עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 


  הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח, הינה פירמה למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ עסקי, שמרכזה בחיפה, ולה ארבעה סניפים אזוריים: במרכז הארץ, בגליל העליון, בעמק יזרעאל ובכרמיאל.


כניסת חברים
שם משתמש
סיסמא
 
שכחת את הסיסמא?
לא יוטל מע"מ על היטלי הפקת מים בגין שימושים לא עסקיים

לאחרונה התקבלה הבהרה של מר גלעד פרננדס סמנכ"ל בכיר ברשות המים, לפיה, על מפיק מים שאינו רשאי לקזז מע"מ תשומות הכלול בהיטל ההפקה באופן מלא, בשל שימוש חלקי לצרכים שאינם עסקיים, לא יוטל מע"מ.

נדחה המועד לדיווח ותשלום מס ריבוי דירות
רשות המיסים הודיעה כי נדחה שוב מועד הדיווח והתשלום בו חייבים בעלי שלוש דירות ומעלה, עפ"י חוק מיסוי על ריבוי דירות. המועד האחרון לדיווח נקבע ליום 31/7/17.
תוספת משמעותית של נקודות זיכוי ממס להורים
לכל אחד מההורים לילדים  עד גיל חמש, יוענקו 1.5 נקודת זיכוי בגין השנה בה נולד הילד, ו- 2.5 נקודות זיכוי בגין כל ילד שגילו בין שנה לחמש.
נוהל קבלת הרשאה לשימוש בקרקע לצורכי מגורי עובדים זרים

ביום 22.5.2017 פורסם "נוהל מתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים" המפרט את התנאים ואת דרך ביצוע עסקת הרשאה לשימוש בקרקע למטרה זו. להלן מפורט במבזק זה.

חברה שמשלמת לחברת ארנק מסתכנת בשומת ניכויים

בעקבות פס"ד אלה, החלה רשות המיסים "להתלבש" על חברות ששילמו ל"חברות ארנק" ולהוציא להן שומות ניכויים בגין אי ניכוי מס במקור מהכנסת עבודה (שכיר).   

איזה הסברים יתקבלו לגידול בהון בין שתי הצהרות הון
בפסק דין בעניין דוד פלדמן שניתן ביום 14.5.17, נדחו ההסברים שנתן הנישום, שטען כי הגידול בהונו נובע ממתנות שקיבל מאמו המנוחה. בית המשפט לא קיבל את גרסתו, היות ונשענה למעשה רק על עדותו, ועל רישומים שערך ביומנו. 
השוואה בין פנסיה חובה לשכירים לבין פנסיה חובה לעצמאים
החל מ- 1/1/17 חייבים גם עצאמים להפריש מהכנסתם עבור פנסיה עתידית. להלן במבזק זה טבלת השוואה בין פנסיית חובה לשכירים ופנסיית חובה לעצמאים.
קצבת אזרח ותיק (זיקנה) - תוספת בשל וותק
עד דצמבר 2016 שולמה תוספת ותק בשיעור 2%, בגין כל שנת ביטוח שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות. מינואר 2017 שונה אופן החישוב של תוספת הוותק שתשולם, כמפורט במבזק זה.
שהות ארוכה בחו"ל אינה המבחן העיקרי לקביעת מעמד "תושב ישראל"

השופט קבע כי אם חוזה לא בוטל כהלכה עפ"י הדין הכללי, אז הוצאת חשבונית זיכוי לא גורמת לביטול העסקה וביטול החבות במע"מ בגינה.

הגדלת נקודות זיכוי להורים

לאחרונה אושר חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), שבו נקבע כי בתקופה שבין 1 בינואר 2017 עד 31 בדצמבר 2018, יוגדלו נקודות זיכוי ממס הכנסה, להורים לילדים עד גיל 5, כמפורט במבזק זה.

החלטת מיסוי בעניין: הכנסת עבודה של תושב חוזר שהתקבלה בישראל בגין עבודתו בחו"ל

החלטת המיסוי קובעת כי מאחר והפרשי השכר התקבלו בזמן שהוא תושב ישראל לצרכי מס, ההכנסות חייבות במס בישראל, למרות שההפרשים מתייחסים לעבודתו בחו"ל בתקופה בה היה היחיד תושב חוץ.

שיעור המס על הימורים לפי סעיף 124ב לפקודה
שיעור המס על הכנסות מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים שהיה עד 1/1/17  30% עלה ל-35%. שיעור מס זה הוא ללא מתן פטור, הנחה, ניכוי, זיכוי או קיזוז כלשהם ואינו כולל מס יסף, במידה ויחול.
חברה ישראלית הפועלת בחו"ל חשופה לחיוב מס בישראל

כל חברה ישראלית הפועלת בחו"ל, חייבת לבדוק בהקדם את החשיפה שלה למיסוי בישראל, שלא לדבר על החשיפה של בעלי החברה לתביעה אישית בשל אי דווח על הכנסות בישראל.

הוצאת חשבונית זיכוי אינה מבטלת את החובה לשלם מע"מ בגין עסקה

השופט קבע כי אם חוזה לא בוטל כהלכה עפ"י הדין הכללי, אז הוצאת חשבונית זיכוי לא גורמת לביטול העסקה וביטול החבות במע"מ בגינה.

מס תשומות בגין עבודות פיתוח אינו ניתן לניכוי גם כשהחשבונית הוצאה כדין

בית המשפט קבע כי התשומות לא תוכרנה לניכוי, היות שהרשויות המקומיות שהינן מלכ"ר אינן משלמות מע"מ על הכנסותיהם, ולכן לא ניתן לקזז מס תשומות מחשבוניות שלהן.   

חופשת לידה ליולדת ולבן זוגה - ביחד

נקבע גם כי בני הזוג רשאים לנצל יחד שבוע אחד מתוך 15 שבועות, כלומר 14 שבועות ליולדת ושבוע אחד לבן זוגה.

הגדלת נקודות זיכוי להורים - הוראת שעה התשע"ז - 2017

ב- 16/5/17 פורסם ברשומות, חוק מס הכנסה המעניק להורים לילדים שגילם איננו עולה על 5 שנים, נקודות זיכוי נוספות. על פי הוראות החוק, הורים לילידם שגילם עד 5 שנים יקבלו שניהם (גם האב וגם האם) מספר זהה של נקודות זיכוי.

חילופי מידע לגבי חשבונות פיננסיים - משנת 2016
רשות המיסים הודיעה כי תחל בקרוב בהחלפת מידע עם רשויות המס בחו"ל, בהתאם לאמנות שחתמה לחילופי מידע פיננסי וליישום. העברת המידע הראשונית בין רשויות המסף תעשה לגבי נתוני שנת מס 2016.
כדאי להימנע מתאונת מס בעת מכירת דירת מגורים עם מגרש

נקבע כי על מנת שמוכר ייחשב כמי שמכר את כל זכויותיו בדירת המגורים, הוא צריך להוכיח כי לא נותרו בידיו איזשהן זכויות במקרקעין בקשר עם דירת המגורים. 

האם מעביד רשאי לקזז מהמשכורת את מלוא החוב של העובד

חוק הגנת השכר מגביל מאוד את הסכום שמותר לנכות משכרו השוטף של העובד, בגין חוב שהעובד חייב למעביד. אך מהשכר האחרון המגיע לעובד, מותר לנכותאת מלוא יתרת החוב. 

פדיון חופשה לעובד שסיים את עבודתו
חוק חופשה שנתית קובע מי שסיים את עבודתו אצל המעביד, זכאי לקבל תשלום מיוחד בגין פדיון ימי החופשה העומדים לרשותו.  נדגיש פדיון ימי החופשה בכסף - אפשרי רק לאחר סיום יחסי העבודה.
תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה

בעדכון נכללו כללים חדשים להפרדה הנדרשת בין מבנה חקלאי לשימוש עצמי לבין מבנה ל"שימוש נלווה",  ונקבע כי: מבנים חקלאים לשימוש עצמי לא יכללו בשטח העסקה. המבנה החקלאי יהיה במבנה נפרד מהשימוש הנלווה. 

קביעת שווי התמורה שמקבל בעל הקרקע - בעסקת קומבינציה

מאחר ונוצר פער גדול בין הערכת שווי התמורה שנקבע על ידי שמאי המוכרים ובין שווי התמורה שנקבע על ידי שמאי מיסוי מקרקעין, קבע בית המשפט כי קיימים "יחסים מיוחדים" בין הצדדים ויש לקבוע את שווי התמורה על פי שווי הזכויות בקרקע ולא על פי שווי שירותי הבנייה. 

הצעת חוק - חברות זרות יחשבו לחברות ישראליות לצרכי מס

ההצעה קובעת "חזקה" הניתנת לסתירה, לפיה בהתקיים שלושה תנאים מצטברים שיפורטו להלן במבזק זה, תחשב חברה זרה כמי שעסקיה מנוהלים ונשלטים מישראל ולכן היא חייבת מס בישראל.

חובת הפקדת פיקדון בגין העסקת מסתננים

ביום 1.5.2017 נכנס לתוקף תיקון לחוק עובדים זרים הקובע כי מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן, יפקיד עבורו פיקדון, בגין כל חודש בו הועסק המסתנן, בסכום השווה ל – 36% משכר עבודתו החודשי של המסתנן,

תביעה מאוחרת לדמי לידה נקבעה כאילו הוגשה במועד

בית הדין הארצי קבע כי יש לראות את המל”ל כמנוע מהעלאת טענה בדבר שיהוי בהגשת התביעה לדמי הלידה כשכירה, מכיוון שהמל"ל יזם בעצמו את בחינת הזכאות לתשלום הגמלה, על בסיס המידע והנתונים שהיו ברשותו.

פסק דין עליון - הפסדים לא ניתנים להורשה
נקבע כי הפסדים אינם ניתנים להורשה, בעיקר עֵקב הוראות סעיף 28 לפקודת מס הכנסה הנוקטות במונח "אותו אדם" - לא כולל יורשיו. בהיערכות מתאימה, כמו למשל הפיכת העסק לחברה, ניתן למנוע את אובדן ההפסדים לצורכי מס בעקבות פטירה.
תזכורת! מגיעה הנחה במס שבח כאשר הנכס שנמכר - נרכש ב"תקופה הקובעת"

במסגרת תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי במכירת זכות במקרקעין אשר יום הרכישה שלה היה בין 7 בנובמבר 2001 ל- 31 בדצמבר 2003 - יהא המוכר זכאי להנחה ממס שבח בשיעור של 10% - 20% מהמס.   

תיקון לחוק עבודת נשים
עבר התיקון לחוק עבודת נשים הכולל הארכה של תקופת הלידה וההורות בתשלום ל- 15 שבועות (במקום 14).  בן זוגה של היולדת רשאי לנצל במקומה חלק מהחופשה, בין שבוע ל 7שבועות, במקום 3 שבועות לפחות.
תשלומי פנסיית נכות מקרן פנסיה לעצמאים הינם הכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי
בפסק דין חדש, נקבע כי הכנסות מבוטח מפנסיית הנכות לפי פוליסת ביטוח, חייבות בדמי ביטוח לאומי. הפטור ממס הכנסה אינו מחייב שההכנסה פטורה גם מתשלום דמי ביטוח לאומי.
ארכיון חדשות
הפסדים שוטפים מהשכרת בניין יקוזזו בשנה השוטפת מהכנסות
נכתב בתאריך: 2017 | 06 | 21
בית המשפט פסק כי יש לנכות את כל ההוצאות מכל הבניינים המושכרים באותה השנה מכל ההכנסות מאותם בניינים. הפסד מועבר, יקוזז בשנים הבאות מההכנסות מאותו בניין ממנו נבע ההפסד, כאמור בסעיף 28(ח) לפקודה.
הצג


אושר חישוב נפרד לשנים שלפני 2014 - פס"ד
נכתב בתאריך: 2017 | 06 | 18

נפסק כי למרות שהוכח שהתקיים קשר בין העסקים של שני בני הזוג, הרי שמדובר במרכיבים לא מהותיים, ואילו במרכיבים המהותיים כן התקיימה הפרדה ולכן אושר חישוב נפרד. 

הצג


חוק ה”אנג’לים” -תיקונים בהוראת שעה - חוזר מ"ה
נכתב בתאריך: 2017 | 06 | 05
ב-27/4/17 פורסם חוזר חדש  - המפרט את תנאי הוראת השעה שתוקפה מיום 1/1/16   שבה הוצג מסלול הטבות חדש למשקיעים ב”חברה מתחילה", בנוסף למסלול ההשקעה ב "חברת מטרה".
הצג


מיסוי עסקת רווח הון על בסיס מזומן - פס"ד
נכתב בתאריך: 2017 | 05 | 29

נפסק כי במצב דברים זה, ובנסיבות העניין, יש להמשיך ולייחס לכל שנת מס את סכום רווח ההון ששולם בה לפי בסיס מזומן, למרות שאין זאת, “דרך המלך” במיסוי רווחי הון.

הצג


נדחתה טענת פקיד השומה בדבר תוצאה בלתי סבירה
נכתב בתאריך: 2017 | 04 | 26
נדחתה טענת פקיד השומה בדבר תוצאה בלתי סבירה. פס"ד שמתווה דרך להתמודד עם שומות של מסעדות: ע״מ 64141-01-15 מסעדת סימה בע״מ נ׳ פ״ש ירושלים.
הצג


טיפול בכספים הצבורים בקופה המרכזית לפיצויים
נכתב בתאריך: 2017 | 03 | 27
לאחרונה  פרסמה רשות המיסים את חוזר מס' 7/2016 - יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים, הקובע כללים לגבי הכספים הצבורים בקופות המרכזיות לפיצויים ובשימוש בכספים הצבורים בקופה המרכזית.
הצג


הטבות במס ליצרני חשמל ביתיים
נכתב בתאריך: 2017 | 03 | 26

החוק שפורסם לאחרונה מעניק הטבות מס, לבעלי הכנסות ממכירת חשמל וכן לבעלי הכנסות מהשכרת מקרקעין המשמשים להפקת אנרגיה מתחדשת. להלן במאמר זה עיקרי התנאים לקבלת ההטבות.

הצג


פטור ממס לנכה לא חל על שבח מקרקעין – פס"ד
נכתב בתאריך: 2017 | 03 | 07
בפס"ד חדש נקבע שוב כי סעיף 48ב’ לחוק מסמ"ק אינו בא להשוות בין השבח לפי חוק מסמ"ק לבין ההכנסה החייבת לפי פקודת מס הכנסה, אלא רק “לעניין שיעורי המס והזיכויים ממנו” – ולא לעניינים אחרים כגון ניכויים, קיזוזים ופטורים.
הצג


סיווג תקבול עקב פרישת רואה חשבון מהשותפות
נכתב בתאריך: 2017 | 02 | 14

בית המשפט פסק כי התשלומים השנתיים שמקבל השותף שפרש מהשותפות, מהווים תמורה בגין מכירת זכויות המערער בשותפות והם חייבים בידיו כרווח הון.

הצג


מי חייב להגיש דוח למס הכנסה לשנת 2016
נכתב בתאריך: 2017 | 02 | 12
סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע כי החובה להגיש דוח שנתי על ההכנסות חלה על יחידים וחברות המפורטים במאמר זה.
הצגחזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית