עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 


  הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח, הינה פירמה למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ עסקי, שמרכזה בחיפה, ולה ארבעה סניפים אזוריים: במרכז הארץ, בגליל העליון, בעמק יזרעאל ובכרמיאל.


כניסת חברים
שם משתמש
סיסמא
 
שכחת את הסיסמא?
הצעת חוק - חברות זרות יחשבו לחברות ישראליות לצרכי מס

ההצעה קובעת "חזקה" הניתנת לסתירה, לפיה בהתקיים שלושה תנאים מצטברים שיפורטו להלן במבזק זה, תחשב חברה זרה כמי שעסקיה מנוהלים ונשלטים מישראל ולכן היא חייבת מס בישראל.

חובת הפקדת פיקדון בגין העסקת מסתננים

ביום 1.5.2017 נכנס לתוקף תיקון לחוק עובדים זרים הקובע כי מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן, יפקיד עבורו פיקדון, בגין כל חודש בו הועסק המסתנן, בסכום השווה ל – 36% משכר עבודתו החודשי של המסתנן,

תביעה מאוחרת לדמי לידה נקבעה כאילו הוגשה במועד

בית הדין הארצי קבע כי יש לראות את המל”ל כמנוע מהעלאת טענה בדבר שיהוי בהגשת התביעה לדמי הלידה כשכירה, מכיוון שהמל"ל יזם בעצמו את בחינת הזכאות לתשלום הגמלה, על בסיס המידע והנתונים שהיו ברשותו.

פסק דין עליון - הפסדים לא ניתנים להורשה
נקבע כי הפסדים אינם ניתנים להורשה, בעיקר עֵקב הוראות סעיף 28 לפקודת מס הכנסה הנוקטות במונח "אותו אדם" - לא כולל יורשיו. בהיערכות מתאימה, כמו למשל הפיכת העסק לחברה, ניתן למנוע את אובדן ההפסדים לצורכי מס בעקבות פטירה.
תזכורת! מגיעה הנחה במס שבח כאשר הנכס שנמכר - נרכש ב"תקופה הקובעת"

במסגרת תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי במכירת זכות במקרקעין אשר יום הרכישה שלה היה בין 7 בנובמבר 2001 ל- 31 בדצמבר 2003 - יהא המוכר זכאי להנחה ממס שבח בשיעור של 10% - 20% מהמס.   

תיקון לחוק עבודת נשים
עבר התיקון לחוק עבודת נשים הכולל הארכה של תקופת הלידה וההורות בתשלום ל- 15 שבועות (במקום 14).  בן זוגה של היולדת רשאי לנצל במקומה חלק מהחופשה, בין שבוע ל 7שבועות, במקום 3 שבועות לפחות.
תשלומי פנסיית נכות מקרן פנסיה לעצמאים הינם הכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי
בפסק דין חדש, נקבע כי הכנסות מבוטח מפנסיית הנכות לפי פוליסת ביטוח, חייבות בדמי ביטוח לאומי. הפטור ממס הכנסה אינו מחייב שההכנסה פטורה גם מתשלום דמי ביטוח לאומי.
פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית

עיוור או נכה בשיעור של 100%, נכה עם נכות משוקללת של 90% לפחות בשל מספר ליקויים באיברים שונים, זכאי לפטור ממס הכנסה המוגבל בתקרה, בהתאם לאופי ההכנסה.

אישור לעובד בסיום העסקתו
הוראה שנקבעה בחוק מחייבת מעביד לתת לעובד הודעה  על סיום העסקתו: "מעסיק ייתן לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עבודה". את ההודעה יש לתת לעובד תוך 14 ימים מסיום העבודה. 
האם עובד המסרב לרשום נתוני נוכחות זכאי לשכר?
רישום מדויק של שעות העבודה הוא חובה הקבועה בחוק, ומוטלת על המעסיק.  ניתן בד"כ לדרוש מהעובד הוכחה לכך שאכן נכח בעבודה בימים ובשעות בהם אין רישום נוכחות, ובהעדר הוכחה כזו, לא לשלם לו שכר לגבי אותן שעות.
חוק האנג'לים

נבקש לעדכנכם כי לאחרונה התפרסם חוזר מקצועי מפורט של רשות המיסים (חוזר מס הכנסה 2/2017) המרכז את התנאים להתרת השקעה במניות חברה מתחילה וחברת מטרה על ידי משקיע כהוצאה מוכרת.

הכנסות מחברת L.L.C פטורות מדמי ביטוח לאומי ומס בריאות

על פי הוראות שפרסם המוסד לביטוח לאומי, מבוטח שיפנה למל"ל ויוכיח כי הכנסות שחוייבו בדמי ביטוח לאומי בתקופה שמיום 1/1/2008 ומקורן בהכנסותיה של L.L.C, יבוטל החיוב ויראו בהכנסות אלו כפטורות מדמי ביטוח.   

ערעור על שומה לחקלאי

בית המשפט דחה את הערעור בכל הנוגע לפסילת הספרים אך קיבל את הערעור באופן חלקי בכל הנוגע לגבי שיעור הפחת שיש להביא בחשבון בחישוב ההכנסה הצפויה של המערער שיעמוד על 38%.

פיטורי עובד ב- WhatsApp
יש לקחת בחשבון שבית הדין לעבודה עלול לא לקבל דרך משלוח זו כחוקית, אם כי טרם ניתנה פסיקה בעניין זה. לאחרונה נזף ביה"ד במעסיק שפיטר עובד בהודעת SMS. לכן עדיף לשלוח הודעות כאלה בדואר רשום או למסור ביד. 
הפגעות עובד בתאונת דרכים

במקרה שעובד נפגע בתאונת דרכים (כולל בדרך לעבודה), העובד מבוטח ע"י חברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה, שחייבת לשלם לנפגע "צרכי מחיה" המחליפים את שכרו הרגיל. המעסיק אינו חייב לשלם שכרו/או כל תשלום אחר.

עוד מידע התקבל מארה"ב לגבי חשבונות בנק של ישראלים
על אף שהנוהל לגילוי מרצון הסתיים, מומלץ לישראלים שטרם דיווחו וטרם הסדירו את נכסיהם - בעיקר בחו"ל, לפעול מול רשות המסים לשם הסדרת הנכסים וההכנסות שנבעו מהם, בהליך של גילוי מרצון רגיל שעדיין אפשרי. משרדנו יכול לסייע בדיווח והסדרת המס הנדרש.
האם ניתן לקבל פטור ממס גם על השכרת דירת מגורים לחברה?

לאחרונה פורסמה הודעה מטעם רשות המיסים המבהירה כיצד יש להגיש בקשה לצורך קבלת פטוֹר ממס הכנסה בגין השכרת דירה לשוכר שהוא חבר בני אדם- וכן אופן הטיפול בבקשה. התנאים המצטברים מפורטים במבזק זה.

האם מותר לנכות משכר עובד זר ניכוי הוצאות רטרואקטיבי?
בית הדין הארצי קבע כי אמנם אין המעסיק חייב לנכות משכרו של העובד וזכות הברירה בידו ואולם לא ניתן להשלים עם מצב בו זכות זו תהא נתונה למעביד בכל עת ואף לאחר סיום יחסי העבודה.
מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו פטורה ממע"מ

נקבע כי הפעולות שנעשו בפרי הצבר לרבות ניקויו מקוצים אינן מהוות "עיבוד" ולכן מכירתו חייבת במע"מ בשיעור אפס.

הוארך המועד לרכישת הבעלות בקרקע על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370

רשות מקרקעי ישראל פרסמה באתרה ביום 6.4.2017 תיקון להוראות בקשר לתשלום הנדרש מחוכר לשם קבלת הבעלות בנכס - על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 1370 ו- 1478.

הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בשנת 2017
עודכנו הסכומים המרביים הניתנים לניכוי משכר העובדים הזרים בגין הוצאות מגורים והוצאות  ביטוח רפואי, המשולמות על ידי המעסיק. סך כל הניכויים המותרים לפי החוק, לא יעלה על 25% משכרו החודשי של העובד הזר. להלן במבזק זה הסכומים המעודכנים.
הארכת חופשת הלידה בתשלום
בהצעת החוק נקבע כי "תקופת ההורות הלידה", בתשלום דמי לידה מהמוסד לבטוח לאומי, תוארך ל- 15 שבועות (במקום 14). כמו כן נקבע כי בן הזוג של היולדת יהיה זכאי לנצל במקומה את השבוע האחרון של תקופת ההורות והלידה.
ביהמ"ש העליון קבע כי המדינה צריכה לנמק מדוע לא יבוטל היטל עובדים זרים ולא יינתנו נקודות זיכוי למבקש מקלט

ביהמ"ש העליון חייב את המדינה להתייחס לעובדים שהינם מסתננים מבקשי מקלט מעין מעמד ביניים שהרי אינם פליטים, אינם עובדים זרים חוקיים, ואינם "תושבים" במובן הרגיל, אך הם אנשים שישראל הכירה בנסיבותיהם הקשות והחליטה לא לגרשם ובתקופה זו עליהם להתפרנס.

תשלום גלובלי בעד שעות נוספות - הסדר שעדיין תקף
המדובר בתשלום משכורת בסכום שאינו מחושב לפי מספר וסוג שעות העבודה שביצע העובד בפועל באותו חודש, אלא משולם כסכום קבוע אחד, הכולל שעות נוספות. בית הדין לעבודה אישר לאחרונה תשלום גלובלי עבור שעות נוספות ושעות חריגות  - בתנאים המפורטים במבזק זה
דיווח מקוצר על הכנסות שהופקו בחוץ לארץ עד 30/4/17
נישום שיגיש את הדוח המקוצר בגין הכנסותיו ב- 2016, וישלם את המס בְּשל הכנסות חוץ עפ"י תקנות הדיווח המקוצר בגין רווחים  יהיה פטוּר, בתנאים מסוימים, מהגשת דו"ח שנתי בגין שנת המס 2016, ולכן פטור גם מחובת הדיווח והתשלום של מקדמה חצי שנתית בגין אותם רווחים.
טיפול בכספים הצבורים בקופה המרכזית לפיצויים

לאחרונה פרסמה רשות המיסים את חוזר מס' 7/2016 - יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים הקובע כללים לגבי הכספים הצבורים בקופות המרכזיות לפיצויים, ואת השימוש בכספים הצבורים בקופה המרכזית.

האם שכיר זכאי לתגמול מביטוח לאומי בעד ימים בהם לא עבד עקב תאונה שלא קרתה בעבודה?
המוסד לביטוח לאומי משלם דמי פגיעה גם במקרה של תאונה שאינה תאונת עבודה (מדובר על אירוע תאונתי שקרה מחוץ לשעות העבודה). התשלום מגיע לנפגע עד ל- 90 ימי אי כושר, לפי אישור רפואי. 
השמדה של מלאי "מת"

לעיתים מצטבר בעסק מלאי שהתבלה, או התיישן, ויש צורך להשמידו. במקרה כזה יש לערוך פרוטוקול השמדת מלאי שיפרט את המלאי שהושמד, ויחתם על ידי הנוכחים בעת ספירת המלאי והשמדתו.

האם ניתן לקזז מע"מ מחשבונית מס שבוטלה באופן חד-צדדי

בית המשפט קבע כי עוסק שקיבל חשבונית מס ולאחר מכן קיבל הודעה על ביטול החשבונית, רשאי בכל זאת לקזז את המע"מ הכלול בחשבונית, כל עוד הוא עצמו אינו מסכים לביטול העסקה. עוסק הטוען לביטול עסקה, חייב לעמוד בנטל שכנוע מוגבר להוכחת ביטול העסקה.

לא ניתן לקבוע שווי שימוש ברכב באופן שונה מהתקנות - פס"ד
השופט קבע, כי המחוקק קבע את שווי השימוש שיזקף להכנסת העובד לצרכי מס, עפ"י נוסחאות שנקבעו בתקנות וכי המחוקק לא התיר לנישומים להוכיח את שווי ההטבה בדרכים אחרות.
ארכיון חדשות
נדחתה טענת פקיד השומה בדבר תוצאה בלתי סבירה
נכתב בתאריך: 2017 | 04 | 26
נדחתה טענת פקיד השומה בדבר תוצאה בלתי סבירה. פס"ד שמתווה דרך להתמודד עם שומות של מסעדות: ע״מ 64141-01-15 מסעדת סימה בע״מ נ׳ פ״ש ירושלים.
הצג


טיפול בכספים הצבורים בקופה המרכזית לפיצויים
נכתב בתאריך: 2017 | 03 | 27
לאחרונה  פרסמה רשות המיסים את חוזר מס' 7/2016 - יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים, הקובע כללים לגבי הכספים הצבורים בקופות המרכזיות לפיצויים ובשימוש בכספים הצבורים בקופה המרכזית.
הצג


הטבות במס ליצרני חשמל ביתיים
נכתב בתאריך: 2017 | 03 | 26

החוק שפורסם לאחרונה מעניק הטבות מס, לבעלי הכנסות ממכירת חשמל וכן לבעלי הכנסות מהשכרת מקרקעין המשמשים להפקת אנרגיה מתחדשת. להלן במאמר זה עיקרי התנאים לקבלת ההטבות.

הצג


פטור ממס לנכה לא חל על שבח מקרקעין – פס"ד
נכתב בתאריך: 2017 | 03 | 07
בפס"ד חדש נקבע שוב כי סעיף 48ב’ לחוק מסמ"ק אינו בא להשוות בין השבח לפי חוק מסמ"ק לבין ההכנסה החייבת לפי פקודת מס הכנסה, אלא רק “לעניין שיעורי המס והזיכויים ממנו” – ולא לעניינים אחרים כגון ניכויים, קיזוזים ופטורים.
הצג


סיווג תקבול עקב פרישת רואה חשבון מהשותפות
נכתב בתאריך: 2017 | 02 | 14

בית המשפט פסק כי התשלומים השנתיים שמקבל השותף שפרש מהשותפות, מהווים תמורה בגין מכירת זכויות המערער בשותפות והם חייבים בידיו כרווח הון.

הצג


מי חייב להגיש דוח למס הכנסה לשנת 2016
נכתב בתאריך: 2017 | 02 | 12
סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע כי החובה להגיש דוח שנתי על ההכנסות חלה על יחידים וחברות המפורטים במאמר זה.
הצג


שינוי בשיטת מיסוי הקיבוצים המתחדשים
נכתב בתאריך: 2017 | 01 | 24
להלן עיקרי השינויים הנכללים בפרק מיסוי הקיבוצים בחוק ההתייעלות הכלכלית לגבי קיבוצים המוגדרים כ"קיבוץ מתחדש" - החל מ 1/1/2017. קיבוצים המוגדרים "קיבוץ שיתופי" ימשיכו בשיטת המיסוי הקודמת. סיווג הקיבוץ ייקבע בהתאם לסיווגו אצל רשם האגודות השיתופיות.
הצג


מדריך לחלוקת דיבידנד בשיעור מס מופחת של 25%
נכתב בתאריך: 2017 | 01 | 24

הוראת שעה בחוק ההתייעלות קובעת שמיום 1/1/17 יחול שיעור מס מופחת של  25 אחוז על דיבידנד שיחולק לבעל מניות מהותי ואשר מקורו ברווחים שצברה החברה עד ליום 31/12/16, בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במבזק זה.

הצג


ביטוח לאומי מוציא הודעות שגויות לחיוב רווחי חברות משפחתית
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 30

בעלי חברות משפחתיות מקבלים לאחרונה הודעה מהמוסד לביטוח לאומי, על חיוב בדמי בטוח על כלל הרווחים של החברה המשפחתית שבבעלותם, כולל רווחים פטורים מדמי ביטוח, כגון רווחים משוק ההון ומהשכרת דירות למגורים.

הצג


האם ניתן לנכות הוצאות ייעוץ בחישוב רווח הון
נכתב בתאריך: 2016 | 11 | 30
נתון זה לא נכלל בחישוב רווח ההון שעושה הבנק ולכן  יש לעשות בו שימוש בעת הגשת הדוח השנתי על ההכנסה.
הצגחזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית