ארכיון חדשות
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 

דוח של חברה המוגש עם הסתייגות או הימנעות של רואי החשבון
ב- 8.1.2018 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע בנושא קליטת דוחות כספיים שהוגשו ללא חוות דעת רואי חשבון, או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד. הוראת הביצוע מקלה בעיקרה, שכן מעתה הסתייגות וגם פסקת הפניית תשומת הלב, לא ישללו את קליטת הדוחות במשרדי השומה. 
יוון - סקירת חבויות המס

  הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח, הינה פירמה למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ עסקי, שמרכזה בחיפה, ולה ארבעה סניפים אזוריים: במרכז הארץ, בגליל העליון, בעמק יזרעאל ובכרמיאל.


כניסת חברים
שם משתמש
סיסמא
 
שכחת את הסיסמא?תשלום מס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירה למגורים (בישראל) בשנת המס 2017
מסלול המיסוי בשיעור 10% על הכנסות מהשכרה למגורים, מחייב תשלום המס לא יאוחר מ- 30 ימים מתום שנת המס, אלא אם שולמו מקדמות על חשבון המס. קיימים שני מסלולי מיסוי נוספים ליחיד המשכיר דירות למגורים בישראל: מסלול הפטוֹר ממס ומסלול המיסוי הרגיל.
מתי עובד שהתפטר / פוטר יכול לשוב לעבודה

דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2017

על פי תיקון 223 לפקודה דוח ניתוק תושבות יוגש על ידי כל אדם שעשה הגירה או רילוקיישן לחו”ל (ולכן אינו מדווח על הכנסותיו בחו”ל), וזאת עד חודש מאי של כל שנה.

לא ניתן לזקוף לעובד שווי שימוש ברכב שלא על סמך התקנות - פס"ד

השופטת קבעה כי תקנות השווי קבעו כלל מחייב באשר לאופן חישוב טובת ההנאה לעובד בְּשל קבלת רכב ממעסיקו ואין מדובר בחזקה הניתנת לסתירה.

העברת כספים לחו"ל ללא ניכוי מס וללא אישור פקיד השומה - הבהרות נוספות

לאחרונה שלחה הרשות הבהרות ללשכת רואי החשבון בישראל הכוללות שתי הבהרות חשובות במיוחד, המפורטות במבזק זה.

שעות עודפות כרכיב להפקדות לגמל ולפיצויים

בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי שעות עבודה מעבר לחלקיות משרתו של עובד הינן "שעות עודפות". במקרה בו מספר שעות עבודתו הרגילות של העובד לא עלה על התחום שנקבע בחוק למשרה מלאה, שעות אלה אינן "שעות נוספות" אלא "שעות עודפות", שמגיע בעבורן שכר רגיל.

מע"מ על מענקים בחקלאות

מקרים בהם התקבולים ניתנו בקשר ישיר לסוגים מסוימים של עסקאות, וניתן לשייך את התקבולים לאותם סוגים של עסקאות, יהיה דין התקבולים כדין העסקאות אליהן מיוחסים התקבולים.

תזכורת בדבר חובת הפקדה לפנסיה - עצמאים

עצמאי בין הגילים 21 - 55, חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני שיעור של 4.45% מהכנסתו שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ו - 12.55% על חלק ההכנסה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד למקסימום של 9,673 ₪ לשנה.

מותר לעבוד בתקופת שירות במילואים
ניכוי בגין הוצאות המותר משכר העובדים הזרים

עודכנו התקנות הקובעות את הסכומים המקסימליים הניתנים לניכוי משכר העובדים הזרים בגין הוצאות מגורים ודמי ביטוח רפואי, בתוקף מ- 1/1/201. הסכומים המעודכנים מפורטים במבזק זה.

מעבר להנהלת חשבונות בשיטה החשבונאית הכפולה בשנת 2018

להלן בחוזר זה מחזור העסק בשנת 2017 המחייב מעבר להנהלת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה – בשנת 2018, מחולק לפי ענפים.

חובת ניכוי מס במקור משירותים או נכסים (מכל תשלום) עקב החובה לנהל הנהלת חשבונת "כפולה" בשנת 2018

בחוזר זה נסקור את ההוראות בקשר לחובת הניכוי עקב החובה לנהל ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה בשנת 2018.

בית המשפט העליון לא מאפשר רכישת חברה בהפסדים

בית המשפט העליון קבע כי, כאשר המטרה העיקרית לרכישת החברה היא קיזוז הפסדיה ולא הוצג כל טעם מסחרי לרכישה, לכן מדובר בעסקה מלאכותית וההפסדים לא ניתנים לניכוי מרווחי החברה מהפעילות החדשה.

פסק דין בעניין ניתוק תושבות לצרכי ביטוח לאומי לאחר הגירה או רילוקיישן

מי שעשה הגירה או רילוקיישן, חייב לבדוק בקפדנות את שאלת התושבות שלו לצרכי ביטוח לאומי, כדי להימנע מתשלום דמי בטוח בישראל בשיעור של 12%-17% מההכנסות בחו”ל.   

הליך "גילוי מרצון" - הזדמנות נוספת ואחרונה
ההליך יהיה בתוקף עד 31.12.2019, למעט פניה בהליך אנונימי אשר תתאפשר עד 31.12.2018. במידה והנושא רלבנטי עבורכם או עבור קרוביכם, נא קבעו פגישה עם שותפי המשרד לצורך מתן הסברים נוספים.
"מסלול ירוק" להעברת כספים לחו"ל
רשות המיסים השיקה מסלול ירוק חדש המאפשר להעביר תשלומים לחו"ל, לצורך ביצוע השקעות בחו"ל או מתן הלוואות לתושב חוץ, באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק (או באופן מקוּון במערכת הבנקאית), וללא צורך באישור פטוֹר מניכוי מס במקור. 
 

 

תיקון החוק בעניין חברות בית
בהתאם לסעיף 64(ב)(7) בנוסחו החדש, חברה העומדת בדרישות הסעיף, רשאית לבחור להיחשב חברת בית רק אם ביקשה להיחשב כחברת בית, תוך 3 חודשים ממועד התאגדותה. חברה שחדלה, לא תוכל לשוב ולהיות חברת בית.
רצף קצבה

רצף זכויות קצבה הוא ייעוד של כספי הפיצויים (כולם או חלקם) למטרת קבלת פנסיה גבוהה יותר בעתיד. ניתן לבצע רצף קצבה רק על כספי פיצויים בתכנית הכוללת פנסיה

רשות החשמל פרסמה פרוייקטים סולאריים חדשים לשנת 2018
רשות החשמל פרסמה מספר הסדרות חדשות, אשר חלקן כבר קיבל תוקף וחלקן פורסם לשימוע לצורך הפעלה בשנת 2018.  
להלן במבזק זה פרוט ההסדרות הסולאריות הקיימות והמתוכננות.
מדרגות המס ותשלומים לביטוח לאומי בשנת 2018

להלן במבזק זה מפורטים מדרגות המס והתשלומים לביטוח לאומי בשנת 2018

בקשה לתיקון דוח - הוראת ביצוע מיום 11/1/2018
אין בחוק התייחסות לזכותו של נישום לתקן את הדוח השנתי שהגיש לפקיד השומה, ולכן הנושא נמצא במחלוקת לעיתים תכופות. לאחרונה פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע שעניינה: "אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דו"ח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה".
 
מכירות לרשות הפלסטינאית (רש"פ) וקניות מהרש"פ

יש לשים לב במיוחד להוראות בנוגע לקיזוז מס תשומות בגין רכישות - מוצרים ושירותים מהרש"פ, שאם לא מבצעים את הנדרש בדיוק, ידרש העוסק להחזיר את מס התשומות שקוזז.

מכירת 2 דירות בפטור ממס - לצורך רכישת דירה יחידה אחרת

סעיף 49ה' מעניק, פטור ממס חד פעמי, מלא או חלקי, במכירת דירת מגורים מזכה שאינה "דירה יחידה", למי שבבעלותו 2 דירות מגורים בלבד והוא מוכר את שתיהן במטרה לרכוש דירת מגורים אחרת, שסכום עלותה הנו 75% לפחות משווי 2 הדירות הנמכרות.

ניתן למשוך מקופת הגמל לקצבה 90,000 ש"ח ללא תשלום מס

בתיקון 5 לחוק קופות הגמל נכללה אפשרות למשוך את הכסף במשיכה חד פעמית (היוון) ללא תשלום מס, בהתקיים כל התנאים המפורטים במבזק זה.

האם כדאי להשאיר כספי פיצויים בקופה / בחברת הביטוח?

מס הכנסה רואה בפיצויים שהושארו בקופה מעין "הלנת שכר" ולכן מחייב את כל החלק החייב, במס גבוה שיכול להגיע למס שולי מקסימלי. גם אם כספי פיצויים המושארים בקופה הופכים לכספי ירושה, הם אינם פטורים ממס וההתחשבנות עוברת ליורשים ש"נכנסים לנעלי המוריש".

מי חייב בהגשת דוח מ.ע.מ באופן מקוון

העוסקים המפורטים להלן במבזק זה חייבים להגיש את הדוח התקופתי למ.ע.מ. רק באופן מקוון (דוח המוגש באופן ממוחשב וכולל פירוט מלא של כל העסקאות וכל התשומות). לא יתקבלו מהם דוחות ידניים על גבי שובר דווח ידני מהפנקס.

העברות כספים מקופה מרכזית לפיצויים
רשות המיסים פרסמה את חוזר מ"ה מס' 4/2017, בנושא "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים", שמטרתו להסדיר את כללי המיסוי בעניין הכספים שהצטברו בקופות מרכזיות לפיצויים. להלן במבזק זה עיקר ההוראות. 
עדכון סכומי גמלאות / קצבאות וגביה - בביטוח הלאומי ינואר 2018 (גמלאות עיקריות)
במבזק זה מפורטים עדכוני סכומי גמלאות, קצבאות וגביה של הגמלאות והגביה העיקריות בחוק הביטוח הלאומי, מעודכנים לינואר 2018.
עובד שהתפטר/פוטר, השב לפני חלוף שישה חודשי הפסקת עבודה, פיצויי הפיטורים שקיבל לא יהיו פטורים ממס ובנוסף, הוא חוזר לעבודה עם הוותק מתחילת עבודתו במקום העבודה, וזכאי בהתאם לחופשה, הבראה, וכו' - לפי הוותק המלא.
במבזק זה סקירת חבויות המס של יחידים, חברות ותאגידים בנושאי מס הכנסה, ביטוח לאוימ, מס עזבון / ירושה, מיסוי תאגידים ומע"מ, שהפיקו הכנסות ביוון.
חובת ניכוי מס במקור משירותים או נכסים (מכל תשלום)
נכתב בתאריך: 2018 | 03 | 11
ניכוי מס במקור "משירותים ונכסים", הינה חובה המוטלת על גופים "גדולים", והיא חלה כאשר תקנות ניכוי במקור ספציפיות אינן חלות. בחוזר זה נסקור את ההוראות בקשר לחובת הניכוי עקב החובה לנהל  ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה.
הצג


מחירי עלות נורמטיבית לדוחות חקלאים לשנת 2017
נכתב בתאריך: 2018 | 03 | 11

התעריפים הנורמטיביים בחקלאות מתבססים על חוזרים חקלאיים שהוציאה בעבר רשות המיסים - תחום החקלאות, כאשר הם מותאמים לשינויים במדדים הרלבנטיים (הרשות לא פרסמה מחירים נורמטיביים ל- 2017).

הצג


ניהול ספרים בשיטה "הדו צידית" ("כפולה") בשנת 2018
נכתב בתאריך: 2018 | 03 | 11
מצ"ב מחזורים לשנת 2017 (המחזור הקובע הוא כולל מע"מ) המחייבים לעבור להנה"ח כפולה בשנת 2018. חובה לבדוק את המחזור כולל מ.ע.מ ב- 2017 ולאתר עסקים החייבים לעבור לכפולה בשנת 2018 ולהודיע על כך באופן מיידי לשותף האחראי על התיק.
הצג


האם מכירת מכוניות משומשות על ידי חברת ליסינג היא הכנסה פירותית או הונית - פס"ד
נכתב בתאריך: 2018 | 03 | 05
בית-המשפט המחוזי קבע כי ניתוח העסקאות מביא למסקנה כי פעילות מכירת המכוניות מהווה פעילות עסקית מסחרית החייבת במס פירותי ולא רווח הון.
הצג


מיסוי תושב חוזר ותיק ועולה חדש
נכתב בתאריך: 2018 | 03 | 05

בית המשפט קבע כי הכנסות, שהופקו או נצמחו מפעילות אקטיבית של תושב חוזר או עולה חדש, המבוצעת חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל, לא ייהנו מפטור מלא אלא יחולקו באופן יחסי עפ"י "מבחן הימים".

הצג


תיקון החוק בעניין חברות בית – הוראות המעבר
נכתב בתאריך: 2018 | 02 | 26

בהתאם לסעיף 64(ב)(7) בנוסחו החדש, חברה העומדת בדרישות הסעיף, רשאית לבחור להיחשב חברת בית רק אם ביקשה להיחשב כחברת בית, תוך 3 חודשים ממועד התאגדותה.

הצג


מע"מ על מענקים בחקלאות - החלטת מיסוי
נכתב בתאריך: 2018 | 02 | 26

ככל וחלה חבות במס בשל התקבולים השוטפים הניתנים לעוסק, הרי ששיעור המס החל על המענקים יהיה בהתאם לשיעור המס החל על עסקאותיו השוטפות של העוסק שבשלהן ניתנו לו המענקים.

הצג


בקשה לתיקון דוח –הוראת ביצוע מיום 11.1.2018
נכתב בתאריך: 2018 | 02 | 26
לאחרונה פרסמה רשות המיסים את הוראת ביצוע מס' 3/2018 שעניינה: "אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דו"ח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה", נושא הנמצא עד עתה במחלוקת לעיתים תכופות.
הצג


חברת בית תיקון 245 לפקודה מיום 17/1/18
נכתב בתאריך: 2018 | 02 | 11

להלן במאמר זה פרוט עיקרי השינויים על פי התיקון הנ"ל בנושאי התנאים נוספים להכרה בחברה כחברת בית, מועד הגשת הבקשה להיחשב כחברת בית ומועד תחולת הבקשה, ביטול מעמד של חברת בית, חלוקת הכנסתה החייבת של חברת הבית, תשלום מס הכנסה ומכירת מניות חברת הבית.

הצג


מפעל טכנולוגי מועדף" –בחוק עידוד השקעות הון - חוזר מ"ה
נכתב בתאריך: 2018 | 02 | 04

במסגרת התיקון לחוק, התווסף מסלול חדש של הטבות מס לחברה בעלת "מפעל טכנולוגי מועדף", המעניק שעור מס חברות בשיעור 7.5% באזור פיתוח א' או 12% באזורים אחרים.

הצגחזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית