הוראות סעיף 3(י)

 

1.    הלוואה שחל עליה סעיף 3(ט) לפקודה, לזקיפת הכנסה רעיונית בידי מקבל ההלוואה;

 

2.     חוב של לקוחות או ספקים בשל שירותים או נכסים;

 

3.    הלוואות שנתן מוסד ציבורי כהגדרות בסעיף 9(2) לפקודה, לשם מטרתו הציבורית; 

 

4.    הלוואה שהיא עסקה בינלאומית כמשמעותה בסעיף 85א לפקודה;

 

5. הלוואה שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי, שנתן חבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו, כנגד שטר הון שהונפק לתקופה של חמש שנים לפחות, ובלבד שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה, והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת עודפי הרכוש בפירוק;

 

לעניין חריג זה, "שליטה" הינה החזקה ב-25% לפחות מכוח ההצבעה או מהזכויות לרווחים, במישרין או בעקיפין, ביום אחד לפחות בשנת המס.

 

6.  שטרי הון ואגרות חוב שהנפיק חבר בני אדם אחר עד יום 5.3.2008 ושהיו נכס קבוע בידי המלווה לפי חוק התיאומים ביום 31.12.2007 או שהיו נכס קבוע בידיו בתקופה שבין יום 1.1.2008 ועד יום 5.3.2008, אילו הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה היו חלות באותה תקופה. 

 

7.  הלוואה שניתנה עד ליום 31.12.2007 ונרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה לא היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, ולא חלו בקביעתה הוראות פרק ב' לחוק תיאומים בשל אינפלציה.

 

סעיפים 3(ט) ו-3(י) מחריגים מתחולתם שטרי הון "ישנים" שניתנו עד ליום 5.3.2008, כאשר היו "נכס קבוע" בידי נותן ההלוואה לפי חוק התיאומים, או שהיו מהווים "נכס קבוע" אילו הוראות חוק התיאומים היו ממשיכות לחול עד למועד זה.

 

סעיף 3(י) לפקודה, , מאפשר הנפקה של שטרי הון חדשים אשר בהתקיים תנאים מסוימים, יוחרגו מתחולת הסעיף.

 

 

התנאים המצטברים להחרגת שטרי הון "חדשים":

1.     ההלוואה אינה צמודה למדד ואינה נושאת ריבית או הצמדה כלשהי.

2.      ההלוואה ניתנה מחבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטת נותן ההלוואה.

3.      שטר ההון הונפק לתקופה של 5 שנים לפחות.

4.      הלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום 5 שנים.

5.     פירעון ההלוואה נדחה מפני התחייבויות אחרות, וקודם אך ורק לחלוקת עודפי רכוש בפירוק.

 

 


חזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית